Gio L Cn Bn

============================

 

Mc lc

 

Bi 1

c Cha Tri

Bi 2

Kinh Thnh

Bi 3

S sng to

Bi 4

Cha Jsus v s cu chuc

Bi 5

c Thnh Linh

Bi 6

S cu nguyn

Bi 7

S th phܮng c Cha Tri

Bi 8

Mܩi iu rn

Bi 9

S dng hin

Bi 10

Hi thnh v cc thnh l

Bi 11

Thin ng v thin s

Ha ngc v ma qu

Bi 12

S ti lm ca Cha Jsus

Phn ph thm

Bi Cu Nguyn Chung

Bi Tn iu Cc S

Bi Ha-l-lu-gia

Bi Tn Vinh Chn Thn

========================================

 

Bi 1

c Cha Tri

 

1. c Cha Tri l ai?

c Cha Tri l ng to thnh tri t, vn vt, loi ngܩi v bo tn tt c.

Chng ta tng tn xng Ngi l ng To Ha, l Thܮng , l ng Tri.

"i! ch mt mnh Cha l c Gi-h-va c mt khng hai; Cha dng nn cc tng tri, v tri ca cc tng tri, cng ton c binh ca n, tri t v cc vt trn n, bin v mun vt dܧi n Cha bo tn nhng vt y, v c binh ca cc tng tri NJu th ly Cha" (N-h-mi 9:6).

 

2. c Cha Tri t u m c?

Ngi l ng T Hu v Hng Hu, vn c t trܧc v cng v cn cho ljn ǩi ǩi v tn. Ngi l u Tin v Cui Cng, Ngi l ng i i.

"Cha l c Cha Tri, ng Hin C, C, V Cn n, l ng Ton nng, phn rng: Ta l An-pha v -m-ga" (Khi huyn 1:8).

 

3. c Cha Tri u?

Cng mt lc, Ngi khp mi ni trong v tr. Ngi l ng Ton Ti.

"Nu ti ln tri, Cha ti , V ti nm dܧi m-ph, ka, Cha cng c . Nhܮc bng ti ly cnh hng ng, Bay qua ti cui cng bin, Ti tay Cha cng s dn dt ti, Tay hu Cha s nm-gi ti" (Thi Thin 139:8-10).

 

4. Ngܩi ta c th thy c Cha Tri khng?

Chng ta c con mt ca thn th v con mt tm linh, cng gi l con mt ca lng. Con mt ca thn th Nj thy nhng s vt hu hnh, con mt ca tm linh Nj thy nhng s vt v hnh, c Cha Tri thc hu trong ci tm linh nn con mt ca tm linh, ca lng mi thy ܮc Ngi, mi nhn bit s hin din vinh quang ca Ngi.

"Cho nhng k chng tin m cha ǩi ny lm m lng h, hu cho h khng trng thy s vinh hin chi li ca Tin Lnh ng Christ, l nh tܮng ca c Cha Tri" (2 C-rinh-t 4:4).

"V c Cha Tri, - l ng c phn: S sng phi soi t trong s ti tm! - lm cho s sng Ngi chi la trong lng chng ti, ǥng s thng bit v vinh hin c Cha Tri soi sng ni mt c Cha Jsus Christ." (2 C-rinh-t 4:6)

i xa Nj mc khi cho loi ngܩi, c Cha Tri hin ra trong chim bao, bng d tܮng hoc thin s, song khng ai thy ܮc chnh mnh Ngi. V vy, Ngi Hai trong Ba Ngi c Cha Tri mܮn hnh th con ngܩi m ging th, nn trong thi c ngܩi thy, nghe, r ܮc c Cha Tri.

"Ngi Li tr nn xc tht, gia chng ta, y n v l tht; chng ta ngm xem s vinh hin ca Ngi, tht nh vinh hin ca Con mt ljn t ni Cha" (Ging 1:14).

 

5. c Cha Tri c my ngi?

c Cha Tri c ba ngi: Cha, Con v Thnh Linh. Khng phi c ba c Cha Tri, song Ba Ngi bnh ǣng, hip nht hon ton. Xin lu :

a. T ng "chng ta" trong cc cu:

"c Cha Tri phn rng: Chng ta hy lm nn loi ngܩi nh hnh ta v theo tܮng ta, ǥng qun tr loi c bin, loi chim tri, loi sc vt, loi cn trng b trn mt t, v khp c t" (Sng Th K 1:26).

"Gi-h-va c Cha Tri phn rng: Ny, v s phn bit iu thin v iu c, loi ngܩi thnh mt bc nh chng ta; vy by gi, ta hy coi chng, e loi ngܩi gi tay khin cng hi tri cy s sng m n v ܮc sng ǩi ǩi chng" (Sng Th K 3:22).

b. C ba ln chc phܧc:

"Cu xin c Gi-h-va ban phܧc cho ngi v ph h ngi! Cu xin c Gi-h-va chiu sng mt Ngi trn ngi, v lm n cho ngi! Cu xin c Gi-h-va oi xem ngi v ban bnh an cho ngi" (Dn s K 6:24)!

c. C ba ln tn vinh "Thnh Thay":

"Cc s-ra-phin cng nhau ku ln rng: Thnh thay, thnh thay, thnh thay l c Gi-h-va vn-qun! Khp t y dy s vinh hin Ngi!" (-sai 6:3)

d. C Ba Ngi hin din:

"Va khi chu php bp-tem ri, c Cha Jsus ra khi nܧc; bng chc cc tng tri m ra, Ngi thy Thnh Linh ca c Cha Tri ng xung nh chim b cu, u trn Ngi. Tc th c ting t trn tri phn rng: Ny l Con yu du ca ta, p lng ta mi ng" (Ma-thi- 3:16).

e. C Ba Ngi cng tc:

"Vy, hy i dy d mun dn, hy nhn danh c Cha, c Con, v c Thnh Linh m lm php bp tem cho h" (Ma-thi- 28:19),

f. C Ba Ngi ban phܧc:

"Nguyn xin n ca c Cha Jsus Christ, s yu thng ca c Cha Tri, v s giao thng ca c Cha Tri vi anh em ht thy!" (2 C-rinh-t 13:14)

 

6. c Cha Tri l ng th no?

Ngi l ng v cng k diu, vܮt hn tr tu loi ngܩi:

a. ng Thn Linh

"c Cha Tri l thn, nn ai th ly Ngi th phi ly tm thn v l tht m th ly" (Ging 4:24).

b. ng T Hu v Hng Hu

"c Cha Tri phn rng: Ta l ng T Hu Hng Hu; ri Ngi li rng: Hy ni cho dn Y-s -ra-n nh vy: ng T hu sai ta ljn cng cc ngi" (Xut -dp-t 3:14).

c. ng Ton Nng

"Bi v khng vic chi c Cha Tri chng lm ܮc" (Lu-ca 1:37).

d. ng Ton Tri

"V nu lng mnh co trch mnh, th c Cha Tri li ln hn lng mnh na, v bit c mi s" (1 Ging 3:20).

e. ng Ton Ti

"c Gi-h-va phn: C ngܩi no c th giu mnh trong cc ni kn cho ta ng thy chng? c Gi-h-va phn: H chng phi ta y dy cc tng tri v t sao?" (Gi-r-mi 23:24)

"Hi c Gi-h-va, Ngi d xt ti, v bit ti. Cha bit khi ti ngi, lc ti ng dy; T xa Cha hiu bit tܪng ti. Cha xt nt no-ng v s nm-ng ti, Quen bit cc ܩng-li ti. V li cha trn lܫi ti, Ka, hi c Gi-h-va, Ngi bit trn ht ri. Cha bao ph ti pha sau v pha trܧc, t tay Cha trn mnh ti.... S tri thc dܩng y, tht diu k qu cho ti, Cao ljn ǰi ti khng vi kp!" (Thi-thin 139:1-6).

"Ti s i u xa Thn Cha? Ti s trn u khi mt Cha? Nu ti ln tri, Cha ti , V ti nm dܧi m-ph, ka, Cha cng c . Nhܮc bng ti ly cnh hng ng, Bay qua ti cui cng bin, Ti tay Cha cng s dn dt ti, Tay hu Cha s nm-gi ti. Nu ti ni: S ti tm chc s che khut ti, nh sng chung quanh ti tr nn m ti, Th chnh s ti tm khng th giu chi khi Cha, Ban m soi sng nh ban ngy, V s ti tm cng nh nh sng cho Cha" (Thi Thin 139:7-12).

f. ng Bt Bin

"c Cha Gi-xu Christ hm qua, ngy nay v cho ljn ǩi ǩi khng h thay ǰi" (H-b-r 12:13).

g. ng Nhn i

"Ai chng yu, th khng bit c Cha Tri; v c Cha Tri l s yu thng. Lng c Cha Tri yu chng ta by t ra trong iu ny: c Cha Tri sai Con mt Ngi ljn th gian, ǥng chng ta nh Con ܮc sng" (1 Ging 4:8-9).

h. ng Thnh Tn

"ng gi anh em l thnh tn, chnh Ngi s lm vic " (1 T-sa-l-ni-ca 5:24).

i. ng Ch Thnh

"Hy nn thnh, v ta l thnh" (1 Phi-e-r 1:16).

j. ng Ch Tn

"Vua cc dn NJu nhm nhau li ng lm dn c Cha Tri ca p-ra-ham; V cc khin ca t NJu thuc v c Cha Tri; Ngi ܮc tn ch cao" (Thi Thin 47:9).

k. ng Ch Cng

"Cng vic ca Hn l trn vn; V cc ܩng li Ngi l cng bnh. y l c Cha Tri thnh tn v v ti; Ngi l cng bnh v chnh trc" (Phc Truyn lut l k 32:4).

l. ng Ch i

"V Gi-h-va rt ln, ng ܮc ngi khen lm lm; Ngi ng knh s hn ht cc thn" (Thi Thin 96:4).

 

7. Nh u bit ܮc c Cha Tri nh vy?

Nh ba ngun: Lng tm, v tr v Kinh Thnh

a. Lng tm

Nh c lng tm l mt bn nng thin ph m con ngܩi khng cn ai dy, t nhn bit c Cha Tri.

"H t ra rng vic m lut php dy biu ghi trong lng h: chnh lng tm mnh lm chng cho lut php, cn tܪng mnh khi th co gic mnh, khi th binh vc mnh" (R-ma 2:15).

b. V tr

"Bi cng vic, ngܩi ta bit ti ng th." C v tr v hn, tuyt diu, trt t chng minh phi do mt ng Vnh Hng, Ton Tri, Ton Nng, Ton Ti dng nn n. ng chnh l c Cha Tri.

"Cc tng tri rao truyn s vinh hin ca c Cha Tri, Bu tri gii-t cng vic tay Ngi lm" (Thi Thin 19:1).

c. Kinh Thnh

Kinh Thnh ni cho chng ta bit v c Cha Tri.

"C Kinh Thnh NJu l bi c Cha Tri soi dn, c ch cho s dy d, b trch, sa tr, dy ngܩi trong s cng bnh" (2 Ti-m-th 3:16).

 

8. Chng ta phi c thi Ƕ no i vi c Cha Tri?

Chng ta phi ht lng, ht linh hn, ht tr khn, ht sc m knh mn Cha l c Cha Tri, ch th v phc v mt mnh Ngi m thi (Mc 12:30)

"c Cha Jsus bn phn cng n rng: Hi qu Sa-tan, ngi hy lui ra! V c li chp rng: Ngi phi th phܮng Cha l c Cha Tri ngi, v ch hu vic mt mnh Ngi m thi" (Ma-thi- 4:10).

 

Cu gc ca bi hc :

"Ngi phi ht lng, ht linh hn, ht tr khn, ht sc m knh mn Cha l c Cha Tri ngi." (Mc 12: 30)

"Ngi phi th phܮng Cha l c Cha Tri ngi, v ch hu vic mt mnh Ngi m thi." (Ma-thi- 4:10b)

 

Ghi ch:

 

==========================================

Bi 2

Kinh Thnh

 

1. Kinh Thnh l g?

Kinh Thnh l mt b sch gm 66 quyn, chia ra lm hai phn Cu Чc v Tn Чc, ܮc khong 40 ngܩi vit ra bi s linh cm ca c Cha Tri, nn Kinh Thnh ܮc gi l Li c Cha Tri.

"C Kinh Thnh NJu l bi c Cha Tri soi dn, c ch cho s dy d, b trch, sa tr, dy ngܩi trong s cng bnh" (2 Ti-m-th 3:16).

 

2. Ni dung ca Cu Чc l g?

Cu Чc c 39 quyn chp v s dng nn tri t, mun vt, s sa ng ca loi ngܩi, v s chun b ca c Cha Tri qua dn Y-s-ra-n Nj ng Cu Th ljn trn gian thc hin chng trnh cu ri loi ngܩi.

 

3. Ni dung ca Tn Чc l g?

Tn Чc c 27 quyn, ghi li s ging sinh, li ging dy, cc php l, s cht, s sng li, v tri ca Cha Jsus v v lch s Hi thnh u tin, cng cuc truyn ging Tin Lnh ca Hi thnh y cng cc gio l cn bn.

 

4. Kinh Thnh ܮc chp vo thi gian no?

Cu Чc ܮc chp t khong 1500 T. C. - 400 T. C. v Tn Чc ܮc chp t khong 50 S. C. - 100 S. C.

 

5. c im ca Kinh Thnh l g?

c im ca Kinh Thnh l:

a. Kinh Thnh l Li Sng.

V c Cha Tri l ng Sng, truyn t s sng.

"V li ca c Cha Tri l li sng v linh nghim, sc hn gm hai lܫi, thu vo ljn LJi chia hn, linh, ct, ty, xem xt t tܪng v nh trong lng" (H-b-r 4:12).

b. Kinh Thnh l mt quyn sch li ha ca c Cha Tri.

Trong c v s li ha qu bu v ln lao cho mi ngܩi nh mt kho tng v i m ai ny phi dng cng khai thc.

c. Kinh Thnh

Qu hn vng rng:

"Nhn ti yu mn iu rn Cha Hn vng, thm ch hn vng rng" (Thi Thin 119:127).

Ngt hn mt:

"Li Cha ngt hng ti dܩng bao! Tht ngt hn mt ong trong ming ti" (Thi Thin 119:103)!

B nh sa:

"Hy ham thch sa thing ling ca o, nh tr con mi vy, hu cho anh em nh ln ln m ܮc ri linh hn" (1 Phi-e-r 2:2).

Soi sng nh ngn n cho k i ܩng:

"Li Cha l ngn n cho chn ti, nh sng cho ܩng-li ti" (Thi Thin 119:105).

d. Kinh Thnh chp: cc c tnh siu phm v cc cng trnh tuyt diu ca Cha Jsus.

 

6. iu g chng minh Kinh Thnh l Li ca c Cha Tri?

Kinh Thnh l Li ca c Cha Tri v:

a. S hip nht hon ton ca Kinh Thnh

Kinh Thnh ܮc vit bi 40 ngܩi c c tnh, ngh nghip, vn ha, phong tc khc nhau, sng ti nhiu a im khc ca ba chu , Phi, u, trong thi gian trn 1500 nm. Nhng khi nghin cu 66 sch ca Kinh Thnh chng ta thy ch NJ cp ljn mt nhn vt l Cha Jsus, mt NJ ti l s cu ri ca c Cha Tri v ni dung lin kt chc ch vi nhau. iu chng minh c Cha Tri l tc gi duy nht ca Kinh Thnh. Ngi linh cm cho gn 40 mn nj ca Ngi vit ra Li ca Ngi.

b. S y v song ca Kinh Thnh

Kinh Thnh lun ljn mi vn NJ thit yu trong a ht suy tܪng ca nhn loi mt cch r rng chn tht v y thm quyn:

1.           S sng to

2.           Nhng lut vng cho ǩi sng

3.           Phng php cu ri con ngܩi

4.           Cc bin c ca th gii tng lai

c. Tnh cch hp thi bt bin ca Kinh Thnh

Du ܮc vit trܧc y my ngn nm, Kinh Thnh lun lun p ng thch ng mi nhu cu tm linh ca mi ngܩi. Mi ngܩi thuc mi la tui thuc mi thi i, thuc mi trnh Ƕ vn ha NJu hiu ܮc Kinh Thnh v yu thch Kinh Thnh. Kinh Thnh ܮc dch ra trn 2000 th ting v lun lun ܮc xut bn nhiu hn ht cc loi sch trn th gii v cng ngy Kinh Thnh cng sng Ƕng, y uy quyn trong ǩi sng con ngܩi. Kinh Thnh khng bao gi c hoc li thi.

d. S chn xc tuyt i ca Kinh Thnh

Mi vn NJ Kinh Thnh a ra, mi bin c Kinh Thnh ghi li...NJu chnh xc hon ton, cha h c ai thy mt im sai ca Kinh Thnh. S hy dit S-m v G-m-r, s sp ǰ ca Gi-ri-c, thnh Ni-ni-ve ca thi i Gi- na...NJu ܮc kho c hc minh chng l chn xc.

e. S ng nghim trn vn cc li tin tri trong Kinh Thnh

Kinh Thnh c hng ngn li tin tri. Mi li tin tri ܮc cng b chi tit, r rng trܧc vic xy ra vi nm ljn c ngn nm v hn na. Nhng cc li tin tri ca Kinh Thnh NJu ng nghim hon ton. Dn Do Thi b tan lc khp th gian t nm 70 S.C. v ܮc tr v t quc nm 1948 (Phc Truyn lut l k 20:49-68, Lu-ca 21:20-24). K diu nht l cc li tin tri v ng Cu Th:

1.           Mi-ch 5:2 v Lu-ca 2:4-7

2.           Xa-cha-ri 11:13 v Mc 14:10-11

3.           Thi Thin 22:1,16-18 v Ma-thi- 27:35,46

f. S trܩng tn l lng ca Kinh Thnh

Hng bao th k qua, mt s t ngܩi vn khng thi ght b Kinh Thnh v tm mi cch Nj tiu dit, nhng Kinh Thnh vn trܩng tn v ph bin ngy cng rng ri hn. c Cha Tri lun lun bo v Li ca Ngi.

g. Quyn nng ci to lng ngܩi ca Kinh Thnh

Hng t ngܩi trn th gii ܮc quyn nng ca Kinh Thnh bin ci. Khi nh sng Tin Lnh ri dn cc b tc man d, h ܮc bin ci ngay, b tp tc n tht ngܩi, b m tn v ti li. Ngܩi no tin Kinh Thnh th quyn nng ca Cha thay ǰi ǩi h hon ton, k st nhn, trm cܧp NJu tr nn ngܩi mi. H sn sng ra i ni cho bn hu v tnh yu ca Cha cu mnh. Kinh Thnh ng l Li ca c Cha Tri.

Cm t Cha.

 

Cu gc ca bi hc:

"C Kinh Thnh NJu l bi c Cha Tri soi dn, c ch cho s dy d, b trch, sa tr, dy ngܩi trong s cng bnh" (2 Ti-m-th 3:16).

 

Ghi ch:

 

 

=================================================


 

Bi 3

S Sng To

 

1. c Cha Tri dng nn tri t mun vt bng cch no?

c Cha Tri dng Li ca Ngi m dng nn tri t v mun vt.

"Ban u c Cha Tri dng nn tri t" (Sng Th K 1:1).

"Bi c tin, chng ta bit rng th gian lm nn bi li ca c Cha Tri, ljn ni nhng vt by ra NJu chng phi t vt thy ܮc m ljn" (H-b-r 11:3).

 

2. Trong mun vt m c Cha Tri dng nn loi no qu hn c?

Loi ngܩi. V:

a. Ch c loi ngܩi ܮc Cha ly t nn nn ri h sinh kh vo l mi m tr thnh mt loi sanh linh: "Gi-h-va c Cha Tri bn ly bi t nn nn hnh ngܩi, h sanh kh vo l mi; th ngܩi tr nn mt loi sanh linh" (Sng Th K 2:7).

b. Ch c loi ngܩi ܮc c Cha Tri dng nn ging nh hnh Ngi v tܮng Ngi, l ging nh bn tnh thnh khit v cng ngha ca Ngi.

"c Cha Tri phn rng: Chng ta hy lm nn loi ngܩi nh hnh ta v theo tܮng ta, ǥng qun tr loi c bin, loi chim tri, loi sc vt, loi cn trng b trn mt t, v khp c t" (Sng Th K 1:26).

"V mc ly ngܩi mi, tc l ngܩi ܮc dng nn ging nh c Cha Tri, trong s cng bnh v s thnh sch ca l tht" (-ph-s 4:24).

c. Ch loi ngܩi ܮc quyn qun tr mun loi m c Cha Tri dng nn.

"c Cha Tri ban phܧc cho loi ngܩi v phn rng: Hy sanh sn, thm nhiu, lm cho y dy t; hy lm cho t phc tng, hy qun tr loi c dܧi bin, loi chim trn tri cng cc vt sng hnh Ƕng trn mt t" (Sng Th K 1:28).

d. Ch c loi ngܩi ܮc thng cng vi c Cha Tri v tn th Ngi.

"St cng sanh ܮc mt con trai, ǥt tn l -nt. T y, ngܩi ta bt u cu khn danh c Gi-h-va" (Sng Th K 4:26).

e. Ch c loi ngܩi c linh hn v gi v bt dit.

"V bi tro tr vo t y nh nguyn c, v thn linh tr v ni c Cha Tri, l ng ban n" (Truyn o 12:7).

 

3. T tin loi ngܩi l ai?

T tin loi ngܩi l A-am v -va.

"V A-am ܮc dng nn trܧc nht, ri mi ti -va" (1 Ti-m-th 2:13).

 

4. c Cha Tri dng nn loi ngܩi ging nh Ngi trong s thnh khit v cng ngha, th ti sao loi ngܩi phm ti?

Bn tnh o c ܮc ph bm, cn phi thc nghim mi c gi tr, nn c Cha Tri th lng o c ca A-am v -va m cho php h n mi th tri cy trong vi, tr ra ti ca cy bit iu thin v ieu c, Song ng b khng vng li c Cha Tri.

 

5. Ti sao A-am -va khng vng li?

V ng b b ma qu la di m chiu theo t dc.

"V mi s trong th gian, nh s m tham ca xc tht, s m tham ca mt, v s kiu ngo ca ǩi, NJu chng t Cha m ljn, nhng t th gian m ra" (1 Ging 2:16).

 

6. Hu qu ca ti li l g?

a. Mt ng b m ra, ngha l cm xc v ti li, bit mnh la l. H ly l v ng kh che thn.

"on, mt hai ngܩi NJu m ra, bit rng mnh la l, bn ly l cy v ng kh che thn" (Sng Th K 3:7).

b. ng b s hi khi phi gp c Cha Tri.

"Li chiu, nghe ting Gi-h-va c Cha Tri i ngang qua vܩn, A -am v v n mnh gia bi cy, Nj trnh mt Gi-h-va c Cha Tri" (Sng Th K 3:8).

c. ng b b Cha pht: ng phi lm lng vt v, b phi sanh au ǧn.

"Ngi phn cng ngܩi n rng: Ta s thm iu cc kh bi phn trong cn thai nghn; ngi s chu au ǧn mi khi sanh con; s dc vng ngi phi xu hܧng v chng, v chng s cai tr ngi. Ngi li phn cng A-am rng: V ngi nghe theo li v m n tri cy ta dn khng nn n, vy, t s b ra s v ngi; trn ǩi ngi phi chu kh nhc mi c vt t sanh ra m n. t s sanh chng gai v cy tt l, v ngi s n rau ca ng rung; ngi s lm ǰ m hi trn mi c m n, cho ljn ngy no ngi tr v t, l ni m c ngi ra; v ngi l bi, ngi s tr v bi" (Sng Th K 3:16-19).

d. c Cha Tri ui ng b ra khi vܩn -en v khng cho vo na.

Sng Th K 3:23-24 Gi-h-va c Cha Tri bn ui loi ngܩi ra khi vܩn -en ǥng cy cy t, l ni c ngܩi ra. Vy, Ngi ui loi ngܩi ra khi vܩn, ri ǥt ti pha ng vܩn -en cc thn ch-ru-bin vi gm lܫi chi la, Nj gi con ܩng i ljn cy s sng.

e. Ti li mang ljn s cht: Cht tm linh, cht thn xc v cht ǩi ǩi.

"V tin cng ca ti li l s cht; nhng s ban cho ca c Cha Tri l s sng ǩi ǩi trong c Cha Jsus Christ, Cha chng ta" (R-ma 6:23).

 

7. T , bn cht ca A-am v -va th no?

Tnh thnh khit v cng ngha b nhim Ƕc, ti li lm cho ng b bi hoi c xc ln hn v lu h con chu mun ǩi NJu nh vy.

"Ka, ti sanh ra trong s gian c, M ti hoi thai ti trong ti li" (Thi Thin 51:5).

"Cho nn, nh bi mt ngܩi m ti li vo trong th gian, li bi ti li m c s cht, th s cht tri qua trn ht thy mi ngܩi nh vy, v mi ngܩi NJu phm ti..." (R-ma 5:12).

 

Cu gc ca bi hc:

"Bi c tin, chng ta bit rng th gian lm nn bi li ca c Cha Tri, ljn ni nhng vt by ra NJu chng phi t vt thy ܮc m ljn" (H-b-r 11:3).

 

Ghi ch:

 

=====================================================


 

Bi 4

Cha Jsus v S Cu Chuc

 

1. T khi sa ng, loi ngܩi c tu tm dܪng tnh Nj tr nn tt nh trܧc khng?

Khng! Tri li, mi ngy mt bi hoi h xu hn.

"c Gi-h-va thy s hung c ca loi ngܩi trn mt t rt nhiu, v cc tܪng ca lng h ch l xu lun" (Sng Th K 6:5);

 

2. Vy, c Cha Tri lm g cho loi ngܩi?

Ngay sau khi loi ngܩi sa ng, c Cha Tri ha s ban mt ng Cu Th giy p (nguyn ng l ch nt) u con rn l ma qu v cu ngܩi tin Ngi.

"Ta s lm cho my cng ngܩi n, dng di my cng dng di ngܩi n nghch th nhau. Ngܩi s giy p u my, cn my s cn gt chn ngܩi" (Sng Th K 3:15).

 

3. ng Cu Th l ai?

L Ngi Hai trong Ba Ngi c Cha Tri v khi ha thn lm ngܩi Ngi mang danh l Cha Gi-xu Christ: Gi-xu l Cha Cu Th, Christ l Vua.

"y l hm nay ti thnh a-vt sanh cho cc ngi mt ng Cu th, l Christ, l Cha" (Lu-ca 2:11).

 

4. c Cha Tri ban ng Cu Th Gi-xu bng cch no?

Theo k hoch ca c Cha Tri, ng Cu Th ha thn lm ngܩi, sanh ra bi mt n ng trinh ti Bt-l-hem, thuc Do Thi. l cng trnh siu vit do c Thnh Linh thc hin. s ging sinh ca Cha Gi-xu chia i dng lch s v m u cho k nguyn hin nay: Trܧc Cha Ging Sinh v Sau Cha Ging Sinh.

"Vy nn, chnh Cha s ban mt im cho cc ngi: ny mt gi ng trinh s chu thai, sanh ra mt trai, v ǥt trn l Em-ma-nu-n" (-sai 7:14).

 

5. Ti sao ng Cu Th phi ha thn lm ngܩi?

Ngi ha thn lm ngܩi Nj cht thay nhn loi v lm gi chuc ti cho mi ngܩi.

"y vy, Con ngܩi ljn, khng phi Nj ngܩi ta hu vic mnh, song Nj mnh hu vic ngܩi ta, v ph s sng mnh lm gi chuc nhiu ngܩi." (Ma-thi- 20:28)

 

6. ng Cu Th mang ly thn ngܩi c ging chng ta khng?

C nhng im ging nhau v nhng im khng ging nhau:

a. Ngi ging chng ta v cng mt mi, i kht, cm Ƕng, xt thng, vui mng, au ǧn, bun bc, khc v cht.

"V chng ta khng c thy t l thܮng phm chng c th cm thng s yu ui chng ta, bn c mt thy t l b th thch trong mi vic cng nh chng ta, song chng phm ti" (H-b-r 4:15).

b. Ngi khng ging chng ta v Ngi hon ton v ti, cng bnh tuyt i, yu thng ǩi ǩi v ǡc thng s cht.

"y tht l thy t l thܮng phm m chng ta c cn dng, thnh khit, khng ti, ܮc ct ln cao hn cc tng tri" (H-b-r 7:26):

 

7. ng Cu Th Gi-xu sng ti trn gian bao lu v lm g?

Ngi sng ti trn gian 33 nm. Ba nm sau cng, Ngi ging dy khp cc thnh ph, lng mc trong nܧc Do Thi, ku gi mi ngܩi n nn, tin nhn ng Cu Th. Ngi cha lnh mi th bnh hon, tt nguyn, qu m, ku k cht sng li Nj minh chng Ngi l ng Cu Th. Ngi cng chn 12 s , hun luyn h nn chng nhn ca Ngi.

"c Cha Jsus i khp cc thnh, cc lng, dy d trong cc nh hi, ging tin lnh nܧc c Cha Tri, v cha lnh cc th tt bnh." (Ma-thi- 9:35)

 

8. ng Cu Th b ng inh trn thp t gi c phi l mt s tht bi v yu ui khng?

Khng! Tri li l mt s ǡc thng, thnh cng m mn:

a. ng Cu Th chu cht l thc hin k hoch ca c Cha Tri Nj cu chuc loi ngܩi.

"Ny s yu thng ti y: y chng phi chng ta yu c Cha Tri, nhng Ngi yu chng ta, v sai Con Ngi lm ca l chuc ti chng ta" (1 Ging 4:10).

b. Cha Gi-xu nhiu ln bo trܧc rng Ngi s b ng inh trn thp t gi v s sng li.

"T , c Cha Jsus mi t cho mn bit rng mnh phi i ljn thnh Gi-ru-sa-lem, phi chu ti nhiu s khn kh bi nhng ngܩi trܪng lo, thy t l c, cng thy thng gio, v phi b git, ljn ngy th ba phi sng li." (Ma-thi- 16:21)

c. Cha Gi-xu bo rng mc ch Ngi ljn trn gian l Nj chu cht chuc ti cho mi ngܩi.

"y vy, Con ngܩi ljn, khng phi Nj ngܩi ta hu vic mnh, song Nj mnh hu vic ngܩi ta, v ph s sng mnh lm gi chuc nhiu ngܩi." (Ma-thi- 20:28)

d. Trn thp t gi ng Cu Th Gi-xu long trng tuyn b: "Mi s trn."

"Khi c Cha Jsus chu ly gim y ri, bn phn rng: Mi vic ܮc trn; ri Ngi gc u m trt linh hn" (Ging 19:30).

S cu ri hon tt, khng cn g thm bt ܮc na.

"Cn nh ng ny, v ti li dng ch mt ca l, ri ngi ǩi ǩi bn hu c Cha Tri" (H-b-r 10:12).

e. Kinh Thnh chp rng: Cha Gi-xu tnh nguyn chu cht l Nj lm ca l chuc ti loi ngܩi nh chin con ܮc dng ln trong NJn th thi Cu Чc.

"Qua ngy sau, Ging thy c Cha Jsus ljn cng mnh, th ni rng: Ka, Chin con ca c Cha Tri, l ng ct ti li th gian i" (Ging 1:29).

Trong v tr khng c ni no chng minh mt cch mnh m v quyn nng, khn ngoan, nhn t ca c Cha Tri i vi loi ngܩi bng ti thp t gi.

"Nhng c Cha Tri t lng yu thng Ngi i vi chng ta, khi chng ta cn l ngܩi c ti, th ng Christ v chng ta chu cht" (R-ma 5:8).

 

9. ng Cu Th c sng li nh Ngi tin bo khng?

C!

a. Sau khi ng Cu Th tt hi, ngܩi ta em thi hi Ngi xung khi thp t gi, khm lim bng mt tm vi mi, ri ǥt trong mt huyt v ln mt hn ln chn ca huyt li. Nhng ngy th ba, c Cha Tri sai thin s ljn ln hn i v Ngi khin Cha Gi-xu sng li cch vinh hin nh Kinh Thnh Cu Чc tin tri hng ngn nm trܧc.

"c Cha Jsus ny, c Cha Tri khin sng li, v chng ta thy NJu lm chng v s " (Cng v 2:32).

b. ng Cu Th hin ra vi cc mn v vi h trong 40 ngy.

"Sau khi chu au ǧn ri, th trܧc mt cc s , Ngi ly nhiu chng c t ra mnh l sng, v hin ljn vi cc s trong bn mi ngy, phn bo nhng s v nܧc c Cha Tri" (Cng v 1:3).

c. Sau , trܧc cc mn , Ngi v tri.

"Ngi phn by nhiu li ri, th ܮc ct ln trong lc cc ngi nhn xem Ngi, c mt m my tip Ngi khut i, khng thy na" (Cng v 1:9).

d. Cc mn ܮc bin ci l lng v c ging lun v s sng li ca ng Cu Th.

"c Cha Tri ca t ph chng ta khin c Cha Jsus sng li, l ng m cc ng treo trn cy g v git i" (Cng v 5:30).

e. -tin, v thnh t o u tin thy Cha thin ng vinh hin.

"Nhng ngܩi, ܮc y dy c Thnh Linh, mt ng chm ln tri, thy s vinh hin ca c Cha Tri, v c Cha Jsus ng bn hu c Cha Tri" (Cng v 7:55);

f. Cha Phc Sinh hin ra vi Sau-l trn ܩng a-mch.

"Ngܩi tha rng: Ly Cha, Cha l ai? Cha phn rng: Ta l Jsus m ngi bt b" (Cng v 9:5);

g. Cha Phc Sinh hin ra cng s Ging:

"Va thy ngܩi, ti ng xung chn ngܩi nh cht; nhng ngܩi ǥt tay hu ln trn ti, m rng: ng s chi, ta l ng trܧc ht v l ng sau cng" (Khi huyn 1:17),

h. Ngi m trng - Sut hai mi th k, C-c Nhn ly lm hnh din v ngi m trng ca Cu Cha mnh.

"on, h vo ni m, thy mt ngܩi tr tui ngi bn hu, mc o di trng, th tht kinh. Song ngܩi ni cng h rng: ng s chi, cc ngi tm c Cha Jsus Na-xa-rt, l ng chu ng inh; Ngi sng li ri, chng cn y; hy xem ni tng xc Ngi" (Mc 16:5-6).

i. Hi thnh u tin bt u th phܮng Cha vo ngy u tun l (Cha Nht), thay v ngy Sa-bt (th by), Nj k nim Cha sng li.

"Ngy th nht trong tun l, chng ta ang nhm li Nj b bnh; Phao-l phi i ngy mai, nn ngܩi ni chuyn vi cc mn , v c ging lun cho ljn na m" (Cng v 20:7),

 

10. Mt ngܩi bit mnh c ti, mun ܮc tha th Nj linh hn ܮc cu ri, th phi lm chi?

Ngܩi phi lm 2 iu:

a. n nn

n nn khng nhng l bit mnh c ti m cn au bun, xu h, gh tm ti, xng ra, la b n v quay v c Cha Tri.

"Vy, cc ngi hy n nn v tr li, ǥng cho ti li mnh ܮc xa i" (Cng v 3:19),

b. Tin nhn ng Cu Th

Tin nhn Cha Gi-xu l ng Cu Th v th phܮng Ngi trn ǩi.

"c Cha Jsus Christ ljn trong th gian Nj cu vt k c ti, y l li chc chn, ng em lng tin trn vn m nhn ly; trong nhng k c ti ta l u." (1 Ti-m-th 1:15)

 

11. Khi mt ngܩi n nn, tin nhn ng Cu Th, th c Cha Tri s lm g cho ngܩi?

a. c Cha Tri tha th mi ti li ca ngܩi, khng cn nh, khng cn thy, ljn ni xem nh cha tng phm ti.

"ng yu thng chng ta, ly huyt mnh ra sch thy t l ca c Cha Tri v Cha Ngi, ng ܮc s vinh ti li chng ti, v lm cho chng ta nn nܧc Ngi, nn hin v quyn nng ǩi ǩi v cng! A-men" (Khi huyn 1:6).

b. c Cha Tri ti sanh ngܩi Nj ngܩi tr nn con ci Ngi. c Cha Tri lm cht bn cht ti li ca ngܩi v ban cho ngܩi bn cht mi.

"c Cha Jsus p rng: Qu tht, qu tht, ta ni cng ngi, nu mt ngܩi chng nh nܧc v Thnh Linh m sanh, th khng ܮc vo nܧc c Cha Tri" (Ging 3:5).

"Vy, nu ai trong ng Christ, th ny l ngܩi dng nn mi; nhng s c qua i, ny mi s NJu tr nn mi" (2 C-rinh-t 5:17).

c. c Cha Tri ban Thnh Linh ng vo lng Nj lm cho ngܩi nn thnh.

"Anh em h chng bit rng thn th mnh l NJn th ca c Thnh Linh ang ng trong anh em, l ng m anh em nhn bi c Cha Tri, v anh em chng phi thuc v chnh mnh sao" (1 C-rinh-t 6:19)?

 

12 Ti sao mt mnh ng Cu Th c th cht thay cho tt c loi ngܩi?

Du loi ngܩi c ng c ljn u vn cn l hu hn. Nhng ng Cu Th l v hn, v vy, s cht chuc ti ca Ngi c gi tr v hn, cu chuc ܮc tt c mi ngܩi, trong mi thi i.

 

13. ng Cu Th chu cht chuc ti gn 2000 nm qua, cn loi ngܩi sng trܧc , th lm sao ܮc cu?

a. Loi ngܩi sng trܧc ngy ng Cu Th chu cht, nu h bi c tin ljn ng Cu Th m dng ln c Cha Tri ca l chuc ti cho mnh nh: b, chin, chim b cu th h ܮc cu.

"A-bn cng dng chin u lng trong by mnh cng m n. c Gi-h-va oi xem A-bn v nhn l vt ca ngܩi" (Sng Th K 4:4);

b. Loi ngܩi sng sau ngy ng Cu Th chu cht, nu n nn tin nhn Ngi th s ܮc cu.

"Hai ngܩi tr li rng: Hy tin c Cha Jsus, th ngi v c nh NJu s ܮc cu ri" (Cng v 16:31).

c. Mi ngܩi sng trong mi thi i m khng h bit v vic dng t l hoc tin nhn Cha Gi-xu, c Cha Tri da theo lut php ǥt trong lng h m on xt h.

"V, dn ngoi vn khng c lut php, khi h t nhin lm nhng vic lut php dy biu, th nhng ngܩi y du khng c lut php, cng t nn lut php cho mnh. H t ra rng vic m lut php dy biu ghi trong lng h: chnh lng tm mnh lm chng cho lut php, cn tܪng mnh khi th co gic mnh, khi th binh vc mnh. y l iu s hin ra trong ngy c Cha Tri bi c Cha Jsus Christ m xt on nhng vic kn nhim ca loi ngܩi, y theo Tin Lnh ti" (R-ma 2:14-16).

 

Cu gc ca bi hc:

"c Cha Jsus Christ ljn trong th gian Nj cu vt k c ti, y l li chc chn, ng em lng tin trn vn m nhn ly; trong nhng k c ti ta l u" (1 Ti-m-th 1:15).

 

Ghi Ch:

 

=============================================


 

Bi 5

c Thnh Linh

 

1. c Thnh Linh l ai?

c Thnh Linh l Ngi Ba trong Ba Ngi c Cha Tri. c Thnh Linh c thn v, thn tnh, t cch v cng vic ca c Cha Tri. c Thnh Linh l c Cha Tri.

a. Thnh Linh ǩi ǩi

"Hung chi huyt ca ng Christ, l ng nh c Thnh Linh ǩi ǩi, dng chnh mnh khng t tch cho c Cha Tri, th s lm sch lng tm anh em khi cng vic cht, ǥng hu vic c Cha Tri hng sng, l dܩng no" (H-b-r 9:14)!

b. Thnh Linh Ton Ti

"Lut php ca c Gi-h-va l trn vn, b linh hn li; S chng c c Gi-h-va l chc chn, lm cho k ngu di tr nn khn ngoan. Ging mi ca c Gi-h-va l ngay thng, lm cho lng vui mng; iu-rn ca c Gi-h-va trong sch, lm cho mt sng sa. S knh s c Gi-h-va l trong sch, hng cn ljn ǩi ǩi; Cc mng lnh ca c Gi-h-va l chn-tht, thy NJu cng bnh c. Cc iu y qu hn vng, tht bu hn vng rng; Li ngt hn mt, hn nܧc ngt ca tng ong" (Thi Thin 19:7-10).

c. Thnh Linh Ton Nng

"Thin s truyn rng: c Thnh Linh s ljn trn ngi, v quyn php ng Rt Cao s che ph ngi dܧi bng mnh, cho nn con thnh sanh ra, phi xng l Con c Cha Tri" (Lu-ca 1:35).

d. Thnh Linh Ton Tri

"c Cha Tri dng c Cha Tri Nj by t nhng s cho chng ta, v c Thnh Linh d xt mi s, c ljn s su nhim ca c Cha Tri na" (1 C-rinh-t 2:10).

 

2. Cng vic ca c Thnh Linh l g?

a. Cng vic ca c Thnh Linh trong v tr l d phn dng nn tri t vi c Cha v c Con.

"V, t l v hnh v trng khng, s m ti trn mt vc; Thn c Cha Tri vn hnh trn mt nܧc" (Sng Th K 1:2).

b. Cng vic c Thnh Linh trong loi ngܩi l co trch h v ti li, soi sng v hܧng dn h ljn s n nn tin nhn Cha Gi-xu.

"Khi Ngi ljn th s khin th gian t co v ti li, v s cng bnh v v s phn xt" (Ging 16:8).

c. Cng vic c Thnh Linh trong tn l:

1. Ti to h tr nn ngܩi mi Nj lm con ci c Cha Tri.

"[c Cha Tri] Khng phi cu v vic cng bnh chng ta lm, nhng c theo lng thng xt Ngi, bi s ra v s li sanh v s ǰi mi ca c Thnh Linh" (Tt 3:5)

"V ht thy k no ܮc Thnh Linh ca c Cha Tri dt dn, NJu l con ca c Cha Tri" (R-ma 8:14).

2. Gii cu h khi quyn lc ca ti li v s cht.

"V lut php ca Thnh Linh s sng nh c Cha Jsus Christ bung tha ti khi lut php ca s ti v s cht" (R-ma 8:2).

3. Lm cho h ngy cng mnh m.

"Ti cu xin Ngi ty s giu c vinh hin Ngi khin anh em ܮc quyn php bi Thnh Linh m nn mnh m trong lng" (-ph-s 3:16);

4. Dn h vo tt c l tht

"Lc no Thn l tht s ljn, th Ngi dn cc ngi vo mi l tht; v Ngi khng ni t mnh, nhng ni mi iu mnh nghe, v t by cho cc ngi nhng s s ljn" (Ging 16:13).

5. Nhc nh v dy d h Li Cha

"Nhng ng Yn i, tc l c Thnh Linh m Cha s nhn danh ta sai xung, ng y s dy d cc ngi mi s, nhc li cho cc ngi nh mi iu ta phn cng cc ngi" (Ging 14:26).

6. Khin h sanh bng tri tt lnh

"Nhng tri ca Thnh Linh, y l lng yu thng, s vui mng, bnh an, nhn nhc, nhn t, hin lnh, trung tn, mm mi, tit Ƕ" (Ga-la-ti 5:22):

7. Ban cho h quyn nng v n t Nj phc v

"Nhng khi c Thnh Linh ging trn cc ngi, th cc ngi s nhn ly quyn php, v lm chng v ta ti thnh Gi-ru-sa-lem, cc x Giu -, x Sa-ma-ri, cho ljn cng tri t" (Cng v 1:8).

"Mi iu l cng vic ca ng mt c Thnh Linh m thi, theo Ngi mun, phn pht s ban cho ring cho mi ngܩi" (1 C-rinh-t 12:11).

8. Dy h cu nguyn

"ng say rܮu, v rܮu xui cho lung tung; nhng phi y dy c Thnh Linh" (-ph-s 5:18).

9. Ku gi h vo chc v v sai i

"ng khi mn th phܮng Cha v king n, th c Thnh Linh phn rng: hy Nj ring Ba-na-ba v Sau-l ǥng lm cng vic ta gi lm" (Cng v 13:2).

10. Hܧng dn h tng bܧc mt trn ܩng chc v

"on, tri qua x Phi-ri-gi v t Ga-la-ti, v c Thnh Linh cm truyn o trong ci A-si. Ti gn x My-ri ri, hai ngܩi sm sa vo x Bi-thi-ni; nhng Thnh Linh ca c Cha Jsus khng cho php" (Cng v 16:6-7)

 

3. Kt qu ca l Bp-tem bng c Thnh Linh v bng nܧc khc nhau th no?

V phng din hnh thc, chu bp tem bng nܧc, chng ta ܮc chnh thc gia nhp Hi thnh hu hnh ti a phng ny hoc bt c ni no trn th gii. V phng din thuc linh, chu bp-tem bng Thnh Linh, chng ta ܮc chnh thc gia nhp Hi thnh v hnh l thn th ca Cha Gi-xu.

"V chng Ging lm php bp-tem bng nܧc, nhng trong t ngy, cc ngi s chu php bp-tem bng c Thnh Linh." (Cng v 1:5)

V vy, c ngܩi chu bp-tem bng nܧc m cha chu bp tem bng Thnh Linh nh thut s Si-mn.

"Chnh Si-mn cng tin, v khi chu php bp-tem, th lun vi Phi-lp; ngܩi thy nhng du l php k lm ra, th ly lm l lm" (Cng v 8:13).

"V c Thnh Linh cha ging xung trn mt ai trong bn ; h ch nhn danh c Cha Jsus m chu php bp-tem thi" (Cng v 8:16).

Tri li, gia nh Ct-ny chu bp tem bng Thnh Linh trܧc khi chu bp tem bng nܧc.

"Khi Phi-e-r ng ni, th c Thnh Linh ging trn mi ngܩi nghe o" (Cng v 10:44).

"Ngܩi li truyn lm php bp-tem cho h nhn danh c Cha Jsus Christ. H bn ni ngܩili vi mnh mt vi ngy" (Cng v 10:48).

 

4. Bp tem bng Thnh Linh l g?

Bp tem bng c Thnh Linh l:

a. ܮc y dy c Thnh Linh

"Lc ting y vang ra, dn chng chy ljn, ai ny NJu sng s v mi ngܩi NJu nghe cc mn ni ting x mnh" (Cng v 2:6).

b. Thnh Linh ging trn ngܩi tin Cha

"Khi Phi-e-r ng ni, th c Thnh Linh ging trn mi ngܩi nghe o" (Cng v 10:44).

c. Nhn lnh c Thnh Linh

"Ngܩi hi rng: T khi anh em tin, c lnh ܮc c Thnh Linh chng! Tr li rng: Chng ta cng cha nghe c c Thnh Linh no. Ngܩi li hi: Vy th anh em chu php bp-tem no" (Cng v 19:2)?

d. Nhn lnh quyn php t trn cao

"Cn v phn cc ngi, hy Ǯi trong thnh cho ljn khi ܮc mc ly quyn php t trn cao" (Lu-ca 24:49).

 

5. Mi lin h gia c Thnh Linh v np sng bnh thܩng ca mt tn l g?

Np sng bnh thܩng ca mt tn l ܮc bp tem bng Thnh Linh hay y dy Thnh Linh, nhng mi tn phc v Cha bng nhng n t khc nhau ty s ban cho ca Thnh Linh.

"V, c cc s ban cho khc nhau, nhng ch c mt c Thnh Linh" (1 C-rinh-t 12:4).

Nu ngܩi tn ch thuc v Hi thnh hu hnh th cha ܮc cu ri, v c Thnh Linh ng trong lng th cha thuc v Cha Gi-xu.

"V phn anh em, nu tht qu Thnh Linh c Cha Tri trong mnh, th khng sng theo xc tht u, nhng theo Thnh Linh; song nu ai khng c Thnh Linh ca ng Christ, th ngܩi y chng thuc v Ngi" (R-ma 8:9).

 

6. y dy c Thnh Linh vi c Thnh Linh khc nhau th no?

Mi tn NJu ܮc Thnh Linh ng vo lng trong khi mnh chu bp tem bng Thnh Linh. Tuy nhin khng phi mi ngܩi NJu ܮc y dy Thnh Linh ngay lc , m cn ty thuc vo c tin v s dng mnh cho Cha ca mi ngܩi.

Kinh Thnh ghi li ba ln Phi-e-r ܮc y dy Thnh Linh:

"By gi Phi-e-r, y dy c Thnh Linh, ni rng: Hi cc quan v cc trܪng lo" (Cng v 4:8),

"Khi cu nguyn, th ni nhm li rng Ƕng; ai ny NJu ܮc y dy c Thnh Linh, ging o c Cha Tri cch dn d" (Cng v 4:31).

"Ht thy NJu ܮc y dy c Thnh Linh, khi s ni cc th ting khc, theo nh c Cha Tri cho mnh ni" (Cng v 2:4).

Kinh Thnh chp hai ln Phao-l ܮc y dy Thnh Linh:

"A-na-nia bn i, vo nh, ri ǥt tay trn mnh Sau-l m ni rng: Hi anh Sau-l, Cha l Jsus ny, hin ra cng anh trn con ܩng anh i ti y, sai ti ljn, hu cho anh ܮc sng mt li v y c Thnh Linh" (Cng v 9:17).

"By gi, Sau-l cng gi l Phao-l, y dy c Thnh Linh, i mt nhn ngܩi ni rng: l ty mc Ƕ dng mnh v nhu cu chc v ca hai ng" (Cng v 13:9).

 

7. Lm sao Nj ܮc y dy c Thnh Linh?

Mun ܮc y dy c Thnh Linh, chng ta cn bit:

a. Khng cn ch Ǯi v Thnh Linh ng xung hai ngn nm ri.

b. Khng cn xin c Cha Tri ǰ thm Thnh Linh vo lng chng ta, v Thnh Linh ng vo trong lng ri.

"Anh em h chng bit mnh l NJn th ca c Cha Tri, v Thnh Linh c Cha Tri trong anh em sao?" (1 C-rinh-t 3:16)

c. Khng cn ku la m nh cc thy ph thy Baanh.

"Vy, chng ku ln ting; v theo thi l h, ly gm gio gch vo mnh cho ljn chng mu chy ra." (1 Vua 18:28)

d. Ch cn chng ta tn hin v phc tng Thnh Linh trn vn, v y dy Thnh Linh khng phi l chng ta ܮc Ngi nhiu hn, m Ngi ܮc chng ta nhiu hn. Khng phi chng ta ܮc quyn s dng Ngi theo mun mnh, song Thnh Linh ton quyn s dng chng ta theo mun Ngi. Nh th, y dy c Thnh Linh l chng ta ܮc Ngi hܧng dn, dy d, nhc nh, kim sot, hnh Ƕng trong chng ta cch trn vn, cn chng ta ch tn hin v phc tng Ngi trn vn.

 

8. Du hiu ca mt ngܩi y dy Thnh Linh l g?

a. Cc s ܮc quyn nng ging dy, cha bnh, ui qu, ku k cht sng li, du phi b bt b lao t, git cht nh Phi-e-r, Gia-c, Ging, Phao-l, ...

b. Cc chp s ܮc quyn nng phc v Cha trong Hi thnh. Ging dy, lm chng mt cch kt qu du phi b bt b, git cht nh -tin, Phi- lp, ...

c. Cc tn ܮc quyn nng sng yu thng hip mt, vui mng ca ht nh Hi thnh u tin ti thnh Gi-ru-sa-lem.

"V, nhng ngܩi y bn lng gi li dy ca cc s , s thng cng ca anh em, l b bnh, v s cu nguyn. Mi ngܩi NJu knh s v c nhiu s k php l lm ra bi cc s . Phm nhng ngܩi tin Cha NJu hip li vi nhau, ly mi vt lm ca chung. Bn ht gia ti in sn mnh m phn pht cho nhau, ty s cn dng ca tng ngܩi. Ngy no cng vy, c chm ch ljn NJn th; cn nh, th b bnh v dng ba chung vi nhau cch vui v tht th, ngi khen c Cha Tri v ܮc p lng c dn chng. Mi ngy Cha ly nhng k ܮc cu thm vo Hi thnh" (Cng v 2:42-47).

"V, ngܩi tin theo ng lm, c mt lng mt cng nhau. Chng ai k ca mnh l ca ring; nhng k mi vt l ca chung cho nhau. Cc s li ly quyn php rt ln m lm chng v s sng li ca c Cha Jsus Christ; v ht thy NJu ܮc phܧc ln. V trong tn khng ai thiu thn c, bi nhng ngܩi c rung hay nh, NJu bn i, bn ܮc bao nhiu tin cng em ljn ǥt dܧi chn cc s ; ri ty theo s cn dng ca mi ngܩi m pht cho. Vy c Gi-sp m cc s ǥt tn l Ba-na-ba, ngha l con trai ca s yn i, v h L-vi, qu hng ti Chp-r" (Cng v 4:32-36),

"Sau-l vn ng thun v s -tin b git. Trong lc , Hi thnhthnh Gi-ru-sa-lem gp cn bt b ǻ tn; tr ra cc s , cn ht thy tn NJu phi chy tan lc trong cc min Giu - v x Sa-ma-ri. Du vy, c my ngܩi tin knh chn xc-tin v than khc ngܩi qu bi. Nhng Sau-l lm tn hi Hi thnh: sn vo cc nh, dng sc mnh bt ǩn ng ǩn b m b t" (Cng v 8:1-3).

Tri qua 20 th k, du phi sng trong nhng giai on cc k kh khn, nguy him, Hi thnh ca Cha vn gi np sng y dy c Thnh Linh nh Ga-la-ti 5:2& -ph-s 5:18-20, nht l trung tn cho ljn cht.

"Ngi ch ngi iu mnh s chu kh. Ny, ma qu s qung nhiu k trong cc ngi vo ngc, hu cho cc ngi b th thch; cc ngi s b hon nn trong mܩi ngy. Kh gi trung tn cho ljn cht, ri ta s ban cho ngi m triu thin ca s sng" (Khi huyn 2:10).

 

Cu gc ca bi hc:

"Nhng ng Yn i, tc l c Thnh Linh m Cha s nhn danh ta sai xung, ng y s dy d cc ngi mi s, nhc li cho cc ngi nh mi iu ta phn cng cc ngi" (Ging 14:26).

 

Ghi Ch:

 

============================

 

Bi 6

S Cu Nguyn

 

1. Cu nguyn l g?

Cu nguyn l:

a. Gii by lng mnh ra cng c Cha Tri

"An-ne tha rng: Chng phi vy, cha; ti vn mt ǩn b c lng bun bc, chng ung rܮu hay l vt g ung say; nhng ti gii by lng ti ra trܧc mt c Gi-h-va" (1 Sa-mu-n 1:15).

b. Cu xin c Cha Tri v nhng iu mnh cn

"Hy xin, s ܮc' hy tm, s gp; hy g ca, s m cho" (Ma-thi- 7:7)

c. Dng hng cho c Cha Tri nh cc thy t l thi Cu Чc

"Khi ly sch, bn con sanh vt v hai mi bn trܪng lo bn sp mnh xung trܧc mt Chin Con, mi k cm mt cy ǩn v nhng hnh vng y hng; l nhng li cu nguyn ca cc thnh" (Khi huyn 5:8)

d. Tha chuyn vi Cha v lng nghe Cha phn cng mnh.

" ba ln ti cu nguyn Cha cho n la xa ti. Nhng Cha phn rng: n in tacho ngi ri, v sc mnh ca ta nn trn vn trong s yu ui. Vy, ti s rt vui lng khoe mnh v s yu ui ti, hu cho sc mnh ca ng Christ trong ti" (2 C-rinh-t 12:8-9).

Nh th, cu nguyn l tng thng vi c Cha Tri qua Cha Gi-xu trong quyn nng ca c Thnh Linh.

 

2. Ti sao chng ta l loi ngܩi m ܮc php cu nguyn vi c Cha Tri?

a. V nh tin Cha Gi-xu, chng ta tr nn ca ci ca c Cha Tri.

"Nhng h ai nhn Ngi, th Ngi ban cho quyn php tr nn con ci c Cha Tri, l ban cho nhng k tin danh Ngi" (Ging 1:12),

b. V h ai nhn danh Cha Gi-xu m cu nguyn th ܮc c Cha Tri nhm li.

"Trong ngy , cc ngi khng cn hi ta v iu chi na. Qu ta ni cng cc ngi, iu chi cc ngi s cu xin ni Cha, th Ngi s nhn danh ta m ban cho cc ngi" (Ging 16:23).

 

3. Ti sao chng ta ch cu nguyn vi c Cha Tri m thi?

a. V mt mnh Gi-h-va l c Cha Tri "c Gi-h-va i! Xin nhm li ti, xin p li ti, hu cho dn s ny nhn bit rng Gi-h-va l c Cha Tri, v Ngi khin cho lng h tr li" (1 Vua 18:37).

b. V c Cha Tri l ng Thnh Tn i i

"Hy ku cu ta, ta s tr li cho; ta s t cho ngi nhng vic ln v kh, l nhng vic ngi cha tng bit" (Gi-r-mi 33:3).

"Trong c li lnh m c Gi-h-va phn cho nh Y-s -ra-n, chng c mt li no l khng thnh: thy NJu ng nghim ht" (Gi-su 21:45).

 

4 Chng ta phi cu nguyn cho ai?

Chng ta phi cu nguyn cho:

a. Anh ch em trong Hi thnh

"Vy, hy xng ti cng nhau, v cu nguyn cho nhau, hu cho anh em ܮc lnh bnh: ngܩi cng bnh ly lng st sng cu nguyn, tht c linh nghim nhiu" (Gia-c 5:16).

"Hy nh c Thnh Linh, thܩng thܩng lm mi th cu nguyn v ni xin. Hy dng s bn ǰ trn vn m tnh thc v iu , v cu nguyn cho ht thy cc thnh " (-ph-s 6:18).

b. Mc S, Truyn o

"Cng hy cu nguyn cho chng ti, xin c Cha Tri m ca cho s ging o, hu cho ti ܮc rao truyn l mu nhim ca ng Christ, v l m ti b xing xch" (C-l-se 4:3),

"Cng hy v ti m cu nguyn, Nj khi ti m ming ra, Cha ban cho ti t do mi b, by t l mu nhim ca o Tin Lnh" (-ph-s 6:19),

c. Con ci ca mnh

"Xin Cha hy ban cho Sa-l-mn, con trai ti, mt lng trn vn, Nj gn gi cc iu rn, chng c, v lut l ca Cha, cng lm cho cc cng vic ny, xy ct ci NJn m ti sm sa th ly cho" (1 S k 29:19).

d. K lm hi mnh

"Song ta ni cng cc ngi rng: Hy yu k th nghch, v cu nguyn cho k bt b cc ngi," (Ma-thi- 5:44)

e. Mi ngܩi

"Vy, trܧc ht mi s ta dn rng, phi khn nguyn, cu xin, ku van, t n cho mi ngܩi, cho cc vua, cho ht thy cc bc cm quyn, Nj chng ta ܮc ly iu nhn c v thnh tht m ǩi cho bnh tnh yn n" (1 Ti-m-th 2:1-2).

g. Chnh mnh

"Hi c Gi-h-va, xin hy nh li ti ty n Ngi lm cho dn s Ngi; Hy ly s cu ri m ljn ving ti" (Thi Thin 106:4).

 

5. Phi cu nguyn khi no?

a. Cu nguyn bt c lc no hy c m

"Bui chiu, bui sng, v ban tra, ti s than th rn-sit; Ngi t s nghe ting ti" (Thi Thin 55:17).

b. Cu nguyn trܧc mi ba n

"Ngi bn truyn cho chng ngi xung trn c, on, ly nm ci bnh v hai con c , nga mt ln tri m t n; ri b bnh ra a cho mn , mn pht cho dn chng." (Ma-thi- 14:19)

c. Cu nguyn trong cn gian trun

"Trong ngy gian trun hy ku cu cng ta: Ta s gii cu ngi, v ngi s ngi khen ta" (Thi Thin 50:15).

d. Cu nguyn khng thi

"Cu nguyn khng thi" (1T-sa-l-ni-ca 5:17).

 

6. Phi cu nguyn ti u?

Cu nguyn bt c ni no.

a. Cu nguyn trong ni ring t

"Song khi ngi cu nguyn, hy vo phng ring, ng ca li, ri cu nguyn Cha ngi, ni kn nhim ; v Cha ngi, l ng thy trong ch kn nhim, s thܪng cho ngi." (Ma-thi- 6:6)

"Sng hm sau tri cn m m, Ngi ch dy, bܧc ra, i vo ni vng v, v cu nguyn ti " (Mc 1:35).

b. Cu nguyn gia cng chng

"Ni nh vy ri, ngܩi bn ly bnh, ng trܧc mt mi ngܩi, t n c Cha Tri ri, th b ra v n" (Cng v 27:35).

c. Cu nguyn trong khm t

"Li na m, Phao-l v Si-la ng cu nguyn, ht ngi khen c Cha Tri; v nhng t phm NJu nghe" (Cng v 16:25).

d. Cu nguyn ti mi ni

"Vy, ta mun nhng ngܩi ǩn ng NJu gi tay tinh sch ln tri, m cu nguyn khp mi ni, ch c gin d v ci c." (1 Ti-m-th 2:8)

Cha Gi-xu cu nguyn trn thp t gi:

"Song c Cha Jsus cu rng: Ly Cha, xin tha cho h, v h khng bit mnh lm iu g. on, h bt thm chia nhau o xng ca Ngi" (Lu-ca 23:34).

 

7. Chng ta phi cu nguyn iu g?

Chng ta phi cu nguyn:

a. Xin Cha dy chng ta cu nguyn

"C mt ngy, c Cha Jsus cu nguyn ni kia. Khi cu nguyn xong, mt mn tha Ngi rng: Ly Cha, xin dy chng ti cu nguyn, cng nh Ging dy mn mnh" (Lu-ca 11:1).

b. Xin Danh c Cha Tri ܮc tn thnh

"Ly Cha chng ti trn tri; Danh Cha ܮc thnh" (Ma-thi- 6:9).

c. Xin Nܧc Ngi ܮc ljn

"Nܧc Cha ܮc ljn" (Ma-thi- 6:10).

d. Xin Ngi ܮc nn t nh ܮc nn tri

" Cha ܮc nn, t nh tri!" (Ma-thi- 6:10)

e. Xin Cha cho nhu cu hng ngy

"Xin cho chng ti hm nay n ngy" (Ma-thi- 6:11).

f. Xin Cha tha ti

"Xin tha ti li cho chng ti, nh chng ti cng tha k phm ti nghch cng chng ti;" (Ma-thi- 6:12)

g. Xin Cha cu khi mi cm d

"Xin ch Nj chng ti b cm d, m cu chng ti khi iu c!" (Ma-thi- 6:13)

h. Xin Cha cho thm ngܩi hu vic Ngi

"Vy, hy cu xin ch ma gt sai con gt ljn trong ma mnh." (Ma-thi- 9:38)

i. Xin Cha m ca ging o

"Cng hy cu nguyn cho chng ti, xin c Cha Tri m ca cho s ging o, hu cho ti ܮc rao truyn l mu nhim ca ng Christ, v l m ti b xing xch" (C-l-se 4:3),

j. Xin Cha cho mt lng thnh khit

"Xin hy ban li cho ti s vui v v s cu ri ca Cha, Dng thn linh sn lng m nngǫti" (Thi Thin 51:12).

k. Xin Cha m mt Nj hiu Li Ngi.

"Xin Cha m mt ti, Nj ti thy S l lng trong lut php ca Cha" (Thi Thin 119:18).

l. Xin Cha ban y lng yu thng anh ch em

"Li nguyn xin Cha lm cho anh em thm v y lng yu thng i vi nhau cng i vi mi ngܩi, cng nh lng yu thng ca chng ti i vi anh em vy" (1 T-sa-l-ni-ca 3:12),

m. Xin Cha dn dt, bo v

"c Gi-h-va s gn gi ngi khi ra khi vo, T nay cho ljn ǩi ǩi" (Thi Thin 121:8).

n. Xin Cha dy chng ta bit sng xng ng tng ngy

"Cu xin Cha dy chng ti bit ljm cc ngy chng ti, Hu cho chng ti ܮc lng khn ngoan" (Thi Thin 90:12).

o. Xin Cha cho sng sut cuc ǩi trong nh Ngi Nj ngm xem v p tuyt vi ca Ngi

"Ti xin c Gi-h-va mt iu, v s tm kim iu y! y l ti mun trn ǩi ܮctrong nh c Gi-h-va, nhn xem s tt p ca c Gi-h-va, V cu hi trong NJn ca Ngi" (Thi Thin 27:4).

p. Xin Cha cho mnh y dy Thnh Linh

"Vy nu cc ngi l ngܩi xu, cn bit cho con ci mnh vt tt thay, hung chi Cha cc ngi trn tri li chng ban c Thnh Linh cho ngܩi xin Ngi!" (Lu-ca 11:13)

q. Xin Cha cho Gi-ru-sa-lem ܮc ha bnh

"Hy cu ha bnh cho Gi-ru-sa-lem; Phm k no yu mn ngi s ܮc thi-thnh" (Thi Thin 122:6).

 

8. Chng ta cn cu nguyn th no?

a. Phi cu nguyn nhn danh Cha Gi-xu

"Nu cc ngi nhn danh ta xin iu chi, ta s lm cho" (Ging 14:14).

b. Phi cu nguyn cch st sng

"Vy, hy xng ti cng nhau, v cu nguyn cho nhau, hu cho anh em ܮc lnh bnh: ngܩi cng bnh ly lng st sng cu nguyn, tht c linh nghim nhiu" (Gia-c 5:16).

c. Phi cu nguyn cch bn lng

"Phi bn ǰ v tnh thc trong s cu nguyn, m thm s t n vo" (C-l-se 4:2).

d. Phi cm t Cha m cu nguyn

"Ch lo phin chi ht, nhng trong mi s hy dng li cu nguyn, ni xin, v s t n v trnh cc s cu xin ca mnh cho c Cha Tri" (Phi-lp 4:6).

e. Phi hip mt vi anh em mnh m cu nguyn

"Qu tht, ta li ni cng cc ngi, nu hai ngܩi trong cc ngi thun nhau dܧi t m cu xin khng c vic chi, th Cha ta trn tri s cho h." (Ma-thi- 18:19)

f. Phi king n cu nguyn

"ng khi mn th phܮng Cha v king n, th c Thnh Linh phn rng: hy Nj ring Ba-na-ba v Sau-l ǥng lm cng vic ta gi lm. king n v cu nguyn xong, mn bn ǥt tay trn hai ngܩi, ri Nj cho i" (Cng v 13:2-3).

g. Phi cu nguyn bi Thnh Linh

"Hy nh c Thnh Linh, thܩng thܩng lm mi th cu nguyn v ni xin. Hy dng s bn ǰ trn vn m tnh thc v iu , v cu nguyn cho ht thy cc thnh " (-ph-s 6:18).

h. Phi cu nguyn bi c tin

"Bi vy ta ni cng cc ngi: Mi iu cc ngi xin trong lc cu nguyn, hy tin ܮc, tt iu s ban cho cc ngi" (Mc 11:24).

i. Phi c lng thnh khit

"Nu lng ti c ch v ti c, y Cha chng nghe ti." (Thi Thin 66:18)

j. Phi cu nguyn theo mun Cha

"Ny l iu chng ta dn d trܧc mt Cha, nu chng ta theo mun Ngi m cu xin vic g, th Ngi nghe chng ta" (1 Ging 5:14).

k. ng lp li nhng li v ch

"V, khi cc ngi cu nguyn, ng dng nhng li lp v ch nh ngܩi ngoi; v h tܪng v c li mnh ni nhiu th ܮc nhm." (Ma-thi- 6:7)

 

9. Chng ta nn cu nguyn theo th t no?

Chng ta nn cu nguyn theo th t sau:

a. Ca ngi v cm t Cha v nhng s ban cho ca Ngi

"Hi linh hn ta, kh ngi khen c Gi-h-va! Mi iu g trong ta hy ca tng danh thnh ca Ngi! Hi linh hn ta, hy ngi khen c Gi-h-va, Ch qun cc n hu ca Ngi" (Thi Thin 103:1).

b. Xng ti

"Ti th ti cng Cha, khng giu gian c ti; Ti ni: Ti s xng cc s vi phm ti cng c Gi-h-va; Cn Cha tha ti c ca ti" (Thi Thin 32:5).

c. Cu thay

"[c Cha Tri] thy khng c ngܩi, chng ai cu thay, th ly lm l lng. Ngi bn dng chnh cnh tay mnh em s cu ri ljn; ly s cng bnh mnh m nngǫ" (-sai 59:16).

d. Cu nguyn cho chnh mnh

 

10. V sao c li cu nguyn khng ܮc c Cha Tri nhm?

V nhng l do sau:

a. Cn ti li

"Nhng y l s gian c cc ngi lm xa cch mnh vi c Cha Tri; v ti li cc ngi che khut mt Ngi khi cc ngi, ljn ni Ngi khng nghe cc ngi na" (-sai 59:2).

b. Xin iu tri l

"Anh em cu xin m khng nhn lnh ܮc, v cu xin tri l, Nj dng trong t dc mnh" (Gia-c 4:3).

c. Khng tha th cho k phm ti cng mnh

"[Song nu khng tha li cho ngܩi ta, th Cha cc ngi trn tri cng s khng tha li cho cc ngi." (Mc 11:26)]

d. Thiu c tin

"Nhng phi ly c tin m cu xin, ch nghi ng; v k hay nghi ng ging nh sng bin, b gi Ƕng v a i y i . Ngܩi nh th ch nn tܪng mnh lnh ܮc vt chi t ni Cha" (Gia-c 1:6-7)

e. Thiu bn LJ

"c Cha Jsus phn cng mn mt th d, Nj t ra rng phi cu nguyn lun, ch h mi mt" (Lu-ca 18:1)

 

Cu gc ca bi hc:

"Hy xin s ܮc, hy tm, s gp; hy g ca s m cho" (Ma-thi- 7:7).

 

Ghi ch:

 

 

======================================================


 

Bi 7

S Th Phܮng c Cha Tri

 

1. Th phܮng c Cha Tri l g?

Th phܮng c Cha Tri l dng linh hn tm tr v thn th Nj chim ngܫng, ca ngi, cm t, cu nguyn, dng hin, tng thng v phc v c Cha Tri.

"Vy, hi anh em, ti ly s thng xt ca c Cha Tri khuyn anh em dng thn th mnh lm ca l sng v thnh, p lng c Cha Tri, y l s th phܮng phi l ca anh em" (R-ma 12:1).

 

2. Loi ngܩi bit th phܮng c Cha Tri t khi no?

T khi t ph loi ngܩi ܮc dng nn, h th phܮng c Cha Tri qua s vng phc, tng thng vi Ngi (Sng 2:19-20) v dng t l cho Ngi.

"A-bn cng dng chin u lng trong by mnh cng m n. c Gi-h-va oi xem A-bn v nhn l vt ca ngܩi" (Sng Th K 4:4).

 

3. Ti sao loi ngܩi khng tip tc th phܮng Cha nh t ph mnh?

V A-am v -va, t ph ca loi ngܩi phm ti nn dng di h cng lc cng bi hoi, xa cch c Cha Tri v th ly thn tܮng do mnh to ra hoc iu th cn trng.

"H t xng mnh l khn ngoan, m tr nn in di; h ǰi vinh hin ca c Cha Tri khng h h nt ly hnh tܮng ca loi ngܩi hay h nt, hoc ca iu, th, cn trng" (R-ma 1:22-23).

 

4. Trong thi Cu Чc, con ngܩi th phܮng c Cha Tri bng cch no?

a. H lp bn th bng v dng cc con sinh trn .

"N- lp mt bn th cho c Gi-h-va. Ngܩi bt cc sc vt thanh sch, cc loi chim thanh sch, by ca l thiu dng ln bn th" (Sng Th K 8:20).

b. Khi i trong ng vng, dn Y-s-ra-n th phܮng c Cha Tri trong NJn tm.

"H s lm cho ta mt NJn thnh v ta s gia h" (Xut -dp-t 25:8).

c. Sau dn Y-s-ra-n ct cho Cha mt NJn th ti Gi-ru-sa-lem v th phܮng.

"Nguyn mt ca Cha ngy v em oi xem nh ny, l ch m Cha phn rng: Danh ta s ng ti , ǥng nghe li cu nguyn ca ti t Cha hܧng ni ny m cu" (1 Vua 8:29).

 

5. Trong thi i Hi Thnh, Cha Gi-xu dy con ngܩi th phܮng c Cha Tri nh th no?

T khi Cha Gi-xu chu cht v nhn loi trn thp t gi v sng li th s th phܮng khng cn ti bn th bng hoc ti NJn th Gi-ru-sa-lem na, v cc ni y ch lm tܮng trng cho Cha Gi-xu. Chng ta phi th phܮng c Cha Tri bng tm thn v l tht nh Cha Gi-xu dy.

"Nhng gi hu ljn, v ljn ri, khi nhng k th phܮng tht ly tm thn v l tht m th phܮng Cha: y l nhng k th phܮng m Cha a thch vy" (Ging 4:23).

S th phܮng ܮc thc hin qua:

a. S cu nguyn

"Khi ly sch, bn con sanh vt v hai mi bn trܪng lo bn sp mnh xung trܧc mt Chin Con, mi k cm mt cy ǩn v nhng hnh vng y hng; l nhng li cu nguyn ca cc thnh" (Khi huyn 5:8).

b. Ca ngi, ht thnh ca, lm chng n phܧc

"Vy, hy cy c Cha Jsus m hng dng t l bng li ngi khen cho c Cha Tri, ngha l bng tri ca mi ming xng danh Ngi ra" (H-b-r 13:15).

c. Dng hin

"Ch qun vic lnh v lng b th, v s t l dܩng y p lng c Cha Tri" (H-b-r 13:16).

d. c v ging Kinh Thnh

"Ngy th nht trong tun l, chng ta ang nhm li Nj b bnh; Phao-l phi i ngy mai, nn ngܩi ni chuyn vi cc mn , v c ging lun cho ljn na m" (Cng v 20:7)

 

6. Chng ta nn th phܮng c Cha Tri nhng ni no?

Chng ta c th th phܮng bt c ni no, th d nh:

a. Trong t

"Li na m, Phao-l v Si-la ng cu nguyn, ht ngi khen c Cha Tri; v nhng t phm NJu nghe" (Cng v 16:25).

b. Dܧi hin ca

"Ngܩi y ang cm tay Phi-e-r v Ging, th c dn chng ly lm l, chy ljn cng cc ngܩi ni hin ca gi l Sa-l-mn" (Cng v 3:11).

c. Trn hoang o

"Ti l Ging, l anh em v bn ca cc anh em v hon nn, v nܧc, v s nhn nhc trong c Cha Jsus, ti trong o gi l Bt-m, v c li c Cha Tri v chng ca c Cha Jsus. Nhm ngy ca Cha, ti ܮc c Thnh Linh cm ha, nghe Ǣng sau c ting ku vang, nh ting loa" (Khi huyn 1:9-10),

Nhng Nj tin cho vic th phܮng, chng ta nn:

a. Th phܮng ring - Trong ni thanh vng

b. Th phܮng gia nh hay gia nh l bi - Mi ngܩi trong gia nh hp li trong nh lc yn tnh Nj th phܮng Cha.

c. Th phܮng ca Hi thnh - Mi tn hu cng ljn nh th th phܮng Cha Nj gy dng c tin cho nhau.

"Ngy no cng vy, c chm ch ljn NJn th; cn nh, th b bnh v dng ba chung vi nhau cch vui v tht th" (Cng v 2:46).

"Ch b qua s nhm li nh my k quen lm, nhng phi khuyn bo nhau, v h anh em thy ngy y hu gn chng no, th cng phi lm nh vy chng ny" (H-b-r 10:25).

 

7. Chng ta nn c hnh tܮng ca Cha Nj d suy nim v Ngi trong khi th phܮng khng?

Chng ta tuyt i khng ܮc dng cc hnh tܮng trong s th phܮng c Cha Tri, v:

a. Vi phm iu rn th hai:

"Ngi ch lm tܮng chm cho mnh, cng ch lm tܮng no ging nhng vt trn tri cao kia, hoc ni t thp ny, hoc trong nܧc dܧi t" (Xut -dp-t 20:4).

b. Cha ra s hnh tܮng v nhng k th ly hnh tܮng.

"Hnh tܮng chng n bng bc bng vng, L cng vic tay ngܩi ta lm ra. Hnh tܮng c ming m khng ni; C mt m chng thy; C tai m khng nghe; C l mi m chng ngi; C tay, nhng khng r-rm; C chn, no bit bܧc i; Cung hng n chng ra ting no. Phm k no lm hnh tܮng, v nh cy ni n. u ging nh n" (Thi Thin 115:4-8).

c. Lm hnh tܮng Cha l xc phm ljn bn tnh thing ling, v hn ca Ngi.

"Vy, bi chng ta l dng di c Cha Tri, th ch nn ng rng Cha ging nh vng, bc, hay l , bi cng ngh v ti xo ca ngܩi ta chm tr nn. Vy th, c Cha Tri b qua cc ǩi ngu mui , m nay biu ht thy cc ngܩi trong mi ni NJu phi n nn" (Cng v 17:29-30).

 

Cu gc ca bi hc:

"Nhng gi hu ljn, v ljn ri, khi nhng k th phܮng tht ly tm thn v l tht m th phܮng Cha: y l nhng k th phܮng m Cha a thch vy" (Ging 4:23).

 

Ghi Ch:

 

=================================================

 


Bi 8

Mܩi iu Rn

 

1. Mܩi iu rn l g? ܮc chp u?

Mܩi iu rn l mܩi iu cn bn ca Bn Lut Php m c Cha Tri ban cho dn Do Thi v loi ngܩi Nj lm tiu chun cho cuc sng ca h v ܮc chp Xut -dp-t K 20:1-17.

 

2. Mc ch ca Mܩi iu Rn l g?

Mc ch ca 10 iu Rn l n nh:

a. Bn phn ca con ngܩi i vi Cha: iu rn 1-4.

b. Bn phn ca cc ngi i vi nhau: iu rn 5:10.

 

3. i ca Mܩi iu Rn l g?

Yu Cha v yu ngܩi lin can nh mnh.

"Tha rng: Ngi phi ht lng, ht linh hn, ht sc, ht tr m knh mn Cha l c Cha Tri ngi; v yu ngܩi ln cn nh mnh" (Lu-ca 10:27).

 

4. iu rn th nht l g v c ngha g?

iu rn th nht:

"Trܧc mt Ta, ngi ch c cc thn khc."

Cha dy con ngܩi phi tin Cha, yu Cha, vng li Cha v th phܮng mt mnh Ngi.

"Ngi phi th phܮng Cha l c Cha Tri ngi, v ch hu vic mt mnh Ngi m thi." (Ma-thi- 4:10b)

 

5. iu rn th hai l g v c ngha g?

iu rn th hai:

"Ngi ch lm tܮng chm cho mnh ... Ngi ch qu ly trܧc cc hnh tܮng v cng ng hu vic chng n".

iu rn th hai dy chng ta khng ܮc lm bt c hnh tܮng no, cng khng ܮc th phܮng cc hnh tܮng v khng Nj bt c iu g ln a v ca c Cha Tri.

"Ch yu th gian, cng ng yu cc vt th gian na; nu ai yu th gian, th s knh mn c Cha Cha chng trong ngܩi y. " (1 Ging 2:15)

"Hnh tܮng chng n bng bc bng vng, L cng vic tay ngܩi ta lm ra. Hnh tܮng c ming m khng ni; C mt m chng thy; C tai m khng nghe; C l mi m chng ngi; C tay, nhng khng r rm; C chn, no bit bܧc i; Cung hng n chng ra ting no. Phm k no lm hnh tܮng, v nh cy ni n. u ging nh n. " (Thi 115:4-8)

"Vy, bi chng ta l dng di c Cha Tri, th ch nn ng rng Cha ging nh vng, bc, hay l , bi cng ngh v ti xo ca ngܩi ta chm tr nn. Vy th, c Cha Tri b qua cc ǩi ngu mui , m nay biu ht thy cc ngܩi trong mi ni NJu phi n nn" (Cng 17:29-30).

 

6. iu rn th ba l g v dy chng ta iu g?

iu rn th ba:

"Ngi ch ly danh Gi-h-va c Cha Tri ngi m lm chi."

Cha dy chng ta khng ܮc gi Danh Ngi v c, khng ܮc nhn danh Ngi m ni hoc lm cch khng xng ng. Nhng chng ta phi by t lng tn knh c Cha Tri trong t tܪng, thi Ƕ, ngn ng v hnh Ƕng.

 

7. iu rn th t th no v c ngha g?

iu rn th t:

"Hy nh ngy ngh ǥng lm nn ngy thnh."

Cha dy dn s ca Ngi phi gi ngy th by lm ngy ngh. Ch "Sa-bt" c ngha l "ngh."

Trong thi Cu Чc, dn Do Thi tun gi th th nhng Hi thnh thi Tn Чc gi ngy th nht trong tun l - ngy Cha Nht - lm ngy ngh v th phܮng v:

a. Cha Gi-xu sng li vo ngy th nht.

"Sau ngy Sa-bt, ngy th nht trong tun l, lc tng tng sng, c Ma-ri Ma--len v Ma-ri khc ljn thm m ... Ngi khng y u; Ngi sng li ri, nh li Ngi phn" (Ma-thi- 28:1,6a).

b. c Thnh Linh ging lm v thnh lp Hi Thnh vo ngy th nht. L Ng Tun nhm ngy Cha Nht.

"n ngy l Ng Tun, mn nhm hp ti mt ch" (Cng v 2:1).

"Ht thy NJu ܮc y dy c Thnh Linh, khi s ni cc th ting khc, theo nh c Cha Tri cho mnh ni" (Cng v 2:4).

c. Phao-l nhm vi Hi thnh vo ngy Cha Nht.

"Ngy th nht trong tun l, chng ta ang nhm li Nj b bnh; Phao-l phi i ngy mai, nn ngܩi ni chuyn vi cc mn , v c ging lun cho ljn na m" (Cng v 20:7),

d. Phao-l yu cu Hi thnh quyn tr ti chnh cho cc Thnh vo ngy th nht.

"C ngy u tun l. mi mt ngܩi trong anh em kh ty sc mnh cht lt ܮc bao nhiu th Nj dnh ti nh mnh, hu cho khi Ǯi khi ti ljn ri mi gp" (1 C-rinh-t 16:2).

e. Nhm ngy ca Cha, Cha Gi-xu hin ra vi Ging ti o Bt-m

"Nhm ngy ca Cha, ti ܮc c Thnh Linh cm ha, nghe Ǣng sau c ting ku vang, nh ting loa" (Khi huyn 1:10),

Nh th, Cha i hi chng ta phi dnh ring ngy Cha Nht Nj th phܮng, hc hi Li Cha v phc v Ngi.

 

 

8. iu rn th nm ni g v ngha ra sao?

iu rn th nm:

"Hy hiu knh cha m ngi"

Cha mun chng ta yu mn, tn trng v ht lng phng dܪng cha m lc cn sng. Khi ng b, cha m qua ǩi, chng ta phi lo an tng chu o. Sau , chng ta phi sng ha thun trong gia nh, dng h, lng ging, lm nhng iu tt p cho rng r dng h mnh.

 

9. Ti sao chng ta khng ܮc cng bi ng b, cha m?

Cng bi ng b cha m l vi phm iu rn th nht v th nh ca Cha.

 

10. iu rn th su l g v ngha ra sao?

iu rn th su:

"Ngi ch git ngܩi."

Cha mun chng ta phi tn trng s sng m Ngi ban cho chng ta v k khc. Chng ta khng ܮc c t tܪng, thi Ƕ, ngn ng v hnh Ƕng no gy tn hi cho chnh mnh v cho ngܩi khc, c tm linh ln th xc.

"Cc ngi c nghe li phn cho ngܩi xa rng: Ngi ch git ai; v rng: H ai git ngܩi th ng b ta n x on. Song ta phn cho cc ngi: H ai gin anh em mnh th ng b ta n x on; ai mng anh em mnh l in, th ng b la a ngc hnh pht" (Ma-thi- 5:21-22).

"Ai ght anh em mnh, l k git ngܩi; anh em bit rng chng mt k no git ngܩi c s sng ǩi ǩi trong mnh" (1 Ging 3:15).

 

11. iu rn th by ni g v c s dy d g?

iu rn th by:

"Ngi ch phm ti t dm."

T dm l:

a. Cha lm l hn phi m n vi nhau.

b. c gia nh m cn t tnh vi ngܩi khc.

"Mi ngܩi phi knh trng s hn nhn, chn qu phng ch c u, v c Cha Tri s on pht k dm dc cng k phm ti ngoi tnh" (H-b-r 13:4).

c. B v, b chng m khng phi do ti ngoi tnh Nj ly v, ly chng khc.

"V, ta phn cng cc ngi, nu ai Nj v mnh khng phi v c ngoi tnh, v cܧi v khc, th ngܩi y phm ti t dm; v h ai cܧi ngܩi b Nj, th phm ti ngoi tnh" (Ma-thi- 19:9).

d. Theo ch Ƕ a th.

"V, hi sng ca c Cha Tri du c d dt, ch lm nn mt ngܩi m thi. Nhng v sao ch lm mt ngܩi? y l v tm mt dng di thnh. Vy cc ngi kh cn thn trong tm thn mnh; ch i cch phnh di vi v mnh ly lc tui tr" (Ma-la-chi 2:15).

Chng ta phi s dng kh nng ca thn th theo mun ca Ngi ch khng ܮc theo ring mnh. Khng ܮc c t tܪng t dm, v hnh Ƕng ch l th hin nhng g tch ly trong lng ljn mc Ƕ khng cn km ch ܮc.

"Song ta phn cho cc ngi bit: H ai ng ǩn b m Ƕng tnh tham mun, th trong lng phm ti t dm cng ngܩi ri" (Ma-thi- 5:28).

"on, lng t dc cu mang, sanh ra ti c; ti c trn, sanh ra s cht" (Gia-c 1:15).

 

12. iu rn th tm l g v c ngha nh th no?

iu rn th tm:

"Ngi ch trm cܧp."

Chng ta khng ܮc chim ot bt c iu g khng thuc quyn s hu ca mnh, nhng phi thnh tht v cng bng trong mi giao t. V p cng gi ca ngܩi khc, lm vic khng ht lng, cn non, o thiu, trn thu ... cng l trm cܧp.

"Ka, tin cng con gt gt rung anh em, m anh em n gian, n ku oan, v ting ku ca con gt thu ljn tai Cha cc c binh. Anh em sng trn th gian n ung vui sܧng v xa x, anh em lm cho lng mnh no n trong ngy chm git; anh em lun ti v git ngܩi cng bnh, m ngܩi chng c li" (Gia-c 5:4-6).

"Cc ngi ch phm s bt ngha trong vic xt on, hoc s o, s cn, hay l s lܩng" (L-vi K 19:35).

 

13. iu rn th chn dy g v c ngha ra sao?

iu rn th chn:

"Ngi ch ni chng di."

Con ci ca Cha khng ܮc ni chng di, khng ܮc ha theo phe ng Nj bp mo s tht, hoc cy quyn m vu khng hay yn lng Nj gy lm ln k khc.

"Chng gian s chng thot khi b pht; V k bung li gi di s b h mt" (Chm ngn 19:9).

 

14. iu rn th mܩi l g v ngha ra sao?

iu rn th mܩi:

"Ngi ch tham lam."

C-c nhn khng ܮc tham mun bt c iu g ca ngܩi khc, khng ܮc c t tܪng ganh t hay hnh Ƕng ch k, nhng phi bng lng vi nhng g Cha ban cho mnh.

"V, s tn knh cng s tha lng y l mt li ln. V chng ta ra ǩi chng em g theo, chng ta qua ǩi cng chng em g i ܮc. Nh vy, min m n mc th phi tha lng; Cn nh k mun nn giu c, t sa vo s cm d, mc by d, ng trong nhiu s tham mun v l thit hi kia, l s lm ǡm ngܩi ta vo s hy dit h mt. Bi chng s tham tin bc l ci r mi iu c, c k v eo ui n m bi o, chuc ly nhiu iu au ǧn" (1 Ti-m-th 6:6-10).

 

15. V chng ta khng th vng gi cc iu rn cch trn vn, cc iu rn ny c gip ch g khng?

V chng ta khng th vng gi cc iu rn cch trn vn, chng ta nhn bit r rng s tht bi ca chng ta trܧc tiu chun ca c Cha Tri v chng ta nh cy s cu chuc ca ng Christ.

"V chng c mt ngܩi no bi vic lm theo lut php m s ܮc xng cng bnh trܧc mt Ngi, v lut php cho ngܩi ta bit ti li" (R-ma 3:20).

"Cm t c Cha Tri, nh c Cha Jsus Christ, l Cha chng ta! Nh vy, th chnh mnh ti ly tr khn phc lut php ca c Cha Tri, nhng ly xc tht phc lut php ca ti li" (R-ma 7:25).

 

Cu gc ca bi hc:

"Ngi phi ht lng, ht linh hn, ht sc, ht tr m knh mn Cha l c Cha Tri ngi; v yu ngܩi ln cn nh mnh" (Lu-ca 10:27).

 

Ghi Ch:

 

============================================

 

 


Bi 9

S Dng Hin

 

1. Loi ngܩi dng hin cho Cha t khi no?

T A-am, -va v h dy cho cc con ca mnh.

"A-bn cng dng chin u lng trong by mnh cng m n. c Gi-h-va oi xem A-bn v nhn l vt ca ngܩi" (Sng Th K 4:4);

 

2. Trong thi i lut php, Cha dy dn Y-s-ra-n dng hin nh th no?

Lut php qui nh mi ngܩi Y-s-ra-n phi dng mt phn mܩi v mi hoa li ca mnh; ngoi ra, h cn tnh nguyn dng vt liu qu gi Nj xy dng NJn th cho Cha.

"Phm thu mt phn mܩi th sn, bt k vt gieo hay l hoa qu ca cy, NJu thuc v c Gi-h-va; y l mt vt thnh, bit ring ra cho c Gi-h-va" (L-vi K 27:30).

"Cn v mt phn mܩi ca by b hay l chin, tc l mi vt chi i ngang dܧi gy, con th mܩi s l thnh, bit ring ra thnh cho c Gi-h-va" (L-vi K 27:32).

"Trܧc mt Mi-se, h thu cc l vt ca dn Y-s-ra-n em ljn, Nj lm cc cng vic nh dng v s t l ni thnh. Nhng mi bui sm mai, dn s li em ljn l vt tnh nguyn na." (Xut -dp-t 36:3)

3. Trong thi i Tn Чc, Cha cho chng ta thy phi dng hin ra sao?

Mt qu ph ngho dn cho Cha tt c tin mnh c Nj sng qua ngy.

"V mi ngܩi kia NJu ly ca d mnh m lm ca dng; nhng m ny thiu thn, m dng ht ca mnh c Nj nui mnh" (Lu-ca 21:4).

 

4. C phi Cha khen thܪng theo s lܮng ti vt chng ta dng hay khng?

Cha khng khen thܪng theo s lܮng ti vt chng ta dng, nhng Ngi khen thܪng theo t l chng ta dng hin.

"c Cha Jsus va ng ln, thy nhng k giu b tin l vo rng, li thy mt m ga ngho b vo hai ng tin. Ngi phn rng: Qu tht, ta ni cng cc ngi, m ga ngho ny b vo nhiu hn ht mi ngܩi khc" (Lu-ca 21:1-3).

 

5. C-c nhn phi dng hin nh th no?

Th nht, chng ta nn nh rng, v Cha Gi-xu chuc chng ta bng gi rt cao, nn chng ta khng cn thuc v chnh mnh na, nhng chng ta l ti mi ca c Cha Tri. V vy, mi s chng ta c l ca Cha v Ngi trn quyn s dng.

Th hai, du Cha c quyn nh vy, nhng Cha vn Nj chng ta t nguyn dng hin ty theo lng yu knh Cha ca chng ta.

 

6. Nh th, Cha dy chng ta dng hin ra sao?

a. V mi s chng ta c l ca Cha, nn mt phn mܩi l s dng ti thiu.

b. Du ngho kh, chng ta c dng hin rng ri.

"ang khi h chu nhiu hon nn th thch, th lng qu vui mng, v cn rt ngho kh ca h ri rng ra s d dt ca lng rng ri mnh" (2 C-rinh-t 8:2).

c. Dng hin theo sc mnh v qu sc mnh na.

"V ti lm chng cho h rng h t quyn tin theo sc mnh, hoc cng qu sc na" (2 C-rinh-t 8:3),

 

7. Cha qu trch nh th no i vi ngܩi khng dng hin?

a. Cha ln n ngܩi l k n trm.

"Chng ti n trm Cha u? Cc ngi n trm trong cc phn mܩi v trong cc ca dng" (Ma-la-chi 3:8b).

b. Cha ra s h.

"Cc ngi b ra s, v cc ngi, thy cc nܧc, NJu n trm ta" (Ma-la-chi 3:9).

 

8. Ngoi ti vt, chng ta cn c th dng g cho Cha?

Chng ta dng thn th mnh cho Cha Nj hon ton sng cho Ngi.

"Vy, hi anh em, ti ly s thng xt ca c Cha Tri khuyn anh em dng thn th mnh lm ca l sng v thnh, p lng c Cha Tri, y l s th phܮng phi l ca anh em" (R-ma 12:1).

 

9. Chng ta phi dng hin vi thi Ƕ no?

Chng ta phi dng hin cch vui lng, khim nhܩng, kn o.

"Mi ngܩi nn ty theo lng mnh nh m quyn ra, khng phi phn nn hay v p ung; v c Cha Tri yu k th ca cch vui lng" (2 C-rinh-t 9:7).

"Song khi ngi b th, ng cho tay t bit tay hu lm vic g" (Ma-thi- 6:3).

"V trong tn khng ai thiu thn c, bi nhng ngܩi c rung hay nh, NJu bn i, bn ܮc bao nhiu tin cng em ljn ǥt dܧi chn cc s ; ri ty theo s cn dng ca mi ngܩi m pht cho." (Cng v cc s 4:34-35)

 

10. Phܧc hnh ca ngܩi dng hin l gi?

a. ܮc Cha yu thng

"Mi ngܩi nn ty theo lng mnh nh m quyn ra, khng phi phn nn hay v p ung; v c Cha Tri yu k th ca cch vui lng" (2 C-rinh-t 9:7).

b. Gieo nhiu th gt nhiu

"Hy bit r iu , h ai gieo t th gt t, ai gieo nhiu th gt nhiu" (2 C-rinh-t 9:6).

c. Cha s ǰ phܧc xung ljn ni khng ch cha.

"Cc ngi hy em ht thy phn mܩi vo kho, hu cho c lng thc trong nh ta; v t nay cc ngi kh ly iu ny m th ta, c Gi-h-va vn qun phn, xem ta c m cc ca s trn tri cho cc ngi, ǰ phܧc xung cho cc ngi ljn ni khng ch cha chng" (Ma-la-chi 3:10)!

d. L c tch cho nhiu ngܩi t n c Cha Tri.

"V vic pht tin b th dܩng y chng nhng d ngt cho cc thnh m thi, li xui nhiu ngܩi cng thm lng t n c Cha Tri" (2 C-rinh-t 9:12).

Nh th, chng ta ng thanh vi a-vt m tha vi Cha rng:

"Nhng ti l ai, v dn s ti l g, m chng ti c sc dng cch vui lng nh vy? V mi vt NJu do ni Cha m ljn; v nhng vt chng ti dng cho Cha chng qua l thuc v Cha" (1 S k 29:14).

 

 

Cu gc ca bi hc:

"Nhng ti l ai, v dn s ti l g, m chng ti c sc dng cch vui lng nh vy? V mi vt NJu do ni Cha m ljn; v nhng vt chng ti dng cho Cha chng qua l thuc v Cha" (1 S k 29:14).

 

Ghi Ch:


=========================================================

 

 

Bi 10

Hi Thnh v Cc Thnh L

 

I. Hi Thnh

 

1. Hi Thnh l g?

Hi thnh l cng ng ca nhng ngܩi ܮc c Cha Tri ku gi bit ring ra khi th gian, ܮc cu chuc bi Cha Gi-xu qua s tip nhn Ngi l Cu Cha ca mnh Nj tr nn dn thnh cho c Cha Tri.

 

2. Hi thnh ng Christ thnh lp nh th no?

a. Cha Gi-xu tuyn b thnh lp Hi thnh.

"Cn ta, ta bo ngi rng: Ngi l Phi-e-r, ta s lp Hi thnh ta trn ny, cc ca m ph chng thng ܮc hi " (Ma-thi- 16:18).

b. c Thnh Linh ging lm vo ngy l Ng tun v thnh lp Hi Thnh.

"n ngy l Ng Tun, mn nhm hp ti mt ch. Thnh lnh, c ting t tri ljn nh ting gi thi o o, y khp nh mn ngi. Cc mn thy lܫi ri rc tng ci mt, nh lܫi bng la hin ra, u trn mi ngܩi trong bn mnh. Ht thy NJu ܮc y dy c Thnh Linh, khi s ni cc th ting khc, theo nh c Cha Tri cho mnh ni" (Cng v 2:1-4).

"Vy, nhng k nhn li NJu chu php bp-tem; v trong ny y, c Ƕ ba ngn ngܩi thm vo Hi thnh" (Cng v 2:41).

 

3. Hi Thnh ܮc Kinh Thnh m t ra sao?

a. Hi Thnh l thn th ca ng Christ m chnh Ngi l u.

"V chng l u v, khc no ng Christ l u Hi thnh, Hi thnh l thn th Ngi, v Ngi l Cu Cha ca Hi thnh" (-ph-s 5:23).

b. Hi thnh l Tn Ph ca ng Christ.

"Chng ta hy hn h vui mng, tn vinh Ngi; v l cܧi Chin Con ti, v v Ngi sa son,

c. Hi thnh l by chin ca c Cha Tri" (Khi huyn 19:7).

"Anh em hy gi ly mnh, m lun c by m c Thnh Linh lp anh em lm k coi sc, Nj chn Hi thnh ca c Cha Tri, m Ngi mua bng chnh huyt mnh" (Cng v 20:28).

d. Hi thnh l dn ca c Cha Tri

"Nhng chng ta l cng-dn trn tri; y l t ni m chng ta trng Ǯi Cu Cha mnh l c Cha Jsus Christ" (Phi-lp 3:20),

e. Hi thnh l nh ca c Cha Tri

"Phng ta c chm ljn, th con bit lm th no trong nh c Cha Tri, tc l Hi thnh ca c Cha Tri hng sng, tr v nn ca l tht vy" (1 Ti-m-th 3:15).

f. Hi thnh l NJn th ca c Cha Tri

"Anh em h chng bit mnh l NJn th ca c Cha Tri, v Thnh Linh c Cha Tritrong anh em sao" (1 C-rinh-t 3:16)?

g. Hi thnh l NJn th ca c Cha Tri

"Nhng anh em l dng ging ܮc la chn, l chc thy t l nh vua, l dn thnh l dn thuc v c Cha Tri, hu cho anh em rao ging nhn c ca ng gi anh em ra khi ni ti tm, ljn ni sng lng l lng ca Ngi" (1 Phi-e-r 2:9);

 

4. Th no l Hi thnh hu hnh v Hi thnh v hnh?

a. Hi thnh hu hnh hay Hi thnh a phng l cng ng tn hu nhm li ti mt ni Nj th phܮng Cha.

b. Hi thnh v hnh hay Hi thnh ph thng l cng ng tn hu tht ca Cha trn khp th gii, sut mi thi i.

"ng t ra hi thnh y vinh hin, khng vt, khng nhn, khng chi ging nh vy, nhng thnh sch khng ch trch ܮc trܧc mt Ngi" (-ph-s 5:27).

 

5. S mng ca Hi thnh l g?

S mng ca Hi thnh l:

a. Tn th c Cha Tri

"V, nhng ngܩi y bn lng gi li dy ca cc s , s thng cng ca anh em, l b bnh, v s cu nguyn. Mi ngܩi NJu knh s v c nhiu s k php l lm ra bi cc s . Phm nhng ngܩi tin Cha NJu hip li vi nhau, ly mi vt lm ca chung. Bn ht gia ti in sn mnh m phn pht cho nhau, ty s cn dng ca tng ngܩi. Ngy no cng vy, c chm ch ljn NJn th; cnnh, th b bnh v dng ba chung vi nhau cch vui v tht th, ngi khen c Cha Tri v ܮc p lng c dn chng. Mi ngy Cha ly nhng k ܮc cu thm vo Hi thnh" (Cng v 2:42-47).

b. Gy dng nhau

"y chnh Ngi cho ngܩi ny lm s , k kia lm tin tri, ngܩi khc lm thy ging Tin Lnh, k khc na lm mc s v gio s, Nj cc thnh ܮc trn vn v cng vic ca chc dch v s gy dng thn th ng Christ, cho ljn chng chng ta thy NJu hip mt trong c tin v trong s hiu bit Con c Cha Tri, m nn bc thnh nhn, ܮc tm thܧc vc gic trn vn ca ng Christ" (-ph-s 4:11-13).

c. Truyn ging Nj cu ngܩi khc

"Vy, hy i dy d mun dn, hy nhn danh c Cha, c Con, v c Thnh Linh m lm php bp tem cho h, v dy h gi ht c mi iu m ta truyn cho cc ngi. V ny, ta thܩng cng cc ngi lun cho ljn tn th" (Ma-thi- 28:19-20).

 

 

II Cc Thnh L

 

A. L Bp Tm

 

1. Chu Bp-tem l th no?

Chu Bp-tem l chu nhn chm xung nܧc v sau ra khi nܧc.

"V khi h xng ti mnh ri, th chu ngܩi lm php bp tem dܧi sng Gi-anh" (Ma-thi- 3:6).

"Va khi chu php bp-tem ri, c Cha Jsus ra khi nܧc; bng chc cc tng tri m ra, Ngi thy Thnh Linh ca c Cha Tri ng xung nh chim b cu, u trn Ngi" (Ma-thi- 3:16).

 

2. L Bp-tem c ngha g?

a. L Bp-tem ca Ging l n nn Nj tip nhn ng Cu Th sp ljn.

"Phao-l bn ni rng: Ging lm php bp-tem v s n nn ti, m truyn dn phi tin ng s ljn sau mnh, ngha l tin c Cha Jsus" (Cng v 19:4).

b. L Bp-tem nhn danh Cha Gi-xu l nhn Ngi lm Cu Cha ca mnh v khi ܮc dm trong nܧc l k mnh ng cht v ng chn vi Cha v ǩi sng c ri t nܧc ln l k mnh ng sng li vi Cha trong ǩi sng mi.

"Vy chng ta b chn vi Ngi bi php bp tem trong s cht Ngi, hu cho ng Christ nh vinh hin ca Cha ܮc t k cht sng li th no, th chng ta cng sng trong ǩi mi th y" (R-ma 6:4).

 

3. Chu php Bp-tem c ch li g?

C ch li ln lm:

a. ܮc lm trn mnh lnh Cha dy.

"Vy, hy i dy d mun dn, hy nhn danh c Cha, c Con, v c Thnh Linh m lm php bp tem cho h, v dy h gi ht c mi iu m ta truyn cho cc ngi. V ny, ta thܩng cng cc ngi lun cho ljn tn th" (Ma-thi- 28:19-20).

b. ܮc hip nht vi Cha trong s cht, s chn v s sng li ca Ngi.

"Vy chng ta b chn vi Ngi bi php bp tem trong s cht Ngi, hu cho ng Christ nh vinh hin ca Cha ܮc t k cht sng li th no, th chng ta cng sng trong ǩi mi th y" (R-ma 6:4).

 

4. iu kin Nj ܮc th l Bp-tem l g?

a. tht lng tin nhn Cha Gi-xu.

b. i sng tht s ǰi mi tr nn con ci c Cha Tri.

c. Bit v tin cc gio l cn bn

 

5. Nu mt ngܩi tin Cha, cha chu bp-tem m qua ǩi th ܮc cu hay khng?

ܮc!

"on li ni rng: Hi Jsus, khi Ngi ljn trong nܧc mnh ri, xin nh ly ti! c Cha Jsus p rng: Qu tht, ta ni cng ngi, hm nay ngi s ܮc vi ta trong ni Ba-ra-i" (Lu-ca 23:42-43).

 

B.   L Tic Thnh

 

1. Ai lp L Tic Thnh?

c Cha Gi-xu

"Khi ng n, c Cha Jsus ly bnh, t n ri, b ra a cho mn m rng: Hy ly n i, ny l thn th ta. Ngi li ly chn, t n ri, a cho mn m rng: Ht thy hy ung i; v ny l huyt ta, huyt ca s giao ܧc ǰ ra cho nhiu ngܩi ܮc tha ti" (Ma-thi- 26:26-28).

 

2. ngha ca Tic Thnh l g?

Dng ming bnh v chn rܮu nho Nj ch v thn Cha v chng ta m tan nt, huyt Cha v chng ta m ǰ ra, Nj tܪng nim s au ǧn ca Ngi.

"V, ti c nhn ni Cha iu ti dy cho anh em: y l c Cha Jsus, trong m Ngi b np, ly bnh, t n, ri b ra m phn rng: Ny l thn th ta, v cc ngi m ph cho; hy lm iu ny Nj nh ta. Cng mt l y, sai khi n ba ti ri, Ngi ly chn v phn rng: Chn ny l s giao ܧc mi trong huyt ta; h khi no cc ngi ung, hy lm iu ny Nj nh ta" (1 C-rinh-t 11:23-25).

 

3. Trch nhim ca ngܩi d tic thnh l g?

Phi truyn ra s cht ca Cha cho ljn khi Ngi tr li.

"y vy, mi ln anh em n bnh ny, ung chn ny, th rao s cht ca Cha cho ti lc Ngi ljn" (1 C-rinh-t 11:26).

 

4. Phܧc hnh ca k ܮc d tic thnh l g?

a. nh v thng cng trong s thng kh ca Cha.

"Cho ljn ni ti ܮc bit Ngi, v quyn php s sng li ca Ngi, v s thng cng thng kh ca Ngi, lm cho ti nn ging nh Ngi trong s cht Ngi" (Phi-lp 3:10).

b. bo m mt tic mi trn tri, gi l tic cܧi Chin Con.

"Ta phn cng cc ngi, t ry v sau, ta khng ung tri nho ny na, cho ljn ngy m ta s ung tri nho mi cng cc ngi trong nܧc ca Cha ta" (Ma-thi- 26:29).

"Thin s phi cng ti rng: Hy chp: Phܧc thay cho nhng k ܮc mi ljn d tic cܧi Chin Con! Ngܩi li tip rng: l nhng li chn tht ca c Cha Tri" (Khi huyn 19:9).

 

5. Ti sao mi ngܩi du mi tin hay theo Cha lu du th l bp-tem hay cha chu bp-tem NJu ܮc d tic thnh?

V bnh v chn tܮng trng cho thn v huyt Cha dnh cho tt c nhng ai p ng li mi ca Cha v tm ljn tin nhn Ngi. Ngܩi no cha n nn u phc Cha th phi ch cho ljn khi c c tin ni Cha Cu Th Jsus.

"c Cha Jsus phn rng: Ta l bnh ca s sng; ai ljn cng ta chng h i, v ai tin ta chng h kht" (Ging 6:35).

"Ai n tht v ung huyt ta th ܮc s sng ǩi ǩi; ni ngy sau rt, ta s khin ngܩi sng li. V tht ta tht l n, huyt ta tht l ung. Ngܩi no n tht ta v ung huyt ta, th trong ta, v ta trong ngܩi" (Ging 6:54-56).

"Bi , ai n bnh hoc ung chn ca Cha cch khng xng ng, th s mc ti vi thn v huyt ca Cha" (1 C-rinh-t 11:27).

 

C. L Thnh Hn

 

1. Ai lp l thnh hn v khi no?

c Cha Tri lp l thnh hn, sau khi dng nn t tng loi ngܩi.

"Ngi tr li rng: Cc ngi h cha džc li chp v ng To Ha, hi ban u, dng nn mt ngܩi nam, mt ngܩi n, v c phn rng: V c ngܩi nam s la cha m, m dnh du vi v mnh; hai ngܩi s cng nn mt tht hay sao?" (Ma-thi- 19:4-5)

 

2. c Cha Tri lp l hn nhn vi mc ch g?

a. v chng gip ǫ ln nhau.

"Gi-h-va c Cha Tri phn rng: Loi ngܩi mt mnh th khng tt; ta s lm nn mt k gipǫging nh n" (Sng Th K 2:18).

b. sanh sn thm nhiu trn t.

"c Cha Tri ban phܧc cho loi ngܩi v phn rng: Hy sanh sn, thm nhiu, lm cho y dy t; hy lm cho t phc tng, hy qun tr loi c dܧi bin, loi chim trn tri cng cc vt sng hnh Ƕng trn mt t" (Sng Th K 1:28).

c. chung hܪng mi tng thng tuyt diu nh ng Christ v Hi Thnh.

"Vy nn ngܩi ǩn ng phi la cha m m dnh du vi v mnh, hai ngܩi cng nn mt tht. S mu nhim y l ln, ti ni v ng Christ v Hi thnh vy" (-ph-s 5:31-32).

 

3. Th no l mt hn nhn p c Cha Tri?

a. C hai NJu l con ci ca Cha.

"Ch mang ch chung vi k chng tin. Bi v cng bnh vi gian c c ha hip nhau ܮc chng? S sng vi s ti c thng ng nhau ܮc chng" (2 C-rinh-t 6:14)?

b. Ngܩi nam c mt v v ngܩi n c mt chng m thi.

"V, hi sng ca c Cha Tri du c d dt, ch lm nn mt ngܩi m thi. Nhng v sao ch lm mt ngܩi? y l v tm mt dng di thnh. Vy cc ngi kh cn thn trong tm thn mnh; ch i cch phnh di vi v mnh ly lc tui tr" (Ma-la-chi 2:15).

 

4. Tn phi kt hn vi tn th c phi l k th tn gio khng?

Khng! V Cha bit mun c mt gia nh hnh phc th v chng phi ng mt tm tnh ng t tܪng, ng tn ngܫng.

"Nu hai ngܩi khng ng vi nhau, th h cng i chung ܮc sao" (A-mt 3:3)?

Th d:

a. Cng bnh v gian c khng th kt hp vi nhau ܮc.

b. nh sng v bng ti khng th ha ng vi nhau ܮc.

c. Cu Cha v ma qu khng th ha hp vi nhau ܮc.

d. Ngܩi tin Cha khng c phn g vi ngܩi khng tin Cha.

e. n th c Cha Tri khng c tng quan g vi hnh tܮng.

Vy ng mang ch chung vi k chng tin, nh con b v con la khng th mang mt ch.

"Ch cy bng mt con b thng chung vi mt con la" (Phc Truyn lut l k 22:10).

"Ch mang ch chung vi k chng tin. Bi v cng bnh vi gian c c ha hip nhau ܮc chng? S sng vi s ti c thng ng nhau ܮc chng? ng Christ v B-li-an no c ha hip chi, hay l k tin c phn g vi k chng tin? C th no hip NJn th c Cha Tri li vi hnh tܮng t thn? V chng ta l NJn th ca c Cha Tri hng sng, nh c Cha Tri phn rng: Ta sv i li gia h; ta s lm c Cha Tri ca h, v h lm dn ta. Bi vy Cha phn rng: Hy ra khi gia chng n, hy phn r ra khi chng n, ng Ƕng ljn u, Th ta s tip nhn cc ngi: Ta s lm Cha cc ngi, Cc ngi lm con trai con gi ta, Cha Ton nng phn nh vy" (2 C-rinh-t 6:14-18).

 

5. Quyn hn ca chng v v ljn u?

Chng lm g phi ܮc s ng ca v, v lm g phi ܮc s ng ca chng, v c hai tr nn mt.

"Chng phi lm ht bn phn i vi v, v i vi chng cng vy. V khng c quyn t ch v thn mnh, bn l chng; chng cng vy, khng c quyn t ch v thn mnh bn l v" (1 C-rinh-t 7:3-4).

 

6. Bn phn ca v l g?

Bn phn ca v l phc tng chng.

"Hi k lm v, phi vng phc chng mnh nh vng phc Cha, v chng l u v, khc no ng Christ l u Hi thnh, Hi thnh l thn th Ngi, v Ngi l Cu Cha ca Hi thnh. y vy, nh Hi thnh phc dܧi ng Christ, th ǩn b cng phi phc dܧi quyn chng mnh trong mi s" (-ph-s 5:22-24).

 

7. Bn phn ca chng l g?

Bn phn ca chng l yu v nh ng Christ yu Hi Thnh.

"Hi ngܩi lm chng, hy yu v mnh, nh ng Christ yu Hi thnh, ph chnh mnh v Hi thnh" (-ph-s 5:25),

"Cng mt th y, chng phi yu v nh chnh thn mnh. Ai yu v mnh th yu chnh mnh vy. V chng h c ngܩi no ght chnh thn mnh, nhng nui nng sn sc n nh ng Christ i vi Hi thnh" (-ph-s 5:28-29),

"Hi ngܩi lm chng, hy t iu khn ngoan ra trong s n vi v mnh, nh l vi ging yu ui hn; v h s cng anh em hܪng phܧc s sng, nn phi knh n h, hu cho khng iu g lm ri lon s cu nguyn ca anh em" (1 Phi-e-r 3:7).

 

D. L Dng Con

 

1. Ti sao tn hu phi em con mnh dng ln Cha?

a. V nhn rng con mnh l c nghip ǩi ǩi ca Cha cho, n qu hn bt c c nghip no ti trn gian.

"Ka, con ci l c nghip bi c Gi-h-va m ra; Bng tri ca t cung l phn thܪng" (Thi Thin 127:3).

b. V xa nay nhng ngܩi yu mn Cha NJu dng con mnh cho Ngi, Nj

chng ܮc Ngi trng dng trong cng vic cao c, nh b Anne:

"V vy, ti cng dng n cho c Gi-h-va; ti cho c Gi-h-va mܮn n trn ǩi n. on m con NJu th ly ti trܧc mt c Gi-h-va" (1 Sa-mu-n 1:28).

Nh Ma-ri:

"Khi ht nhng ngy tinh sch ri, theo lut php Mi-se, Gi-sp v Ma-ri em con tr ln thnh Gi-ru-sa-lem Nj dng cho Cha" (Lu-ca 2:22),

Чc ao chng ta NJu ni ܮc nh Gi-su:

"Nu chng thch cho cc ngi phc s c Gi-h-va, th ngy nay hy chn ai m mnh mun phc s, hoc cc thn m t ph cc ngi hu vic bn kia sng, hoc cc thn dn A-m-rt trong x m cc ngi;nhng ta v nh ta s phc s c Gi-h-va" (Gi-su 24:15).

 

2. Mt ngܩi dng con cho Cha th cn c trch nhim i vi con y khng?

Xa nay Cha dng cha m Nj o to con ci ǡc dng cho Ngi:

a. Cha dng p-ra-ham sanh ra mt tuyn dn cho Ngi. Qua dn , Ngi ban s khi th cho nhn loi. Cng qua dn , Ngi ban ng Cu Th cho nhn loi. Hai vic ny quan trng nht trong lch s loi ngܩi.

"Ta chn ngܩi ǥng ngܩi khin dy cc con cng ni nh ngܩi gi theo o c Gi-h-va, lm cc iu cng bnh v ngay thng; th th, c Gi-h-va s lm cho ng nghim li Ngi ha cng p-ra-ham" (Sng Th K 18:19).

b. c nhng bc v nhn, Cha chun b cc bn cha m nh Am-ram v Gi-k-bt, cha m ca Mi-se (Xut -dp-t k 2:1-10 & H-b-r 11:23-28 & Dn s k 26:59); An-ne, m ca Sa-mu-n (1 Sa-mu-n 1) -nt, m ca Ti-m-th (2 Ti-m-th 1:5).

c. Cha m c trch nhim:

1. Nui con ci

"Hi cc ngܩi lm cha, ch chc cho con ci mnh gin d, hy dng s sa pht khuyn bo ca Cha m nui nng chng n" (-ph-s 6:4).

2. Dy d con ci

"Hy dy cho tr th con ܩng n phi theo; Du khi n tr v gi, cng khng h la khi " (Chm ngn 22:6).

"Hy dy n li cho con ci mnh, ni ljn hoc khi ngi ngitrong nh hay l i ܩng, hoc khi ngi nm hay l khi chi dy. Cng phi ghi cc li y trn ct nh v trn ca mnh" (Phc Truyn lut l k 11:19-20).

3. Lm gng cho con ci

"Mc ch ca s rn bo, y l s yu thng, bi lngtinh sch, lng tm tt v c tin tht m sanh ra" (1 Ti-m-th 1:5).

 

3. C phi cha m c quyn tuyt i trn con ci khng?

Khng? Ai hnh Ƕng nh vy l sai lm:

a. V chng ta bit con ci l c nghip ca Cha cho, chnh chng ta v mi s chng ta c cng vy.

b. V chng ta dng con mnh cho Cha, chng n hon ton thuc v Ngi. V lun lc no, vic g Cha mun dng n, chng ta phi ci u. l quyn tuyt i ca Ngi, thm ch Cha mun em chng n v trܧc vi Ngi trn tri cng vy.

 

E. L An Tng

 

1. C phi nh lm l an tng m ngܩi cht ܮc cu khng?

Khng! Ai tin Cha Jsus th ܮc cu, ai khng tin Cha Jsus th b h mt. K tin Cha d cht cch no khng c khng ܮc lm l, khng ܮc an tng cng ܮc cu. Hy xem s cht ca ngܩi trm cܧp bn cnh Cha Jsus (Lu-ca 23:40-43).

"Nhng tn kia trch n rng: Ngi cng chu mt hnh pht y, cn chng s c Cha Tri sao? V phn chng ta, ch l s cng bnh, v hnh ta chu xng vi vic ta lm; nhng ngi ny khng h lm mt iu g c. on li ni rng: Hi Jsus, khi Ngi ljn trong nܧc mnh ri, xin nh ly ti! c Cha Jsus p rng: Qu tht, ta ni cng ngi, hm nay ngi s ܮc vi ta trong ni Ba-ra-i" (Lu-ca 23:40-43).

 

2. Th th ti sao mi ln c ngܩi cht, tang gia phi mi Mc S hay Truyn o lm l an tng?

Lm l an tng khng phi lo cho ngܩi cht m lo cho ngܩi sng:

a. An i tang gia

"Hi anh em, chng ti chng mun anh em khng bit v phn ngܩi ng, hu cho anh em ch bun ru nh ngܩi khc khng c s trng cy" (1 T-sa-l-ni-ca 4:13).

b. Cnh co mi ngܩi chun b sn sng cho ngy mnh qua ǩi.

"Hi Y-s-ra-n, vy nn ta s i ngi dܩng y; hi Y-s-ra-n, v ta s i ngi dܩng y, nn ngi kh sa son m gp c Cha Tri ngi" (A-mt 4:12).

c. Ku gi ti nhn n nn.

"Ngܩi giu ni m ph ang b au ǧn, ngܧc mt ln, xa thy p-ra-ham, v La-xa-r trong lng ngܩi" (Lu-ca 16:23);

d. Khch l mi ngܩi theo Cha

1. Чc ao ܮc cht nh ngܩi cng ngha "Ai ljm ܮc bi ct ca Gia-cp, Ai tu b ܮc phn t ca Y-s-ra-n? Ngܩi cng chnh thc th no, ti nguyn thc th y; Cui cng ngܩi ngha lm sao, ti nguyn cui cng ti lm vy" (Dn s K 23:10)!

2. Чc ao ܮc cht nh ngܩi thnh ca c Cha Tri

"S cht ca cc ngܩi thnh. L qu bu trܧc mt c Gi-h-va" (Thi Thin 116:15).

3. Чc ao ܮc cht cch no Nj tn vinh Cha

"Ngi ni iu Nj ch v Phi-e-r s cht cch no ǥng sng danh c Cha Jsus. V sau khi phn nh vy, Ngi li rng: Hy theo ta" (Ging 21:19).

4. Чc ao ܮc Cha Gi-xu ng dy tip linh hn mnh nh -tin.

"Nhng ngܩi, ܮc y dy c Thnh Linh, mt ng chm ln tri, thy s vinh hin ca c Cha Tri, v c Cha Jsus ng bn hu c Cha Tri" (Cng v 7:55);

5. Чc ao ܮc nh Phao-l khi sp tt hi.

"Ta nh trn tt lnh, xong s chy, gi ܮc c tin. Hin nay mo triu thin ca s cng bnh Nj dnh cho ta; Cha l quan n cng bnh, s ban mo y cho ta trong ngy , khng nhng cho ta m thi, nhng cng cho mi k yu mn s hin ljn ca Ngi" (2 Ti-m-th 4:7-8).

6. Чc ao nh La-xa-r, du phi ngho kh.

"V, ngܩi ngho cht, thin s em Nj vo lng p-ra-ham; ngܩi giu cng cht, ngܩi ta em chn" (Lu-ca 16:22).

7. Чc ao trung tn vi Cha cho ljn cht.

"Ngi ch ngi iu mnh s chu kh. Ny, ma qu s qung nhiu k trong cc ngi vo ngc, hu cho cc ngi b th thch; cc ngi s b hon nn trong mܩi ngy. Kh gi trung tn cho ljn cht, ri ta s ban cho ngi m triu thin ca s sng" (Khi huyn 2:10).

8. Чc ao trn ǩi sng trong Cha Nj ܮc cht trong Cha.

"Ti nghe c ting ljn t trn tri rng: Hy vit ly: T ry, phܧc thay cho nhng ngܩi cht l ngܩi cht trong Cha! c Thnh Linh phn: Phi, v nhng ngܩi y ngh ngi khi s kh nhc, v vic lm mnh theo sau" (Khi huyn 14:13).

 

3. C nn lm l an tng cho tn yu ui khng?

Nn lm! Nu ܮc tang gia mi, nh trn ni, chng ta khng lm l cho ai ܮc cu, m ch Nj an i, cnh co, khch l tang gia. Trong trܩng hp ny ngܩi hnh l khng nn NJ cp ljn s cu ri linh hn ca ngܩi cht. V l vic ring gia c Cha Tri v k y, m ch nn c s mng trc tip cho nhng ngܩi ang ng trܧc mt mnh. Nhiu trܩng hp nh vy thc tnh tang gia v em h ljn s n nn.

 

4. Ti sao ngܩi tin Cha cng cht nh ngܩi khng tin Cha?

Theo nh nh cho loi ngܩi phi cht mt ln (v lun thin c), ri chu phn xt (H-b-r 9:27).

S cht khng phi l im tn cng ca mt ngܩi, n l im tn cng ca cuc ǩi tm thi ti trn gian song l khi im ca cuc ǩi vnh vin trn thin ng hay dܧi a ngc nh La-xa-r v ngܩi giu c. V th, chng ta gi cht l qua ǩi hay t trn.

 

Cu gc ca bi hc:

"Nhng anh em l dng ging ܮc la chn, l chc thy t l nh vua, l dn thnh l dn thuc v c Cha Tri, hu cho anh em rao ging nhn c ca ng gi anh em ra khi ni ti tm, ljn ni sng lng l lng ca Ngi" (1 Phi-e-r 2:9).

 

Ghi Ch:

 

==================================


 

Bi 11

Thin ng v Thin S

Ha Ngc v Ma qu

 

1. Thin ng l g?

L nh ca c Cha Tri, l ni ng ca Ngi.

"Trong nh Cha ta c nhiu ch ; bng chng vy, ta ni cho cc ngi ri. Ta i sm sn cho cc ngi mt ch. Khi ta i, v sm sn cho cc ngi mt ch ri, ta s tr li em cc ngi i vi ta, hu cho ta u th cc ngi cng " (Ging 14:2-3).

 

2. Thin ng u?

Thin ng trn tri.

"c Gi-h-va phn nh vy: Tri l ngai ta, t l b-chn ta. Cc ngi s xy nh th no cho ta? Cc ngi s ly ni no lm ch ngh-ngi cho ta?" (-sai 66:1)

 

3. Thin ng ra sao?

Ti thin ng khng c bnh tt, cht chc nn cng khng c tang ch, khc lc, kh au. Ti khng cn mt tri v khng c ban m, nht l khng c ti li. Ti thin ng co cuc sng vnh cu.

"Ngi s lau ro ht nܧc mt khi mt chng, s khng c s cht ,cng khng c than khc, ku ca, hay l au ǧn na; v nhng s th nht qua ri." (Khi huyn 21:4)

" , ti khng thy NJn th no; v Cha l c Cha TrI ton nng v Chin Con NJu l NJn th ca thnh. Thnh cng khng cn mt tri, mt trng Nj soi sng; v vinh hin ca c Cha Tri chi li cho, v Chin Con l ngn n ca thnh. Cc dn s i gia s sng thnh v cc vua trn t s em vinh hin mnh vo . Nhng ca thnh ban ngy khng ng, v khng c ban m. Ngܩi ta s em vinh hin v ph qu ca cc dn ljn ; k u, ngܩi lm iu gm ghic v ni di khng h ܮc vo thnh; nhng ch c nhng k bin tn trong sch s sng ca Chin Con." (Khi Huyn 21:22-27)

 

4. Ai ܮc thin ng?

a. Thin s

"Nhng anh em ti gn ni Si-n, gn thnh ca c Cha Tri hng sng, tc l Gi-ru-sa-lem trn tri, gn mun vn thin s nhm li" (H-b-r 12:22),

b. Nhng k tin nhn Cu Cha Gi-xu

"Khi ta i, v sm sn cho cc ngi mt ch ri, ta s tr li em cc ngi i vi ta, hu cho ta u th cc ngi cng " (Ging 14:3).

 

5. Ha ngc l g?

L mt h la ǩi ǩi.

"K , Ngi s phn cng nhng ngܩi bn t rng: Hi k b ra, hy lui ra khi ta; i vo la ǩi ǩi sm sn cho ma qu v nhng qu s n" (Ma-thi- 25:41).

 

6. c Cha Tri dng nn ha ngc Nj lm g?

a. dnh cho ma qu v qu s n.

"Cn ma qu l a d dnh chng, th b qung xung h la v dim, trong c con th v tin tri gi ri. Chng n s phi chu kh c ngy ln m cho ljn ǩi ǩi" (Khi huyn 20:10).

b. dnh cho k theo ma qu v cc qu s n.

"K , Ngi s phn cng nhng ngܩi bn t rng: Hi k b ra, hy lui ra khi ta; i vo la ǩi ǩi sm sn cho ma qu v nhng qu s n" (Ma-thi- 25:41).

 

 

7. Ha ngc c thiu hy nhng k trong khng?

Khng! H b au ǧn c ngy ln m, nghin rng cht lܫi, khc lc, mun cht m khng cht ܮc.

"Cn ma qu l a d dnh chng, th b qung xung h la v dim, trong c con th v tin tri gi ri. Chng n s phi chu kh c ngy ln m cho ljn ǩi ǩi" (Khi huyn 20:10).

"Con Ngܩi s sai cc thin s Ngi thu mi gng xu v nhng k lm c khi nܧc Ngi, v qung nhng ngܩi vo l la, l ni s c khc lc v nghin rng" (Ma-thi- 13:41-42).

 

8. Nhng k trong ha ngc phi chu kh hnh bao lu?

Nhng k trong ha ngc b kh hnh ǩi ǩi v ti ni khng c mt tri nn khng c gi ngy thng, nm g c.

 

Cu gc ca bi hc:

"Trong nh Cha ta c nhiu ch ; bng chng vy, ta ni cho cc ngi ri. Ta i sm sn cho cc ngi mt ch. Khi ta i, v sm sn cho cc ngi mt ch ri, ta s tr li em cc ngi i vi ta, hu cho ta u th cc ngi cng " (Ging 14:2-3).

 

Ghi Ch:

 

 

===================================================

 


 

Bi 12

S Ti Lm Ca Cha Gi-xu

 

1. S ti lm ca Cha Gi-xu l g?

S ti lm ca Cha Gi-xu l s tr li trn gian ca Ngi.

 

2. C chc chn Cha s ti lm khng?

Chc chn lm

a. Tn Чc NJ cp ljn Cha ti lm nhiu nht, c mi 25 cu th c mt cu ni v Cha ti lm.

b. Cha Gi-xu nhiu ln, nhiu cch dy d v s ti lm ca Ngi.

1. Cha phn trc tip

"Khi ta i, v sm sn cho cc ngi mt ch ri, ta s tr li em cc ngi i vi ta, hu cho ta u th cc ngi cng " (Ging 14:3).

2. Cha phn bng th d nh lܧi c, ta-lng, y t, n ng trinh. Cha phn bng n ng nh trong Ma-thi- 24, 28, Mc 13 v Lu-ca 17:21

c. Cha ng n li phn ca Ngi.

"Tri t s qua, nhng li ta ni chng bao gi qua i" (Ma-thi- 24:35).

d. Kinh Thnh ni tin tri v Cha Gi-xu, ging sinh, chu cht, sng li v v tri ܮc ng nghim tng chi tit. By gi ch cn li tin tri v Cha ti lm, chc chn s ܮc ng nghim nh vy.

"ng lm chng cho nhng iu y, phn rng: Phi, ta ljn mau chng. A-men, ly c Cha Jsus, xin hy ljn!" (Khi huyn 22:20)

 

3. C bit ngy no Cha s ti lm hay khng?

Khng!

a. Cha khng nh:

"V ngy v gi , chng c ai bit chi c, thin s trn tri hay l Con cng vy, song ch mt mnh Cha bit thi... Vy, hy tnh thc v cc ngi khng bit ngy ngo Cha mnh s ljn... Vy th cc ngi cng hy chc cho sn, v Con ngܩi s ljn trong gi cc ngi khng ng" (Ma-thi- 24:36).

b. Phao-l v Phi-e-r cng nhc cho Hi thnh thi by gi rng ngy ca Cha ljn nh k trm trong ban m, tc l thnh lnh.

"Song le, ngy ca Cha s ljn nh k trm. By gi cc tng tri s c ting vang rm m qua i, cc th cht b t m tiu tn, t cng mi cng trnh trn n NJu s b t chy c" (2 Phi-e-r 3:10).

"V chnh anh em bit r lm rng ngy ca Cha s ljn nh k trm trong ban m vy" (1 T-sa-l-ni-ca 5:2).

 

4. Cha s ti lm cch no?

a. Cha s ti lm nh lc Ngi thng thin.

"Jsus ny ܮc ct ln tri khi gia cc ngi, cng s tr li nh cch cc ngi thy Ngi ln tri vy" (Cng v 1:11).

b. Cha s ly i quyn, i vinh ng trn my tri m xung vi mun vn thin s.

"By gi ngܩi ta s thy Con ngܩi ly i quyn i vinh ng ljn trn m my; Ngi s sai cc thin s ǥng nhm nhng k ܮc chn bn phng, t u cng t cho ljn u cng tri" (Mc 13:26-37).

 

5. Cha ti lm Nj lm g?

a. Cha s khin nhng k thuc v Ngi t ǩi A-am cho ljn ngy ܮc sng li khi phn m, mc cho h mt thn th mi, y vinh quang nh mt tri, nh cc ngi sao.

"V, ny l iu chng ti nh li Cha m rao bo cho anh em: chng ta l k sng, cnli cho ljn k Cha ljn, th khng ln trܧc nhng ngܩi ng ri. V s c ting ku ln v ting ca thin s ln cng ting kn ca c Cha Tri, th chnh mnh Chatrn tri ging xung; by gi nhng k cht trong ng Christ, s sng li trܧc ht" (1 T-sa-l-ni-ca 4: 15-16).

"Ny l s mu nhim ti t cho anh em: Chng ta khng ng ht, nhng ht thy NJu s bin ha, trong giy pht, trong nhy mt, lc ting kn cht; v kn s thi, k cht NJu sng li ܮc khng hay h nt, v chng ta NJu s bin ha" (1 C-rinh-t 15: 51-52).

b. Cha s bin ha thn th ca nhng k thuc v Ngi m cn ang sng ܮc vinh hin tuyt vi nh Ngi ri ct c hai ln khng trung Nj gp Ngi. Cuc on t v i khng tin khong hu ܮc mnh danh l: Tic Cܧi Chin Con.

"Nhng chng ta l cng-dn trn tri; y l t ni m chng ta trng Ǯi Cu Cha mnh l c Cha Jsus Christ, Ngi s bin ha thn th hn mt chng ta ra ging nh thn th vinh hin Ngi, y theo quyn php Ngi c Nj phc mun vt" (Phi-lp 3: 20-21).

"K ljn chng ta l k sng, m cnli, s cng nhau NJu ܮc ct ln vi nhng ngܩi y gia m my, ti ni khng trung m gp Cha, nh vy chng ta scng Cha lun lun. Th th, anh em hy dng li m yn i nhau" (1 T-sa-l-ni-ca 4: 17-18).

c. By gi, chng ta s hܪng trn s cu ri trong ba phn: LINH ܮc cu ngay khi tin Cha. HN ang ܮc cu hng ngy sut cuc ǩi theo Cha. THN s ܮc cu chnh lc .

"Khng nhng mun vt thi, li chng ta, l k c tri u ma ca c Thnh Linh, cng than th trong lng ang khi trng Ǯi s lm con nui, tc l s cu chuc thn th chng ta vy" (R-ma 8: 23).

d. Sau , Cha ln ta sc trng on xt nhng k khng thuc v Ngi.

"By gi ti thy mt ta ln v trng cng ng ng ngi trn; trܧc mt Ngi tri t NJu trn ht, chng cn thy ch no cho n na. Ti thy nhng k cht, c ln v nh, ng trܧc ta, v cc sch th m ra. Cng c m mt quyn sch khc na, l sch s sng; nhng k cht b x on ty cng vic mnh lm, c nh li bin trong nhng sch y" (Khi huyn 20: 11-12).

Vy, Cha ti lm l hi vng ln lao nht ca chng ta.

"Nu chng ta ch c s trng cy trong ng Christ v ǩi ny m thi, th trong c mi ngܩi, chng ta l k khn nn hn ht" (1 C-rinh-t 15: 19).

 

6. Ti sao ljn nay Cha cha ti lm?

a. Cha ha ljn mau chng.

"Ny, ta ljn mau chng, v em phn thܪng theo vi ta, Nj tr cho mi ngܩi ty theo cng vic h lm" (Khi huyn 22: 12).

b. Phao-l v Gia-c qu quyt: Ngy Cha ljn gn ri

"Hy cho mi ngܩi NJu bit nt nhu m ca anh em. Cha gn ri" (Phi-lp 4: 5).

"Anh em cng vy, hy nhn nhc v bn lng; v k Cha ljn gn ri" (Gia-c 5: 8).

c. Tc gi th H-b-r qu quyt: Cha khng chm tr.

"Cn t lu, tht t lu na, Th ng ljn s ljn; Ngi khng chm tr u. Nhng v lng nhn t, nhn ni, Ngi ch Ǯi ti nhn n nn" (H-b-r 10: 37).

"Cha khng chm tr v li ha ca Ngi nh my ngܩi kia tܪng u, nhng Ngi ly lng nhn nhc i vi anh em, khng mun cho mt ngܩi no cht mt, song mun cho mi ngܩi NJu n nn" (2 Phi-e-r 3: 9).

d. Ngh rng Cha khng ljn hay ngh rng Cha chm ljn l mt s cm d him ngho.

"Nu, tri li, l mt y t xu, n ngh thm rng: Ch ta ljn chm, bn nh k cng lm vic vi mnh, v n ung vi phܩng say rܮu, th ch n s ljn trong ngy n khng ng v gi n khng bit. Ch s nh x xng v nh phn n ng vi k gi hnh. l ni s c khc lc v nghin rng" (Ma-thi- 24: 48-51).

 

7. Chng ta phi lm g ang khi ch Ǯi Cha ti lm?

a. Phi st sng ging Tin Lnh

"Tin Lnh ny v nܧc c Cha Tri s ܮc ging ra khp t, Nj lm chng cho mun dn. By gi s cui cng s ljn" (Ma-thi- 24: 14).

b. Hy thc tnh trong cch n thܩng ngy

"Mi ngܩi phi vng phc cc ng cm quyn trn mnh; v chng c quyn no m chng ljn bi c Cha Tri, cc quyn NJu bܧc c Cha Tri ch nh. Cho nn ai chng c quyn php, tc l i ch vi mng lnh c Cha Tri lp; v nhng k i ch th chuc ly s phn xt vo mnh. V, cc quan quyn khng phi Nj cho ngܩi lm lnh s, m Nj cho ngܩi lm d s. Ngi mun khng s quyn php chng? Hy lm iu lnh, s ܮc khen thܪng; v quan quyn l chc vic ca c Cha Tri Nj lm ch cho ngi. Song nu ngi lm c, th hy s, v ngܩi cm gm chng phi l v c; ngܩi l chc vic ca c Cha Tri Nj lm ra s cng bnh v pht k lm d. Vy nn cn phi vng phc, chng nhng v s hnh pht thi, nhng cng v c lng tm. y cng bi l m anh em np thu, v cc quan quyn l y t ca c Cha Tri, hng gi vic y. Phi tr cho mi ngܩi iu mnh mc: np thu cho k mnh phi np thu; ng gp cho k mnh phi ng gp; s k mnh ng s; knh k mnh ng knh. ng mc n ai chi ht, ch mc n v s yu thng nhau m thi, v ai yu k ln cn mnh, y l lm trn lut php. V, nhng iu rn ny: Ngi ch phm ti t dm, ch git ngܩi, ch trm cܧp, ch tham lam, m mi iu rn khc na, bt lun iu no, NJu tm li trong mt li ny: Ngi phi yu k ln cn mnh nh mnh. S yu thng chng h lm hi k ln cn; vy yu thng l s lm trn lut php. Hy n nh vy, v bit thi k ng lc chng ta y: gi anh em t ng thc dy ljn, bi s cu hin nay gn chng ta hn lc chng ta mi tin. m khuya, ngy gn ljn; vy chng ta hy lt b nhng vic ti tm m mc ly o gip sng lng. Hy bܧc i cch hn hoi nh gia ban ngy. Ch np mnh vo s qu Ƕ v say sa, bung tung v by b, ry r v ghen ght; nhng hy mc ly c Cha Jsus Christ, ch chm nom v xc tht m lm cho ph lng dc n" (R-ma 13:1-14).

c. Hy st sng phc v Cha

"Vy, hi anh em yu du ca ti, hy vng vng, ch rng Ƕng, hy lm cng vic Cha cch d dt lun, v bit rng cng kh ca anh em trong Cha chng phi l v ch u" (1 C-rinh-t 15:58).

 

Cu gc ca bi hc:

"Ny, ta ljn mau chng, v em phn thܪng theo vi ta, Nj tr cho mi ngܩi ty theo cng vic h lm" (Khi huyn 22:12).

 

Ghi Ch:

 

===============================================

 

 

Phn Ph Thm

 

I. Bi Cu Nguyn Chung (hc thuc lng)

Ly Cha chng con trn tri. Danh Cha ܮc tn thnh Nܧc Cha ܮc ljn, Cha ܮc nn t nh tri. Xin cho chng con hm nay n ngy, Xin tha ti cho chng con, nh chng con tha cho k phm ti nghch cng chng con. Xin ch Nj chng con b cm d, Song cu chng con khi iu c V Nܧc, Quyn, Vinh hin NJu thuc v Cha ǩi ǩi v cng. A-men.

 

II. Bi Tn iu Cc S٭ (hc thuc lng)

Ti tin c Cha Tri Ton Nng l Cha, l ng dng nn tri t. Ti tin Gi-xu Christ l Con c Sanh ca c Cha Tri v Cha chng ta.

Ngi ܮc dng thai bi Thnh Linh, sanh bi N ng Trinh Ma-ri, chu thng kh dܧi tay Bn-x Phi-lt, b ng inh trn thp t gi, chu cht v chn; Ngi xung m ph, ljn ngy th ba, Ngi t k cht sng li. Ngi thng thin, ngi bn hu c Cha Tri Ton Nng l Cha; t Ngi s tr li Nj xt on k sng v k cht.

Ti tin Thnh Linh, ti tin Hi Thnh ph thng, s cm thng ca cc Thnh , s tha ti, s sng li ca thn th v s sng ǩi ǩi. A-men.

 

III. Bi Ha-l-lu-gia

Ha-l-lu-gia knh khen Jsus, Ha-l-lu-gia A-men

Ha-l-lu-gia knh khen Jsus, dt giy chng ti hoi.

 

IV. Bi Tn Vinh Chn Thn

Tn vinh Chn Thn ngun n v i, Dܧi t chng sinh ngi Cha khp ni, Tri cao cng chung khen ngi Ba Ngi; Cha Cha, cng Con, Thnh Linh mun ǩi. A-men.