==========================

 

Cm T

Cm t n c Cha Tri l Cha yu thng, thnh tn, v Ngi gip ǫ chng ti hon thnh tp ti liu Ngha Thuc Linh Trong T Mu Hy-b-lai ny.

Ti xin dng quyn sch nh ny cho c Cha Tri Nj Ngi dng trong vic dy d, an i, khuyn khch con ci Ngi khp ni ht lng noi theo ܩng li Cha, ging Cha Gi-xu trong nhng ngha thuc linh ny hu chng ta khng tht vng ng lng, c mnh m ng hnh vi Cha cho ljn khi gp Ngi.

Ti xin chn thnh cm n ng Mc s Gio s L Hong Phu, Mc s on Trung Chnh (Sydney, c Chu), B Mc s Nguyn Anh Ti gp cng su tm, gp nht, photocopy ti liu t cc s bo Thnh Kinh Nguyt San pht hnh ti Vit Nam hn 20 nm trܧc. Cm n ng Thoi, ch nh in V. A. gip cho 100 t ba ǥc bit Nj tng cc ti t Cha. Cm n Mc s Nguyn Xun Sn gim gi trong vic ng sch hu kinh ph n lot nh hn. Cu xin Cha ban phܧc di do trn mi qu v. Xin qu v nhn ni y lng thnh tht tri n ca ti.

Son gi: B Phm Vn Nm

California, ngy 9 thng 3 nm 1994.

 

===============================

 

 

 

 

L i N i u

Nu c dp nghin cu v c ng Hy-b-lai, qu v s thy v cng thch th. Khi nhn thy vn th m chnh c Cha Tri dng Nj truyn t mng lnh, by t ch v cng vic Ngi cho nhn loi, lng chng ta khng khi rung Ƕng trܧc tnh yu cao c v quyn nng diu k ca Ngi. Hu ht con ci Cha NJu bit r l nguyn vn bn Kinh Thnh Cu Чc ܮc chp bng ch Hy-b-lai. Bn vn ny ܮc c Cha Tri h hi cho cc trܧc gi nn t bn vn y c gi tr tuyt i!

Khi džc ljn nhng t trong nguyn bn Hy-b-lai th ting phn ca c Cha Tri nh vang di trong tm linh ta, v dܩng nh trc tip phn vi chnh lng mnh. Cng nh Kinh Thnh Tn Чc ܮc chp bng ting Hi-lp, khi džc ljn nguyn vn Hi-lp ca Tn Чc, chng ta c th hnh dung ܮc li phn t ming Cha Gi-xu khi Ngi ti th.

Hy-b-lai vn l mt c ng t ngn xa, bt ngun ni th ng Ty bc Semitic. Dng di p-ra-ham ܮc mnh danh l dn "H-b-r" (Hebrew). Tri qua hng ngn nm ngn ng Hy-b-lai vn gi ܮc tnh cht thun ty ca n. Cho ljn khi ngܩi Y-s-ra-n b lu y qua A-si-ri, Ba-by-ln v b cc lj quc h th ngn ng ny b pha trn nhiu vi ting Aramaic. Hy-b-lai vn c 22 ch ci vi 27 hnh thc khc nhau, pht ra Ƕ 30 m. C ng ny vn khng c nguyn m, ton l ph m. Mi ljn cui th k th VI u th k th VII S. C. mi c mt nhm hc gi Do-thi im thm nguyn m, tc l nhng du chm, du gch hay du pht cp theo cc ph m. Tuy nhin khng c mt nguyn m no tch ri. Nh im thm nguyn m nn ch Hy-b-lai d džc v d hiu hn. Mt ǥc im na l khng c mt vn no bt u bng mt nguyn m c ch tr ra lin t "v" trong trܩng hp b bin th khi ng trܧc mt vi tin tr t hay ph m no th cch vit v pht m ging nh mt nguyn m. Hin nay ti Do-thi ngܩi ta khng dng nguyn m m ch dng ton ph m thi, v th rt kh džc v kh hiu. Thnh thong mi tm thy mt t sch c c nguyn m v ph m. Li džc v vit NJu t phi sang tri (chiu ngang).

Lot bi ny khng phi l hc v Hy-b-lai vn, nhng ch nghin cu ngha thuc linh ca mu t Hy-b-lai. Nn ti xin php gii thiu vi nt i cng ca mt c ng c lin quan ljn C-c-gio hu cho con ci Cha ܮc r. Nguyn c Cha Tri ban phܧc cho qu v khi džc lot bi ny, nu c ch no s st knh xin qu v lܮng th cho. Xin a t.

Son gi cn t.

 

===============================

Mc Lc

Ch Th Nht: (Aleph)

5

Ch Th Nh: (Beth)

9

Ch Th Ba: (Gimel)

12

Ch Th T: (Daleth)

16

Ch Th Nm: (H)

18

Ch Th Su: (Wau)

22

Ch Th By: (Zain)

25

Ch Th Tm: (Kheth)

27

Ch Th Chn: (Teth)

29

Ch Th Mܩi: (Yod)

32

Ch Th Mܩi Mt: (Caph)

38

Ch Th Mܩi Hai: (Lamed)

41

Ch Th Mܩi Ba: (Mm)

45

Ch Th Mܩi Bn: (Num)

48

Ch Th Mܩi Lm: (Samech)

51

Ch Th Mܩi Su: (Ayin)

54

Ch Th Mܩi By: (Pe)

57

Ch Th Mܩi Tm: (Tzade)

59

Ch Th Mܩi Chn: (Koq)

61

Ch Th Hai Mi: (Resh)

65

Ch Th Hai Mi Mt: (Shin)

68

Ch Th Hai Mi Hai: (Tau)

71

 

=========================

 

Ch Th Nht

ALEPH (B ǿc)

 

 

S tiu biu: 1

 

 

 

Nu chng ta džc Kinh Thnh bng ting Hy-b-lai s thy cc ch ci (22 ch) trong mu t Hy-b-lai NJu c mt trong Thi Thin 119. Mi 8 cu bt u bng mt t mu; th d t cu 1 ljn 8 bt u bng ch ALEPH, ch th nh l BETH. C mi t mu l 8 cu nh vy, v th m Thi Thin 119 mi di ljn 176 cu! Ngܩi ta tin rng bi s h hi ca c Thnh Linh nn mi ch y u c ngha, c th gii ngha r rng tng ch, tng ting. Nhng ch trong t mu Hy-b-lai phn ln u c th ch v ng Christ, v by t chnh mnh Ngi.

Ch th nht ca t mu ny l ch ALEPH, c ngha l B c. N l ch th nht ng trܧc cc ch khc, nh con b ko xe hay ko cy NJu ng trܧc cc vt y. Kinh Thnh thܩng dng con b ǿc tܮng trng cho ba iu: Sc mnh - Phc v - Hi sinh.

 

Sc Mnh

Ni ljn b ǿc, chng ta khng qun cu chuyn lch s trong sch I Cc Vua 19:19-21 cho bit khi -li-s ܮc -li gi th ngܩi ang cm cy, trܧc mt ng c 11 i b, ng cm i th 12. Khi ng t gi thn nhn Nj thi hnh chc v th git i b, ly cy lm ci chm la nu tht i cc ti t mnh, on ng theo -li v hu vic ngܩi. l ǥc im ca b ǿc, n c sc lc hu vic ch v cng hi sinh khi ch cn ljn.

Ngy nay, tht kh tm ܮc nhng ngܩi c ba iu kin nh trn. Tm ngܩi c sc mnh v th xc th rt d, nhng mun tm mt ngܩi khe mnh phn thuc linh li l mt vic khc. Ngy nay ngܩi ta ch trng ljn s mnh khe phn th xc, iu y khng c g l sai c, v l mt iu cn cho s sng ca con ngܩi. Nhng vn NJ ng ch l ngܩi ta mnh Nj m phm ti, mnh trong s h hoi, mnh Nj lm nhng vic xu xa u nh m t trong th La-m 1:29-32. Ngܩi ta dng ht sc mnh Cha ba cho mnh Nj tiu ph cho ti li th sc mnh khng c ch g cho bn thn ngܩi y cng nh khng ch li cho cho gia nh v x hi.

Ngܩi khe mnh thuc linh l ngܩi c lng thnh tht, trong sch, i theo ܩng li v ch ca Cha. Mt ngܩi c tm linh mnh m, c tm lng trong sch tht kh kim v rt him hoi, nhng Cha Gi-xu rt cn nhng ngܩi y. Cha Gi-xu l ng trn vn trong mi phng din, Ngi l ng y n, nhn cch ca Ngi tht trn lnh ton vn. Tm thn, linh hn v th xc ca Ngi NJu trong sch. Ngi c quyn nng lm ܮc mi s, sn sng phc v mi ngܩi cn ljn Ngi v Ngi cng sn sng hi sinh v mi ngܩi. Ch ALEPH l ch u nht, tܮng trung cho sc mnh thuc linh ca chng ta, n l phn quan trng nht, nh ta c th thc hin nhng cng tc ln lao Nj lm vinh hin danh Cha.

Con ngܩi mun c sc mnh th phi c sinh t trong cc thc n. Cng vy, ngun gc ca sc mnh thuc linh l do Li ca c Cha Tri. Cha Gi-xu phn: "Ngܩi ta sng chng phi ch nh bnh m thi, nhng nh mi li ni ra t ming c Cha Tri. " (Ma-thi- 4:4). Mun c mt ǩi sng thuc linh mnh m, ta nn hc hi Li c Cha Tri, bܧc i trong lut php Cha cch trn lnh ngay thng th sc lc thuc linh s gia tng, chng ta s "nn bc thnh nhn, ܮc tm thܧc vc gic trn vn trong ng Christ" (-ph-s 4:13b) mi c sc Nj hu vic.

 

Phc V

Con b ǿc dng sc mnh Nj lm vic. Ma-thi- 20:28 l mt cu din t tht y ngha v ǩi sng v chc v ca Cha Gi-xu: "Con ngܩi ljn, khng phi Nj ngܩi ta hu vic mnh, song Nj mnh hu vic ngܩi ta v ph s sng mnh lm gi chuc nhiu ngܩi". Theo phn xc th Cha Gi-xu l mt ngܩi th mc, sanh ra t dng di vua a-vt, nhng theo thn linh ca Thnh c, th bi s sng li ca Ngi t trong k cht, ܮc t ra l con c Cha Tri c quyn php, tc l c Cha Gi-xu Christ, Cha chng ta" (La-m 1:3,4). Ngi l ng mang ly gnh nng cho chng ta nh li ku gi ca Ngi trong Ma-thi- 11:28. Ngi l ng sn sng gip ǫ chng ta, Nj chng ta ܮc nh nhng, thot gnh nng ti li, ܮc t do phc v Cha v ngܩi m Cha ǥt Nj chung quanh chng ta.

S lm vic l mt iu cn yu cho s sng ca con ngܩi. Thi xa, ngܩi La-m v Hi-lp khng thch lm vic. H cho rng nu h bt tay lm mt vic g th s mt th din, nn mi vic NJu do y t lm c. V sau c ngܩi ng ln ph l thi y v khuyn khch mi ngܩi phi lm vic v l ch li cho thn th, cng ch li cho ngܩi khc na! Cha Gi-xu khng ch dy d, khuyn khch, nhng chnh Ngi cng thc hnh, Ngy by t l tܪng cao p nht ca con ngܩi l h mnh xung hu vic c Cha Tri v phc v mi ngܩi. Hi thnh ca Cha rt cn nhng ngܩi hu vic Ngi, nhng ngܩi dn thn phc v Cha, nhng ngܩi c lng khim nhܩng, yu thng, sn sng gip ǫ ngܩi khc nh Cha chng ta.

Hi Sinh

Con b cng tܮng trng cho s hi sinh. Khi xa c Cha Tri dng con b ǿc dng lm ca l thiu trn bn th Nj chuc ti cho dn s. y l hnh bng v s hi sinh ca Cha Gi-xu, Ngi l con sinh Nj chuc ti cho loi ngܩi. S hi sinh cao qu nht, c ngha nht l s hi sinh ca Cha Gi-xu, Ngi hi sinh v ti ca chng ta "ang khi chng ta cn l ngܩi c ti, th ng Christ v chng ta chu cht" (La-m 5:8). Hi truyn gio Bp-tt khi mi thnh lp, h nhm li ch c 13 ngܩi vo nm 1793; trong s y c William Carey. ng l ngܩi dng trn ǩi sng mnh hu vic Cha, v phc v Ngi ti n Ƕ trong 50 nm. H chn con b ǿc l tiu biu cho sc mnh, s hu vic v hi sinh. H chm hnh con b ǿc ng gia ci cy v bn th, pha dܧi c ghi my ch: "Sn sng hu vic, sn sng hi sinh".

Trn cc phng tin truyn thng: truyn hnh, bo ch, chng ta thܩng thy ngܩi ta ni ljn tinh thn yu nܧc, xy dng t nܧc v thܩng ku gi s ng gp, hi sinh. Nhng trn thc t t ngܩi dm hi sinh tht s (hi ng loi chut). Cng vy, nhiu ngܩi ging v s hi sinh, dy v s hi sinh, khuyn ngܩi ta hi sinh cho cng vic Cha, nhng chnh mnh h th khng dm thc hin theo iu h dy v khuyn cht no c. Hi sinh l s chi mnh, l mt vn NJ trng i, nu ai khng chi mnh th ngܩi y cha phi l tn ca ng Christ. Mt tn tht ca Cha l ngܩi bng lng hi sinh th gi, sc lc, tin bc v dc ǰ tnh thng ca mnh trong s phc v Cha. o ng Christ ܮc thnh lp trn thp t gi, trn s chi mnh Nj by t lng yu thng Ngi i vi chng ta. Chng ta thܩng than th v s yu ui, ngui lnh ca hi thnh, s sai lm ca tn hu v mch nܧc s sng, sc mnh thuc linh hu nh cn tt. Nguyn nhn ca s au bun ny l v hi thnh thiu s chi mnh. S th thch ljn vi hi thnh l mt s rn c sc mnh thuc linh ca con ci Cha ang sng trong hon cnh kh khn. Nu chng ta thy mnh cha c tinh thn hi sinh nh ng phi c th chng ta nn kim im li chnh mnh, xin Cha ban cho mnh mt sc mnh thuc linh Nj sn sng ng ln phc v Cha v sn sng hi sinh cho cng vic Ngi, t chng ta s tha lng cm t Cha v ca ngi Ngi lun.

Ch ALEPH l ch th nht ca mu t Hy-b-lai ging nh mu t Hy-lp; Cha Gi-xu t xng Ngi l ALPHA l tt nhin Ngi cng l ALEPH trong mu t H-b-r na, v Ngi l ng Trܧc Nht v trong mi vt Ngi ng u Hng. Chng ta nn theo Ngi Nj ܮc sc mi. Nu ng Christ trong chng ta th chng ta s c Sc Mnh (thuc linh) Quyn Nng Ca S Yu Thng, Sn Sng Phc V , Sn Snh Hi Sinh cho Cha v cho mi ngܩi. 

 

================================

 

Ch Th Nh

BETH (Nh)

S tiu biu: 2

 

 

Ch BETH l ch th nh trong mu t Hy-b-lai. Pht m nh ch B. Ngha ch ny l "nh", nh ch BETHEL l "nh c Cha Tri" v BETHLEHEM l "nh bnh" v. v... Khi Cha Gi-xu ti th, Ngi d tic cܧi Ca-na trong x Ga-li-l. Tic cܧi y t ra rng c ngܩi bt u thnh lp gia nh mi, v rt c th h s xy dng mt nh Nj . Chng ta l con ci Cha, d chng ta khng c nh ring nhng ta c mt nh chung, l:

 

Nh s Sng, l Hi Thnh ca c Cha Tri

c Cha Gi-xu ljn th gian vi mc ch xy dng mt nh cho c Cha Tri tc l Hi Thnh ca c Cha Tri. Ngi cng gi Hi Thnh l Tn Ph v Ngi l Tn Lang "Chng ta hy hn h vui mng, tn vinh Ngi, v l cܧi Chin Con ti, v v Ngi sa son, cho ngܩi ܮc mc o sng lng tinh sch bng vi gai mn" (vi gai mn tc l cng vic cng bnh ca cc thnh ) (Khi Huyn 19:7,8). ng Christ l u Hi Thnh nh chng l u v (-ph-s 5:25). Th th nh c Cha Tri tc l Hi Thnh ca Ngi, nh I Ti-m-th 3:15 Phao-l c ni: "Phng ta c chm ljn th con bit lm th no trong nh c Cha Tri hng sng, tr v nn ca l tht vy". Nh chng ta thy trn khi c Cha Gi-xu bt u chc v th Ngi d tic cܧi Ca-na, sau khi t gi cn nh c tic cܧi, Ngi bt u cng tc cho nh c Cha Tri. Ngi vo NJn th bn mt ci roi bng dy, ui ht nhng k bun bn v ngܩi ǰi bc ra khi . Phi-e-r ni: "S phn xt khi t nh c Cha Tri". Nh c Cha Tri l ni rao truyn o s sng, ban nܧc hng sng cho mi ngܩi. T xa ljn nay, theo lch s ca dn Y-s-ra-n v lch s Hi Thnh th nhng ngܩi ph hoi nh c Cha Tri li l dn s Ngi. H lm dng nh c Cha Tri Nj th li. H khng lo xy dng nh Cha m ch lm cho nh Cha b u bi ti li do chnh mnh gy ra. H lp mu chng nghch vi ngܩi ny k khc, li cun mt s ngܩi theo mnh Nj gy ri cho Hi Thnh, dng nhng th on mnh li nh ngܩi ǩi. H cng dng ܩng li ca th gian Nj p dng cho nh c Cha Tri, ri li t ho rng mnh mi l ngܩi lo cho nh c Cha Tri! Tht ra l nhng C-c-nhn ch vi ci tn gi bn ngoi, nhng tm lng cha ܮc ti sanh, cha gp chnh ng Christ, cha mi Cha lm ch trong cuc ǩi ca mnh. Cng c ngܩi qun rng nh ca c Cha Tri l nh "cu nguyn" cho mun dn. Khng c g ly lm l khi c ngܩi vo nh c Cha Tri m khng gp ܮc Ngi. C l h vo nh Cha Nj nghe mt v mc s danh ting ging, nu c im no thch hp th h s vui ln mt cht, nu khng thch th thi, ging nh ngܩi ta i nghe mt bi din thuyt ch khng phi i nghe mng lnh ca c Cha Tri. Tht ng bun thay! c Cha Tri din t v Dn Y-s-ra-n khi xa nh sau: "Dn ta ngi trܧc mt ngi, v nghe li ngi; chng n khng lm theo. Ming chng n t ra nhiu s yu mn, m lng chng n ch tm li. Ny, chng n coi ngܩi nh l k ht hay, c ting vui v k ǩn gii, chng n nghe li ngi nhng khng lm theo" (-x-chi-n 33:31,32). "V c vic c chng n ta s ui chng n khi nh ta, ta s chng thng yu chng n na" (-s 9:15). Cha cng khuyn rng: "Hy nghe theo ting ta, noi theo iu ta dy m lm. Vy th cc ngi s lm dn ta, ta s lm c Cha Tri cc ngi" (Gi-r-mi 11:4). Tht phܧc thay cho ai l ngܩi vo nh c Cha Tri m gp ܮc mt Ngi, nghe ܮc ting Ngi Nj cn thn lm theo.

 

Nh s Sng l mt Lu i Hnh Phc

Chnh thn th ca mi C-c-nhn l nh ca Cha, Ngi mun gi cho nh y lun sch s, thnh khit nn Ngi bng lng vo trong nh y Nj , Nj xy dng, gip ǫ, dn dp hu cho nh y c sch s lun v mi ngy thm tt p, cng khin cho nh y tr thnh mt lu i hnh phc, n ܮc ǥt trn nn tng ca s cng ngha, nu thiu s cng ngha th lu i y b sp ǰ.

Mt lu i ging nh mt mnh vܩn, n cn ܮc sn sc gi gn bi ch, nu khng th gai gc, c di s ph y mnh vܩn. Lu i hnh phc ca chng ta cng phi ܮc Cha vun bi sn sc hng ngy, nu khng s b rong ru ph kn, d bn, xu xa. Chnh ng Christ phi kim sot cn nh thing ling ca chng ta mi gi, mi pht hu gi n lun sch, sch c trong ln ngoi. Nhiu con ci Cha mong mun chnh thn th mnh ܮc tr nn "lu i" hay "NJn th" Cha ng nhng li khng bng lng Nj Cha kim sot, dp i nhng ring, nhng ch k, ganh t, gin phin. H khng dnh trn quyn cho Cha Nj Ngi c th dn sch cn nh chnh Ngi c th ng tr. Cha khng th ng vo trong tm lng d bn ܮc. V th nhiu ngܩi tin Cha lu nm vn d vn vng vi ti li, h khng ngh lc Nj chin thng. Hng ngy h thy mnh yu ui, d bn v c gng dn dp cho c v kh quan hn. Nhng than i! cng c gng bao nhiu li cng tht bi by nhiu. Ch t b mt vi sai lm nh nht vn cha khin cho NJn th Cha ܮc thnh khit, cho ljn khi no "tt c mi iu u b tng ui ra ht" t ci bn rt to cho ljn mt ng tin rt nh NJu phi b qung ra ngoi! Nu chng ta mun cho "nh" ca Cha lun sch s th hy mi Cha ng vo lm ch cuc ǩi chng ta. Chng ta phi gi mi tm giao mt thit vi Ngi lun, hu cho Ngi canh gi "nh" tc l lng chng ta cch cn thn, bng khng ma qu s ln vo cܧp mt nhng g tt nht ca chng ta v b li nhng iu gh tm nht trong lng ta y!

Cha mun cho lng chng ta, tc l NJn th ca Ngi phi tht thnh sch v lu xut nhng hnh phc tht, vang ln nhng ting ngi khen vui v tht, vi mt tnh yu thng tht trong danh vinh hin ca Ngi, hu cho t ni NJn th y khin cho nhiu ngܩi ܮc phܧc v ta c tri ca Thnh Linh trong lng mnh.

 

Bt-l-hem l nh bnh

Thnh Bt-l-hem c ngha l nh bnh, nhng c nhiu ngܩi sinh trܪng trong y li b i ljn ni phi la b thnh Bt-l-hem nh gia nh -li-m-lc. ng Christ sanh ti Bt-l-hem, nhng chnh Ngi mi l Bt-l-hem tht, Bt-l-hem thing ling. Khi dn Y-s-ra-n i lu lc trong ng vng, chnh Ngi nui h bng bnh ma-na trong 40 nm. Khi ti th Ngi ha bnh 2 ln cho on dn ng c ܮc no n, nhn Ngi dy d h v bnh tht, l bnh hng sng t trn tri xung Nj ch v chnh mnh Ngi "Nhng Cha ta ban cho cc ngi bnh tht l bnh t trn tri xung. Bi chng bnh c Cha Tri l bnh t trn tri ging xung, ban s sng cho th gian" (Ging 6:32,33). Cha Gi-xu cng t xng chnh Ngi l bnh hng sng: "Ta l bnh ca s sng, ai ljn cng ta chng h i v ai tin ta chng h kht" (Ging 6:33). "Ta l bnh ca s sng v. v..." Chng ta l k tin Ngi tc l k trong "nh bnh", th hi linh hn chng ta c tht ܮc no n bnh sng y chng? Hay chng ta ang b i kht v c s v tnh ca mnh? Hng ngy bnh hng sng b lng qun, chng ta i kim nhng thc khng phi l bnh hng sng khin cho linh hn chng ta thm bnh hon v chng ta ang "cht i trong nh bnh". Tht vy, chnh Cha Gi-xu ha ai trong Ngi th ܮc s sng d dt: "Nu ai n bnh y th s sng v cng, v bnh m ta s ban cho v s sng ca th gian tc l tht ta" (Ging 6:51). Chng ta c nui linh hn mnh bng bnh y hng ngy chng? 

 

===============================

 

Ch Th Ba

GIMEL (Lc )

S tiu biu: 3

 

Ch th ba trong mu t Hy-b-lai l GIMEL (nh ch G). Ch ny c ngha l "lc ". Con lc trong Kinh Thnh ܮc bit c ba cng dng rt quan trng: i ܩng xa, mang nng v chu ǿng. Chng ta s ln lܮt hc qua ba im sau y.

 

i ܩng Xa

Lc l mt con vt c bit ti i trong sa mc rng ln mnh mng rt bn b, khng con th no b kp. N ging nh mt chic tu lnh nh trn "bin ct". C th n c th chu ǿng sc nng nh thiu, c th i nhiu ngy trong sa mc, khng ung nܧc m khng mt nhc g c. N cng c ti nh hܧng i rt ng. N khng bit nhn tri Nj "ln bܧc theo ngi sao" nh cc v bc s ngy xa, cng khng c a bn nh nhng v thuyn trܪng trn i dng bt ngt m vn i ng ܩng trong sa mc mnh mng nh sa mc Sa-ha-ra chng hn.

V im ny con lc tiu biu cho ǩi sng thuc linh ca C-c-nhn, hay l s sinh hot ca Hi Thnh ng Christ. Ngܮc dng thi gian, chng ta nh ljn p-ra-ham l ngܩi ܮc c Cha Tri ku gi trܧc tin Nj la b qu hng, i ljn ni m mnh cha bit. Du vy p-ra-ham khng lc ܩng v c Cha Tri dt dn ng. ng c i, tuy khng c a bn cng khng th nh hܧng nh sao, nhng ng i tht ng ܩng Nj vo x Ca-na-an.

Dn Y-s-ra-n i trong sa mc 40 nm m "giy h khng mn, o h khng rch" v c Cha Tri l v hܧng o cho h. Chng ta ngy nay cng ang i ܩng ljn x Ca-na-an thing ling, t t ljn tri. Chng ta khng phi l k "i m khng bit mnh i u" nhng chng ta c Cha yu du ca mnh l Gi-xu Christ, Ngy ljn th gian m mt con ܩng cu ri t t ljn tri cho chng ta. Ngi i trܧc Nj dn dt chng ta, du chn Ngi cn in r trn "sa mc thing ling" cp theo nhng dng huyt tܧi khp no ܩng. Chng ta bit chc ni chng ta s ljn l thin ܩng. Hin nay chng ta l khch l hnh trn t, Thi Thin 119:19 chp rng: "Ti l ngܩi khch l trn t. Xin ch giu ti cc iu rn Cha". Mt khch l hnh trn lng lc gia sa mc, iu cn yu nht cho ngܩi y l ging nܧc, nu khng c nܧc th tht l mt tai nn! C hai iu lm cho vin khch lo ngi cho cuc hnh trnh ca mnh trong sa mc l:

1.      i sai ܩng nn khng tm thy ging nܧc.

2.      K th lm cho cc ging nܧc c cht Ƕc.

Trong trn chin tranh gia ngܩi u chu v -rp khi xa, binh s u chu thܩng phi th nܧc ca cc ging trong sa mc trܧc khi ung v s ng Ƕc. Trn ܩng thuc linh ca C-c-nhn th c Cha Tri thܩng giu nhng iu rn ca Ngi, khi mt con ci Ngi v l nhng "ging nܧc" lm tha mn cho khch l hnh thing ling trn ܩng s sng m khng c cht Ƕc no. V vy tc gi Thi Thin c ln cu nguyn rng: "Xin Cha m mt ti Nj ti thy s l lng trong lut php ca Ngi" (Thi Thin 119:18). Ti sao Cha giu Li ca Ngi? Kinh Thnh l a bn, l kim ch nam, l sui nܧc sng, C-c-nhn nh m nhn nh ng ܩng li ca Cha Gi-xu Nj tri qua sa mc cch r rng, tm thy nhng ging nܧc trong lnh ngon ngt ܮc lp kn khi mt k th l ma qu.

Trong c th lc c mt ti nܧc d tr, nn d cuc hnh trnh c di bao nhiu, n cng c th chu ǿng ܮc m khng cht kht. c Cha Gi-xu Christ cng d b cho chng ta mt mch nܧc ǩi ǩi khng h cn tt l c Thnh Linh Nj vi chng ta mi mi. Vy chng ta phi ht lng tm kim v yu mn Ngi hu cho ǩi sng thuc linh ca chng ta lun ܮc ti mi, mt m.

 

Mang Nng

Lc c sc mnh phi thܩng. N c th mang nhng kin hng ha nng n sut ܩng xa kinh khng. Vi gnh nng trn lng, no ngܩi, no vt, n vܮt hng ngn dm m khng h ng qu gia ܩng. y cng l ǥc im mt tn tht ca ng Christ. Mi ngܩi NJu mang ly gnh nng ca mnh v ca ngܩi khc na. Phao-l khuyn: "Hy mang ly gnh nng cho nhau, nh vy anh em lm trn lut php ca ng Christ". (Ga-la-ti 6:2). ng Christ cng tng mang ly mi gnh nng thay cho chng ta. Ngi ku gi chng ta l k mt mi v gnh nng hy ljn vi Ngi Nj ܮc s yn ngh (Ma-thi- 11:28). Mi C-c-nhn NJu c gnh nng trong lng, gnh nng v s yu thng linh hn ti nhn ang h mt, v s yu ui ca anh em, v s m mang vng quc ca c Cha Tri v. v... Chng ta d mang nng nhng c sc mang ni, nh Cha "thm sc cho" mi ngy. Phao-l chng minh rng "Ti lm ܮc mi s nh ng ban thm sc cho ti" (Phi-lp 4:13). Lm lc chng ta cm thy gnh nng tht qu nng n hu nh lo o, mun "qung pht i" cho rnh th lin lc y c ting m du nh nh trong tm linh ta: "Hy trao mi iu lo lng mnh cho Ngi, v Ngi hay sn sc anh em" (I Phi-e-r 2:7).

 

Chu ng

Con lc li c mt ǥc im na l "chu ǿng" cch bn b do dai. N va mang nng, i ܩng xa, chu ǿng lu ngy dܧi sc nng nh thiu trong sa mc. ng Christ vo th gian tm ti ny, Ngi mang gnh nng ti li chng ta, Ngi hܧng dn chng ta tin bܧc trn con ܩng xa thm, Ngi cng chu ǿng nhng sai lm vi phm ca chng ta na. Khi ti th Ngi chu ǿng s phn trc ca Giu-a ch-ca-ri-t, s chi b ca Phi-e-r, s s nhc ca qun lnh La-m, s Ƕc c ca dn Do-thi, s gi hnh ca bn Pha ri si. Nhng Ngi "nh chin con b dt ljn hng lm tht, nh chin cm trܧc mt k ht lng" Nj hon tt chng trnh cu ri ca c Cha Tri. Ngi t lng nhn t i vi s bt ton ca chng ta, Ngi vn cu thay cho chng ta ni ngi thi n trn tri. Ring chng ta l C-c-nhn, chng ta phi noi gng Ngi m chu ǿng nhng th thch kh khn, chu bt b khn kh v Ngi, chu ǿng nhng k lc li lm ܩng, nhng con ngܩi "xc tht" trong hi thnh, nhng anh em gi di l nhng k c lng tm l v. v...

S Phao-l l con ngܩi chu ǿng bn b do dai, chng ta hiu ܮc nh khc sch sau y: "Ti chu kh nhc nhiu hn, n vt qu chng. i phen ti gn phi b cht; nm ln b ngܩi Giu-a nh roi, mi ln thiu mt roi y bn mi; ba ln b nh n, mt ln b nm ; ba ln b chm tu. Ti trong bin su mt ngy mt m. Li nhiu ln ti i ܩng, nguy trn sng bn, nguy vi trm cܧp, nguy vi dn ngoi, nguy trong cc thnh, nguy trong cc ng vng, nguy trn bin, nguy vi anh em gi di; chu kh chu nhc, lm lc thc m, chu i kht, thܩng khi phi nhn n, chu lnh v la l. Cn cha k mi s khc l mi ngy ti phi lo lng v ht thy cc Hi thnh, no c ai vp ng m ti chng nh nung nh t ? Chng ti b p cch, nhng khng ljn cng; b tng th nhng khng ng lng; b bt b nhng khng ljn b; b nh p nhng khng ljn cht mt, chng ti thܩng mang s cht ca Cha trong thn th mnh, hu cho s sng c Cha Gi-xu cng t ra trong thn th chng ti. Bi chng ti l k sng, v c c Cha Gi-xu m hng b np cho s cht, hu cho s sng ca c Cha Gi-xu cng t ra trong xc tht hay cht ca chng ti" (II C-rinh-t 11:23-29 v 4:8-11). l mt bng chng c th nht. Mi C-c-nhn chn chnh c mt sc chu ǿng phi thܩng, c cuc ǩi ca h tht v cng tt p, "khng vt, khng nhn, khng chi ging nh vy" nhng "khng ch trch ܮc". C lc h cng ng u vi hng ngܩi bn tin, hn trong x hi nhng h chng cht than van on trch, cng khng nn ch sn lng, c "ph thc ܩng li mnh cho c Gi-h-va". i sng h ging nh "cy trng gn dng nܧc, sanh bng tri theo th tit, l n chng tn ho". Ngܩi ngoi cuc nhn xem tܪng chng nh h ang trong la bng du si nh ba bn H-b-r. Nhng l lng thay h vn vui v trong n yu thng ca Cha, hot Ƕng cho cng vic Cha cng mnh m hn na, mi ming h nh mt dng sui mt m tun trn nܧc sng v h tm ܮc b quyt ca s chu ǿng y l "V danh Cha m chu kh". H bng lng chp nhn mi cnh kh khn cho ljn cui cng, nh -sai ni "ng vng v t kh hn s vui v, ni sa mc s mng r, v tr hoa nh bng hܩng, n tr hoa nhiu v vui mng, ct ting ht hn h. S vinh hin ca Liban v s tt p ca Ct mn v Sa rn s ܮc ban cho n. Chng s thy s vinh hin c Gi-h-va, v s tt p ca c Cha Tri chng ta" (-sai 35:12). i sng h khng phi mi bܧc NJu c ri hoa hng, nhng h ang i trong sa mc, trong y n nhng sui nܧc trong v c hoa hng cp theo.

Qua bi hc ny chng ta thy rng bi s sng ng Christ trong chng ta nn chng ta c tip tc cuc hnh trnh y gian kh xa xm (xa hn c nguyt cu m cc phi hnh gia Hoa k ǰ b ln u tin vo ngy 20-7-69). y l hnh trnh thuc linh t t ljn tri, lu di cho ljn ht cuc ǩi chng ta, khng lc hܧng, khng lm ܩng, khng mi mt kit sc dܧi nhng gnh nng au thng, nhng vn vui ti ct bܧc cch hng hi trn thin trnh trong quyn nng siu vit ca c Thnh Linh. -sai cho bit b quyt thnh cng y khng phi bi sc ngܩi nh sau "c Gi-h-va s c dt a ngi; lm cho ngi no lng gia ni kh hn ln; lm cho cng mnh cc xng ngi, ngi s nh vܩn nng tܧi, nh nܧc sui chng h kh vy" (-sai 58:11) v "ai trng Ǯi c Gi-h-va chc ܮc sc mi, ct cnh bay cao nh chim ng, chy m khng mt nhc, i m khng mn mi" (-sai 40:31) v tc gi Thi Thin cng cho bit "H i ti, sc lc ln ln thm; ai ny NJu ra mt c Cha Tri ti thnh Si n" (Thi Thin 58:7).

Nguyn Cha ban cho chng ta sc mi hng ngy Nj tin bܧc thin trnh m khng "ng cht dc ng" nh dn Y-s-ra-n trong cuc hnh trnh ni sa mc. 

 

===================================

 

Ch Th T

DALETH (Ci ca)

S tiu biu: 4

Ch DALETH c ngha l "ci ca". N c hnh dng nh ci ca. Pht m nh ch D. Kinh Thnh NJ cp ljn ci ca trong Sng th k chng 4 khi Cha phn vi Ca-in: "Ti li rnh Ǯi trܧc ca". Cng ging nh mt con th rng rnh m trܧc ca Nj ch Ǯi con mi, ti li rnh Ǯi trܧc ca lng Ca-in, ng l ra Ca-in phi "chin thng" v "qun tr" n nh li Cha cnh co, tri li Ca-in tip nhn n v b n dn i theo ܩng n!

S hy dit rnh Ǯi trܧc ca ܮc m t trong Xut -dp-t k chng 12 khi dn Y-s-ra-n bt con chin con khng t vt nht trong nh bn ngy, on git n ri ly huyt bi trn my ca cng hai cy ct ca. Tt c mi ngܩi NJu trong nh, khng ai ܮc ra khi ca. Cha Gi-xu khi ti th c phn rng: "Ta l ci ca nu ai bi ta m vo th s ܮc cu ri". Tht chnh ng Christ l ca cu ri Nj dn ngܩi ta vo con ܩng s sng. Chnh Ngi cng l ܩng i, Chn L v S Sng, m Ngi cng l ci ca Nj bo v an ton cho ai l ngܩi ang i trn con ܩng y.

Ti li v s cht bao trm th gii v c nhn loi, x hi ngy cng h hoi, ngܩi ta NJu "t k, tham tin, lܩng thy phn bn, a thch s vui chi hn l yu mn c Cha Tri". Ti li ang rnh Ǯi trܧc ca v khp cc no ng khin cho th gii ti tm ny cng thm tm ti. Trܧc tin ti li bin vܩn -en tr thnh sa mc, ti li khin cho A-am v -va bt tun mng lnh ca c Cha Tri nn gia nh phܧc hnh ca A-am tr thnh su kh v ti st nhn ca Ca-in. Cng v th m nhn loi trong thi tin s cng hung c khng khc chi thi i nguyn t ny. Sng th k 6: 5 chp rng: "c Gi-h-va thy s hung c ca loi ngܩi trn mt t rt nhiu, v cc tܪng ca lng h ch l xu lun". Nhiu quc gia trn th gii ang ua nhau ch to cc kh gii ti tn Nj tiu dit nhau. Du mi ming ngܩi ta h ho ho bnh, tm bin php Nj ti lp ha bnh, song cng tm kim cng khng thy bng dng ha bnh u c m chin tranh mi lc cng tn khc hn, cng lan rng khp mi ni. S kin y c tip din ch v ngܩi ta qun rng ng Christ l ci ca dn ljn ha bnh, l ci ca bo ton s sng cho nhn loi. Chnh mi ming Ngi tht ra li ha qu bu ny: "Ta ban cho cc ngi s ha bnh" v "s ha bnh y chng phi nh th gian cho". Ngܩi ta c th m ra nhiu cuc ha m, hi ngh Nj tm kim ha bnh gia cc quc gia, nhng cc phng cch y khng a nhn loi ljn s ha bnh. Chnh Cha Gi-xu l ng kin to ha bnh khi Ngi phn: "Hy ljn cng ta, ta s cho cc ngi ܮc yn ngh". Ngi l ci ca a ljn s yn ngh tht, ca dn ljn s ha bnh tht. Khi b treo trn thp hnh, Ngi chng cht hn th, dng li cu nguyn tha thit: "Ly Cha xin tha cho h, v h khng bit mnh lm iu g". D Ngi c quyn bnh Nj tiu dit k th song Ngi mun m ca ha bnh cho ngܩi ta bܧc vo l "tin lnh cu ri". Mi nhn vt trong th gian bt lun l ai, t v nguyn th quc gia, hay cc chnh tr gia, thng gia, k ngh gia, hoc bn c nng hay t sn v. v... NJu phi bܧc vo ca ha bnh y l chnh ng Christ th mi hܪng ܮc ha bnh tht s. Ngi l ca cu ri, trong Ngi chng ta thy s cng ngha yu thng, chng ta s ܮc tha lng v Ngi phn: "H s vo ra v gp ng c". Ch Ngi mi kin to mt x hi cng bnh v s cng bnh y nm ngay trong lng mi c nhn bng lng tip nhn Ngi. H l nhng con ngܩi thnh thin, ܮc huyt ca Cha bi xa ti li, cho h mc ly bn tnh ca c Cha Tri. Ngoi ng Christ ra khng c ca no khc Nj a nhn loi ljn s ha bnh vnh cu. Ngi cng l ci ca gii thot mi s bi ri nghi ng, tuyt vng. Ngi gip chng ta ra khi ng b ܩng cng. Chng ta hy ljn vi Ngi, em mi nan NJ ǥt ni chn Ngi, Ngi s gii quyt tt c. Ngi l ci ca ܮc ng cht Nj ngn chn mi s gian c xu xa xm nhp vo lng chng ta. Ngi cng l ci ca m toan cho cng vic thuc linh tt p, l ci ca kha cht i vi a ngc, song m rng cho thin ng.

Ch DALETH tiu biu v quyn nng v chc v Cha Gi-xu tht r rng, Ngi l cc ca a ngܩi ta vo thin ng, ngoi Ngi khng c ca no khc. Chng ta l k vo ca y ri th ng tm cch thot ra, bi v bn ngoi ca y bao nhiu l ti li ang "rnh Ǯi" chng ta . 

 

=======================================

 

Ch Th Nm

H (Ca s)

S tiu biu: 5

 

Ch ny (pht m nh ch H) c ngha l "ca s". Trong ting Hy-b-lai c tm t liu khc nhau ch v ca s v ܮc chia lm hai loi. Trong Kinh Thnh cho chng ta bit hai loi "ca s" y nh sau:

Ca s trn tri (Sng 7:11 v 8:2; II Vua 7:2,19; Ma-la-chi 3:10)

Ca s NJn th hay ca s nh ngܩi Do-thi. (Sng 26:8; Gi-su 2:15,18; II Sa-mu-n 19:12; II Sa-mu-n 6:19; I Vua 6:4; II Vua 9:30,32; II C-rinh-t 11:33 v. v...)

Danh t "ca s" xut hin ln u tin trong Sng 16: 6, khi Cha truyn lnh cho N- ng tu v lm mt ca s trn tu y. "Ngi s lm mt ca s trn tu". T ch "ca s" ܮc nhc ljn hn bn mi ln trong c Tn v Cu Чc. Th th danh t "ca s" c lin h g vi Cha Gi-xu khng? Chng ta s nghin cu vi ǥc im ca ch ny.

 

Ca S Trn Tri

1.      Trong cn i hng thy c Cha Tri m "cc ca s trn tri" lm ma xung trn t, "cc ca s trn tri m xung" (Sng 7:11) theo bn Kinh Thnh ting Anh) "Cc ca s trn tri lp ngn li" (Sng 8:2).

2.      Thnh Sa-ma-ri b vy lu ngy bi qun Sy ri, dn s b i. Tin tri -li-s ni tin tri rng: "Ngy mai, ti gi ny, ni ca thnh Sa-ma-ri, mt u bt lc s bn mt sic l, v hai u mch nha s bn mt sic l. Nhng quan cai nng ǫ vua li ni rng "Du cho c Gi-h-va m cc ca s trn tri, iu h c ܮc sao?" (II Vua 7:1-2).

3.      -sai 24:18 m t s on pht chung c th gian, lc y: "Cc ca s trn tri m ra"

4.      ljn trong Ma-la-chi 3:10 l cu Kinh thnh m cc con ci Cha NJu quen thuc: "T nay cc ngi kh ly iu ny m th ta, xem ta c m cc ca s trn tri ǰ phܧc xung cho cc ngi ljn ni khng ch cha chng".

Bn phn on Kinh thnh ni v "ca s trn tri" ny ni ljn hai iu: t tri n phܧc ǰ xung cho loi ngܩi; cng t nhng "ca s trn tri" y li ging xung nhng tai ha kinh khip.

Ca s trn tri hnh bng v ng Christ. Ngi l ng to ha, yu thng mun vt mi loi, l Cha Cu Th t tri ging xung trn gian, ban phܧc cho ai bng lng tin nhn Ngi. Trong 33 nm ti th, nhiu ln Ngi m "ca s trn tri" cho dn Do-thi nhn thy c Cha Tri bng cch xng rng: "Ta vi Cha l mt" v "ai thy ta tc l thy Cha", Ngi cng lm nhiu php l trong s cha bnh, ha bnh ra nhiu, i b trn mt bin, qu cn bo t, ui qu v. v... Nhng trܧc ht Ngi l ng "gii by Cha cho chng ta bit" Ngi l "ca s trn tri" Ngi h m ca y khi ha hnh trn ni, cng cho chng ta thy nhng trin vng p ca tng lai, tc l mt vng quc hng cܩng thin thܮng s ܮc thnh lp trn gian, mt vua cng ngha s tr v ljn ǩi ǩi.

Ngay trong ǩi ny, mi n phܧc thuc linh hay thuc th m c Cha Tri ban cho loi ngܩi NJu qua Cha Gi-xu, Ngi l ng Trung Bo gia c Cha Tri v loi ngܩi. Nhng con ci Cha c lng trung thnh vi Ngi, vng li Ngi th "ca s trn tri" s khng bao gi ng li vi h, m vn m toang, mi n phܧc c ǰ xung ljn ni "khng ch cha" cn lu ra cho k khc na! (Ma-la-chi 3:10).

Tri li, nu con ci Cha khng chu vng theo ting Ngi, bt tun mng lnh Ngi th tai ha s ljn trn h, rܮt ui theo h mi mi v "cc tng tri trn u h s nh ng, v t dܧi chn h s nh st" (Phc 28:23).

Nh chng ta thy trong phn trn, nhng n phܧc do "ca s trn tri" ǰ xung cho nhn loi l chnh Cha Gi-xu khi Ngi ljn th gian ln th nht, Ngi em s "vui mng ln cho mun dn" em "phܧc cho nhn loi". Nhng cng t ni ca s trn tri y li ǰ tai ha cho loi ngܩi khi h kh kh khܧc t n sng ln lao y. Ngi l Cha Cu Th cng l quan n cng bnh. Ngi s ngi trn ngi m on xt th gian. Trong thi N- "ca s trn tri" m ra v nhng trn ma kinh khng trt xung t Nj hnh pht loi ngܩi v c ti c ca h. n ngy tn th cng vy, "ca s trn tri" li m mt ln na Nj trt tai ha xung mt t u, ti li ny, nh trong -sai m t: "Hi dn c trn t, s kinh hi, hm v by ljn trn ngi. K no trn khi ting kinh hi s sa xung hm; nu ln khi hm s mc vo lܧi. V cc "ca s trn tri" NJu m ra, cc nn dܧi t NJu rung rinh. t NJu tan nt, t NJu v l, t NJu rng Ƕng. t lay Ƕng nh ngܩi say; lng chng nh ci vng, ti li cht ln nng tru, n s ǰ xung v khng dy ܮc na" (-sai 24:17-20). Cng ng nh li Ngi tuyn b sau khi t k cht sng li: "Ht c quyn php trn tri dܧi t NJu giao cho ta" (Ma-thi- 28:18). Ngi l ng cm cy gy st, ly s cng bnh m cai tr cc dn.

Ca s n Th v ca s nh ngܩi Do Thi

1.      n th vua Sa-l-mn xy ct c 3 dy phng c ca s Nj nh sng t bn ngoi c th soi vo (I Vua 6:4).

2.      Nh nhn ngang qua ca s m A-bi-m-lc, vua Phi-li-tin bit R-b-ca l v Y-sc, v th Y-sc trnh khi s phin phc (Sng 26:8).

3.      Hai thm t Y-s-ra-n ܮc Ra-hp dng dy t ca s xung ngoi vch thnh nn thot nn (Gi-su 2:15,18).

4.      a-vt nh Mi-canh dng xung ni ca s nn kp thi thot khi tay Sau-l. Cng bi ca s Mi-canh li thy "a-vt nhy ma trܧc mt c Gi-h-va th khinh b ngܩi" do nng b pht khng sanh con cho ljn ngy nng thc. (I Sa-mu-n 19:12 v II Sa-mu-n 6:19).

5.      T ni "ca s" trn lu, hong hu Gi-sa-bn l mt ngܩi n b gian c lng danh b nm xung t cht Nj NJn ti c ca nng. Mt v hong hu ngoi bang, uy quyn, hung tn kht ting trong thi by gi chm dt cuc ǩi ni "ca s" (II Vua 9:30,31).

6.      -li-s sp qua ǩi truyn cho vua Gi-ch bn mt mi tn v hܧng ng. -li-s rt hi lng ni rng y l mi tn chin thng ca c Gi-h-va. Trܧc khi bn Gi-ch ܮc -li-s bo "m ca s" v t bn ra. (II Vua 13:17).

7.      Ca s ni t dinh ca a-ni-n lun m, Nj ng hܧng v Gi-ru-sa-lem m cu nguyn (a-ni-n 6:10). l thi quen ca a-ni-n m ca s hܧng v Gi-ru-sa-lem cu nguyn mi ngy ba ln. D k th lp mu k hi ng, nhng ng khng bao gi chu thua mu ca h. Chc hn khi ng b qung vo hang s t th hnh nh ca chic "ca s" y vn hin r trong tm tr ng, a-ni-n khng th qun n. Tuy trong hang s t, lnh lo c n, nhng vch xm ngt ti tm bao bc t b th "ca s" ca lng a ni n vn m rng hܧng v Cha trn tri m cu nguyn.

8.      S Phao-l ܮc anh em tn hu dng xung ni ca s trong ci thng Nj thot khi tay ngܩi Do-thi (II C-rinh-t 11:33).

9.      -tch v ng gc nn t ca s t xung t (S 20:9).

Qua nhng phn on Kinh thnh NJ cp ljn ca s NJn th hay nh ngܩi Do-thi, chng ta thy c nhng hnh nh khc nhau. Tuy nhin cng NJu c ngha hnh bng v Cha Gi-xu c. Mt ci nh nu khng c ca s th tht ti tm, cng dng ca ca s l khin cho nh ܮc sng sa trܧc, k ljn ngܩi ta cng nh ca s Nj nhn xem cnh vt bn ngoi, ri trong cn nguy bin ngܩi ta cng nh ca s m thot thn. ng Christ l ca s ca lng chng ta, ca s thing ling ni nh "s sng" ca chng ta, nh Ngi chng ta c s sng trong lng. Ngi l hy vng ca C-c-nhn, nh Ngi chng ta c hy vng ܮc s vinh hin. Phao-l nhc nh tn C-l-se rng: "ng Christ trong anh em l s trng cy v vinh hin" (C-l-se 1:27b).

Nhng trit l khoa hc, s khn ngoan ca ǩi khng em li cho chng ta s yn i hay nim hy vng no c. Mt ǩi sng khng c ng Christ ging nh mt nh khng ca s, ti tm m mt, khng c nh sng, khng c khng kh trong sch trn vo, cng khng thy nhng g bn ngoi, khng bit tng lai ra sao, c cuc ǩi h ch qu qung trong bng ti.

Nhng C-c-nhn "tm b" khng c ng Christ l s sng, s sng tht trong lng, nn d c danh hiu l tn lu nm vn ngi trong bng ti tm, v chng ta khng ly lm l thy h "xoay chiu, ǰi hܧng", v khng phn bit ܮc nhng nh hܪng tai hi hoc ch li cho ǩi sng h. H khng thy ܮc ci g tt Nj noi theo, ci g xu Nj loi ra khi lng. T bao nhiu nm c ting l theo Cha m h vn "ngi " mt ch, khng th lm vic g cho Cha, nhng c bng lng trong a v tm ti ca mnh. Nhng bi ging lun d linh Ƕng ljn u cng khng lay chuyn tm lng cng ci ca h. Nhng ting ku go ca ti nhn au kh, h mt cng khng lm rung Ƕng tm can h, h ch lo nhng vic thuc v ǩi ny m thi. Thm ch ting ca Cha nh sm vang, st n rng: "Ta l s sng ca th gian, ngܩi no theo ta chng i trong ni ti tm, nhng c nh sng ca s sng" cng khng lm cho h di khi ch mnh. Tht ng thng thay!!!

Ly Cha Gi-xu Ngi l "ca s trn tri" xin hy ljn vi tm lng tm ti ca chng con, ban cho chng con "nh sng ca s sng". Chng con nh Ngi m thot khi mi cn nguy him, cng nh Ngi m chng con bn nhng mi tn Nj chin thng k th. T ni Ngi chng con c th loi ra khi lng nhng ti c, git cht nhng Gi sa bn ang ng tr trong tm linh. Xin ng Nj bn ng ca chng con ng ng vinh quang ca Ngi ang soi ri vo lng chng con, Nj chng con tip rܧc nh sng y cch vui v tha lng, hu ǩi sng chng con s nh NJn th ca Ngi, ܮc Ngi vui ng mi mi. 

 

===================================

 

Ch Th Su

WAU (Cy inh)

S tiu biu: 6

 

Ch th su l WAU (tiu biu cho ch W). Ch ny c ngha l "cy inh" hay l "ci mc". Mt ngha khc na l "v" tc l mt lin t trong vn phm. Cy inh rt thng dng trn ton th gii, mi dn mi nܧc NJu bit dng inh. Vo th k th XVIII dn chng thnh ph Cradley Heath nܧc Anh NJu l th lm inh, h cha c my mc ti tn nh hin nay. Trong ngh lm inh h ch dng khun l nhng chic "thng ct" nhng c rt chm. Song h rt a thch ngh ny, nn tri qua nhiu ǩi h c tip tc lm inh. Cho ljn ngay k ngh lm inh vi phng php ti tn hin i vn thnh hnh ti y.

Trong Kinh Thnh ni ljn cc loi inh nh sau:

inh bng g (nh cy nc tri cng gi l inh, Cc Quan Xt 4:21,22 v 5:26). inh bng st (I S k 22:3). inh bng bc (Xut -dp-t k 27:10-17; 38:10,11,12,17,19). inh bng vng (II S k 3:9; Xut 26:37; 36:36).

Cy inh bng g, bng st hoc bng bc hay bng vng cng NJu ch li c. Cng dng ca cy inh l lin kt hai vt li vi nhau. T bn, gh, t, nh ca ljn xe c, tu b v. v... NJu cn ljn inh. inh rt quan trng, i khi v thiu inh m mt cng vic to tt phi b nh ch.

Cy inh lm hnh bng v ng Christ trong vi phng din sau y:

I. ng Christ l cy inh "vng" lin hip gia tri v ngܩi. Loi ngܩi b ti li lm cho xa ri c Cha Tri. Ci inh v ti, vinh hin tng giao vi c Cha Tri b ma qu b gy trong vܩn -en, nn t ph chng ta l A-am v -va b ui ra khi vܩn phܧc hu, xa cch mt c Cha Tri v cng xa mi. T c Cha Tri dng nhng "cy inh" nh: mܩi iu rn, ca l, thy t l, tin tri trong Cu ܧc v. v... Nj lin kt loi ngܩi li vi c Cha Tri. Song nhng cy inh y ch l hnh bng ca cy inh bng "vng" s ljn sau ny l Gi-xu Christ, l Ngܩi. Ngi l "cy inh vng" m c Cha Tri dng Nj lin hip loi ngܩi li vi Ngi, sau khi nhng cy inh bng g, bng st, bng bc trܧc kia li b dn Do-thi "b gy" mt ln na. C-l-se 1:20 chp: "V bi huyt Ngi trn thp t gi th lm nn ha bnh, khin mun vt dܧi t, trn tri NJu nh Ngi m ha thun cng chnh mnh c Cha Tri".

Khi vua a-vt lo sm vt liu xy ct NJn th cho c Gi-h-va th ng cng "d b nhiu st ǥng lm inh" (I S k 22:3). Nhng khi vua Sa l mn xy ct NJn th y th khng thy ni ljn nhng inh bng st u c, tri li c nhng inh bng vng thay vo (II S k 3:9).

Vng ch v s vinh hin ca vua. ng Christ l "cy inh bng vng" vinh hin, v ti thin ng; cy inh vng y ljn th gian Nj nhn ly nhng cy inh "gian c hung tn" ng vo tay v chn Ngi trn thp t gi.

Tht th, ng Christ ljn th gian " gia c Cha Tri v loi ngܩi" lm cho "th gian li ha vi Ngi". Khng c ng Christ l "cy inh thing ling, bng vng thnh khit" Nj ng dnh chng ta vi c Cha Tri th khng c phng php no khc Nj chng ta li ha vi c Cha Tri ܮc. S lin kt ny cht ch v ng Christ l "cy inh yu thng" ca c Cha Tri dng Nj ng chng ta vo vi Ngi, ljn ni khng c s au ǧn khn kh no trong th gian ny phn r chng ta ܮc. "V ti chc rng bt k s cht, s sng, cc thin s, cc k cm quyn, vic by gi, vic hu ljn, quyn php, b cao hay l b su, hoc mi vt no chng c th phn r chng ta khi s yu thng m c Cha Tri chng cho chng ta trong c Cha Gi-xu Christ l Cha chng ta" (R-ma 8:38,39). Chng ta hip vi c Cha Tri qua ng Christ, nhng chng ta cng nh Ngi m lin kt vi nhau.

II. ng Christ l ci mc vng lin hip gia ngܩi vi ngܩi. "V y chnh Ngi l s ha hip ca chng ta, Ngi hip c hai li lm mt" (-ph-s 2:15).

Theo mt phng din khc th ng Christ cng l "ci mc vng" kt cht ngܩi ny vi ngܩi khc. Mun dn, mun nܧc khp th gian, nhiu mu da, chng tc, mi phong tc, tp qun, ngn ng NJu khc nhau kh m lin hip vi nhau ܮc. Nhng trong ng Christ th tt c l "anh em", tt c NJu chung mt "thn th" v Ngi l "ci u". Trong Hi thnh ca Ngi gia tn hu c si dy "lin lc ca s trn lnh", kt cht tnh thng trong tm hn, "ng mt lng, hip mt " vi nhau do ni ng Christ l "ci inh ln, ci mc to" Nj lin kt lng ngܩi ny vi ngܩi khc, khin h chung mt c tin, mt s yu thng, mt hy vng ngܫng trng ni thp t gi, ni "cy inh vng b treo t bui sng th". Cha phn: "Cn ta, khi ta b treo ln khi t, ta s ko mi ngܩi ljn cng ta".

Gia x hi bt cng, thi nt ny, nhiu th ch chnh tr c gng a ra nhng bin php Nj lin hip, nhng s lin hip y chng qua l nhng cy inh r st, h hng m ngܩi ta tܪng rng n s l nhng cy inh vng chi! Li Cha phn rng: "Nhng cy inh vng chi y s lng xch, n b p v rt xung... v c Gi-h-va phn vy" (-sai 22:25). Bi h dng cܩng quyn p ngܩi ta lin hip. S lin hip y ܮc xy dng trn nn mng bt cng, bt ngha ca s thng yu gi to, b lm dng Nj cung phng cho bn tnh ch k ca con ngܩi. S lin hip y khng c s t do, khng xa b ni hn th, khng loi ܮc nhng him khch, khng ph ǰ nhng thnh kin c h trong thm tm con ngܩi h hoi.

Nhng s lin hip ca con ci c Cha Tri l s lin hip vng chi bi "cy inh vng thin thܮng" l ng Christ, bi tnh yu thng chn tht, hip mt trong s thnh khit, trong ch ca c Cha Tri, vui mng hip nhau trong nhng cng tc thuc linh trng i. Mi hnh vi, c ch t li ni, suy ngh ljn tm lng NJu thnh tht v t, khng v li, khng mnh khe th on chi c. Mi s hip mt chnh ng nh vy s bn vng v c sc thu ht nhiu ngܩi khc tip nhn "cy inh vng" Gi-xu Christ vo lng Nj h cng ܮc "ng dnh" vo ch ca c Cha Tri, lin kt cht ch vi Ngi, khng phn vn, ng vc tnh thng v hn ca Ngi na. 

 

===================================

 

Ch Th By

ZAIN (Kh gii)

S tiu biu: 7

 

Ch th by trong mu t Hy-b-lai l ZAIN (džc nh ch Z) c ngha l "kh gii". Danh t ch v "kh gii" trong ting Hy-b-lai c by t ng, ܮc nu ra trong 23 cu Kinh Thnh. N bao gm cc loi nh: gm, gio, o gip, thun, giy nt lng, m, giy, cung, tn, ba, ru v. v...

Trܧc cn i Hng Thy c mt ngܩi sanh t dng di Ca-in tn l Tu-banh Ca-in, l "ngܩi rn th kh gii bng ng v bng st" (Sng 4:22). Chng ta khng ly lm l v sao Tu-banh Ca-in bit rn th kh gii m khng cn th hun ni mt trܩng hun ngh no c, v t tin ca ng ta l Ca-in, con u lng ca A-am v -va bit dng kh gii Nj git ngܩi trܧc tin, nn cc th kh gii bng ng v bng st ܮc sn xut t dng di y.

T y ljn nay cc loi kh gii ܮc thng dng hn. Cng dng ca kh gii l "t v" v "tiu dit k th". Ngܩi ng phng thu xa khi i ܩng hay mang ru trn vai (ging nh dn tc thiu s hay mang ra hoc ch gt) Nj t v nh NJ phng gic cܧp hay chng c vi th d.

Ngܩi n ng T-cch-lan ܮc php v trang mt "on kim" (gm ngn) Nj t v. Mi c nhn l mt cnh st vin c quyn x dng loi on kim y, nhng v nhiu ngܩi lm dng th kh gii y Nj git ngܩi cch d dng nn ljn nm 1828 h b li trang b v kh y, v thnh lp mt Ƕi cnh st ring bit, hun luyn k cng v v trang bng sng ng nh hin nay. Mt qun nhn, mt cnh st vin c bn phn bo v an ninh cho quc gia, chng ngoi xm, trng pht nhng ngܩi phm php v vy h cn c kh gii Nj thi hnh php lut. Kinh Thnh khng c ph nhn kh gii ca loi ngܩi ch to ra nu h bit dng cho phi l. Phao-l dy rng: "V quan quyn l chc vic ca c Cha Tri Nj lm ch cho ngܩi. Song nu ngi lm c th hy s, v ngܩi cm gm chng phi l v c, v l chc vic ca c Cha Tri Nj lm ra s cng bnh v pht k lm d" (R-ma 13:4).

Loi ngܩi dng kh gii vt cht do chnh mnh lm ra. Vy th con ci c Cha Tri cng c bn phn bo v lut php ca c Cha Tri bng th kh gii thuc linh, v kh gii bng kim kh ch dnh cho ngܩi c trch nhim bo v an ninh, tc l nhng ngܩi thi hnh phn s cng dn khi quc gia i hi. Lut php ca c Cha Tri l cao trng c c hai yu t: "yu thng" v "tha th". Nhng lut ca loi ngܩi khc hn, khng c s yu thng trong mt cnh st vin khi h bt ܮc mt phm nhn, v ng ta ܮc ch nh thi hnh lut php ch khng phi Nj thi th tnh thng.

C-c-nhn va l chin s cng va l cnh st vin thuc linh Nj thi hnh phn s cng dn thin quc. H bo v linh hn mnh bng cch chng c cng ma qu. H phi ܮc hun luyn v v trang y mi kh gii thuc linh Nj thi hnh phn s cng dn thin thܮng. H va bo v linh hn mnh, va lo m mang vng quc ca c Cha Tri. H khng ܮc v trang bng nhng gm lܫi chi la, hay cc th v kh ti tn no khc. Nhng kh gii ca h l kh gii "cng bnh" ܮc c Cha Tri ban pht "cm nhng kh gii cng bnh tay hu v tay t" (II C-rinh-t 6:7). Trong trn chin thuc linh h phi "mang ly mi kh gii ca c Cha Tri Nj ܮc ng vng m ch cng mu k ca ma qu". Khng c phn on Kinh Thnh no m t y v cc th kh gii ca C-c-nhn nh th -ph-s 6:14-17. l kh gii ca Tin Lnh, l kh gii ܮc ch to t thin ng, ܮc ban cho chng ta quyn x dng qua s cht ca Cha Gi-xu ni thp t gi. Dng di Ca-in l dng di gian c nn ch to cc th kh gii git ngܩi cn lu truyn ljn ngy nay. Dng di ng Christ l dng di yu thng, nhng kh gii "cng bnh" y ch "cu ti nhn", tiu dit ti li v ma qu. "V, nhng th kh gii m chng ti dng Nj chin tranh l khng phi thuc v xc tht u, bn l bi quyn nng ca c Cha Tri, c sc mnh Nj p ǰ cc n ly, nh kh gii chng ti nh ǰ cc l lun, mi s cao t ni ln nghch cng s hiu bit c Cha Tri v bt ht cc tܪng lm ti vng phc ng Christ" (II C-rinh-t 10:4,5).

D mi ngܩi NJu l ti nhn ng cht, song sau khi h n nn tr li tin nhn cng lao ca ng Christ trn thp t gi th lp tc h tr nn nhng chin s ܮc v trang y , sn sng xng ra trn mc. Bi chng ng Christ l "kh gii" m c Cha Tri dng Nj bo v lut php ca thin ng. Ngi lm phu ph mi iu m lut php i hi. Chnh Ngi l "gm ca Thnh Linh" l "Li c Cha Tri" v "Ngi mc o nhng trong Huyt, danh Ngi l "Li c Cha Tri" (Khi th 19:13) "Ming Ngi th ra thanh gm nhn hai lܫi" nn Ngi chin thng ma qu, s ti tm mi quyn lc ca ǩi ny v ǩi sau. Chnh Ngi tuyn b: " Ta thng th gian ri".

Li c Cha Tri bo v Tin Lnh thun ty ca c Cha Tri, khng mt th kh gii no c th chin thng ni. 

 

==================================

Ch Th Tm

KHETH (Hng ro)

S tiu biu: 8

 

Ch th tm ca mu t Hy-b-lai l KHETH pht m nh ch KH. Ch ny c ngha l "hng ro" hay l "vch" hoc "thnh".

T ny trong nguyn vn Hy-b-lai c ljn chn hnh thc khc nhau, ܮc chp t nht 39 ch trong Cu Чc. Ch BATSAR ܮc chp 16 ln trong 10 sch, ch GADAR mt ln, ch NIBSAR 11 ln trong 6 sch, ch MATSOR mt ln, ch MITSURAH bn ln trong mt sch, ch GADER mt ln, ch SUK mt ln, ch AZAQ mt ln v ch MALE mt ln v. v...

Trong sch Gip 19:8 c chp: "Cha c chn ܩng ti, ti chng i qua ܮc", cng c ngha l Ngi "ro" ܩng ti ang i. Ch ny l GADAR ch ܮc dng mt ln trn y thi. Trn bܧc linh trnh nhiu lc Cha ǥt nhng "hng ro" trܧc mt ti t, con ci Ngi Nj h b chn li khi h v tnh i qu xa ch ca Ngi. Nhng hng ro y c khi l nhng "hng ro gai" ca "hon nn" "bt b" chng hn.

Trn mt con ܩng nguy him, dc cao, h thm ngܩi ta thܩng lm nhng ro cn dc theo m ܩng Nj ti x thy ch nguy m hm bt tc lc v li xe cn thn hn. Loi ngܩi ang tin nhanh trn con ܩng tht nguy him l "ti li". H ang ǰ dc m khng hm thng. H thch t do, bt chp nhng "hng ro lun l, o c" hay "tn gio" hoc nhng t chc tt p trong x hi. H xem thܩng cuc sng c n np, t chc ca gia nh, xem cha m anh ch em nh l th ch, thch sng cuc ǩi lang thang, vt vܪng, v nh. V th trܧc y M c phong tro Hippy, hin nay li c nhng "bng ng" lng hnh khp ni. S git chc xy ra hng ngy. Khng ai c th ngn chn h ܮc, h mun sng cch t do man r, vܮt ngoi vng l gio, php lut, ph ǰ hng ro "lun l" m h cho l "c h". V nhng ci ro y khng sc Nj ngn chn h v cng khng th chn ni v qu yu t! N ch l phng php ca loi ngܩi, xy dng bn ngoi khng ngn ni "lng dc" bc pht bn trong.

T n c Cha Tri, v Ngi l ng To Ha, Ngi lun lun yu thng nhn loi, ang lc h m man trܮt dc th chnh Ngi d b cho h mt hng ro ln v chc chn nht, y l N IN ca Ngi, l Cu Cha Gi-xu Christ. Mi "hng ro" ca loi ngܩi lp ra rt d b ph ǰ, ch n in ca c Cha Tri l mt "hng ro" mt "bc thnh" kin c, khng ai trit h ni! Ngܮc dng lch s, chng ta thy c nhiu ngܩi c tm vܮt ro, trܮt dc, lao mnh vo chn h mt trm lun. Nhng n in ca c Cha Tri ngn h li, khin h phi dng ngay v quay v vi Cha t i. Phao-l l mt i ti nhn b chn trn con ܩng a-mch bi n in ln lao ca Cha. Ngoi ra cn c mun triu ngܩi nh "hng ro" n in m ܮc cu ri.

ng Christ l mt bc thnh kin c, thp t gi l mt "hng ro" v i cui cng Nj chn ܩng ti nhn vo a ngc. Khi xa c Cha Tri dng nhiu bin php ngn chn, kim hm loi ngܩi Nj h i theo ch ca Ngi. Mܩi iu rn m Ngi ban b cho dn Y-s-ra-n trn ni Si-nai khi xa cng l mt "hng ro" m h khng php vܮt qua. Nhng bi s cng ci ca lng h, s bt phc tng ca h, h ph ǰ "hng ro" y bng cch tip nhn v th ly hnh tܮng ngoi bang Nj cui cng mang ly hnh pht, gy ha cho ging ni, phi tan lc khp th gii, chu khng bit bao nhiu l ni thng kh au thng! i xa nh ǩi nay, con ngܩi lun mun lm iu g m "lng mnh a thch". Thm ch nhng ngܩi c danh hiu l C-c-nhn, tc l dn Y-s-ra-n thuc linh, l ngܩi chy vo "thnh n nu" trong "hng ro n in" rt an ton, th m h li mun vܮt ro y Nj lao mnh vo h su, vc thm. H xem thܩng thp t gi nn sn sng p qua Nj bܧc vo li c. l tܪng ca nhng ngܩi chng nghch li vi c Cha Tri l ng ban cho h ci hng ro n in hu ngn chn h khi chn trm lun. H chp nhn mt thi gian, nhng b cm d m khܧc t, vܮt qua ci ro "hi thnh" cch d dng, Nj t do i vo con ܩng tm ti. Ti h "ham h ǩi ny" nn khng nghe ܮc ting m du ca Cha Gi-xu ku gi "Hy c trong ta th ta s trong cc ngi..." (Ging 15:4a). 

 

 

=================================

 

Ch Th Chn

TETH (con rn)

S tiu biu: 9

 

Ch th chn ca mu t Hy-b-lai l TETH (pht m nh ch T). Ch ny c ngha l "con rn" trng ging nh con rn ngng u ln. Trong ting Hy-b-lai c 11 t ng ch v rn, ting -rp c 4 v ting Hi-lp c 5.

Trong Kinh Thnh t Sng th k ljn Khi huyn danh t "rn" ܮc NJ cp ljn 51 ln trong 24 sch. Con rn xut hin ln u tin trong Sng th k chng 3. Bt u t con rn b sut c Kinh Thnh song song vi chng trnh cu ri v i ca c Cha Tri v ang thc hin Nj cu vt nhn loi. Nhn xt nhng bin c xy ra trong Kinh Thnh bit rng l do s c mt ca con rn. Con rn l hin thn ca Ma qu, lun lun gy ri, quy Ƕng, bit bao tang tc ǰ v NJu do "con rn" gy ra.

Bin c quan trng nht do "con rn" gy ra ti vܩn -en m chng ta NJu bit. Con rn tht khn kho, qu quyt bit cch gi tnh hiu k ca ngܩi n. Khi cm d -va, con rn ni rt t ch 2 cu gm 56 ch! Cu u 21 ch khin -va ng vc, cu th hai 35 ch sc khin -va hnh Ƕng ngay. B -va tho lun vi con rn rt di dng, vn khng thng ni sc quyn r ca n. Ri t loi ngܩi mang ly n pht, b s cht xm nhp vo tm linh, th xc v linh hn, b ti li ch tr ǩi sng. V cng t loi ngܩi cng sinh sn thm nhiu cng tr nn hung c ljn ni c Cha Tri khng th chu ǿng h ܮc na, dng nܧc tiu dit h trong tai ha mnh danh l cn "i hng thy", ch tr c gia nh N- cn sng v vng li Cha ng mt chic tu Nj cu c gia nh. Ri mt "Tn th gii" ܮc ti lp t dng ging N-.

Loi ngܩi vn b ti li ch ng c lm iu c trܧc mt c Cha Tri. Sut dng lch s gia c Cha Tri v Ma qu c s tranh chin khng ngng. T vܩn -en Ma qu ph hoi chng trnh ca c Cha Tri, tc th c Cha Tri tuyn b mt cuc chin tranh trܩng k gia "dng di ngܩi n" v "dng di con rn" t khi sng th ljn ngy chung tn ci ǩi!

Mt bin c lch s na lin quan trc tip ljn con rn l trong Dn s k 21:4-9. Ma qu xui gic dn Y-s-ra-n "ni nghch cng c Cha Tri v Mi-se" nn c Cha Tri sai rn la cn h cht v s! Sau khi b tai nn kinh khip, h lin n nn, ri con rn bng ng nh bng ܮc Cha truyn cho Mi-se lm ra treo ln cy so, l mt "linh dܮc" cha nhng ngܩi b rn cn bng cch "nhn ln" rn ng y. Con rn la biu hiu v ma qu, con rn ng ch v ng Christ. Chnh Ngi xc nhn vi Ni-c-em rng: "Xa Mi-se treo con rn ln ni ng vng th no th con ngܩi cng b treo ln dܩng y, hu cho h ai tin ljn Ngi NJu ܮc sng" (Ging 3: 14). Ma qu lun lun ph hoi cng vic ca c Cha Tri, Ngi xy dng, Ma qu ph ǰ. Ngi lm iu ch li cho loi ngܩi, Ma qu lm dng s ch li Nj bin thnh mt tai ha. Thc phm l th m c Cha Tri dng Nj thm sc sng cho loi ngܩi, Ma qu dng chnh thc n Nj a con ngܩi vo s cht!! Ma qu li dng nhng g loi ngܩi a thch Nj x h vo khin h am m m xa cch ch ca c Cha Tri. Con rn ng m Mi-se lm theo mng lnh ca c Cha Tri Nj cu cha cho dn khi tai v khng khip th h cng b Ma qu cm d, thay v h ht lng th ly c Cha Tri th h li th ly "con rn ng" y. Mi ljn ǩi vua -x-chia con rn ng mi b ph hy (II Cc Vua 18:4). V sau c nhng huyn thoi v con rn ng m ngܩi ta tm ܮc ti Alexandrie v quyt l l con rn ng ca Mi-se! Mt s hc gi gii thch rng y chng qua l v tnh hiu k ca con ngܩi thch su tm, NJ xܧng ra nhng g c lin quan ljn ti liu lch s, rt c th ngܩi ta c nhng con rn ng khc Nj th ly, v lm mt con rn bng ng th khng phi l mt vic kh qu cho nhng ngܩi a th hnh tܮng. Nh trܧc y nhiu nm, mt s ngܩi ch trng tm kim gp nht "nhng mu xng kh ca s Phi-e-r" v sau mt thi gian tm ti h tuyn b rng tm ܮc rt nhiu xng ca v s y, nhiu cho ljn ni nu em cc mu xng m ngܩi ta thu thp ܮc rp li vi nhau th s Phi-e-r c ljn hng chc cnh tay, hng t ng chn, v 5, 7 ci s!!!

Cuc giao tranh gia c Cha Tri v Ma qu vn cn ang tip din. Mt trn th hng vi "con rng tc l con rn xa, l ma qu, l Sa tan" ܮc ghi nhn trong sch Khi huyn chng 12. Ti y chng ta thy i phng ko o binh qu s ra tranh chin vi "ngܩi n b" c Sa tan ch huy cuc chin. V phn ngܩi n b th c s tip cu thn hu t c Cha Tri nn ܮc an ton. y l s biu hiu v cn bt b m Hi Thnh ca c Cha Tri phi tri qua. Ma qu rt th ght con ci c Cha Tri tc l "dng di ngܩi n" l Hi Thnh nn quyt nh bt b ljn cng. "Ngܩi n b" y l biu hiu v dn Y-s-ra-n, c hai: thuc linh v thuc th. V con ci c Cha Tri khp th gii, tri qua mi thi i l "dng di ngܩi n", l dn Y-s-ra-n thuc linh. Ma qu khng Nj yn cho con ci Cha lm theo Ngi, nn mi gi, mi pht n tm mi cch li cun, cm d ngܩi theo Cha tr li chng nghch bt tun mng lnh Ngi, khng lm theo ch Ngi m i theo mt chiu hܧng khc! Thay v lo thi hnh mng lnh ti hu ca Cha Gi-xu l "i khp th gian ging Tin lnh cho mi ngܩi" th n khin h xu x ln nhau, tranh chp quyn li c nhn, tranh ginh a v nh hܪng nh ngܩi ǩi, gy chia r, chuc hn th, tm mnh khe th on Nj khai tr nhng phn t u t khi nh c Cha Tri, khoe khoang, ku ngo, t cao, t ǡc. H ng nhin gia nhp vo hng ng "dng di con rn" Nj chin u vi "dng di ngܩi n" m h khng ng! Tht l mt thc trng kinh khip!!

Con ci tht ca Cha ch c mt nguyn vng l: "Tin lnh ny v nܧc c Cha Tri s ܮc ging ra khp t Nj lm chng cho mun dn" hu cho "s cui cng s ljn". V khi s cui cng ljn th cn chin tranh trܩng k gia "dng di ngܩi n" v "dng di con rn" cng tm ngng, v Sa tan b xing ni vc thm cho ljn mt ngn nm!!! Chng ta phi cu nguyn Cha cho ngy y mau ljn, Nj con dn Cha ܮc hin din trong nܧc Thin hy nin do chnh Cha Gi-xu cai tr bng s cng bnh v phܧc hnh. 

 

 

=======================================

 

Ch Th Mܩi

YOD (Bn tay)

S tiu biu: 10

 

T ng "bn tay" l mt trong 36 ch ܮc Kinh Thnh chp nhiu nht. Nhng vi phm vi ca bi ny khng th lit k ra ht cc t ng y. Theo c ng -thi--pi ch "bn tay" l "Yaman" cn ch La tinh l "manus" v do c ch "manufacture" (Anh ng) tc l "ch to".

Trong Cu ܧc t Sng th k ljn Ma-la-chi ch "bn tay" ܮc chp 1412 ln. T Ma-thi- ljn Khi th 182 ln, cng chung 1594 ln. Sch I Sa-mu-n chp nhiu nht 103 ln, -x-chi-n 99 ln v Gi-r-mi 98 ln.

Ch YOD l mt ch c hnh dng nh nht trong 22 mu t Hy-b-lai, trng ta nh mt du phy. Ch ny tht nh nhng li rt quan trng. Ngha ca n l "bn tay" m cng l s 10. Theo ting Hy-b-lai th mi ch ci ca mu t tܮng trng cho mt con s; nh ch ALEPH l ch u tin th l s 1, BETH l s 2 v ch QOP (Q) l s 100. Ch RESH (R) l s 200, ri ljn cc ch khc con s cng tng ljn ch cui l 400, ri t 22 ch tc l 22 s m lm thnh s ngn v thm mi v. v...

Bn tay l mt chi th rt h trng ca thn; n t ra nng lc ca con ngܩi. Tr c iu khin, bn tay hnh Ƕng. Mi cng tc hoc nh b hay ln lao NJu do bn tay ca con ngܩi thc hin c. Khng c bn tay, con ngܩi mt i l sng trn ǩi. D khoa hc c tin b, c th to ra nhng "bn tay gi" Nj thp vo cho nhng ngܩi xu s chng may mt mt hay c hai tay; nhng cng khng th bng bn tay ca c Cha Tri ban cho loi ngܩi!

Hai bn tay c mܩi ngn, cc nh gii kinh cho rng ch v mܩi iu rn ca c Cha Tri. V vy nhn ljn i bn tay, ta nn lin tܪng ljn mܩi iu rn ca Cha v nhc nh chng ta nn dng i tay Nj hu vic Ngi, lm trn phn s knh Cha yu ngܩi theo nh ngha ca mܩi iu rn m Cha truyn dy cho con dn Ngi.

C nhng bn tay thc hin ܮc cng vic v i hay ph hoi hy dit nh:

 

Bn tay c Cha Tri.

Trܧc ht bn tay ca c Cha Tri l bn tay quyn nng, Ngi dng nn mun loi vn vt k diu dܩng no. Sng th k 1:1 m u nh sau: "Ban u c Cha Tri dng nn tri t" v sut trong hai chng u ca sch cho chng ta thy cng vic to thnh mun vt ܮc hon tt trong su ngy. Sch -sai c chp "...chnh ta, tc l tay ta ging ra cc tng tri" (-sai 45:12) v "cc tng tri rao truyn s vinh hin ca c Cha Tri, bu tri gii t cng vic tay Ngi lm" (Thi Thin 19:1). Tay Cha dng nn tri t, tay Cha ly t "nn nn hnh ngܩi" (Sng 2:7). Tay Ngi nn nn cc loi th ng v cc loi chim tri (Sng 2:19). Ngi dng xng sܩng ca A-am lm nn mt ngܩi n (Sng 2:22). Vi bn tay quyn nng cao c y Ngi lm nn nhng cng vic ln lao c th, nhng Ngi cng "ly da th kt thnh o di cho v chng A-am" v "mc ly cho" sau khi h phm ti cng Ngi (Sng 3:21).

Khi Ngi dn dt dn Y-s-ra-n ra khi Ai-cp, Ngi ban cho h hai bng lut php c ghi mܩi iu rn do chnh "ngn tay ca c Cha Tri vit ra" (Xut 31: 18 v 32: 16). T Ai-cp ljn Ca-na-an Ngi gip ǫ h do tay quyn nng ca Ngi, nh lm nhng php l v i, phi thܩng Nj gii cu h khi nhng cn nguy him bi k th. Du vy, h nhiu ln gi tay ln chng nghch cng Ngi bng cch mun nm cc ti t Ngi (Xut 17:4, Dn 14:10) dng tay chm tr hnh tܮng ri th ly n m la b Ngi, song Ngi khng n b h v Ngi "chm h trong lng bn tay" Ngi (-sai 49:16). D Y-s-ra-n khng trung tn vi Cha, c phm ti, c lm iu c mi nhng c Cha Tri vn cng h, tay Ngi nm ly h "Ta s nm tay ngi v gi ly ngi" (-sai 42:6). Tay Ngi khng ngng hot Ƕng, c cu gip dn s Ngi, nhng h b tai ha l do lng cng ci cng ti li ca h gy nn. Cha Gi-h-va phn: "Ny, tay c Gi-h-va chng tr nn ngn m khng cu ܮc... nhng y l s gian c cc ngi che khut mc Ngi khi cc ngi, ljn ni Ngi khng nghe cc ngi na" (-sai 59:1,2). Cho ljn ngy nay, tay c Cha Tri vn a ra Nj dn dt, gip ǫ con ci Ngi l chng ta y, v chng ta l dn Y-s-ra-n thuc linh. "Chnh Ngi ly lng yu ng, thng xt m chuc h, Ngi bng m v mang h trong cc ngy thu xa" (-sai 63:9).

 

 

Bn tay loi Ngܩi

c Cha Tri l ng ton nng, tay Ngi lm nn mi s, khng c s g kh qu cho Ngi. Nhng, Ngi li dng bn tay ca loi ngܩi hip tc vi Ngi trong nhiu cng vic, min l ngܩi ta bng lng dng trn bn tay cho Ngi x dng.

 

Tay Ngܩi trong tng quan vi dn Y-s-ra-n

c Cha Tri dng tay Mi-se, A-rn, Mi-ri-am Nj gii cu Y-s-ra-n khi Ai-cp (Mi-ch 6:4). Tay Mi-se lm nhng php l ti Ai-cp trܧc mt vua Pha-ra-n bi cy gy ni tay ngܩi. Tay Mi-se v A-rn gi ra khin nhng tai v khng khip ǰ xung trn x Ai-cp (Xut -dp-t k chng 7 ljn 10). Tay Mi-se gi ra trn Bin khin nܧc bin dn li cho dn s i qua, ri cng chnh tay ngܩi gi ra lm cho nܧc lp tr li Nj tiu dit qun binh Ai-cp (Xut 14:21,27). Tay Mi-se p hn ti H-rp khin nܧc chy ra cho dn s ung. Tay Mi-se gi ln Nj cu thay cho dn Y-s-ra-n khi h giao chin cng dn A-ma-lc (Xut 17:6,11). Ngi dng tay Gi-su a dn s vo x Ca-na-an. Tay Gi-su chin u vi k th ti Ca-na-an khi vo x. Sau Ngi dng tay ca cc v quan xt gii cu h khi tay k c hip h v. v... Ri cng bi c ti c ca h ngy cng gia tng, no chnh h, no chnh cc v vua cha ca h NJu phm ti chng nghch vi c Cha Tri nn Ngi dng cc vua ngoi bang tiu dit h, lu y lm cho h tan tc khp ni trn th gii. c Cha Tri cho php dn ngoi gi tay ra tn hi dn s Ngi Nj tnh thc h hu cho h nhn bit Ngi l c Cha Tri vn cn thng yu h!

 

Tay Ngܩi trong tng quan vi li c Cha Tri

Quyn Kinh Thnh m chng ta c ngy nay l do c Cha Tri dng "bn tay loi ngܩi" chp ra bi s h hi v soi dn ca c Thnh Linh tc l Thn ca Ngi. Cc bn c sao ca Kinh Thnh NJu do "bn tay" v "ngn tay" ca Mi-se, ca cc ng tin tri, ca cc ti t Cha, ca cc v s v mn Ngi chp ra. Li Ngi ܮc khi th cho cc v y, khin h vit ra ng ch ca c Cha Tri. Ngi dng "bn tay" loi ngܩi Nj din t nh cng cng vic Ngi, Ngi tr hoch mt chng trnh cu ri cho nhn loi, nh ot vn mnh tng lai ca th gii. Ngy sau rt ny Ngi khng cn khi th cho cc trܧc gi Nj chp Kinh Thnh na, v b Kinh Thnh m chng ta hin c trn vn ri. Gi y, Ngi vn dng nhng "bn tay" dng hin cho Ngi Nj ph bin li Ngi bng cch dch ra nhiu ngn ng, bng cch phn pht cho mi ngܩi cha hiu bit v c Cha Tri, Nj h cng nh chng ta ܮc tip nhn s cu ri nhng khng ca Ngi. Ri ljn phin h, h cng dng hin "bn tay" mnh m phn pht Li Cha na.

 

Bn tay Cha Gi-xu

"V c Cha Tri yu thng th gian, ljn ni ban Con Mt ca Ngi" l Gi-xu Christ ging th lm ngܩi Nj cu nhn loi bi tay ton nng ca Ngi. Khi Ngi ljn th gian x dng "bn tay" ca Ngi Nj by t quuyn nng vn c ca Ngi v Ngi l ng To Ha. Dn Y-s-ra-n khng bit Ngi l "ng t tri xung" nn khi h thy Ngi lm php l ui qu, cha bnh, ha bnh ra nhiu, ku k cht sng li, th h "sng s" v rt ly lm l. Bi v h khng bit Ngi "l c Cha Tri", Ngi " cng c Cha Tri" v "mun vt bi Ngi m nn, chng vt chi lm nn m khng bi Ngi" nn d Ngi dng tay quyn php lm nhng vit v i, phi thܩng m ngܩi ta vn khng tin, ch ly lm l m thi.

Cuc ǩi Ngi ch c ba mi ba nm rܫi, Ngi va ging dy, va thc hin cng tc qua i "bn tay" ca Ngi. Cha khng ging bng li ni sung, nhng "bn tay" Ngi lun cu gip nhng k khn kh, kh au hu xoa du phn no ni c n trong tm linh h v mong cu ri linh hn h khi gng cm ti li. Nh chng ta bit, Ngi ܮc trܪng dܫng t gia nh ca ngܩi th mc Gi-sp, tt nhin Ngi dng i bn tay trong vic bo g, ng bn gh v cc vt dng cch d dng. Bn tay Ngi bn rn sut ngy.

Bn tay Ngi ha nܧc thnh rܮu khi mi bt u chc v cng khai. Trong mt trܩng hp khc Ngi dng "tay" bn mt roi bng dy ui nhng k bun bn ra khi NJn th. Bn tay Ngi r ljn ngܩi phung khin h ܮc sch, xoa bn vo mt k m lm cho sng li. Cng bn tay y ban bnh v c cho on dn ng hn 5 ngn ngܩi n no n. Bn tay quyn nng Ngi cm tay mt em b gi cht khin em ny sng li. Tuy bn rn nhng Ngi cng a bn tay du dng bng m cc con tr v chc phܧc cho chng. Tay Ngi cn lm nhiu php l khc Nj cha lnh mi bnh tt nan y.

T lc bt u chc v ljn khi "mi vic ܮc trn" Ngi lun s bn tay ra ban phܧc cho mi ngܩi. Bn tay Ngi l bn tay tr gip, bn tay yu thng, trong tay Ngi y dy n phܧc, sn sng ban pht ra cho ai nh cy ljn Ngi. Ngi hon thnh s mng do hai bn tay, nhnh cui cng, hai bn tay nhn t y b cc mi inh gian c ca k bo tn ng vo thp t gi! Ma qu khng mun thy bn tay nhn t y hot Ƕng nn n cm d Ngi khi bo Ngi "hy ha ra bnh". N mun bn tay y s a ra ly lm ra bnh theo li cm d ca n, nh -va khi xa nghe theo li n "a tay ra hi tri cy" m c Cha Tri cm. Nhng Cha chng ta vn gi vng bn tay ca Ngi tht trong sch, th chu nhn cc mi inh ng vo hn l nghe theo li ma qu.

n nay "bn tay" Cha Gi-xu vn cn a ra gip ǫ con ci Ngi, cn a ra Nj cu thay cho chng ta bn hu c Cha Cha. i! bn tay ca Cha Gi-xu tht trong sch thay! Chng ta ngy nay c gi tay mnh cho khi ng chm ljn nhng th m Cha nghim cm chng? Bn tay chng ta c ǥt trong bn tay Cha Nj Ngi dn dt chng ta trong ci ǩi tm ti ny khi lm ܩng lc li chng? Nguyn Cha gip chng ta lun c bn tay trong sch, bn tay c ch li cho Cha v mi ngܩi.

Bn tay C c Nhn

Bn tay ca ng To Ha lm nn v tr v loi ngܩi. Bn tay ca con ngܩi ܮc Cha dng Nj lm theo ch Ngi. Bn tay Cha Gi-xu cu gip nhn loi, thi hnh k hoch cu ri ca c Cha Tri. Cn bn tay ca C-c-nhn lm, ang lm v s lm g? Chng ta s nhn thy cng vic ca tay mnh c th lm ܮc nh sau:

i sng ca mt C-c-nhn tht, khng phi l mt ǩi sng "l thuyt" sung nhng l mt ǩi sng "thc t". Mt ǩi sng ܮc ǰi mi t bn trong v pht l ra bn ngoi, bi li sng ca Cha Gi-xu. Cha phn rng: "Nhng li ta ni cng cc ngi NJu l thn linh v s sng". C c gio khng phi l mt "trit l" dy ǩi, nhng l mt "hnh Ƕng cch mng" trong tm linh con ngܩi bi s sng ca Thnh Linh tc Ƕng. Nhng lun thuyt gii thch v c Cha Tri, v v tr, v thn o khng phi l s sng ca C-c-nhn nhng chnh s sng ca Li c Cha Tri truyn t vo trong tm hn ca con ngܩi; cng v nh mt bi vn din t cnh vܩn hoa p vi mun mu sc nhng khng to ܮc mt n hoa, ch s sng ca cy mi sinh ra n hoa vy. Th nn, mt C-c-nhn nu ch sng trn l thuyt ca C c gio th ngܩi y cha phi l C-c-nhn tht. Ngܩi y phi c s sng ca ng Christ trong lng khin cho ngܩi y "hoc n hoc ung hoc lm s chi khc cng v s vinh hin c Cha Tri m lm." l mt C-c-nhn tht, h s ging nh ng Christ, bn tay h s thnh sch du dng Nj lm cng vic ca Ngi. Nu mun Cha p lng th khng phi ch c ngh hay, nhng chng trnh v i y p trong u, cng khng do giu tܪng tܮng m ܮc, bn l phi thc hin nhng ngh hay y, nhng chng trnh v i y qua i "bn tay" mnh nh chnh ng Christ vy.

Li ni ca i "bn tay" s c hiu lc hn li ni bng lܫi. "Bn tay" nhn t s ni li m du ngt ngo, chn tht hn l li ni vn hoa bng by ca ci lܫi. Mt cu chuyn chng ta rt quen thuc l chuyn "Ngܩi Sa-ma-ri nhn lnh" do Cha Gi-xu thut li. Ngܩi Sa-ma-ri nhn lnh ny khi thy mt nn nhn lm vo cnh khn kh, ngܩi khng ni mt li no c; c th v nn nhn thng tch nng n, ch nm thoi thp nn khng th nghe g na. M ngܩi y cng khng cn phi nghe, ch cn "bn tay" nhanh nhn "p li ly du v rܮu xc ch b thng", cn c cht nܧc thm ging Nj ǫ kht, cn c phng tin ljn nh qun Nj ܮc sn sc. l bi ging sng Ƕng, hng hn nht, l ting ni ca "bn tay" nhng ngܩi C c.

Chn l ca C c gio khng phi ch ngi m suy ngh, ngi m ch trch ph bnh, hoc ngi m truyn lnh cho k khc thi hnh cng tc nhng chnh l mt s mng khn cp v h trng m mi C-c-nhn "phi i v lm theo nh vy". Nu chng ta ch ljn mng lnh Cha truyn l: "Hy i khin mun dn tr nn mn ta" t chng ta s thy v s "nn nhn" ang ch "bn tay" ca ngܩi "Sa-ma-ri" ljn cu gip h; h khng cn ci lܫi ca thy t l hay ngܩi L vi, tc nhng ci lܫi pht xut rt nhiu lun l cao siu vܮt bc, tht hp dn, nhng khng ch g i vi mt nn nhn ang cn "bn tay" tr gip. Nhng l thuyt y ch l nhng m thanh vang di, n o cng lm cho inh tai nhc c nn nhn, khin h cng thm khn kh. Nhng v y ni tht hay, nhng khng thc hnh g c. Bn tay thuc linh ca h khng th ng chm ljn vt thng lng ca nn nhn. H khng c "du vui mng" ca Thnh Linh Nj xoa du nhng vt thng, nn cng ng ljn h cng lm cho ngܩi ta au ǧn v khng phi "bn tay ca ngܩi Sa-ma-ri nhn lnh" m l bn tay ca k gy ra thng tch. Chng ta hy nhn li i bn tay mnh , ang v s lm g cho tha nhn? Ch YOD l bn tay, mt ch tht nh b nhng ngha tht ln lao thay! 

 

 

====================================

 

Ch Th Mܩi Mt

CAPH (Cnh)

S tiu biu: 20

 

Ch ny c ngha l CNH (nh cnh chim). Ch CNH ܮc nhc ljn 82 ln trong Kinh Thnh; 78 ln trong Cu Чc v 5 ln trong Tn Чc. Cnh chim biu l tnh thng v cng vic diu k ca c Cha Tri: p v c sc mnh. Loi chim c b lng cnh p nht l con cng. Nhn mt con cng xe cnh v ui ra chng ta s thy mu sc ca ci mng. Ti Nam M c mt ging chim ht sc nh, hnh vc ch ln bng con ong, mi xem qua ngܩi ta c ng l con ong, nhng khi bt ܮc n mi bit l mt ging chim t hon k l, ging chim ny c nhiu mu sc rc r khc thܩng. c Cha Tri dng nn loi chim, Ngi ban nng lc cho chng ni cp cnh. Chng khng cn nhit lܮng ca hi nܧc nh tu thy hay tu ha, cng khng cn nhin liu nh phi c. Nhng cp cnh ca chng c sc mnh phi thܩng. Chng ct cnh bay ln gia khong tri xanh bt ngt cch nh nhng, ng nh li quyn nng ca Cha phn khi chng mi ܮc dng nn: "cc loi chim phi bay trn mt t trong khong khng trn tri" (Sng 2:20b). Chng nh hܧng rt chnh xc, d sng m dy ǥc hay bo t d di, chng vn lܧt gi tung my bay v t m cch an ton. Khi mi n ra khi v trng, cp cnh chim con nh b tr tri, bao ph bng mt lp lng non mm mi d thng. Nhng cp cnh y v dng v khng nng lc Nj nng chim ln khi t. Cnh y phi ܮc pht trin, tc l phi mc thm nhng chic lng cnh di ty theo loi chim. Ri cp cnh y phi ܮc hun luyn cch thun thc, by gi mi c th bay ln khong khng cch nh nhng mau l.

Trong sch Phc truyn lut l k 32:11 cho ta thy cch chim phng hong tp bay cho chim con khi lng cnh. Trܧc ht chim m vt b nhng vt mm lt khi trng. Chim con phi nm trn nhng cnh cy kh cng kh chu, sau chim m a chim con ra ngoi t da bn gnh ch v, on ht mnh chim con ra ngoi t trn cao Ƕ hai ngn b. Chim con ht hong lin tc khc s dng cp cnh. Nhng v cp cnh y qu yu t khng sc nng ly thn chim, n ch bay php phi. Vi giy ng h sau chim con ui sc v t t ri xung. Chim m lc y bay loanh quanh theo con, khi thy chim con ri xung gia khong khng, chim m lin bay thp xung pha dܧi xt ly chim con em v t. Bi hc y ܮc lp li nhiu ln cho ljn khi chim con tht quen thuc, sc bay mt mnh khng cn s gip ǫ ca chim m na. Khi chim ng con chu hun luyn s dng cp cnh thun thc ri, lc by gi n cng bay cao nh m n. N cng tm cc ngn ni cao Nj lm t v ܩng bay ca n cng xa tt tn my xanh. Kinh Thnh ghi nhn rng ܩng chim ng bay trn tri tht diu k, loi ngܩi khng bit ܮc (Chm ngn 30:19a).

Cp cnh ca chim ng l biu tܮng rt r rng v ǩi sng thuc linh cao thܮng ca C-c-nhn. Mi ngܩi phi c cp cnh chu hun luyn thun thc, bit trng Ǯi c Gi-h-va Nj "nhn ܮc sc mi" lc by gi mi c th "ct cnh bay cao" nh -sai 40:31 din t. Chim ng bay cao khng c th sn no bn trng. i sng C-c-nhn cao thܮng th k th khng bn trng h, d bng tn la hay bt c loi kh gii no. Trong mi trܩng hp nguy nan, khn kh, mi hon cnh tm ti hi hng, h s dng cp cnh thuc linh tht nh nhng, h bay xa tt.

Nh ǩi sng Gi sp, ng c cp cnh "tin cy v vng li" Cha. ng bay cao, mi tn giu sang quyn qu ni nh Ph-ti-pha khng bn trng ng ܮc. Tuy hon cnh ca Gi sp tht qu cam go, bi t song ng bay tht cao v thot. Khi gp li cc anh mnh, mt ln na cp cnh tin cy vng li ta ra nhng mu sc rng r bng tnh yu thng tha th. ng khng h phin gin, cng khng c tr th v nhng mu c ca cc anh, mc d ng c uy quyn trong tay. Cp cnh thing ling y ct ng ln tn tri xanh, mi tn th hn nh ri xung t!

Chng ta l tn ng Christ nhn ܮc s cu ri ca c Cha Tri cch nhng khng, chng ta ܮc phܧc ln v Cha ban cho mnh cp cnh "tin cy, vng li". Chng ta tha lng trong t m ca gia nh v hi thnh vi nhiu n phܧc Cha ǰ xung khin chng ta vui sng trn th gian ny. Phn ng chng ta mun gi mi a v "chim non trong t m", cp cnh thuc linh khng c c hi luyn tp nn cha sc bay cao. Lm khi a Cha Tri nhn thy hi thnh Ngi ging nh n chim ng ln, cp cnh di, nhng cha bit bay nn Ngi phi tp cho h bay bng cch ph tan t m, tung chng ta ra trong khong khng nguy him; no hon nn, au ǧn, bt b, gian lao cho ljn khi chng ta c th s dng cp cnh "tin cy v vng li" cch trit Nj. Bi hc y chng ta phi hc theo chng trnh ca Ngi cho ljn khi no chng ta tht sc bay cao.

Dn Y-s-ra-n khi xa c ng ti Ai cp khong thi gian kh lu l 430 nm. Ci t y rt m cng. Nhng c Cha Tri ph tan bng cch khin ngܩi -dp-t p bc, tiu dit h mi cch cho ljn khi h bng lng la khi t y Nj nng cy ni Ngi. H phi hon ton "tin cy v vng li" Ngi khi vܮt qua Bin hi hng, qua sa mc gh rn, thiu nܧc, thiu lng thc, nguy vi qun th, khn n mi mt, tܪng chng nh sp b tiu dit. Nhng c Cha Tri lun lun xe cnh ra xt h nh chim phng hong xt con mnh, khin h ܮc bnh an vo t Ha. Tuy nhin, phn ln trong bn h ng cht dc ܩng v khng chu s dng cp cnh "tin cy v vng li" nh lnh Ngi truyn.

Hi thnh u tin khi va vng lp ti Gi-ru-sa-lem, ci t m y quy t cc v lnh o l cc s , cc tn hu, mi tng lp, mi thnh phn trong x hi lc by gi. H hnh thnh mt t chc ton ho: "ly mi vt lm ca chung". Hng ngy c ljn NJn th cu nguyn v th phܮng Cha. n phܧc ngp trn, cc php l xy ra thܩng xuyn. Nhng mt cn bt b khng khip ljn vi h do Sau-l cm u, khin cc tn hu tan lc khp ni. H s dng cp cnh "tin cy v vng li" cch trit Nj. Kt qu danh Cha ܮc n ra khp th gian.

Trn mt phng din khc, cnh l hnh bng v "n t v kh nng". Nhiu C-c-nhn c n t v kh nng nhng khng chu tp luyn Nj s dng cp cnh thing ling y, c xp cng vo mnh cho ljn ngy nhm mt la ǩi. Tht l ng tic!

Tin s Oliver W. Holwes ni rng: "C nhiu ngܩi cht vi kh nng m nhc ca mnh". H c kh nng m nhc hay bt c mt kh nng no khc, song khng dm em ra s dng cho cng vic ca c Cha Tri, c khi v tnh nht nht hoc v thy k khc vܮt tri hn mnh.

Qua th d v nhng ta lng, Cha Gi-xu khng mun chng ta giu nhng kh nng Cha ban cho mnh. Mi chng ta nn dng n t v kh nng Cha ban cho vo cng vic Ngi. Ch th 11 ca mu t Hy-b-lai c ngha l CNH Nj dy chng ta v ǩi sng ǡc thng trong lnh vc thuc linh, nhc chng ta nh ljn tnh yu thng su m ca Cha Gi-xu. Khi xa Cha Gi-xu nhn thy thnh Gi ru sa lem, cng s bi hoi ca thnh y nn Ngi khc v thnh m phn rng: "Hi Gi ru sa lem, Gi ru sa lem, ngi nm cc tin tri v nm nhng k chu sai ljn cng ngi, bao nhiu ln ta mun nhm cc ngi li nh g mi tc cc con mnh li p trong cnh, m cc ngi chng khng" (Ma-thi- 23:37).

Trong quyn "Sng Phܧc V Tn", tc gi l b Ann Smith a ra nhiu s dy d rt qu trong mt chng c ta l "Sng Trn i Cnh". Чc mong mi chng ta NJu c mt ǩi sng mnh m vui ti, hu cho chng ta c sc vܮt khi th gian m ti ny m bay cao nh chim ng, khng mt nhc, khng mn mi cho ljn khi gp Cha! 

 

 

====================================================

 

Ch Th Mܩi Hai

LAMED (Ci t b)

S tiu biu: 30

 

Theo ng James A. Patch, Kinh Thnh ch ni ljn ch ny bn ln. Ln u trong sch Cc Quan Xt 3:31, khi Sam-ga ln quan xt "ngܩi dng ci t b git su trm ngܩi Phi-li-tin". Trong sch I Sa-mu-n 13:21 ni v dn Y-s-ra-n xung x Phi-li-tin Nj sa v mi da li cho bn nhng ci t ca lܫi ci hay cha ba. Cng trong Truyn-o 12:11 v ci t nh li ni ca ngܩi khn ngoan. Sch S 26:14 chp Phao-l vo ghim nhn (ci t).

Ci t b xut x t Sy-ri, cc nng gia Sy-ri khi cy rung thܩng dng mt cnh cy thng cng bng g si, di chng mt thܧc rܫi, mt u bng v mt u chuc nhn. ܩng knh ca u bng Ƕ ba phn ty dng Nj thc b, u nhn bt st dng Nj cy t dnh vo lܫi cy. l cng dng ca ci t b.

 

Ci t b trong tay Sam-ga.

Ci t b! Mt dng c n s tm thܩng ca cc nng gia. N khng phi l mt kh gii chin u; n c hai cng dng: thc b i cho mau hn v cy t dnh ni lܫi cy. Cc nng gia thi xa cy rung bng b khng th khng cm t! N tm thܩng nhng ch li v cng. Tuy ci t b khng phi bng kim loi nh gm, gio hay m tu, dao gm, n ch l mt on g nh c th b gy d dng. Bnh thܩng Sam-ga dng n khi cy rung, nhng thnh lnh k th trn ti nh nܧc v b, trong trܩng hp cp bch ngoi ci t b ra Sam-ga khng c mt kh gii no khc. ng dng n git 600 ngܩi Phi-li-tin trong mt ngy, em li s ǡc thng v vang, gii cu dn Y-s-ra-n khi tay qun th. Tht l mt chin cng hi hu!

Sam-ga khng phi l mt chin s ni danh, nhng ng kp thi i ph bng vt sn c ni tay nn thnh cng m mn, tr nn mt v quan xt cho dn Y-s-ra-n. iu ny dy chng ta mt bi hc qu. Chng ta l tn ng Christ, rt yu ui, tm thܩng, nhng chng ta ang trong tay Cha, chnh Ngi s x dng chng ta trong cng vic Ngi, chng ta s ǡc thng qun th l ma qu cch v vang. khng phi do ni ti ring ca chng ta bn l bi quyn nng ca c Thnh Linh vy.

 

Nhng ci "t B" trong tay c Cha Tri

Lch s Kinh Thnh chng minh rng c Cha Tri thܩng dng nhng con ngܩi tm thܩng trong nhiu cng tc phi thܩng. H l nhng dng c hu ch cho Cha khi Ngi nm ly h, x dng h theo nhu cu ca cng vic Ngi. Th xt qua ǩi sng cc bc v nhn trong Kinh Thnh, tng lm nn nhng cng tc ln c v thuc linh ln thuc th, chng ta s thy nh ca Cha diu thay!

Gi sp l ai? Gi sp chng qua l mt ngܩi nh mun vn ngܩi khc trn th gian ny; mt ngܩi tm thܩng, yu t. Lc thiu thi ch l mt "cu m" ܮc cha thng yu chiu chung ljn ni gy lng ganh t ni cc anh. B cc anh ght b, bt cc, bn i lm n l, t c v thn ni t khch qu ngܩi, tr thnh mt tn n l, mc hm oan phi tra thn vo t ti. Cuc ǩi Gi sp nh th c ai ng rng mt ngy no chng s tr nn mt v ph vng chng? Khng ai ngh rng vic y c th thnh s tht, ngay c cc anh ca Gi sp cng inh ninh rng chng cht rc xng ni x ngܩi ri!

Nhng mi s xy ra khc hn. T mt tn n l, mt t nhn, mt k b khinh d ch bai li tr thnh v ton quyn ca mt i cܩng quc lc by gi! y ch v Gi sp l ngܩi ܮc c Cha Tri nm trn ǩi sng ng trong tay Ngi, tuy phi tri qua bao gian nan, thng kh trong lc b hm oan, p bc, Gi sp vn gi mt tm lng trong sch, mt d trung thnh vi Cha gia nhng cn th thnh nng n nht; ng vn c vng tin ni Cha. n k Ngi nhc ng t a v thy hn ln ch cao sang khin mi ngܩi NJu kinh ngc. (Sng th k 37:39-45).

Mi-se, mt cu b b th tri trn sng, nh sng, nh cng cha ca Pha-ra-n cu khi cht. Bn mi nm ܮc trܪng dܫng nn in ngc NJn ng, nhng sau v phm ti st nhn phi lnh mnh ni ng kh c chy. Li mt ln na, bn mi nm cc nhc ni hoang vng xa xi, tܪng rng cuc ǩi ca ng s c ko l trong nhng chui ngy lao kh, bu bn vi n chin, an phn vi gia nh, ngoi ra khng cn thit g ljn cng danh ph qu, hnh nh ng ngh rng mnh chng qua l mt ci "t b", th thi! Ng u ci t b y ܮc c Cha Tri nm ly tht cht, ng tr nn mt v lnh t ti ba v tin khong hu, mt con ngܩi phi thܩng trong sut lch s nhn loi. Tht Mi-se l ci "t b" trong tay c Cha Tri! (Xut -dp-t k, chng 2 ljn 40).

a vt, mt cu b chn chin mc mc, b cc anh khinh khi, b Sau-l ganh ght sn ui, phi trn chui trn nhi trong cc hang , rng su, mng sng nh ch mnh treo chung, i din vi s cht trong ܩng t k tc! Th m a-vt vn trung thnh vi Cha, bng lng nm gn trong tay c Cha Tri, kt qu ng tr nn mt chin s lng danh, mt v anh hng lng danh, mt v lj vng gng mu, khai sng mt quc gia hng cܩng, m ܩng cho ng M-si ging th (I Sa-mu-n v II Sa-mu-n, -sai 9:5 v Lu-ca 1:32,33).

Cc tn u tin. Trܧc khi tin nhn Cha, Phao-l thng tay n p tn ng Christ. Theo nhn quan ca ng th nhng ngܩi y ch nh nhng ci "t b" khng khiu, yu t, khng ra chi c nn ng mnh dn " chn vo" khng cht thng xt. Khi ng nghe ting Cha Gi-xu phn: "Ngi ljn ci t b th kh chu cho ngi vy" (theo nguyn vn l "ci t" v Cha Gi-xu phn vi Sau-l bng ting Hy-b-lai, bn Vit-ng dch l "ghim nhn") tc th ng nhn bit rng nhng "ci t" y ang trong tay ca ng ton nng l Gi-xu Na-xa-rt, ng cht, hin ang sng v chnh Ngi ang nm cht nhng "ci t b" y trong tay Ngi.

Khi ng bng mt ra v nhn thc iu y, ng lin h mnh xung trܧc mt Cha, dng trn cuc ǩi cho Ngi. n phin ng, ng cng bng lng tr nn ci "t b" trong tay a Cha Tri, ܮc Ngi i dng ljn ni ng cng b ngܩi khc " chn vo", song ci t y khng b gy nhng li c nh hܪng ln, tn ti ljn ngy nay (Cng v chng 9 ljn 28).

Hnh nh ci t b yn i chng ta. L nhng C-c-nhn thiu kh nng, thiu iu kin thun li Nj tin bܧc trn ܩng ǩi, song khi chng ta c mt c tin n s, vng chc ni Cha Gi-xu, ܮc Cha nm ly chng ta, dng chng ta trong cng vic Ngi, tt nhin chng ta c th lm iu g Cha mun, v chnh Ngi hnh Ƕng qua ǩi sng chng ta, cn ring chng ta tht khng c mt iu g ng k. Chnh c Cha Tri thy chng ta l nhng ci t b m Ngi c th dng ܮc. Ngܩi th gian khng hiu ni s mu nhim ny.

Ci t b ca Sam-ga git cht 600 ngܩi Phi-li-tin cng c gi tr nh lܫi gm sng chi ca Gh--n tiu dit o binh Ma-i-an hng dng. on qun tinh nhu ca Gi-p vi y kh gii ch sc la nhng ngܩi phn lon vo trong thp. Song ch cu ni ca mt ph n v danh m u S-ba la khi c! Con c khng l nuc Gi-na thi Cu c so vi con c nh b mang ng bc Nj np thu cho Cha Gi-xu trong thi Tn c, tuy c hai hnh thc rt khc bit NJu ܮc Cha dng trong cng vic Ngi. Cng vy, mt nh thn o tr danh so vi mt chng o vin trung tn tht cng khc bit xa vi, nhng c hai NJu nh nhng ci t b trong tay c Cha Tri. V th d chng ta trong a v no, thnh phn no cng khng c my may chi Nj khoe mnh. Chng ta cng khng nn khinh d mt k rt nh no ca Cha, v mt ngy no ljn k nh ca Cha, Ngi s dy h ln lm nhng vic ln cho nh Cha.

Nguyn Cha gip chng ta nh ch LAMED ny m bng lng lm ci t b trong tay Cha hu ch li cho cng vic Ngi. 

 

=====================================================

 

Ch Th Mܩi Ba

MM (nܧc)

S tiu biu: 40

 

Ch th mܩi ba trong mu t Hy-b-lai l MM, ngha l "nܧc". Pht m nh ch M. Hnh dng ch ny ta nh sng bin.

Kinh Thnh chp ch "nܧc" 631 ln. Ln u trong Sng th k 1:2; ln cui trong Khi-th 22:17. Nܧc l mt trong ng-hnh ca cng vic sng to, l nhu yu phm cho mun vt mi loi. Trong nܧc c s sng sinh sn nhng Ƕng vt. c Cha Tri phn: "Nܧc phi sanh cc vt sng cho nhiu, v cc vt sng hay Ƕng nh nܧc m sanh nhiu ra" (Sng 1:20,21).

Ch nܧc th nht bt u vi s ti tm hn Ƕn ca v tr. Sau khi Thn c Cha Tri vn hnh trn mt nܧc vi li phn quyn nng ca Ngi, tc th nܧc ܮc phn r ra, "nܧc dܧi khong khng cch vi nܧc trn khong khng" (Sng 1:7). Ri t gia nhng "nܧc dܧi tri" li by ra mt t, v "t ra t nܧc v lm nn gia nܧc" (II Phi--r 3:5a). Mt t ܮc lnh Cha truyn sinh cy c, nhng nܧc gi mt vai tr quan trng l duy tr s sng cho mun vt.

T khi c Cha Tri dng nn A-am v -va cho ljn ǩi N-e, tri qua mܩi th h, loi ngܩi cha bao gi thy ma, la by gi mt t ܮc tܧi bng "hi nܧc dܧi t" bay ln v do nܧc ca con sng bn nhnh (Sng 2:6,10). Cha c mt git ma no t tri ri xung, v th ngܩi ta khng ng rng mt ngy no nܧc trn tri s ǰ xung bi nhng trn ma kinh khng sut bn mi ngy m! ng thi dng nܧc m t con sng bn nhnh cng cun cun tro ln v dng cao ljn ni ngp c ni non vn vt! Kinh Thnh chp: "Chnh ngy , cc ngun ca vc ln n ra, v cc p trn tri m xung" (Sng 7:11). Tht l mt tay ha khng khip ǰ xung trn loi ngܩi lc by gi. Theo nguyn vn Hy-b-lai th ch nܧc s nhiu l MAYIM, cn ch tri cng thuc s nhiu l SAMAYIM. Th th bin c i hng thy trong Sng th k chng 7 khng phi l chuyn m h nh mt s ngܩi v tn ph nhn, m l mt s kin c tht.

Nghin cu trong Kinh Thnh chng ta thy c Cha Tri thܩng thc hin nh ca Ngi trong cng tc gia loi ngܩi l nܧc. Chng ta s ln lܮt nhn thy nh sau:

1.      Tai ha u tin c Cha Tri hnh pht loi ngܩi l Nܧc Lt.

2.      Cc cuc hn nhn ca Y-sc, Gia-cp v Mi-se NJu t cc ging nܧc. (Ring cuc ǩi ca Mi-se phi b tri trn dng sng sut my ting ng h). (Sng 24:14; 19:10, Xut 2:3-10 v 16:21).

3.      Tai ha th nht trt xung trn t -dp-t cng bt u vi nܧc, nܧc hi thi (Xut 7:1-7).

4.      Dn Y-s-ra-n ra khi Ai cp tri nghim quyn nng ca c Cha Tri bi "nܧc". Nܧc r ra ni Bin , cu h khi tay ngܩi -dp-t (Xut 14:21-31).

5.      Nܧc ǡng ha ngt ti Ma-ra (Xut 15:22-26).

6.      Nܧc phun ra t hn H-rp, (Xut 17:3-7).

7.      Nܧc ti M-ri-ba khin hai v lnh t l Mi-se v A-rn b c Cha Tri ln n pht khng ܮc vo t Ha (Dn 20:2-13).

8.      Nܧc sng Gi anh r ra a h vo t Ca na an (Gi-su 3:1-17).

9.      Tin tri -li v -li-s cng tng p o ti mnh ni sng Gi anh v nܧc ca sng y r ra cho hai ng i qua (khi -li-s tr li mt mnh dng o ti ca -li p nܧc th nܧc cng r ra cho ng) (II Vua 2:8-14).

10.  Mt ngܩi ngoi bang u tin ܮc sch bnh phung nh tm by ln dܧi sng Gi anh (theo lnh truyn ca -li-s; sch II Vua chng 5).

11.  Khi Ging Bp-tt bt u chc v bng cch lm l bp tem cho dn chng ti sng Gi anh trong s c Cha Gi-xu cng ljn chu php bp tem na (Ma-thi- 3:3-17).

12.  Php l th nht ca Cha Gi-xu Nj by t s vinh hin Ngi l "ha nܧc thnh rܮu" (Ging 2:1-12).

13.  S cu ri a ljn cho ngܩi n b Sa-ma-ri v dn thnh Si kha bt u ni ging nܧc Gia-cp (Ging 4:7-42).

14.  Chng ta ܮc cu bi ba iu chng: Thnh Linh, Nܧc v Huyt, ba iu y hip mt (I Ging 5:8). V cn nhiu na chng ta k khng ht.

Cng dng ca nܧc l duy tr s sng v ty sch nhng d bn. Cc thy t l trܧc khi dng ca l phi tm nܧc. Khi Cha Gi-xu by t mt l o quan trng ljn s cu ri, Ngi phn: "Nu mt ngܩi chng nh Nܧc v Thnh Linh m sanh th khng ܮc vo nܧc c Cha Tri" (Ging 3:5).

Thnh Phao-l khi lun v s thnh khit ca Hi Thnh tuyn b: " khin hi nn thnh sau khi ly nܧc ra v dng o lm cho hi tinh sch" (-ph-s 5:26).

Khi Cha Gi-xu cht trn thp t gi Ngi b mt tn lnh dng gio m ngang sܩn Ngi tc th mu v nܧc chy ra (Ging 19:34).

Trong th I Ging 5:6 cho chng ta thy im quan trng ca s hy sinh ca ng Christ lin quan ljn nܧc. y chnh c Cha Gi-xu ly nܧc v huyt m ljn, chng nhng ly nܧc m thi, bn l ly nܧc v huyt. Mt s lin hip nhim mu gia ba yu t: Thnh Linh, Nܧc v Huyt (I Ging 5:6).

Nܧc vt cht rt cn cho thn th, nܧc thuc linh thit yu cho linh hn. Cha Gi-xu dng nܧc l mt nguyn liu ph thng mi ngܩi NJu dng ljn Nj dy mt l o quan trng v nܧc hng sng. Nܧc tc l Tin lnh cu ri, l chnh Cha Gi-xu Christ. Ngi phn: "K no tin ta th sng nܧc hng sng s chy t trong lng mnh" (Ging 7:38). V "Phm ai ung nܧc ny vn cn kht mi, nhng ung nܧc ta s cho, th chng h kht na. Nܧc ta cho s thnh mt mch nܧc trong ngܩi , vng ra cho ljn s sng ǩi ǩi" (Ging 4:13,14). Nܧc y rt cn cho mi mt ngܩi, nܧc chnh l c Thnh Linh, Ngi l mch nܧc sng. i sng C-c-nhn no khng c Ngi th s kh ho, cn ci khng sanh hoa kt qu ܮc. Tm hn ngܩi khng c Thnh Linh lun lun thm kht nhng g thuc v ǩi ny. V h tܪng rng nhng th vui ca trn gian s lm cho tm hn kht. Nhng h lm! Khi h mit mi ung th nܧc ca ǩi, h cng khao kht mi, khng bao gi tha mn ܮc. C-c-nhn no ht lng tin nhn Cha Gi-xu tc th ti ܮc tha, lng ܮc ra sch, tm hn s tha mn. H s tr thnh nhng con sng nܧc sng bt ngun t c Thnh Linh; dng nܧc ca sng y chy mnh v chy xa, lun lun trn y hnh phc cho nhng ai gn gi h. Mt mch nܧc chy ngm dܧi t ch tro ln khi c ai o trng mch, nhng nhng con sng trong lng tn th t n trn y d dt. l "mt ngn sng dng nܧc n lm vui thnh c Cha Tri" (Thi Thin 46:4). Nu mi C-c-nhn l mt con sng phܧc t s dp tt ܮc ngn la cung lon ca th gii ny.

Phn kt thc ca sch Khi th cng lp li li c Thnh Linh mi gi mi ngܩi khao kht hy ljn nhn ly nܧc s sng, tc l s cu ri m Ngi ban cho cch nhng khng (Khi th 22:17; -sai 55:1). 

 

=====================================

 

Ch Th Mܩi Bn

NUN (C)

S tiu biu: 30

 

Ch th mܩi bn ca mu t Hy-b-lai l NUN, ch ny ngha l c. Pht m nh ch N. Kinh thnh ni ljn ch C khong 61 ln. C nhiu php l xy ra lin quan ljn c nh: c nut Gi na, c m cc mn nh lܧi ܮc nhiu v s, Cha ha c ra nhiu cho dn chng, c mang ng bc ljn cho Cha Gi-xu np thu, mt m c phi thܩng sau khi Cha Gi-xu t k cht sng li v. v... Trong bi ny nhn mnh v con c nut Gi-na.

C ba sch Tin lnh Ma-thi-, Mc v Lu-ca NJu chp li cu chuyn ny. Sch Ma-thi- ni r hn, ghi li ljn hai ln (Ma-thi- 12:39-41 v 16:4). y l mt du l lin quan ljn Cha Gi-xu, mt du hiu ǥc bit ch v s phc sanh ca Ngi. Du l ca Gi na khng phi l c thnh Ni-ni-ve n nn, bn l s ng ra khi bng c. Mt v tin tri nh Gi na rao ging khin mi ngܩi n nn l mt vic thܩng xy ra nh vi bt c mt tin tri no khc. Xt v li ging ca Gi na khng c g xut sc. S n nn ca ngܩi Ni-ni-ve l mt vic c th xy ra trong lc by gi. Ch l ch Gi na b qung ra khi tu, b c knh nut chng nhng vn sng trong bng c ba ngy m. Sau khi ܮc c Cha Tri truyn lnh con c bn ma Gi na ra trn m bin. Khng hiu tnh trng ca ng lc y ra sao ch thy Kinh thnh chp rng ng ta ng dy v ging cho dn thnh Ni-ni-ve. l php l xy ra cho Gi na, mt php l Ƕc o xy ra trong thi Cu Чc, minh chng cho s sng li ca Cha Gi-xu trong thi Tn Чc (Ma-thi- 12:39-41).

Cha Gi-xu dng php l Nj gii ngha cho php l. Php l l iu vܮt qu tm hiu bit ca con ngܩi, n thuc v ci siu nhin, tr hu hn ca con ngܩi khng th suy nghim ܮc. Khi ngܩi Do-thi xin Ngi lm mt php l Nj h xem hu chng minh cho chc v Ngi, song Ngi t chi. Mc ch Ngi lm php l l Nj by t Thn quyn ca Ngi ch khng phi Nj tha tnh t m ca h. Chc v Ngi l ging Tin lnh, cht NJn ti cho nhn loi v sng li Nj tiu dit quyn lc ca ma qu v t thn. Quyn nng siu vit ca c Cha Tri cng nh tnh thng v hn ca Ngi vܮt qu s hiu bit ca loi ngܩi. V c y ngܩi v tn khng th tin php l cng khng gii ngha ܮc. Cha phn cch cng quyt: "dng di hung c gian dm ny xin mt du l, nhng s chng cho du l chi khc ngoi du l ca ng tin tri Gi-na. Ri Ngi b h m i" (Ma-thi- 16:4).

Cha phc sanh l mt du l ln nht, l nn tng ca C-c-gio. Cho nn khi chng ta tin Ngi l Chin Con ca c Cha Tri Nj ch v s hi sinh ca Ngi, th cng tin rng du l ca Gi-na l hnh bng v s sng li ca Ngi vy. C hai hnh bng ny phi i i vi nhau, cng ng vng hay cng sp ǰ. Khng ai c th tin rng Ngi l Chin Con ca c Cha Tri ng thi li ph nhn s sng li ca Ngi ܮc. R-ma 10:9 chp: "Vy, nu ming ngi xng c Cha Gi-xu v lng ngi tin rng c Cha Tri l ng khin Ngi sng li t trong k cht th ngi s ܮc cu".

Cc s u tin khi ging Tin lnh th khng ging v nhng l o cao siu b n, h ch ging v hai iu: ng Christ chu cht trn thp t gi v sng li. V chnh mt h thy Ngi cht trn thp t gi v sng li cch hin nhin nn mnh dng tuyn b cho mi ngܩi, khng mt quyn lc no ngn chn h ܮc. Phao-l cng vit rng: "Ngi cht v s qu phm ca chng ta v sng li v s cng bnh ca chng ta". Mi l o v s cu ri ca ng Christ NJu bao gm trong hai iu y, khng ai c th loi b mt iu no c. Cng nh khng ai khi ngh ljn con c nut Gi-na li khng nh ljn s sng li ca Gi-na. Thp-t-gi l du hiu cui cng Nj C-c-nhn by t c tin ca mnh.

Thu xa cc C-c-nhn mun by t c tin thܩng dng du hiu ca Gi-na tc du hiu con c. S d h chn du hiu ny l v theo nguyn vn Hi-lp ch c l "ICHTHUS", ch ny bt u bng ch "I", v trong ting Hi-lp khng c ch "J". Ch "I" thay cho ch "Jesus". K l ch "CH" thay ch Christ. Ch th ba "TH", theo Hi-lp tc l "Thes" ngha l c Cha Tri. K tip ch "U" thay cho "Uis" ngha l "CON", v ch cui cng "S" thay ch "Str" l "Cu Cha". Vy ngha ch l: "Jsus Christ, Con c Cha Tri, Cu Cha ca chng ta". l ch "C", mt du hiu ca cc tn trong thi k b bt b. Khi hai tn hu gp nhau h khng th ni hoc vit ܮc m hiu, h lin dng hai ngn tay; ngn ci v ngn tr xe ra nh ui c, tt nhin ngܩi i din cng ra du hiu tng t. C hai NJu ngm hiu rng mnh vn gi c tin tht vng vng trong Christ.

T-cch-lan vn cn dng hnh con c lm biu hiu cho tn ng Chirst. M ngܩi tn thܩng dng hnh con c gn sau xe hi, nu chy xe ngoi ܩng thy xe no c hnh con c th bit xe l ca tn .

Trong nhng hm m ti La-m, ni cc tn n np trong thi k bt b ngܩi ta tm thy nhng du hiu xa nh nhnh -li-ve v con c v trn tܩng Nj ch s sng li ca Cha Gi-xu.

Khi Cha Gi-xu chn cc mn , trong y c nhng ngܩi nh c lnh ngh v c gp phn quan trng, xut hin nhiu ln trong thi . y v Ngi mun gy mt n tܮng su xa trong mn v s sng li ca Ngi. Ngi khuyn h theo Ngi ri Ngi s khin h tr nn tay nh lܧi ngܩi. Khng phi Ngi la chn ton ngܩi nh c, song Ngi gi h l nhng ngܩi nh c thuc linh. Khi bt u chn cc mn u tin, Ngi khin h nh ܮc m c to, nhiu v s, ljn ni lܧi phi t, hai chic thuyn ch y c gn chm (Lu-ca 5:1-11). Ri trong sch Phc-m Ging chng 21 Cha Gi-xu thc hin mt php l cui cng trܧc khi thng thin, trong Ngi ch ch cho mn nh c; kt qu, h em vo b mt trm nm mi ba con c ln. Chng t Ngi l ng ton nng t k cht sng li. Ngi mun cho mi ngܩi bit s sng li ca Ngi l tht, iu m dn Do-thi v cc thy t l c tnh che du. Tin lnh trn vn ca c Cha Tri ban cho nhn loi l: NG CHRIST CHT V SNG LI. Chng ta ang th phܮng v hu vic mt ng "ang Sng i i, cm cha kha ca s cht v m ph". Ngi sng th chng ta cng s sng, Ngi l ng ng cho chng ta chu kh, phng s sut ǩi nh Phao-l khuyn: "Vy hi anh em, hy vng vng, ch rng Ƕng. Hy lm cng vic Cha cch d dt lun v bit rng cng kh ca anh em trong Cha chng phi l v ch u" (I C-rinh-t 15:58).

Mi khi nhn thy con c hay hnh nh ca n, chng ta nn nh ljn con c nut Gi-na, hnh bng v s sng li ca Cha Gi-xu, cng gi li cho chng ta nh ljn biu hiu ca cc mn u tin trong thi k bt b Nj gic gi chng ta trn ܩng theo Cha, l ng sng li t trong k cht. 

=====================================

 

Ch Th Mܩi Lm

SAMECH (Gip ǫ)

S tiu biu: 60

 

Ch ny c ngha l "gip ǫ" hay nng ǫ, h tr v. v... Kinh Thnh dng ch ny rt t. Trong th I T-sa-l-ni-ca 5:14 v S 20:35 ng khuyn ngܩi mnh nn nng ǫ k yu ui. Cng c ngha l s tr gip cng vic nh Cha trong nhiu phng din.

Trong I C-rinh-t 12:28 c chp: "c Cha Tri lp trong Hi Thnh, th nht l s-, th nh l ng tin tri, th ba l thy gio, k ljn k lm php l, ri k ܮc n cha bnh, cu gip, ni cc th ting". l nhng n t ǥc bit gm mi thnh-phn C-c-nhn, ty n ca mi ngܩi c Nj lo vic Cha. Tt c C-c-nhn khng th l s , cng khng phi tt c NJu ܮc n cha tt bnh, hoc ܮc n cai-qun hay ni tin tri. Nhng chng ta tt c NJu c ch cho Cha. Tt c chng ta l k h-tr hay gip ǫ cng vic ca nh c Cha Tri.

Nhn li cuc ǩi theo Cha ca chng ta, lm lc chng ta tht h thn v nhn thy nhng khuyt-im, bt ton, yu-ui ca mnh. Chng ta thy mnh nh con th rng l ging qu yu t, nu khng "ng c s mnh trong hn " th rt d lm mi cho k th l ma qu (Chm ngn 30:26). Nhng ngܩi mnh m, y n t c Thnh Linh khng ch l nhng mc s, truyn o hay ngܩi ܮc n cha bnh, ܮc n ging dy, m cn l nhng ngܩi bng lng Nj Cha s dng mnh, bt lun h thuc thnh phn hay a v no, h ch ht lng th phܮng, tin cy Cha; chnh l nhng ngܩi Cha cn ljn trong chng trnh v nh ca Ngi.

Sch v loi ngܩi thܩng tn tng, NJ cao nhng bc k-ti, li lc: hoc vn nhn, ngh s, hoc cc khoa hc, k ngh gia... Nhng Kinh Thnh hon ton khc hn. Khng mt c nhn hay con ngܩi no ܮc NJ cao. Kinh Thnh ch trnh by nhng s vic, nhng cng tc, nhng con ngܩi thc hin cng tc theo k hoch ca c Cha Tri v mi vinh quang NJu thuc v c Cha Tri. Chnh c Cha Gi-xu khi th gian, mi hnh Ƕng, mi li ni ca Ngi cng nhm tn vinh c Cha Tri. Nhiu ngܩi ܮc Cha i dng, thc hin nhiu cng vic ln lao, song tn tui ca h nhiu khi khng ܮc ghi li trong Kinh Thnh. Khng ai bit danh tnh b ga ngho nn dng hai ng tin n mt phn t xu, song c Cha Gi-xu NJ cao hnh Ƕng ca b v Kinh Thnh ghi li Nj khch l chng ta: ca dng khng ng qu bng tm lng, b dng tt c nhng g b c cho c Cha Tri. Vic lm ca b khch l chng ta ngy nay trong cch chng ta dng hin, hu vic Cha.

Tt c nhng g chng ta lm trong cng tc hu vic Cha, d u, ln nh th no, NJu ܮc c Cha Tri ghi nhn. Trong Ma-thi- 25:31-46, Cha c phn: khi chng ta gip ǫ, d mt vic lm rt nh cho mt k rt nh v k y l mn ca Cha, Ngi k nh chng ta lm cho chnh mnh Ngi vy. D loi ngܩi hay qun song Cha lun nh, iu ny khch l chng ta Nj khng bun nn, ng lng trong mi cng tc phc v Cha.

Mt ngܩi tht tm hu vic Cha ng vi ngha ca n th khng cn ai bit vic lm ca mnh, khng thch hnh nh mng ܮc ph trng, cng khng mun ܮc mi ngܩi tn tng. V nhng ngܩi cao thܮng khng thm kht danh vng ho huyn, xem s hu vic Cha nh mt s kim chc! H ch mun ܮc "ng cng" cng tc lo cng vic nh Cha, v Cha, Nj pht trin nh c Cha Tri, ai khen cng khng mng, ai ch cng khng nng.

Phao-l l mt bc v nhn, ng cng c nhiu ngܩi tr gip, cng tc trong vic truyn Tin Lnh. Nu ch mt mnh ng th cng vic Cha s khng kt qu nh c. Trong nhng gi pht c n ng cn c ngܩi gn Nj yn i, bu bn. Trong th La-m chng 16 chng ta thy Phao-l gi li cho thm rt nhiu ngܩi. H l nhng cng s vin ǡc lc, nhng k gip vic ging Tin lnh, nhng k cng ng chu kh. ng khng qun mt ai v tng ngܩi tng tn ܮc ghi li trong Kinh Thnh, d c l h khng h mong Ǯi iu y cht no.

S gip ǫ c nhiu phng din, nhiu cch thc khc nhau, nhng ch mt mc ch: ch li cho con ci Cha v cho cng vic Ngi. C ln ng Spurgeon ni rng tin lng ca ng ng ra phi chia cho mt thanh nin thܩng nhm li, v ngܩi ny c v mt sng ngi, vui v, mi khi ging nhn ljn nt mt ngܩi y th ng ܮc khch l, hng hi cch l lng! Khi Phao-l ljn thnh La-m, trong lt t nhn v c ng Christ, ng phi chu mun iu cc kh; b bo, chm tu sut mt mng sng, th m khi gp mt anh em th lin ngi khen c Cha Tri. Bao khn kh NJu tan bin nhܩng ch cho s vui mng. Mt C-c-nhn ܮc y dy c Thnh Linh trong lng s biu l ra nt mt, khi ngܩi khc nhn ljn s cm thy hn hoan, vui v d ngܩi y cha tht mt li no v khi h ni ra cng thm khch l. V li ni ca h thnh tht, pht xut t y lng, li ni c n hu v mui!

Chng ta l C-c-nhn, chng ta ch lm iu mnh c th lm Nj gip ǫ cng vic Cha, ty kh nng ca mnh. Cha khng p ai lm vic v i cho Cha Nj ri phn nn, on trch, hoc bun b ng lng v cng vic nng nhc qu sc mnh. Ngi ch mong ngܩi ta lm vic Cha bi s tnh nguyn, vng phc cch trn vn Nj tha lng trong cng tc mnh lm cho Cha, nh th th khng c g Nj than phin, on trch.

Ch SAMECH c ngha l "ngܩi gip ǫ" nu ai mun theo Cha phi noi gng Ngi lm mt k gip ǫ trong nh Cha, trong tt c mi vic chng ta lm v danh Cha d khng ܮc ai bit ljn, vn vui lng gip ǫ bng mi cch cho mi ngܩi, min l ch li cho nh Cha. 

 

 

===================================

 

Ch Th Mܩi Su

AYIN (Con mt)

S tiu biu: 70

 

Ch th mܩi su l AYIN (y l mt ch cm, nh ch ALEPH, phin m nh mt du phy ngܮc, pht m bng nhng nguyn m theo n). Ch ny c ngha l con mt (n). C Kinh Thnh Tn v Cu Чc ni ljn ch ny 578 ln.

Con mt ܮc ni ljn ln u tin do ma qu: "Ngy no hai ngi n tri cy , mt mnh m ra, s nh c Cha Tri, bit iu thin v iu c" (Sng th k 3:5). Ln cui cng trong Khi th 21:4 "Ngi s lau ro ht nܧc mt khi mt chng". Li phn sau ny bi ng ng trn ngi cao sang l Vua trn mun Vua, Cha trn mun Cha truyn ra. Khi A-am v -va phm ti, con mt xc tht m ra th con mt tm linh b m ti. Dng ging A-am trong s ti tm, khng bit c Cha Tri l ai, khng thy s chi li ca Tin lnh vinh hin. Con ci Cha l ngܩi tin nhn Ngi, ܮc Ngi m mt lng, nhn xem s vinh hin ca Cha Gi-xu, lng ܮc tha mn, khoan khoi v Ngi ǥt nhng khi tܮng thuc linh trong lng tn , khin h c c tin vng chc. H thy nhng iu m ngܩi ngoi khng thy, tc l h c nhn xem Cha Gi-xu l ci r v cui cng ca c tin v c bܧc i trong c tin.

Khi xa cc v tin tri ܮc ngܩi ta mnh danh l ngܩi c khi tܮng, l k tin kin. H ܮc mnh danh nh th v h thy xa hn ngܩi khc. Cc thi nhn c cp mt khc hn ngܩi thܩng, h c th thy nhng iu mu nhim trong nhng a hoa, trong non cao, h thm, bin c, rng xanh; h thy nhng iu m ngܩi khc khng thy. Cc khoa hc gia l nhng ngܩi c mt quan st cc s vt quanh mnh, t khm ph ra nhng nh lut thin nhin. Khi ng Newton nhn thy mt qu to ri xung t, ng suy lun c mt lut ht t tri t. Hng triu ngܩi cng tng thy qu to ri xung t, nhng h khng thy g na ngoi qu to ri xung t! Vi Newton th ng bit c mt lut gi l hp lc hay trng lc trong ci thin nhin. V nhiu nh pht minh khc cng do quan st s vt trong ci thin nhin m sng ch ra nhng my mc thun li cho ǩi sng con ngܩi.

Trong lnh vc thuc linh cng th, nhiu ngܩi tn tin Cha lu nm (ch c trong danh sch m thi) nhng khng c mt khi tܮng thuc linh no. Nh Sau-l (sau l s Phao-l) trܧc khi tin nhn Cha ng khng thy g khc trong Cha Gi-xu, ng xem Ngi nh mt ngܩi bp bm, m dn, t gio, nn ng tm mi cch Nj n p nhng k tin theo Ngi. ng thy trong tn ng Christ c nhng iu m ng cho l k quc, phn li Do-thi gio, th nghch cng c Cha Tri, nn ng bt b, tn st h nh mnh h v nut con mi. Nhng trn ܩng a mch ng gp Cha, mt xc tht b m song mt lng ܮc m ra, ng thy r Cha Gi-xu khng phi l k bp bm, lܩng gt nh ng tܪng, song Ngi tht l c Cha Tri thnh nhc th, mt ng M-si ljn th gian lm Cu Cha ca mi ngܩi. ng nhn thc gi tr tht ca s trung tn ni cc mn Ngi. Con mt Cha soi thu lng ng, by gi c hai mt thuc linh v thuc th ng ܮc sng sa. ng c mt khi tܮng mi, mt ch vng chc Nj u phc Ngi.

Con mt Cha Gi-xu tng khc v ti li ca thnh Gi ru sa lem. Ngi khc v thnh Gi ru sa lem v thnh ny ng l ra phi l ngun phܧc cho c th gian. Ngi yu thnh thnh ny v s vinh hin ca c Cha Tri trn thnh y. Nhng Ngi ch thy s bi nghch, thnh s b hy dit v t chi ng M-si l chnh mnh Ngi. Ngi thy, Ngi cm xc v Ngi khc!

Ngi khc khi La-xa-r cht, Ngi thy v s ngܩi cht, ang cht v s cht trong ti li. H b trm lun ǩi ǩi ni a ngc. Ngi thy, Ngi cm xc v Ngi khc!

Khi tin tri Gi-r-mi thy ti li ca dn Giu-a qu ln, ng khc dm d, Cha bo ng rng mt mnh ng khc cng cha , phi mܧn ngܩi ta khc, phi dy ngܩi ta khc v s bi nghch ca dn s v s hnh pht ca c Cha Tri sp ǰ xung trn dn Y-s-ra-n (Gi-r-mi chng 9).

Khi -x-ra v mt s ngܩi Y-s-ra-n ܮc php tr v x Giu-a, xy sa li thnh Gi ru sa lem v NJn th, lc h khi s xy li NJn th th nhng ngܩi trܧc kia tng thy NJn th c, cng s vinh quang rng r ca n th lin khc la ln ting trong khi ngܩi ta bt u xy nn (-x-ra 3:12,13).-x-ra cu nguyn, khc lc cho dn Y-s-ra-n v h ly v ngoi bang. Dn s khc lc nc n v con mt xc tht ca h b cm d m ly v ngoi bang, h khc lc n nn ti. Khi mt lng h m ra h nht nh lp ܧc vi c Cha Tri, h ui nhng ngܩi v ngoi bang ra khi nh cng vi con ci h (-x-ra chng 10). H n nn khc lc l mt vic, nhng nu ch khc m thi cng cha , h phi lp ܧc vi c Cha Tri, phi t b mi s sai lm tht lng tr li cng Cha. Ch khi no chng ta cm xc, khc ri tr li lm theo ch ca Cha th mi ܮc phܧc. Khi con mt lng ܮc m ra, by gi chng ta mi thy, mi cm xc v mi khc lc cch ǡng cay.

Con mt ca Giu-a ch-ca-ri-t thy bc th ham thch, bng lng ǰi mng thy mnh vi ba mi ming bc. Nhng khi thy Cha b n th hi hn, nhng khng khc, khng n nn nn b loi b. Con mt Phi-e-r thy nhng ngܩi trong sn thy c thܮng phm th s nn chi Cha; sau thy nh mt Cha nhn ljn ng, ng n nn thc s "khc lc cch ǡng cay". Cha tha th v dng ng cch l lng.

Nu chng ta yu thng linh hn ti nhn nh chnh ng Christ, nu chng ta nhn h qua cp mt Cha Gi-xu, chng ta s thy, s cm xc v s khc. Chng nhng chng ta khc m thi, nhng tnh yu thng ca ng Christ cm Ƕng khin chng ta va mun va lm theo ch ca Ngi l vng mng Ngi i ra lm chng v Cha, dt h v vi Cha hu Cha cu linh hn h, l lm theo tt ca Ngi vy.

Cng c nhng con mt khng khc ܮc, con mt vn m rng ra, vn thy r v ch thy nhng ci may mn, phܧc hnh, kh nng, n t ca ngܩi khc Nj m tc bc, kh chu v. v... l con mt ganh . Con mt ca vua Sau-l thi Cu c i vi a-vt l con mt ganh t, ghen ght nh trn. C mt loi mt khc na: con mt kiu ngo, t mn, t th. c Cha Tri tng ln n dn Y-s-ra-n l k c con mt ny rng: "Khn thay cho k chnh mt mnh coi mnh l khn ngoan, t mnh xt on mnh l thng sng" (-sai 5:21). Nu ai c con mt y, hy xin Cha cho n m i, Nj con mt "xem ngܩi khc nh tn trng hn mnh" ܮc m ra hu khng lm c vp phm cho ai, song lm gng tt cho mi ngܩi. At t cho mnh l sng tc l k y ang b m (Ging 9:39-41).

Ch AYIN l con mt, bao gm c mt thuc linh v thuc th, mt Cha v mt ngܩi. Con mt xui ngܩi ta phm ti nh -va, con mt khin ngܩi ta ܮc phܧc nh Mi-se. Chng ta l con ci Cha, con mt thuc linh ca chng ta sng sa th khi Ngi hin ra chng ta s thy Ngi cch r rng, v con mt y ܮc cha lnh bi thuc xc mt ca Cha Gi-xu. 

 

====================================

 

Ch Th Mܩi By

PE (Ci ming)

S tiu biu: 80

 

Ch th 17 l PE, pht m nh ch P, ngha l ci ming. Ch "ming" ܮc Kinh Thnh NJ cp ljn 303 ln. Ln u tin trong sch Sng-th-k 4:11 "t h ming chu ht mu ca em ngi... " ln cui trong Khi-th 19:21 "Nhng k khc NJu b git bi lܫi gm ra t ming ng ci nga...".

Ti li vo trong th gian do ni con mt v ci ming. B -va ly mt nhn ljn v p ca tri cm v h ming ra n ly tri cy y. Hu qu tai hi l sau t lu t "h ming ht mu" ca A-bn do Ca-in lm ǰ ra.

Phn ln mi ti li NJu bi ming loi ngܩi gy ra, li cng bi ming m ngܩi ta ܮc phܧc. Con ngܩi nh ming n ung nn mi sng, nh ming ni ra li hin lnh Nj yn i k bun ru, cng kh. Ming tht ra li khn ngoan khin ngܩi ta a thch,qu mn. Ming ngi khen quyn nng v hn ca c Cha Tri. Ming ging dy li hng sng ca Cha. Ming n ra danh Cha Gi-xu, ni ra tnh yu thng tuyt m ca Ngi. Ming ht nhng bi thnh ca du dng m i Nj ca ngi Cha. Ming dng ln li khn nguyn ni xin trܧc mt Cha.

Ming vui cܩi vang di Nj by t nim vui v. v... v ming cng l mt kh gii nguy him v cng. Do ni ca ming loi ngܩi ni li di tr, xc xܮc. Ming ni li kiu ngo, khoe khoang. Ming ni li chua cay him Ƕc. Ming by t chuyn b mt ca ngܩi khc. Ming ni li tc tu. Ming nnh ht ngܩi ta. Ming thy lay thc mch. Ming vu co ngܩi v ti. Ming phao n nhng tin tht thit. Ming ni phm thܮng. Ming chi ra. Ming lm bm. Ming khc la rn r. Ming ni li tm pho, b lp v. v... Li ch v nguy him do ming gy ra tht nhiu, c th tm li trong hai loi: tt v xu. Loi tt v nh ging tt, ny sanh bng tri tt, c nh hܪng tt, pht xut t nhng con ngܩi tt l ngܩi ܮc chuc bi huyt Chin Con. Nhng ngܩi ny s nghe li phn t ming Vua trn mun Vua, Cha trn mun Cha rng: "Hi cc ngi ܮc Cha ta ban phܧc, hy ljn m nhn ly nܧc thin ng sm sng cho cc ngi t khi dng nn tri t" (Ma-thi- 25:34).

Loi xu v nh ging xu, ny sanh bng tri xu, pht xut t nhng con ngܩi xu l ngܩi chng nghch vi ch ca c Cha Tri, giy p huyt Chin Con, khinh d s cu ri do tnh yu thng ca Thܮng ton nng. Tuy c khi h cng ln ln trong hng ng ca nhng ngܩi tt, song t h khng phi l ging tt, ch l nhng c lng ln trong la m. Nhng k thuc loi ny s b "git bi lܫi gm ra t ming ng ci nga" (Khi 19:21) trong ngy phn xt.

Cu chuyn mt y t bt trung, em giu nn bc ca ch, khi ch v li "gi ming" trch mc ch Nj bo cha cho mnh. Nhng ch ni rng: "Hi y t ngoan c kia, ta s do ni NJu ra t ming ngi m xt ngi" (Theo nguyn vn Lu-ca 19:22).

y t trung tn khng ni di dng, ch trnh ln ch cng vic mnh lm li ra m thi. Khng phi cc y t ny khng c ming Nj ni nhiu hn, Nj khoe khoang cng vic mnh cho ngܩi khc bit r hn, khoe ti ngh ca mnh cho ngܩi khc thn phc hn u. Song ngܩi ny "im lng" Nj nghe ting ch. Nghe ܮc li khen t ming ch l iu vinh d, phܧc hnh nht cho mnh!

Cha Gi-xu qu trch ngܩi Pha-ri-si bi c h ch tn th Cha bng "ming" m khng phi bng tm lng (Ma-thi- 15:8). Lng h cht cha s ghen ght, ganh t, gian c nn ming h khng s g m khng ln n Cha l "lng ngn" ng thi cng ming y h li ngy m džc sch lut php Mi-se, ri cng do ming y truyn lnh qun lnh i bt Cha, t co Cha, truyn cho Phi-lt phi ng inh Ngi!

Ming ca A-na-nia v Sa-phi-ra dm ni di vi c Thnh Linh, ljn ni c hai v chng phi cht tc khc! Ngܮc li Phao-l v lm chng cho Cha m phi b thy t l thܮng phm A-na-nia sai ngܩi v ming Phao-l. Kinh Thnh cn m t r v s khc bit gia ming ngܩi cng bnh v ming ngܩi gian c "Ming ngܩi cng bnh nui dy nhiu ngܩi! Ming ngܩi cng bnh sanh s khn ngoan" (Chm ngn 10:21,31) "Nhng ming k gian c ch ni s gian t", "Nhng ming k gian c bung ra iu d" (Chm ngn 10:12b v 13:28b).

Khng mt C-c-nhn no li thch c ci ming nh tn y t bt trung kia. Nhng chc hn mi ngܩi NJu ao ܧc ܮc c ci ming cha "o" trong (R-ma 10:8). Nhng ci ming nh th mi c th xng danh Cha cch trung thc. V trong lng tin qu quyt Cha Gi-xu sng li t trong k cht, nh s tin chc nh th m ܮc xng cng bnh, cng nh ming lm chng chc nh th m ܮc s cu ri (R-ma 10:9,10). Nu ton th Hi Thnh ca c Cha Tri ch c ci ming ca ngܩi cng bnh m thi, t s khin cho nhng ci "ming k c phi b ngm li m nhn ti mnh trܧc mt c Cha Tri" (R-ma 3:19). 

 

 

====================================

 

Ch Th Mܩi Tm

TZADE

S tiu biu: 90

 

Ch th mܩi tm trong mu t Hy-b-lai l ch TZADE. Pht m nh TS.

Ch ny c vi ngha nhng rt l m khng r rng lm. Nhng mt ngha ܮc khng nh l "u phc" hay "u hng". Ch ny cng ging vi ch khc trong mu t Hy-b-lai, tc l khi chng ng gia nhng ch khc cng nhm th hnh dng nh thܩng, ngha l c hnh cong, cn nu chng ng sau cht th li thng ln v di thm ra, cng nh ch CAP, NUN, PE v. v... Ring ch TZADE ny hi khc mt cht, y l khi n gia mt nhm ch th cong li ging nh mt ngܩi qu gi a hai tay ln tri, cn khi n sau cht th hnh dng li thng ng ln ging nh mt cy c hai ci džt. ng MacMillan cho rng hin nay phn ng loi ngܩi trn th gian vn cha chu u hng Thܮng , cha chu qui phc Ngi. H lun lun chng nghch vi Ngi, c quyt tm tranh chin cng Ngi khng thi. Thm ch mt s ngܩi tuy thuc trong hng ng ca o binh thin quc, np dܧi bng c thp t, chu s hun luyn v iu khin ca v nguyn soi l Gi-xu Christ, th m nhiu lc cng khng u phc Ngi cch hon ton, cng c ln chng nghch cng Ngi.

u phc ngܩi no tc l dܧi quyn iu khin ca ngܩi y. Mt ngܩi hon ton u phc Cha l ngܩi hon ton thuc v Cha, ngܩi y dܧi quyn iu khin ca Cha, khng c g thuc ring v mnh c: s sng, thn th, th gi, tin bc, danh d, tnh cm v gia nh NJu thuc quyn s hu ca Cha. Ngi i hi ngܩi y phi dng tt c cho Ngi cch vui lng khng phi gܮng p. Trܧc kia chng ta l th nghch vi Cha, nhng nay chng ta ܮc ha thun li vi Ngi th chng ta khng cn l ca chng ta na. Chng ta l ca Cha. ng Phao-l ni trܧc kia ng ph mnh lm ti s gian c, th by gi ng cng hon ton lm ti t cho ng Christ " ...m nay tr nn sng v dng chi th mnh cho c Cha Tri nh l dng v s cng bnh" (R-ma 6:13).

Khi chng ta yu mn mt ngܩi, thܩng chng ta b ngܩi y chinh phc. Bt c v phng din no, tnh cm hay thch, kh nng hay ngh thut v. v... chng ta c th b khut phc m khng ng. D ngܩi y khng i hi g c nhng chng ta cng tm mi cch lm cho ngܩi mnh yu mn ܮc vui lng. Nht l trong tnh yu; chng ta c th b nhiu thi gi ngh ljn ngܩi yu, hay lm bt c iu g d kh nhc ljn u, min sao cho ngܩi y hiu ܮc lng mnh!

Chng ta hn khng qun cu chuyn Gia-cp, v yu Ra-chn nn "coi by nm bng chng i ba ba". Tht l mt s hi sinh qu ln cho tnh yu. ng Christ ang cn nhng con ngܩi "u phc Ngi hon ton, yu mn Ngi tha thit" ljn ni bng lng hi sinh sc lc, th gi v mi vt cho Ngi cch trn vn.

C ngܩi bng lng dng tin bc Nj hu vic Ngi, nhng khng chu dng th gi cho Ngi, nh th cng cha hon ton u phc Ngi. C ngܩi sut ǩi h khng c th gi th phܮng Cha, khng c th gi nhm cu nguyn, khng c th gi thm ving ngܩi au yu, khng c th gi lm chng v Cha, khng c th gi an i ngܩi bun kh v. v... Nhng tht ra khng phi ngܩi y khng c th gi, nhng ch v khng thch nhng vic y. Bn phn C-c-nhn l phi hi cc iu kin trn, khng nn khܧc t tnh yu ca Cha i vi mnh. Ngi tht yu chng ta tha thit, yu ljn ni Ngi bng lng cht v chng ta trn Thp t gi, Ngi bng lng hi sinh Nj ܮc chng ta!

Mt ln kia c ngܩi hi tin s Kelman rng: "Lm sao tin s c th džc nhiu sch nh th? Th gi u Nj džc nhng sch y?" ng p rng: "Ti phi xp qua nhiu vic khc Nj c th gi džc sch". Ti sao v tin s ny bng lng b qua nhng vic khc? V ng ta thch džc sch hn lm vic khc, džc sch l l sng ca ng ta, džc sch khin ng ta vui tha hn bt c lm vic g khc. ng ta u phc th m džc sch ca mnh, ci th džc sch iu khin ܮc ng ta, khin ng ta dnh nhiu th gi Nj džc sch. Cng mt l y, khi mt ngܩi chu phc dܧi quyn iu khin ca ng Christ th chnh ngܩi y s vui thch lm cng vic Ngi, h s Nj mi vic khc li mt bn, lo vic Cha trܧc nht, hu vic Cha khng chn, khng mt. H thot khi s rng buc ca bn tnh thin nhin Nj t do trong s hu vic Cha. Phܧc thay cho ai l ngܩi hon ton u phc Cha! Ch Cha l ng ng cho chng ta say m v u phc. Thnh Phao-l khi nhn bit chn l ny cch r rng th ng dng dc tuyn b: "V c ng Christ, ti coi s li cho ti nh l s l vy... v s nhn bit ng Christ l qu hn ht, Ngi l Cha ti, v ti v Ngi m liu b mi iu li " (Phi-lp 3:7,8). 

 

=======================================

 

Ch Th Mܩi Chn

KOQ (Ci l ca lܫi ru)

S tiu biu: 100

 

Ch ny c ngha l ci l ca lܫi ru (Nj tra cn vo, pht m nh ch Q).

Kinh Thnh t NJ cp ljn ngha ca ch ny, ch trong sch II Cc Vua 6:1-5 k v cu chuyn ci lܫi ru st cn vng xung nܧc, ri li ni ln, l mt php l -li-s lm. Nhiu ngܩi trong chng ta chc tng džc qua cu chuyn hay nghe nhiu ti t Cha ging lun v phn on Kinh Thnh ny.

Lܫi ru v ci cn c hai NJu quan trng, ch li mt khi ci cn ܮc lp vo trong lܫi ru. Lܫi ru h cy Ǥn g ch khng phi cn, nhng nu khng c cn th lܫi ru cng khng th n g h cy ܮc.

Cu chuyn trong sch II Cc Vua 6:5 ghi li s mt ru v tm li ܮc ca mt chng thanh nin v danh. Phn nhiu ti t Cha khi ging phn on Kinh Thnh ny NJu chn NJ mc l: "Mt quyn php ca Thnh Linh v ܮc li".

Cu chuyn rt ngn ch by t php l "st ni" trn mt nܧc l vic hi hu!

Theo thܩng tnh th khi lܫi ru vng xung nܧc, chng thanh nin ny phi nhy xung sng ln hp m tm mi ng. Nhng anh ta li ku la vi thy mnh, t tht rng lܫi ru anh mܮn ca ngܩi khc nn lo s v cng. iu y khin chng ta lo s v la ln. Tin tri nghe vy khng h bc tc, cng khng qu trch hoc la ry hc tr ti sao li v , bt cn v. v... nh thi thܩng ca cc cp lnh o. Tri li v tin tri kh knh ch hi li mt cu: "N rt u?". Ngܩi bn cht mt khc g qung ngay xung nܧc ch lܫi ru rt khin n ni ln tc khc. y l mt php l, mt php l Ƕc nht trong Kinh Thnh: "g chm, st ni". Chng thanh nin tm li lܫi ru, tra vo cn cch cn thn chc chn hn hu cng vic ܮc tip tc.

Cu chuyn ny NJ cp ljn bn i tܮng: Chng thanh nin, lܫi ru, tin tri -li-s, khc g. Chng ta s ln lܮt nghin cu qua tng i tܮng.

Chng thanh nin. Chng thanh nin ny l mt ngܩi tt, c lng lo cng vic chung, hip vi anh em lo m mang trܩng c. Chng ta ngho qu khng c ru phi i mܮn ca ngܩi khc, khi c ru lng mng khp khi. C l v ru mi mܮn ca bn nn chng khng xem xt cn thn trܧc khi dng. Khng ng lܫi ru b lng, chng ta rng sc cht tht mnh ljn ni st cn ri xung nܧc. Nhng chng thanh nin ny khng phi l k bing nhc, nn ru mt chng ta khng th ngi ngh Nj ch ljn gi tr v lo n ung. Tri li, chng ta ht hong, la ln. Khi ܮc ru th bt tay lm vic cch hng hi hn. im quan trng l ln ny chng s cn thn xem xt lܫi ru, nm li cho chc chn Nj vic lm ܮc bo m hn, cng tc s hon tt m chng ta cng c ru Nj tr li cho bn mnh!

Theo cc nh gii kinh, trong cu chuyn ny Cha thi hnh mt php l c nhn cho chng thanh nin. Ci ru trong tay chng thanh nin v nh s xc du v quyn php ca c Thnh Linh. Quyn php y rt sc bn bi nng lc t ni c Cha Tri. Chng ta khng c ru phi mܮn ca ngܩi ta. Chng ta ngy nay cng ging nh chng thanh nin y, chng ta khng c mt kh nng, mt n t no c, mi kh nng n t m chng ta c l chng ta "mܮn" t c Cha Tri. Nn nu chng ta c nhng quyn nng hay n t thuc linh no th phi cn thn gi gn Nj khng b mt. C ngܩi ܮc Cha xc du v ban cho n t ging Tin lnh cch y quyn nng. C k ܮc n t ngi khen Cha vi mt dng ca du dng truyn cm, ngܩi khc c kh nng vit lch bi v khuyn kch ngܩi ta trn ܩng tin knh Cha. K khc na c n chng o, dt em nhiu ngܩi v vi Cha. l nhng cn ru ܮc tra vo lܫi ru tht bn, tht chc chn l nhng ngܩi ܮc c Thnh Linh hip tc vi. Nhng ngܩi ܮc n ny khng nn khinh k ܮc n kia. Ngܩi ܮc n cha bnh th khng th ch k c c tin l khng c Thnh Linh, hoc ngܩi ܮc n lm php l cng khng c quyn khinh d nhng k c li ni khn ngoan v. v... l "cc s ban cho khc nhau" cc "chc v khc nhau", cc vic lm khc nhau, nhng "ch c mt c Thnh Linh, mt c Cha Tri, l ng lm mi vic trong mi ngܩi". Song nu mt ngy no chng ta khng cn thn Nj cho s kiu ngo chen vo lm cho lܫi ru b lng, cui cng n rt ra khi cn, nhn li mnh ch l mt khc g v dng khng c gi tr g c!

Ngy nay nhng cn ru b mt lܫi nm chng cht trong hi thnh ca c Cha Tri khng phi l t!!!

Lܫi ru. Nh chng ta bit s d lܫi ru st ra khi cn l v b lng. i sng chng ta nu li vo kh nng mnh, kiu cng t mn, t ǡc tc l b lng li, lܫi ru sm mun g cng b rt mt! n t Cha ban cho chng ta khng phi l s khuy Ƕng, nhng l s bo v vng chc khi mi s lung lc ca ǩi hu duy tr quyn nng ca Thnh Linh sut ǩi sng chng ta.

Caruso l mt danh ca nܧc , ng ta c mt ging ca truyn cm. ng ta cho bit b quyt Nj c mt ging ca lun tuyt diu l phi cn thn gn gi, t thc n, thc ung, gic ng, s tip xc vi bn b, king c nhng g c hi cho sc khe, khin ging ca lun lun phong ph. Ngܩi ta ni rng Caruso khng n g trܧc khi ht t 6 ljn 8 ting ng h, v nu n vo ng ta ht khng hay.

i sng chng ta l mt ci cn ru, mt khc g tm thܩng khng c gi tr g. ܮc Cha ban cho n t, kh nng th nn thn trng gi gn, ng lm bun Thnh Linh, chng ta phi hip tc vi Thnh Linh. Phao-l khuyn chng ta nn "bܧc i trong Thnh Linh" ngha l chng ta phi lng mnh vo trong Thnh Linh nh ci cn ru tra vo "trong" ci l ru cch cht ch. Nh Ngi chng ta ܮc sng, ܮc quyn php m nn mnh m trong lng.

Tin tri -li-s. Tin tri -li-s sn sng gip ǫ chng thanh nin mt ru. c Cha Tri cng sn sng gip ǫ k mt Thnh Linh Nj h li nhn ܮc Ngi vi iu kin l ngܩi y phi ch ng ch b mt, phi ljn tn ni y nhn li. Khi -li-s lm php l khin lܫi ru ni ln ri, chnh ng khng ly lܫi ru trao cho chng thanh nin. ng ch truyn lnh:" Hy ly n i" v ngܩi y "gi tay ra v ly n". Mt ngܩi mun nhn li quyn php c Thnh Linh tt nhin phi c c tin, bn tay c tin phi a ra tip rܧc Ngi, phi h mnh xung Nj nhn li Ngi.

John Bunyan, tc gi quyn "Thin L Lch Trnh" (The Pilgrim's Progress) m t lc C-c ng qun ni chi b mt quyn Chng C (ch v c Thnh Linh) m vn khng h hay bit. Ngܩi i mt LJi qu xa mi hay rng mnh mt quyn Chng C. Ngܩi ht sc bun bc lo u, tm kim sut c ܩng i. Cui cng ngܩi nh li rng mnh ng mt gic ngon lnh ni chi, ljn khi tnh dy thy tri gn ti, lt t ct bܧc ln ܩng nn khng hay rng quyn Chng C rt mt ti ni mnh ng. Ngܩi lin tr li ni chi m gp ngay quyn Chng C dܧi t. Ngܩi vui mng qu LJi a tay ra nht ly quyn Chng C, ct k vo mnh, khng dm s h s ri mt na. ch v tn b mt Thnh Linh v ܮc li.

Mt Thnh Linh m bit bun kh, au ǧn c tm tm kim Ngi chc chn s tm li ܮc. Nhng nguy khn thay cho ai l ngܩi mt Thnh Linh m khng h bit, vn t ǡc cho mnh l k ti ngh hn ngܩi ri sinh tm ngo mn, n ni trch thܮng li mong cho mi ngܩi phi thn phc. Nu khng ܮc nh vy th bc tc, kh chu, on trch ch bai ngܩi khc l m qung khng bit ti nng ca mnh Nj m suy tn ngܫng m! Tht ra no phi ngܩi ta khng bit r, ngܩi ta bit r lm. Ngܩi ta bit rng ngܩi y ch l ci cn ru bng th g p, g qu nhng khng c "lܫi ru". Ngܩi y c to cho mnh mt a v trong Hi Thnh bng nhng th on ring t. Rt cuc ngܩi y ch "ly bng mnh lm cha mnh" ai ni Ƕng ljn mt cht l qut tho m , phin mun, gin hn, gy ri cho hi thnh. ng l ra ngܩi y phi ku la khc lc, xng ti mnh, xng ra ti kiu ngo, ti khinh d k khc, ti t th t mn Nj ܮc c Cha Tri thng xt t php l cch c nhn nh chng thanh nin trong chuyn ny hu cho ngܩi y nhn li quyn php c Thnh Linh nh trܧc th tht l phܧc!

Khc g. Php l -li-s lm ti sng Gi-anh cho k mt ru ܮc li l "khc g".

Tin tri khng lm g khc hn l cht mt khc g qung xung ch lܫi ru rt, tc th lܫi ru bng st ni ln. St chm, g ni l l t nhin, nhng y khi tin tri qung khc g xung th st li ni ln. l php l. Khc g ca ng Christ trn cy g mi c th cu chng ta khi ti li, khin ta ܮc ti sanh, ܮc quyn php Thnh Linh Nj hu vic Cha bi quyn nng v n t Ngi ban cho. khng phi l mt vic d, bn l mt php l do chnh c Cha Tri.

Chng ta khng qun cu chuyn lch s ca dn Y-s-ra-n, khi h ra khi Ai cp vo ng vng. H ljn mt ch c nܧc nhng nܧc li ǡng khng ung ܮc. Cha truyn cho Mi-se cht mt khc g qung xung nܧc, nܧc lin ha ngt khin dn s ung ܮc. y cng l hnh bng v quyn nng Thp T Gi. Thp t gi ca ng Christ khin lng au bun tr nn vui v, lng cay ǡng ܮc ngt ngo. l mt php l, php l do c Cha Tri thc hin. Mi-se cng nh -li-s, tha hnh mng lnh t c Cha Tri, tc th php l xy ra! 

 

 

======================================

 

Ch th hai mi

RESH (Ci u)

S tiu biu: 200


 

Ch th hai mi trong mu t Hy-b-lai l "RESH", nh ch R. Ch ny c ngha l "ci u", cng c ngha l ngܩi cai tr, cm u. Kinh Thnh ni ljn ch ny 399 ln.

Trong sch Sng th k 2:10 c ni ljn con sng bn ng, nhng theo nguyn vn ting Hy-b-lai th vit l "con sng chia ra bn u". Cng c ngha l mt ngܩi cm u mt chi phi, mt gia tc. Li cn c ngha l ban u (RESHITH). Mt ngha chnh xc ch v Cha Gi-xu nh Phao-l din t trong C-l-se 1: 18 "y cng chnh Ngi l ca thn th, tc l U ca hi thnh. Ngi l BAN U sanh trܧc nht t trong nhng k cht, hu cho trong mi vt Ngi ng u hng". Trong thn th ci u rt quan trng. u iu khin c thn th. u cha ǿng s khn ngoan. Ngܩi ta mt tay, mt chn, mt mi vn sng, nhng mt u th khng th sng. ng Christ l u hi thnh, Ngi l Cha Cu th ca mi ngܩi. V im ny c th nh tan mi thnh kin sai lm ca mt gio hi kia cho rng "John Knox l u ca Hi Thnh Tin Lnh" hoc "Martin Luther l u ca Hi Thnh Tin Lnh v. v..."

Kinh Thnh khng nh rng: "Hi thnh ch c mt ci u l Cha Gi-xu Christ ngoi ra khng c ai khc l u hi thnh c" (-ph-s 5:23). Mi thuc vin trong hi thnh l mt phn t trong thn th ca ng Christ, nhng Cha l u; trong Ngi cha ǿng c mt kho tng v tn v khn ngoan v hiu bit. V th, t chc ca hi thnh c trt t, c s ha hp thch ng. Hi thnh u tin c cc trܪng lo ܮc ch nh hܧng dn nhng con chin ca c Cha Tri v phng din thuc linh.

Khi xa ch trܪng lo ng ngha vi ch "gim mc" hay "mc s", v chc v ca h NJu nh nhau. Ch trܪng lo thu xa khng hn l ch v nhng ngܩi ln tui trong hi thnh nhng thܩng l nhng ngܩi c kinh nghim hoc c t cch. Vua R-b-am nghe theo li ca nhng ngh vin tr tui, t chi li khuyn thit thc ca nhng bc lo thnh l nhng ngܩi c kinh nghim v khn ngoan hn bn thanh nin kia. V th cuc ni lon bng n v nܧc Do-thi b qua phn!

Phao-l nhn thc ܮc iu ny nn ng cnh co nhng tn hu trong th Tt, khuyn Tt nn chn ngܩi lm gim mc phi l ngܩi khng ch trch ܮc, bi h l k qun l nh c Cha Tri, h khng ܮc kiu ngo v gin d v. v...

D hi thnh c t chc, lp nn cc v gim mc, mc s hay chp s, y chng qua l cc tn hu ܮc ǥc n d phn trong cng tc m mang vng quc ca c Cha Tri trn gian, lo vic nh ca c Cha Tri, nhng h khng phi l u ca hi thnh m ng Christ l u.

Nu nhng ngܩi lnh trng trch ny vi tm lng thanh sch, ܮc Cha p lng v ban n cho h, th h cng ܮc tha lng, hng say phc s Cha, h s chp nhn nhng kh khn, lao kh nht ca cng tc thuc linh ny. Ch "chp s " c ngun gc t hai ch Hi-lp ghp thnh" tc l ch "Dia" ngha l sut qua, v ch "Conia" ngha l bi t, ngha ch y l mt con ngܩi bng bi t lm vic nhc nhn. Mt v chp s phi l mt ngܩi hu vic Cha cch hi lng, cng phi c mt ǩi sng kh tt, h s ܮc bc cao trng v lng rt dn d trong c tin ljn c Cha Gi-xu Christ (I Ti m th 3:13).

ng Christ l u, nu cc chi th trong hi thnh NJu trong sch, tt nhin mi t chc ca hi thnh s ܮc ha hp, gung my hnh chnh ܮc tin trin tt p ging nh mt mnh t ph nhiu gia sa mc, nh ging nܧc ni ng vng v nh ngn hi ng trn nn vng bn chi la nh sng trong bin trn tm ti!

Ngܮc li, nu nhng phn t trong hi thnh tc nhng chi th ng Christ c mt ǩi sng thuc linh qu thp thi th tht nguy him. Khi ngܩi no ܮc ch nh lm mt chc vin Nj d phn trong cng vic Cha m thiu s khim nhܩng, tܪng mnh l u ca hi thnh, "u" ca tt c mi ngܩi, mun cho mi ngܩi phi nghe theo mnh rm rp, khng ai ܮc pht biu kin hay by t quan im ca mnh th chnh ngܩi y chim a v ca "ci u" ch khng phi l nhng chi th trong thn. H qun rng chnh mnh h cng l tn hu, mt phn t trong hi thnh, l nhng con ngܩi bng bi t ܮc y nhim trong cng tc cao trng Nj thi hnh ch khng phi l ci u. V th, nu hi thnh no c ngܩi tn hu nh va k trn tt nhin gy cho hi thnh s ci v, tranh chp, gy phe lp ng, ko mt s ng theo mnh Nj lm ri cho hi thnh, khin nhiu ngܩi bun bc kh au.

ng Christ mi l u hi thnh. Ai dm c gan chim ot quyn ca ng Christ, tht l nguy him v cng. Nu mun cho hi thnh nh mnh t ph nhiu gia sa mc th mi C-c-nhn phi l ngܩi knh s c Cha Tri. Khi mt ngܩi knh s c Cha Tri ܮc ǥc n lm k lnh o trong nh Cha, s khng bao gi chim hu ci a v "lm u" ca Cha Gi-xu, nhng ht sc khim nhܩng, hip nht trong tnh yu thng, gy dng ln nhau, khin ai ny NJu vui v tha lng, v c Cha Tri gia hi thnh v ng Christ l u, Ngi iu khin mi hot Ƕng ca hi thnh.

Cha Cu th chng ta l u ca hi thnh ch khng phi mt ngܩi no. Chnh Cha Gi-xu tng vo NJn th Gi ru sa lem ui nhng k bun bn ti . Vi mc ch th phܮng Cha nn NJn th mi ܮc xy dng vi danh hiu l "nh cu nguyn", nay ngܩi ta ljn Nj m bun bn, khin cho s vinh hin ca c Cha Tri mt, nhܩng ch cho s u, ti tm. Nu hm nay ng Christ ljn vi hi thnh chng ta s thy g? C l mt vi hi thnh b "mt u"! Nhng mt chi th no thay th ci u! Thn th khng c u l mt thy cht! Hi thnh khng c ng Christ lm u l mt hi thnh cht! C bao nhiu hi thnh "khng u" trong c th gii ni chung v trong mi quc gia, mi chi hi, ni ring? 

 

 

=======================================

 

Ch Th Hai Mi Mt

SHIN

S tiu biu: 300

 

Ch th hai mi mt trong mu t Hy-b-lai l ch "SHIN". Ch ny c hai m, nu du chm bn phi th pht m nh ch "s" cn nu du chm bn tri th pht m nh ch "x". Ch SHIN c ngha l "rng" trng nh mt ci cha ba rng. N khng phi l v ngha i vi chng ta.

Trong -sai 41:14,15, c chp: "Hi su b Gia-cp v cc ngܩi ca dn Y-s-ra-n, ng s chi ht, ta s gip ngi, c Gi-h-va phn nh vy, tc l ng chuc ngi. Ny ta s ly ngi lm ci ba nhn, tht mi v c rng bn. Ngi s tn cc ni v nghin nh ra, lm cho cc g nn ging nh cm mn". y l mt cu Kinh Thnh rt khch l. Cu ny gm c li ha v quyn nng. D Gia-cp ch nh loi su b, yu ui hn h, nhng Cha phn rng sau khi Ngi chuc dn Y-s-ra-n, Ngi s gip sc cho, Ngi dng h nh mt ci ba c rng bn nhn ljn ni nghin ni v g ra nh cm mn.

Tht l mt quyn nng siu vit! Nhng ch "c rng bn" tht quan trng, rng bn mi nghin tn ni v g, tc l khc phc nhng s kh khn, nhng nghch cnh, nhng hon nn, khn kh s thnh tro bi, n khng cn l mt tri ni to tܧng hay mt ngn i sng sng n ng trܧc mt dn Y-s-ra-n na.

y l mt du t rng khi quc gia Y-s-ra-n lm nn, b k th e da th nhng ci lܫi trn tru li t khi dng ljn. Tuy nhng ci lܫi trn tru, ngt ngo cng c ch dng, nhng khng lm tiu bin nhng tai nn xy ljn cho dn Y-s-ra-n. C ngܩi ni rng khi quc gia T cch lan lm vo cn khng hong th John Knox l ngܩi ni bng "rng" ch khng phi bng lܫi. Cu ny ng rng li ni ca John Knox nh l mt b rng rt bn trn i hm ca ng. ng tht ra nhng li "anh thp" mnh m khin cho hong hu Mary khip s nn b th nh rng ca ng bng cch nnh ht tn tnh ng. Nhng John Knox nht nh khܧc t li tn tnh y, ng khng b khut phc v mm yu trܧc nhng li nnh ht ca hong hu Mary. ng vn tip tc ni ra nhng li "sc bn" v mong gii phng ngܩi T cch lan khi ch Ƕ Ƕc ti ca v Gio hong thu y. Trong mi thi i nu mun ܮc t do ngܩi ta phi tr mt gi rt ǡt. Nhiu ngܩi b mt t do bi cc lܫi trn tru, mm du. Ngܩi c li ni anh thp mi gii thot dn tc khi s p bc ca k th.

Trong sch s 12:14 ta tm thy cu ny: "on, c Gi-h-va nh mt ng tin tri em Y-s-ra-n ra khi -dp-t; v nh ng tin tri gn gi n". S n chi xa hoa phng ng ca hong hu Mary a quc gia b ri vo vng ti mi, nhng mt ngܩi c hm rng sc bn, c ci lܫi g gh, c b xng sng cng vng l John Knox gii phng ܮc nܧc T-cch-lan.

-sai l mt tin tri c li ni rt cng rn, Robert Burns gi c php ca sch tin tri -sai l "la thn ca -sai". y l ǥc im ca cc ng tin tri, theo ting Hy-b-lai th c ngha l "si tro" ln. Li ni ca h pht ra nh la hc, khin cho mi vt NJu chuyn bin. Chng ta nh li ging ca Phao-l trong sch S lm o ln th gii lc by gi, ljn ni ngܩi ta ni rng h thy ng nh l " n dch" nn quyt tm tr dit (Cng v 24:5).

Ci rng cng c th v vi li Kinh Thnh v Kinh Thnh khin trch ti li, nhng khuyn khch ngܩi ta trong ܩng cng bnh. Nhng k c khng thch Kinh Thnh v rt kh chu cho h. Khi no h bng lng n nn ti li th Kinh Thnh rt ch li cho h. Ngܩi ti li cng khng thch Kinh Thnh v Kinh Thnh nghin nt nhng thi quen, nhng sinh hot ti tm ca h ra tng mnh vn; Kinh Thnh vch trn ti li giu kn trong tm khm con ngܩi, d iu l tht nhng ngܩi ta vn khng chp nhn s tht y. Tri li ngܩi ta phm ti, lm iu gian c li mun cho ngܩi khc suy tn mnh l anh hng, qun t. Ngܩi ta thch ci lܫi ru trn tru hn l ci rng bn nhn bi n nghin nt tm tnh h hoi ca ngܩi ta nn ngܩi ta rt ght!

Li ca c Cha Tri khng phi ch l ci rng bn nhn Nj nghin nt tm tnh ti li ca con ngܩi, li y cn l phng thuc cha bnh trong tm linh khin cho ngܩi ta vui tha, hn gn nhng vt thng lng, mt phng thuc hay cha bit bao tm hn tan v ܮc lnh mnh t bao nhiu th k nay. Cha Gi-xu tng phn: " Xin Cha ly l tht khin h nn thnh, li Cha tc l l tht" (Ging 17:17). Kinh Thnh l chn l, ngoi li Cha ra khng tm thy chn l bt c ni no. Chnh li c Cha Tri l chn l, Cha Gi-xu cng xng Ngi l chn l (Ging 14:6), c Thnh Linh cng l chn l (I Ging 5:7). Kinh Thnh l quyn sch c rng nhn; l quyn sch tt nht, ܮc ph bin nhiu nht th gii. Nu ai yu mn Kinh Thnh th Kinh Thnh s tha p thc mc cho ngܩi y. Nu Kinh Thnh khng c "rng" chc nhiu ngܩi thch džc lm, nhng Kinh Thnh phi c rng bn nhn tc l quyn php ca c Cha Tri Nj nghin nt nhng "ni kiu ngo" nhng "i t cao" hay nhng "g au kh" trn mt t ny.

ng Richard Weaver, mt v truyn o tr danh thi xa c ni rng: " Li c Cha Tri c rng bn nhn, nn li Ngi nghin tn lng d loi ngܩi; nu ai bng lng Nj cho li y nghin tn th mi ܮc thanh sch trn vn v ܮc cha lnh". Trong sch S 2:37 chp rng khi dn chng nghe li Phi-e-r ri th lng chu cm Ƕng. Theo nguyn vn ch "lng chu cm Ƕng" y c ngha l h b ch nt trong tm linh, au ǧn trong tm hn ljn ni ku la rng: "Chng ti phi lm chi?" y l iu quan trng m mi mc s truyn o NJu trng mong. Nu ngܩi ta khng c lng n nn au ǧn v ti li mnh th khng th gip h ܮc cu ri. Ch khi ngܩi ta n nn ti th c Thnh Linh mi hnh Ƕng trong lng h, nghin tn h v cha lnh h. V "Li c Cha Tri l li sng v linh nghim, sc hn gm hai lܫi, thu vo ljn ni chia hn, linh, ct, ty, xem xt t tܪng v nh trong lng" (H-b-r 4:12). l li Cha c quyn nng bin ǰi con ngܩi t a v ti tm tr nn sng lng, t mt con su b h ܮc ban cho nhng chic rng bn nhn, c th nghin tn "ni i" ca s kh khn, khc phc mi hon cnh o le, chܧng nghch ca th gian tr nn cnh phܧc hnh, hܪng ܮc nܧc thin ng vinh hin mi mi. 

 

 

=======================================

 

Ch Th Hai Mi Hai

TAU

S tiu biu: 400

 

Ch th hai mi hai trong mu t Hy-b-lai l ch TAU. Pht m nh ch TH, hi nh hn mt cht. Nu c chm gia th džc nh ch T, cng l ch cui cng trong mu t ny. Ch ny c ngha l du n, nh ngܩi ng du chin, b, lc v. v... Thu xa ngܩi ta cng ng du trn thn th ca n l, hu cho tn y s lm n l sut ǩi.

Kinh Thnh ni ljn ch ny ln u tin trong Sng th k 4:15b: "c Gi-h-va bn nh du trn mnh Cain, hu cho ai gp Ca-in th chng git". y c mt hnh nh tng phn; Ca-in phm ti st nhn b c Cha Tri nh du trn mnh hu cho khng b git, Nj ng ta mang ly ti li ca mnh. Trong sch Khi-th cng by t ngܩi thuc v Cha v k thuc v ma qu, h cng b nh du trn trn hay trn cnh tay; du ca con th cho k theo con th, du ca Chin Con cho k theo Chin Con (Khi th 7:1-8; 13:16-18).

C-c-gio dng thp t gi lm du hiu. Theo truyn thuyt th du hiu ny ܮc ǥt ra vo nm 451 S. C. v c vi v gim mc thnh ph Chaleedon khng bit vit tn mnh, nn khi hp hi ngh cng ng h ch v hnh thp t gi thay cho ch k, v sau ngܩi ta lin dng biu hin ny trong C-c-gio. Nh trong ch th 14, chng ta hc v ch "NUN" c ngha l "con c" v Hi thnh u tin dng con c lm biu hin cho c tin ca C-c-nhn, cng l bng chng v s sng li ca Cha Gi-xu (nh Gi-na trong bng c ba ngy). Nhng du hiu con c b phai m khi cc cuc bt b o chm dt v khi ngܩi ta thy du hiu ca thp t cng c nhc ljn s au ǧn, thng kh ca Cha Gi-xu v by t c tin ca mnh nn Hi ngh ti Chaleedon chp nhn. Khi bt u dng du hiu thp t gi ngܩi ta cng e ngi, bi v du hiu thp t gi khin cho ngܩi Do-thi pht lng; mi khi nhn ljn du thp t gi chng khc no gi li ti c m h phm khi ng inh c Cha Gi-xu vo y. Tri li i vi C-c-nhn th du hiu ny ch v Cha cht cho mi ngܩi, v mi ngܩi NJu d phn trong s thng kh ca Cha Gi-xu, ng thi cng d phn trong cng tc ca Ngi, ngha l cng d phn hi-sinh v phc v.

Chng ta ngy nay khng mang du hiu con c hay l thp t, nhng mi ngܩi NJu c du ca ng Christ ng vo tm linh, khin cho chng ta vui lng phc v Ngi, lm ti t Ngi sut ǩi, chu kh v danh Ngi; Phao-l cng ni rng : "Trong mnh ti c t du vt ca c Cha Gi-xu vy" (Ga-la-ti 6:17b).

Chng ta l dn Y-s-ra-n thuc linh, chng ta ܮc ng n bng c Thnh Linh, n tc l s ti sinh, cng s au kh v danh Cha. Mt ngܩi tn cha ܮc ti sinh khng th chu kh v danh Cha, nhng chu kh v danh d ring ca mnh. Nhng con ngܩi nh th khng c mt du vt no ca ng Christ c.

C mt v thnh kia thܩng hay Nj th gi cu nguyn v suy gm. Ngy kia Sa-tan hin ljn xng mnh l Con c Cha Tri v ni rng: "Ta l ng Christ". V thnh gi lin ni rng: "Nu ng l ng Christ th xin cho ti xem du thng tch ca ng". Nhng Sa-tan khng c mt thng tch no Nj a ra m ch c nhng thng tch chnh Sa-tan lm cho ngܩi khc au kh. Cha Gi-xu b thng c tay, chn, sܩn v u v c loi ngܩi; l du hiu tht ca Cu Cha. Du hiu tht ca S , du hiu tht ca thnh nhn l du hiu au kh v danh Ngi, chu n p v danh Ngi v. v... Mt v gio ph trong thi hi thnh u tin cnh co tn hu nn NJ phng cc s gi, v gio ph t cho tn hu nn Nj v ghi nhn s khc bit gia s tht v s gi. ng ni s tht thܩng bn rn vi cng vic Cha, i u vi nhng kh khn, h lun bn rn vi nhng cng tc thuc linh. Nhng s gi th rt nhn h, mc ai lo hu vic Cha, lo cho nh Cha, lo mi cng tc thuc linh, lo chm sc ngܩi mi tin Cha, lo yn i k bun ru. Nhng phn s gi th khng h suy ngh ljn vic g c, cng khng c vic g Nj lm. Lm vic ln th cho l qu sc khng lm ni, lm vic nh th cho l hn qu khng xng vi kh nng ca mnh. Rt cuc vn khng ch chi i vi nh Cha, khng c du hiu no t ra l mt tn m ch l k cu an, sng theo xc tht m thi!

John MacMillan ni rng c hng tn khng bao gi b thng tch (thuc linh) v h khng chin u, v khng chin u nn h khng c mt vt thng no trong tm linh. Tht l mt s yn i ln cho nhng ai tng b thng tch v c trung thnh vi ng Christ. H ging nh ng Christ, chnh Ging cng minh chng rng: "ng Christ v chng ta b s sng, chng ta cng nn b s sng v anh em mnh vy" (I Ging 3:16).

Nu chng ta ܮc ng Christ ng n ca Ngi trn ta th ta l n-l Ngi, chng ta nn phc s hu vic Ngi cch ht lng "chng ta s ܮc thy mt Cha v danh Cha s trn trn mnh" (Khi th 22: 4).

Чc mong rng trong vng chng ta khng c ai b ma qu ng n, nhng mi chng ta NJu c n ca Chin Con ni lng. 


 

==========================================

 

T h a y l i k t

 

Bi ngha thuc linh trong mu t Hy-b-lai ljn y l ht. Tuy lot bi ny l nhng ti liu su tm c tnh cch lch s, song n hm cha s dy d su xa rt qu cho nhng ai thch tm ti, tra cu c ng ny.

Чc mong ti liu nh b ny s em li li ch phn no cho con ci Cha.

B Phm Vn Nm

(Son theo ti liu Chirst in the Hebrew Alphabet ca John MacMillan v The International Bible Encyclopedia, Analytical Concordance to the Holy Bible ca Robert Young).

trch ng trong cc s bo Thnh Kinh Nguyt San ti Vit Nam t nm 1971-1973.