Qu Trnh Phin Dch KINH THNH Sang Ting Vit.

 

 

Li Ban Bin Tp:

Nm 1996 nh du 70 nm bn Kinh Thnh Vit Ng u tin ca Hi Thnh Tin Lnh Vit Nam ܮc pht hnh. Gn y, mt s džc gi yu cu chng ti cung cp thm nhng d kin lin quan ljn vic dch v pht hnh Kinh Thnh sang Vit Ng trong qu kh.

Da vo nhng d kin thu thp ܮc t cc ti liu ca Thnh Kinh Hi (UBS), ca Gio Hi Cng Gio, ca bo ch trong Hi Thnh Tin Lnh v tham kho vi mt vi y t Cha lin h, bi vit dܧi y trnh by khi qut nhng s kin chnh lin quan ljn vic dch v pht hnh Kinh Thnh sang Vit Ng.

Chc chn bi vit cn c nhiu thiu st nhng Ban Bin Tp hy vng ti liu s gip ch phn no cho nhng bn džc ang nghin cu v vn NJ ny. Mong rng trong tng lai, qua bn džc, chng ti c th thu thp thm nhng ti liu b ch khc Nj c kt thnh mt s liu y , chnh xc cho Hi Thnh.

Ban Bin Tp xin chn thnh cm n Mc S Tin S L Hong Phu cung cp nhiu s liu quan trng cho bi vit ny.

 

I. S Lܮc V Vic C-c Gio Truyn n Vit Nam:

Cn c vo cc sch s ca Vit Nam v Trung Hoa, mt s nh nghin cu cho rng ha trnh truyn b C-c Gio ljn Vit Nam c th chia lm hai giai on chnh. Giai on u t nhng th k u ca cng nguyn ljn cui th k 15, v giai on th II, t u th k th 16 tr v sau.

Theo Pedro Ordonez de Cevallos, mt Linh Mc Ty Ban Nha, S Th-ma l ngܩi u tin truyn b o Cha ljn Vit Nam. Cng theo Linh Mc Cevallos, khi y S Th-ma lm chng cho mt v vua Vit Nam tip nhn Cha.

Linh Mc Ordonez de Cevallos l mt trong nhng gio s u tin ljn Vit Nam truyn gio vo nm 1590. ng l mt ngܩi c uy tn v ܮc n Cha. ng lm php bp-tm cho Cng Cha Mai Hoa dܧi thi nh L tin Cha. Tuy nhin, kin ca Linh Mc Cevallos cho rng S Th-ma ljn truyn ging ti Vit Nam vo th k th I khin nhiu nh nghin cu ǥt nghi vn v nhn nh ny khng c s liu minh chng.

Theo sch Ngoi K, sut th k th I, Vit Nam ch Ƕc lp khong 3 nm dܧi thi Hai B Trng (40-43 S.C.). Trܧc khi Hai B Trng ginh Ƕc lp, nܧc Vit - khi y gi l Giao Ch - b sp nhp vo Ty Hn (Bi Cng) 149 nm. Sau khi Hai B Trng mt, Vit Nam b nhp v ng Hn (Quang V) 144 nm. Nh vy, nu li Linh Mc Cevallos l ng, S Th-ma phi ljn Vit Nam vo khong nm 40-43 S.C., v hai B Trng, vua Vit Nam vo th k th I, tin Cha. Tuy nhin, trong nhng s sch Vit Nam cn tn ti ljn ngy nay, khng mt ti liu no ghi li vic y.

Hn na, v phng din lch s Hi Thnh, gi thuyt ny cng kh ܮc chp nhn. Nu nhng nh lm lch tnh ng, Hi Thnh ܮc thnh lp vo khong nm 33 S.C.. Nhng chng ta bit, trong vi nm u Hi Thnh ch pht trin ti Gi-ru-sa-lem. Khi nhng cn bt b u tin xy ra, Hi Thnh mi pht trin sang vng Giu- v Sa-ma-ri. Nu ch vi nm sau , cc y t Cha vܮt gn na vng tri t Nj truyn b o Cha ljn Vit Nam th c l hi qu sm.

Phm Vn Sn, tc gi Vit S Tn Bin, do nh xut bn i Nam pht hnh ti Si Gn vo nm 1961, trch dn kin ca mt s nh nghin cu cho rng thi im u tin m C-c Gio ܮc truyn ljn Vit Nam c l vo thi S Nhip lm Thi Th ti Vit Nam (186-226 S.C.). Cc hc gi ny cho rng S Nhip tin Cha v ng chnh l ngܩi cho lm nhiu nh th c hnh Cha Gi-xu v thp t gi. Nhng di tch ny ܮc tm thy vo th k 16 dܧi thi Hu L.

Linh Mc Nguyn Hng trong cun Lch S Truyn Gio Vit Nam xut bn vo nm 1959, cho bit mt s thng bun u chu ljn Vit Nam t th k th II. S Trung Hoa ghi li rng vo nm 166, c mt s gi do Marcol Aurelio Antonio sai ljn Trung Quc cho bit ng gh qua Giao Ch. Nm 266, mt thng nhn tn l Tsin Lonen theo ܩng t Giao Ch ln Nam Kinh. Vo nm 980, mt s Gio S thuc phi Cnh Gio (Nestoriens) t Bc Vit ljn Trung Quc.

minh chng cho gi thuyt o Cha ܮc truyn ljn Vit Nam t lu, cc s gia cho bit vo thi vua L Anh Tng (1557-1573), khi sa cha li mt vi NJn c, ngܩi ta tm thy hnh mt Thp T rt c trong mt bc tܩng. Khi ܮc trnh tu vic ny, vua L Anh Tng cho trng i cc nh truyn gio Ty Phng, nh vic truyn gio trܧc kia vn b cm nay ܮc d di hn.

Da vo nhng ti liu trn, mt s s gia cho rng C-c gio ܮc truyn b ljn Vit Nam kh lu, t trܧc thi k Ci Chnh Gio Hi. Cng cuc truyn gio c th khi u t nhng th k u tin ca cng nguyn. Sau , C-c Gio b cm on v b tiu dit mi cho ljn u th k 16 mi pht trin tr li.

Tuy nhin, cng cuc truyn gio vo Vit Nam ܮc bit r v ܮc s sch ghi nhn chnh thc ch bt u t th k 16. Sch Khm nh Vit S, thi Nguyn, do Quc S Qun bin son, ghi li rng:

Nguyn ha nguyn nin ǩi vua L Trang Tng (1532-1533) c mt Dng nhn (ngܩi Ty Phng) tn l I-n-khu i ܩng bin ln vo ging o Gia-t lng Ninh Cܩng, Qun Anh thuc huyn Nam Chn (tc Nam Trc) v lng Tr L, huyn Giao Thy thuc tnh Nam nh...

Khi y, vua L Trang Tng ra lnh cm o nghim nht. Cc tn hu b bt b. Vic truyn gio ch ܮc d dng mt cht v sau vo thi vua L Anh Tng nh nhc trn.

Vo th k 16, lnh th Vit Nam ch gm c min Bc v vi tnh min Trung ngy nay, tuy nhin nܧc Vit c mm mng chia i. Sau khi L Cung Hong b Mc ng Dung cܧp ngi (1546), mt triu thn nh L l Nguyn Kim cng con r l Trnh Kim nh ui nh Mc, ti lp nh L, gi l L Trung Hng tc Nam Triu. Tuy nhin, nh Mc (Bc Triu) vn cn chim gi nhiu vng t pha Bc v tm cch khi phc quyn hnh.

Mc Mu Hp (1562-1592), mun khi phc li nh Mc v mu tm s hu thun ca Ty Phng nn vit th sang Manila (Philippines) mi cc Linh Mc sang truyn gio ti Vit Nam.

Sau khi nhn ܮc th ca Mc Mu Hp, nm 1578 cc tu s dng Franciscan t Philippines ljn Vit Nam truyn b Cng gio. n nm 1615, cc tu s Jesuit - Dng Tn - li tip bܧc cc tu s dng Franciscan ljn Vit Nam.

Sau khi thng nh Mc, hai h Trnh Nguyn phn tranh v nܧc Vit Nam b chia i. Gia bi cnh y, cng vic truyn gio ti Vit Nam trong thi k u vn c nhiu kt qu kh quan. Theo s sch, ljn nm 1639, ti ng Ngoi (min Bc) c 80.000 tn v ti ng Trong (min Trung) c 50.000 tn Cng Gio.

Trong hai th k tip theo, tn Cng Gio ti Vit Nam b bt b d di. n ǩi vua T c, ܧc tnh c ljn 130.000 gio hu Vit Nam t v o.

 

II. Qu trnh phin dch Kinh Thnh sang Vit Ng:

Khi mi ljn Vit Nam, Nj cho vic truyn gio ܮc hiu qu, cc tu s dng Tn dnh nhiu th gi tm hiu vn ha, tp qun ca dn Vit. V ch Nm kh hc nn cc gio s ngh ljn mt phng php mi dng mu t La Tinh Nj ghi m ting Vit Nam, v sau gi l ch Quc Ng.

Trong giai on phi thai ca loi ch vit mi, Linh Mc Gaspard de Amaral son cun T Vng Vit Nam - B-o-nha bng ch Quc Ng. Linh Mc Antoine de Barbosa son tip cun T Vng B-o-nha - Vit Nam. Da vo , v sau Linh Mc Alexandre de Rhodes h thng li v son ra b T in Vit Nam - B-o-nha - La Tinh. Sch ny ܮc pht hnh ti La M vo nm 1651. Linh Mc Alexandre de Rhodes cng xut bn mt s sch v khc bng ch Quc Ng v ng ܮc xem l cha ca ch Quc Ng nh chng ta bit. Sau , ch Quc Ng thay th ch Nm tr thnh ch vit chnh thc ca ngܩi Vit.

Mc du ch Quc Ng ܮc pht minh t th k 17 vi mc ch ph bin o Cha, nhng phi mt gn 250 nm sau, ljn nm 1872, Gio Hi Cng Gio mi pht hnh nhng phn Kinh Thnh ri rc u tin bng Vit Ng. Sut gn 100 nm k tip, cc bn dch Kinh Thnh Vit Ng ca Gio Hi Cng Gio ch nhm phc v cho hng gio phm, ch khng ph bin rng ri cho gio dn. Mi ljn sau Cng ng Vatican II (1963), Gio Hi Cng Gio Vit Nam mi thc hin nhng n lc ng k Nj phin dch v ph bin Kinh Thnh bng Vit Ng.

V pha Gio Hi Tin Lnh, trܧc khi Tin Lnh ܮc truyn b vo Vit Nam, mt s sch Phc m ܮc dch ra ting Vit vi mc ch chun b cho cng vic truyn gio. Ch nm nm sau khi Tin Lnh truyn ljn Vit Nam (1911), vo nm 1916 cc nh lnh o Hi Thnh Tin Lnh bt u cho phin dch ton b Kinh Thnh sang ting Vit. Cng trnh ny ko di gn 10 nm v ljn nm 1926, cc tn hu Tin Lnh Vit Nam c b Kinh Thnh u tin bng ngn ng ca mnh.

Cn c trn nhng ti liu t Gio Hi Tin Lnh, Gio Hi Cng Gio, v ti liu ca Thnh Kinh Hi Lin Hip (United Bible Societies - UBS), qu trnh phin dch v xut bn Kinh Thnh Vit Ng c th s lܮc nh sau:

*             Vo nm 1872, Gio Hi Cng Gio xut bn mt cun sch hܧng dn v gio nghi, trong c dch mt s sch Phc m trong Kinh Thnh. Cun sch trn ܮc pht hnh ti Bangkok, Thi Lan vo nm 1872.

*             V pha Gio Hi Tin Lnh, vo nm 1890, M. Bonnet, Gio S ca trܩng Ngn Ng ng Phng ti Paris (Paris School of Oriental Languages), dch Phc m Luca sang ting Vit. Khi dch Phc m Luca, Gio s Bonnet dng bn Kinh Thnh Php vn Ostervald Nj dch.

Sau khi dch xong, Phc m Luca ܮc Thnh Kinh Hi Anh Quc (British & Foreign Bible Society - BFBS, Paris) xut bn ti Paris. Nm 1898, Phc m Luca ti bn ln u tin.

*             Nm 1899, Thnh Kinh Hi Anh Quc (BFBS) cho xut bn Phc m Mc ti Singapore.

*             Nm 1900, Thnh Kinh Hi Anh Quc (BFBS) xut bn Phc m Ging v ljn nm 1903 li xut bn sch Cng V Cc S ti Paris. Hai bn dch ny do Walter James, nhn vin ca Thnh Kinh Hi Anh Quc, thc hin.

*            Nm 1913, Gio S P.M. Hosler thuc Hi Truyn Gio Phc m Lin Hip (CM&A) dch li Phc m Mc. Bn dch ny ܮc xut bn nm 1913 ti Ng Chu (Wuchow), thuc tnh Qung Ty, Trung Hoa.

*            Nm 1913-1914, Gio Hi Cng Gio xut bn Thnh Kinh Cu Чc. Bn dch ny ܮc in song ng vi bn La-tinh Vulgate. n nm 1916, Gio Hi Cng Gio pht hnh Tn Чc v cng in song ng, mt bn l ch Vit, mt bn l ch La Tinh theo bn Vulgate.

Bn dch ny do Linh Mc Albert Schlicklin thc hin, dch t bn Kinh Thnh La Tinh Vulgate, l bn Kinh Thnh ܮc Vatican chnh thc cng nhn. Linh Mc Albert Schlicklin thܩng ܮc cc hc gi Cng Gio Vit Nam gi l C Chnh Linh. Bn dch Kinh Thnh trn ܮc cc gio s thuc Hi Tha Sai Paris (Socit des Missions trangres de Paris) ti Hong Kong pht hnh.

*            Nm 1917, Thnh Kinh Hi xut bn Phc m Mc ti H Ni. C l y l phn Kinh Thnh u tin ca Gio Hi Tin lnh in ti Vit Nam.

*            Nm 1918, Thnh Kinh Hi xut bn Phc m Ging v Sch Cng V ti Thܮng Hi, Trung Quc. Nm 1919, li tip tc xut bn Phc m Mathi. n nm 1922, xut bn sch Sng th K, Xut -dp-t K, Luca; ti bn Phc m Mathi; ng thi xut bn li ba sch Phc m Mc, Phc m Ging v Cng V ܮc sa cha.

*            Nm 1923, Thnh Kinh Hi Anh Quc xut bn Kinh Thnh Tn Чc ti H Ni. Ton b Kinh Thnh ܮc thc hin xong vo nm 1925 v xut bn vo nm 1926 ti Thܮng Hi, Trung Hoa.

Bn dch ny do mt nhm hc gi gm c c Phan Khi, ng b Gio S William C. Cadman, Gio S John D. Olsen thc hin vi s gip ǫ ca mt s thnh vin khc trong c: c Trn Vn Dng, sinh vin trܩng Cao ng ng Dng, c T Phc v vi hc gi khc. Tuy nhin ngܩi phin dch chnh l c Phan Khi.

Trong sut 70 nm qua, bn Kinh Thnh ny ܮc tc bn nhiu ln ti Anh Quc, Hong Kong, Hoa K, c, i Hn v Vit Nam. y l bn Kinh Thnh Vit Ng ܮc n hnh v x dng rng ri nht hin nay. Mc d chng ta khng c s liu thng k chnh thc nhng ܧc tnh mi ln ti bn Kinh Thnh t 5.000 - 10.000 cun; trong sut 70 nm qua, s Kinh Thnh pht hnh ܮc vi trm ngn cun. C l y l cun sch Vit Ng ܮc pht hnh nhiu nht t trܧc ljn nay.

*            Nm 1925, Gio Hi Cng Gio xut bn cun Cc Sch Phc m, do Linh Mc Marcos Gisper Forcadell thc hin.

*            Nm 1932, Thnh Kinh Hi Anh Quc (BFBS) cho pht hnh Phc m Mc v Phc m Ging bng ch Nm. Hai Phc m ny ܮc in ti Thܮng Hi, Trung Hoa.

*            Nm 1951, Thnh Kinh Hi Anh Quc (BFBS) ti Hong Kong cho xut bn sch Ging v sch Cng V. Bn dch mi ny do c Mc S ng Vn Huyn, Gio S John D. Olsen, Mc s Nguyn Vn Vn v Mc S Phan nh Liu thc hin.

*            Nm 1952, Thnh Kinh Tn Чc Nhun Chnh ܮc dch xong. Ban Chp Hnh Trung ng ca Hi Thnh Tin Lnh Vit Nam chp nhn v cho php n hnh.

*            Nm 1954 Thnh Kinh Hi Anh Quc cho pht hnh bn dch Tn Чc Nhun Chnh nu trn ti Si Gn. Sau , bn dch ny ܮc ti bn v tc bn nhiu ln vo nhng nm 1957, 1960, 1968. Bn dch Tn Чc ny ܮc cc hc gi gi l Bn Dch Vit Vn 1952.

*            Nm 1961, mt bn dch Thnh Kinh Tn Чc ton b khc ܮc cc tu s Dng a Minh xut bn ti Si Gn.

*            Nm 1962, Thnh Tm Bit Th ti Lt xut bn Ng Kinh Mi Se, Thi Thin v Thnh Kinh Tn Чc do Linh Mc Grard Gagnon thc hin.

*            Nm 1963, Thnh Tm Bit Th ti Lt li tip tc xut bn nhng phn cn li ca Thnh Kinh Cu Чc gm nhng sch t Gi Su cho ljn sch Gip v cc sch tin tri t -sai cho ljn Malachi. Nhng sch ny cng do Linh Mc Grard Gagnon thc hin.

*            Nm 1969, nh xut bn c M ti Si Gn pht hnh Thnh Kinh Tn Чc do Linh Mc Nguyn Th Thun phin dch.

*            Nm 1969, Thnh Kinh Hi Vit Nam cho n hnh cc sch Cng V, Phi-l-mn, Gia-c, I & II Phi-e-r ti Si Gn. y l mt phn trong mt NJ n phin dch mi gi l Bn Dch Ph Thng ca Thnh Kinh Hi Vit Nam.

*            Nm 1970, Linh Mc Trn Hu Thanh sa cha li bn dch ca Linh Mc Nguyn Th Thun cho ph cp li vi ging vn hin i v xut bn cun Thnh Kinh Tn Чc ny Nj x dng trong Nha Tuyn y Cng Gio ca Qun Lc Vit Nam Cng Ha.

*            Nm 1970, Thi S Nguyn Xun Hng dch Phc m Mc, ܮc in vi nhan NJ Vo i. Bn dch mi ny ܮc phng sch Tin Lnh Si Gn xut bn. Cng tc phin dch v xut bn ܮc thc hin dܧi s h tr ca Living Bible International (LBI).

*            Nm 1971, nh xut bn Ra Khi ti Si Gn pht hnh Kinh Thnh ton b do Linh Mc Trn c Hun thc hin, vi s gip ǫ ca mt y Ban Phin Dch. y ban ny ǥt dܧi s hܧng dn v kim sot ca Gim Mc Trng Cao i.

*             Nm 1973 Thnh Kinh Hi Vit Nam li cho xut bn tip cc sch Phc m Ma-thi-, Mc, Lu-ca, Ging, cng vi sch Cng V ܮc hiu nh.

*             Theo ti liu ca Thnh Kinh Hi Quc T Lin Hip (UBS), nhng sch va pht hnh nu trn cng nhng sch ܮc Thnh Kinh Hi Vit Nam pht hnh vo nm 1969 l nhng sch ܮc dch xong ca mt bn dch mi gi l Bn Ph Thng (Common Language Version) do cc dch gi gm: Mc S L Hong Phu, Mc S L Vnh Thch, Mc S Nguyn Xun Hng, ng Nguyn Vn Nha cng mt s cc v khc thc hin. Tuy nhin, bn ny ch in ri rt m khng hon tt.

*             Nm 1975, World Home Bible League ti South Holland, Illinois pht hnh mt bn dch sch Phc m Mc mi.

*             Nm 1976, ton b Kinh Thnh do Linh Mc Nguyn Th Thun thc hin ܮc ph bin ti Si Gn. Phn Tn Чc trong bn dch ny ܮc phin dch t nguyn vn Hy Lp. Tuy nhin, do tnh hnh chnh tr ti Vit Nam khng thun li cho vic xut bn Kinh Thnh cho nn nm 1980, cc Linh Mc dng Cha Cu Th ti La Verne, California cho xut bn ton b bn dch Kinh Thnh ca Linh Mc Nguyn Th Thun ti California.

*             Nm 1982, Hi Living Bible International ti Hong Kong pht hnh Thnh Kinh Tn Чc do Mc S Tin S L Hong Phu thc hin. Bn dch mi ny thܩng ܮc džc gi bit ljn dܧi tn Thnh Kinh Tn Чc Din .

*             Cng vo u thp nin 1980, Gio Hi Cng Gio pht hnh bn dch Kinh Thnh Tn Чc do Hng Y Trnh Vn Can thc hin, ti H Ni. Bn dch ny ܮc Cng ng Cng Gio Vit Nam ti bn ln th nht vo nm 1985 ti Orange County, CA.

*             Vo nm 1987, Vietnamese Bible Inc. ܮc thnh lp ti Midland, Texas, vi mc ch thc hin mt bn dch Kinh Thnh Vit Ng trung thc, hin i, truyn t ܮc chn l ca Cha. Lc u, Vietnamese Bible Inc. do cc Mc S Baptist Vit Nam khi xܧng, nhng sau d n m rng v mi cc Mc S thuc cc gio phi Tin Lnh khc nhau cng cng tc. Thnh phn ca y Ban Phin Dch hin nay gm c cc Mc S L Hong Phu, V Ngc Thin n, Trn o, Nguyn Hu Cng, Mai Hu Phܧc, Nguyn Minh Thng, Nguyn Xun H v b Phm Xun.

Nm 1991, Vietnamese Bible Inc. ti Midland, TX. pht hnh th nghim mt bn dch bn sch Phc m. Bn tho Tn Чc cng thc hin xong, hin nay ang ܮc hiu nh. Ton b Tn Чc d tnh s in trong thng 2/1996.

Hin nay, NJ n dch ton b Kinh Thnh ca Vietnamese Bible Inc. vn ang tip tc thc hin.

*            Nm 1994, ton b Thnh Kinh do Mc S L Hong Phu v ba dch gi phin dch ܮc Thnh Kinh Hi Quc T (International Bible Soceity - IBS) v Vn Phm Ngun Sng pht hnh vo thng 6/1994 ti Anaheim, California.

*            Nm 1994, Ta Tng Gim Mc ti Thnh Ph H Ch Minh xut bn 30.000 Thnh Kinh Tn Чc. Cng trnh ny ܮc thc hin bi Linh Mc Hong c nh v Linh Mc Trn Phc Nhn. Vic xut bn Kinh Thnh do c quan Thnh Kinh Hi Quc T (IBS) bo tr.

Vo nm 1973, Thnh Kinh Hi Quc T t chc mt kha hun luyn cho cc nhn vin phin dch Kinh Thnh ti Lt. i din ca cc gio phi Tin Lnh v Cng Gio ljn tham d. Cc i biu bn tho v mt NJ n phin dch Kinh Thnh da theo khun mu bn dch Jerusalem l bn dch m c hai gio hi Cng Gio v Tin Lnh cng phi hp thc hin.

Nm 1974, Mc S Nguyn Th v Mc S Trn o i din cho Hi Thnh Tin Lnh Vit Nam bn tho vi qu Linh Mc Hong c nh v Linh Mc Trn Phc Nhn v nhng ܩng li v nguyn tc thc hin. Rt tic, bin c 30/4/1975 xy ra, cc Mc S Nguyn Th v Trn o ra i, hai Linh Mc Cng Gio li tip tc d n phin dch Kinh Thnh. Nm 1985 Thnh Kinh Tn Чc ܮc dch xong v ܮc Ta Tng Gim Mc Gio Phn Thnh Ph H Ch Minh pht hnh vo nm 1994 vi s h tr ca Thnh Kinh Hi Lin Hip (UBS)

*            Nm 1995, ton b Kinh Thnh ca Gio Hi Tin Lnh ܮc ti bn ti nng (Vit Nam). B Kinh Thnh ti bn ln ny l bn Kinh Thnh 1926. Vic ti bn ny do Hi Thnh Tin Lnh Vit Nam thc hin vi s h tr ca Thnh Kinh Hi Lin Hip (UBS). y l bn Kinh Thnh u tin ca Gio Hi Tin Lnh Vit Nam ܮc php in v pht hnh dܧi ch Ƕ cng sn Vit Nam.

*            Nm 1996, Phc m Ging do Mc S ng Ngc Bu dch t nguyn vn Hy Lp xut bn ti San Diego, CA. Bn dch mi ny ܮc dng lm ti liu chng o cho thn hu.

*            Hin nay, ngoi d n phin dch Kinh Thnh sang Vit Ng ca Vietnamese Bible Inc., mt vi Mc S Vit Nam cng ang thc hin mt NJ n khc Nj phin dch mt bn Kinh Thnh mi theo nguyn tc bn dch New International Version (NIV) trong Anh Ng.

 

III. Tng Lai:

Theo mt thng k mi y, trong s gn 6.000 ngn ng hin ang ܮc x dng trn th gii, ting Vit l mt trong 20 ngn ng ܮc dng ph thng nht.

Tnh ljn cui nm 1995, dn s Vit Nam l 76 triu ngܩi. Ngoi ra cn c hn hai triu ngܩi Vit ti hi ngoi. Nh vy, c khong 78 triu ngܩi x dng ting Vit. Trong tng lai, s ngܩi x dng Vit Ng tip tc tng nhanh, do nhu cu cn c mt bn dch Thnh Kinh Vit Ng chun xc, trong sng, lu lot l mt vn NJ quan trng m Hi Thnh Vit Nam cn phi lu tm.

Hin nay, vic dch Kinh Thnh trn th gii c ba khuynh hܧng chnh:

1.         Khuynh hܧng th nht l phng php dch tng ch mt (word-for-word). Nguyn tc cn bn ca phng php ny l cc dch gi phi tm t hoc ng - ng ngha vi t, ng trong nguyn bn. Cu trc mnh NJ v vn mch cng phi theo st nguyn bn. Nhܮc im ca phng php ny: do dch gi phi dch st ngha ca t ng trong nguyn bn nn cch hnh vn trong bn dch thܩng khng ph thng v dn ljn kh hiu. u im ca phng php ny l din t gn trn vn ngha ca nguyn bn. Trong cc bn dch sang Anh Ng, tiu biu cho phng php ny l bn dch King James (KJV). Bn dch Vit Ng theo phng php ny l bn dch 1952.

2.         Khuynh hܧng th hai, cc dch gi dng nhng t ng v thnh ng ph thng Nj din t chnh ca nguyn tc cch lu lot v d hiu. Phng php ny c u im ni bt l džc gi khi džc bn dch, h c th d dng thu o ܮc ni dung bn vn. Tuy nhin, khuyt im ca phng php ny l bn dch nhiu khi khng th hin ht tt c ngha khc trong nguyn bn. Trong cc bn dch Anh Ng, tiu biu cho khuynh hܧng ny l bn dch The Living Bible (LBV).

3.         Khuynh hܧng th ba ch trng vo u im ca hai phng php trn. Theo phng php ny, cc hc gi va tm cch dch uyn chuyn nhng c gng sao cho t ng trong bn dch phi va ph thng, va chnh xc, trung thc vi nguyn bn, ng thi cch hnh vn phi lu lot, cp nht, d džc, d hiu. Tiu biu cho bn dch theo khuynh hܧng ny l bn Kinh Thnh New International Version (NIV). V Vit Ng, hin nay cha c bn Kinh Thnh no hon tt theo phng php ny.

Mc du c ba khuynh hܧng chnh nu trn, nhng trn thc t khi tin hnh dch thut Kinh Thnh, ty theo tng hon cnh khc nhau, cc dch gi c khi uyn chuyn dng hai hoc thm ch c ba phng php cng mt lc.

Nhn v tng lai, Nj gp phn m mang cng vic Cha, Cng ng Hi Thnh Tin Lnh Vit Nam nn thc hin nhng d n sau:

*            Hon tt bn dch ca Vietnamese Bible Inc.

*            Thc hin mt bn dch mi tng t bn dch NIV trong Anh Ng.

*            Hiu nh bn dch 1926.

*            Phi hp vi Thnh Kinh Hi Quc T a ton b nhng bn dch Vit Ng c, cng vi mt s bn Anh Ng ph thng, cc bn c vn bng Hebrew v Greek, Thnh Kinh T in, Kinh Tit Sch Dn vo Compact Disk (CD).

Cng trnh ny s mang li nhng hiu qu thit thc v lu di trong vic ph bin v nghin cu li Cha trong tng lai. Hin nay s sinh vin tt nghip Computer Engineer hoc Computer Science trong cc Hi Thnh Vit Nam ti Hoa K ln ljn hng trm ngܩi. Nu Hi Thnh c d n c th v ku gi nhng anh ch em ny ng gp kh nng th cng trnh ny c th thc hin ܮc.

*            Cn c mt web site Nj ph bin Thnh Kinh Vit Ng trn Internet cho ngܩi Vit khp th gii.

*            Ph cp nhng chng trnh hun luyn Kinh Thnh Cn Bn v S Cp cho cc tn hu. Pht trin nhng kha hc Kinh Thnh on K, Thnh Kinh Ma H, Thnh Kinh Tiu Hc ܩng cho th h tr ti nhiu a phng.

*            Nng cao cht lܮng o to ngܩi hu vic Cha qua cc chng trnh trung cp, i hc v cao hc.

*            o to nhng hc gi Thnh Kinh, nhng nh Thn Hc cho Hi Thnh Vit Nam. Cu nguyn v h tr Nj Hi Thnh Vit Nam sm c nhng y t Cha c bng Ph.D. v Thn Hc v Kinh Thnh.

*            Son tho v phin dch thm nhng sch gii ngha Kinh Thnh Vit Ng.

*            Phc tho nhng d n cn thit nhm tn dng nhng phng tin sch bo, truyn thanh, truyn hnh, phim nh, m nhc, kch ngh, ... Nj ph bin li Cha cho dn tc Vit Nam.

*            H tr cho cc d n phin dch Kinh Thnh sang cc ngn ng ca cc dn tc thiu s ti Vit Nam.

Trong qu kh, tin tri -s ghi nhn rng: Dn ta b dit v c thiu s thng bit.(-s 4: 6). Ngy nay hng triu ngܩi Vit ang b h mt v khng bit li Cha. Tip bܧc nhng th h hu vic Cha tin phong, ܧc mong mi ngܩi chng ta hy lm ht sc mnh Nj li Cha sm ܮc rao truyn khp mi min trn qu hng cng nh ti cc cng ng ngܩi Vit khp nm chu.

Mong rng mt ngy no chng ta s vui mng khi c hng triu ngܩi Vit hiu r li Cha v bng lng tip nhn Cha.

Phܧc Nguyn

Thng 1/1996

Trch Bo Linh Lc