Liên Hữu Hội Thánh Báp Tít Việt Nam

Thiên Ðàng Chung Vui

1.  Thiên đàng chung vui 
Con Chúa ra đời đêm thánh, 
Ðêm hiển vinh đêm hòa bình; 
Con Trời thương ta 
Không quản ngôi vàng cao cả, 
Ngài xuống trần gian cứu ta. 

Ð.K: 
     Dưới đời ca xướng trên trời hòa thinh, 
     Chúc mừng Hài nhi 
     Ðem đến kỷ nguyên thanh bình; 
     Ồ lạ thay Con trẻ đang nằm trong máng, 
     Là Jêsus Chân Chúa trần gian.

2.  Thiên thần bay mau 
Ðem xuống tin lành tươi mới, 
Tuyên bố Vua ta ra đời; 
Con Trời vinh quang 
Sinh chốn đê hèn dương thế, 
Chuộc nhân loại trong bến mê.

3.  Xưa mục đồng nghe tin, 
Kiếm Con Trời chiêm bái, 
Bác sỉ bôn ba tìm Ngài; 
Nay đồng bào ta nên 
Ðến tôn thờ Con Thánh, 
Cùng nhau mừng Vua giáng sanh.

Thiên Ðàng Chung Vui
Tác giả:   Ông Văn Trung
Ðiệu & Nhịp: C(4/4)
 

* Ban Biên Tập đã đưa hơn 1370 bài Thánh Ca vào mạng lưới. Xin dùng mục lục phía dưới để tìm bài *
Nếu bạn không tìm được bài mình muốn, xin liên lạc với Ban Biên Tập,  Các Nhạc sĩ cố vấn của mạng lưới sẽ nhờ ơn Chúa truy tầm hoặc phiên dịch từ các bài thánh ca chính gốc nếu cần. 

Mục Lục Theo Dòng Ðầu

Mục Lục Theo Tựa Ðề Thánh Ca

Mục Lục Theo Tựa Ðề Anh Ngữ

Ngợi Khen
Nhạc Hoàng Ðức Thành

Tôn Vinh Ca
Nhạc Vũ Ðức Nghiêm

Niềm An Ũi
Nhạc Lê Ngọc Vinh