Hội Thánh Baptist Phục Hưng Gainesville, Georgia
Gainesville Revival Vietnamese Baptist Church GA
5086 Poplar Springs Rd, Gainesville, GA 30507
 
Tìm Mời Mục Sư Quản Nhiệm
Hội Thánh Baptist Phục Hưng Gainesville, GA  chúng tôi đang cần tìm mời một  Mục sư quản nhiệm Hội Thánh. Kinh Thánh Giăng 21: 15-17   15 Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng?  Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. 16Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. 17 Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng: Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.”  
Điều Kiện:  
·         Từ 35 đến 65 tuổi 
·         Có văn bằng BA về thần học 
·         Thông thạo Việt Anh 
·         Hầu việc Chúa trọn thời gian
·         Có tinh thần yêu thương, xây dựng  &  phát triển thân thể Hội Thánh Ngài
Ban tìm mời Mục Sư quản nhiệm kính gởi thông báo này ra, để quý đầy tớ Chúa xa gần biết và thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh, sớm có được một Mục sư quản nhiệm. Hội Thánh sẵn sàng tiếp nhận lý lịch (Resume & Application), kể từ ngày 10/4/2017 cho đến ngày 10/06/2017.  Sau đó  Hội Thánh sẽ bầu chọn Mục sư chính thức quản nhiệm Hội Thánh.  Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cầu thay cho việc tìm mời một Mục sư quản nhiệm cho Hội Thánh.
Liên Lạc :    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Trưởng Ban Điều Hành                        Đại Diện Lão Niên Hội Thánh                    Trưởng Ban Âm Nhạc 
Ô. Ngô Văn Bé :   678-315-3158.                Ô.Lê Vũ Cứ : 770-503-7803.             Huỳnh Linh Năng :  770-617-2216.

Đại Diện Ban Phụ nữ                                                                                      Trưởng Ban Thanh Niên 
  Nguyễn Thúy Trinh : 404-992-8860                                                                      David Le : 404 514 0516
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com