HỘI THÁNH BÁP TÍT VIỆT NAM GREENVILLE

Greenville Vietnamese Baptist Church

10 Eisenhower Drive Greenville, SC 29607

Mời Mục Sư Quản Nhiệm

Hội Thánh Báptít ViệtNam Greenville đang có nhu cầu mời Mục Sư đến quản nhiệm Hội Thánh.  Ban Tìm Mời Mục Sư của Hội Thánh kính gởi thông báo này ra để quý đầy tớ Chúa biết và thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh. Quý Mục Sư được Chúa cảm động và muốn hầu việc Chúa với Hội Thánh chúng tôi, xin liên lạc với Ban Tìm Mời Mục Sư.  *** Giăng 21: 15-19 ***

MỤC VỤ & SINH HOẠT HẰNG TUẦN

CHÚA NHẬT:   9:30 - 10:15AM           Trường Chúa Nhật

                                                            Giáo Lý Báp-têm

                           10:30 - 12:00PM         LỄ THỜ PHƯỢNG

                           12:00 - 1:45PM           Sinh Hoạt các Ban Ngành

THỨ BẢY:         11:00 - 4:00PM           Thăm viếng-Chăm sóc

                           8:00 - 10:00PM           Tập hát

Ban Tìm Mời Mục Sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Văn Giáo – (864) 346-8362

Nguyễn Xuân Huy – (864) 506-1598

Nguyễn Trọng Nghĩa – (303) 921-1240

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com