Hi Thnh Tin Lnh Vit Nam

Thnh Kinh Thn Hc Vin Nha Trang

 

 

 

 

Ng Vng Thn Hc

 

 

 

 

 

Son gi Mc s Phm Xun Tn

 

 

================================

 

 

Thay Li Ta

 

Trong nhng nm nghin cu v hc hi Thn hc cng nh dch v son cc bi thuc khoa ny ti thܩng b lng tng. Lng tng chng nhng v thiu ng vng hay ti liu m cn vp phi vn NJ nht tr na.

Bi l y ti lu su tm tp Ng vng ny trܧc Nj gip mnh trong khi hc thm, sau cng gip cc anh ch ang kha Thn hc phn no.

V thiu phng tin, nn ti cho quay r-n- tng tp mt vo nm 1970 v xin qu Bn ch gio nhng lm li v thiu st.

Trong thi gian tu hc, ti li dng ma h Nj sa ǰi v b tc.

Li cu nguyn tha thit ca ti l xin c Cha Tri Ba Ngi oi dng tp Ng vng Thn hc ny gip ch cho Gio hi Ci chnh t nܧc Vit Nam yu qu. A-men.

 

H nm 1973

Mc s Phm Xun Tn

 

 

======================

 

Li ban thc hin: Quyn "Ng Vng Thn Hc" ny c gi tr lch s nhiu hn v ܮc vit trn 30 nm. Chng ti cho vo y Nj qu v Mc s, hc gi thy nhu cu cn c mt tiu chun thng nht trong vic xy dng ngn ng Thn hc Vit Nam v Nj ph bin ti liu ny mt cch rng ri.

Ch thch:

             V l do ch Krist hay Krit khng ܮc thng dng, chng ti xin thay bng "ng Christ"

             (*): cc t ܮc thm vo, c th chnh xc hn.

 

====================

THEOLOGICAL VOCABULARY

Ng Vng Thn Hc

 

A

 


Aah-Tehuti: Thn mt trng ca ngܩi Ai-cp.

Aeron: Arn, Anh ca Mise.

Aeronic blessing: Li chc phܧc ca thy t l Arn (Dn s K 6:24-25).

Aaronites: Lin quan vi Arn Thy t l Do-thi.

Ab: 1) Thng th nm ca ngܩi Do-thi

2) Mt tn gio ca ngܩi Ai-cp.

Abaddon: A-ba-ng, ni ti tm.

Abba: 1) Aba' ting Aram c ngha l Cha hoc c Cha Tri.

2) Gio s hoc nh thng thi ngܩi Do-thi

Abadon: S phng tng B.

Abase oneself: T ty.

Abbess: N tu vin trܪng.

Abbey: Tu vin trܪng.

Abbot: Tu vin trܪng.

Abecadarians: Ban vin Tn phi Nicolas Storch.

Abel: Abn, em ca Cain, con ca Adam (Sng th k 4:2).

Abelard, Pierre (Peter): Abla, Mt trit gia v thn o gia (1.079-1.142)

Abgar, Legend of: Thnh truyn ca p-ga (Th k III).

Abhor: Kh , gm gh.

Abide, Abiding: C tr.

Ability: Ti nng.

Abjuration: S bi o.

Abjure: Th Tuyt.

Able: Nng lc.

Ablution: L ra ti.

Abnegate: B (o).

Abnormal: Khc thܩng, Bt bnh thܩng.

Abode: Nh , ch .

Abode (Heavenly): Thin ng.

Abolish: Bi b, Ph b.

Abolitionism: Phong tro bi b ch Ƕ n l.

Abomination: iu kh , S gm ghic. Danh t trong Kinh Thnh ch v mt iu g tri vi l nghi v s tin knh thnh.

Abomination of desolation: S gm ghic ca s tn ph.

Aborigines: Th dn.

Abound: D dt.

Above: trn.

Abracadabra: T liu ph php Sy-ri

Abraham: p-ra-ham.

Abraham, Apocalyse of: Sch khi th ca p-ra-ham (Th k th II S.C.).

Abraham's bosom: Lng ca p-ra-ham (Lu-ca 16:22).

Abrahamic covenant: Giao ܧc p-ra-ham.

Abraham's seed: Dng di p-ra-ham.

Abraham, Testament of: Kinh ca p-ra-ham (ca ngܩi Do-thi trong th k II).

Abrahamites: T thuyt p-ra-ha-mt ( Sy-ri, chi thn tnh ca ng Christ, th k 9).

Abrenuntiatio: Tuyt i th.

Absence: Khim din, s.

Abstemil: Tn hu khng ܮc d l tic thnh.

Absolute, The: ng tuyt i.

Absolute attribute: Bn tnh tuyt i.

Absolute being: ng tuyt i.

Absolute cause: Nguyn nhn tuyt i.

Absolute dependence: c lp tuyt i.

Absolute Idea: L tܪng tuyt i.

Absolute Idealism: Tuyt i l tܪng thuyt.

Absolute Necessity: S cn yu tuyt i.

Absolute Predestination: Tin nh tuyt i.

Absolute value: Gi tr tuyt i.

Absolutity: Tuyt i tnh.

Absolution: S x ti.

Absolution of the Dead, Service: L cu nguyn x ti cho k cht.

Absolutism: Tuyt i lun, thuyt tuyt i chnh tr chuyn ch.

Absorption: Hp th.

Abstain: King c.

Abstinence: S king, c.

Abstinents: Tn phi Php vo h k th III ln n s cܧi g, tht v rܮu cho l ma qu dng nn.

Abstract: Tru tܮng, tot yu.

Abstractionism: Tru tܮng thuyt.

Absurd: Phi l.

Abundance: S d dt, s phng tng.

Abyss: Vc thm, vc khng y.

(1) Cu Чc: Ni cc linh hn .

(2) Tn Чc: Ni giam cm Sa-tan v c qu.

Abyssian Church: Hi thnh -ti--pi.

A..C.: (1) Ch vit tt v Ante Christum: trܧc ng Christ.

(2) Ch vit tt v Anno-Christi: trong nm ca ng Christ.

Acacian Schism: Mt nhnh ca nhm Arianism trong th k IV.

Acatholic: Khng phi Cng-gio.

Accad: Thnh ph A-ct do Nim-Rt xy dng.

Acca Larentia: A-ca La-rn-ti-a (N thn ca La-m).

Accept: Nhn lnh.

Acceptance: S nhn, S nhm.

Accepter: Ngܩi th lnh

Accidence: Tai nn; Tai bin.

Accidentalism: Ngu nhin lun.

Acclaim: Hoan-h.

Accommodation: S thun tin.

Accomplice: ng la.

Accomplishement of God: S hon tt ca c Cha Tri.

Accord: ng tnh; ng .

Accountability: S khai trnh, S gii thch.

Accursed: ng gm-gh.

Accuse: Khiu t.

Accusation: S t co.

Achieve: t ܮc.

Acknowledge: Nhn nhn.

Acknowledgement of God: S nhn nhn ca c Cha Tri.

Acolyte: Tu s.

Acquisition: S thu nhn ܮc.

Acrostic: Cht (Chit*) c thi. Bi th m cc ch u hip thnh mt ch c ngha nh: ch Ichthus Hy-lp c ngha l con c, Iesous: Gi-xu; Christos: ng Christ; Theou: ca c Cha Tri; Uiou: Con (Cha-Con).

Acts: Hnh vi.

Acts of God: Hnh dng ca c Cha Tri.

Acts, Apocryphal: Ngy kinh cng v (th Kinh).

Acts, Book of the: Sch Cng v cc s .

Acts of the Martyrs: S au-kh ca k tun-o.

Act of Supremacy: Sc lnh v quyn li ti cao (Ban hnh vo thng 11-1534 xc nhn Henry 8 v cc Vua k v ng l nguyn th duy nht ca Anh quc gio rn gian ny).

Act of worship: S th phܮng.

Action: Hnh Ƕng, tc dng.

Actions of God: Hnh Ƕng ca c Cha Tri.

Active: Hot Ƕng.

Actual: Hin ti, thc t.

Actual sin: K ti.

Actuality: Hin thc tnh.

Actualism: Tht t thuyt, Hin thc lun.

A.D.: Ch tt ca hai ch Anno Domini (La-tinh) Theo K-nguyn ca Cha chng ta.

Adam: ng A-am.

Adamites:

(1) A-a-mt, Mt nhm ngܩi u chu tin c cu cha l Marokan. Nhng h b bt b v b tiu dit vo th k th XIII.

(2) Mt tn phi Bc Phi trong th k th II, III ch trng th phܮng trn trung, sng nh lc A-am cha sa ng.

Adaptation: Thch ng, thch nghi.

Adar:

-Thn mt tri ma h ca dn Babilon.

-Thng th su ca lch H-b-r.

Adequate: Thch ng, tng xng.

Adduce: Vin dn.

Address (Speech): Din vn, Ging vn.

Adhere: Dnh, Dnh cht.

Adherent: ng vin, Ban vin.

Adiphora: Trung thnh.

Adibuddism: Hnh thc Pht gio Nepal.

Adi Granth: Kinh o Sikh.

Adjure: Th.

Admonition: S khin trch, li khin trch.

Admonish: Khin trch, Qu trch.

Admit: Chp thun.

Administration of the Church: Hnh chnh Gio hi.

Adonai: A--nai (Danh ca c Cha Tri, Ngܩi Do-thi dng danh Adonai ny Nj xng Danh Gi-h-va.

Adonis: A--ni-s (Thn thnh mu ca dn Sy-ri v Ph-n-xi).

Adopt: Nhn nui.

Adoption: S nhn nui.

Adoptianism: Thuyt dܫng t (Th k th 8 Ty-ban-nha).

Adore: Th ly.

Adoration: S th ly.

Adultery: Ti t dm.

Advance, Satanic: Bܧc tin ca Sa-tan.

Advent:

- S ging sanh ca Cha Gi-xu.

- S ti lm ca Cha Gi-xu.

Advent Christian Church: C c Phc lm Hi.

Adventism: Phc lm thuyt.

Adventist: Tn hu C c Phc lm Hi.

Adversary: K th, (Kinh Thnh gi l ma qu I Phi-e-r 5:8).

Advocate: ng bin h, ng gip ǫ, ng cu thay (ng Christ l ng bin h, Thnh linh l ng bin h) (I Ging 2:1).

Aether, Ether: Cha, Thn ca phi Khc k Stoicism.

Aeon (Hi vn): Thi i.

Aetiology: Suy nguyn lun.

Affairs of the Universe: Cc vn NJ ca v tr.

Affect: nh hܪng.

Affection: Cm tnh, lng thng.

Affectivism: Ch tnh thuyt.

After-life: Lai th.

Affinity: Thn thuc, Lin h.

Affirm: Xc quyt, qu quyt.

Affirmation of Faith: Xc quyt c tin, S qu quyt, S xc nhn.

Afflatus: Linh cm.

Affliction: Su no, S su no.

Affusion: L Bp-tm (Ty gio Hi, ch ǰ nܧc ln u).

Agape: (Hi vn)

-Tnh thng.

-Ba tic thn yu.

-Ba tic thn yu (th k IV) khng lin quan ljn tic thnh.

Agapetai, Agapetoi (Hi vn): Ngܩi yu du.

Age, Ages: Thi i, cc thi i.

Age: Tui.

Age of the Faith: Thi i c tin (ǩi Trung c 1000-1500).

Age of Reason: Thi i l tr (th k 18 Anh quc v Php).

Age of the innocence: Thi i v ti (Sng th k 1:28 - 5:13).

Age, Old: Tui gi, cao tui.

Ages of the world: Cc thi i ca th gian.

Agent, invisible: Tc Ƕng v hnh.

Agitator: K lm no Ƕng, xch Ƕng.

Agni: Ha thn ca n Ƕ gio.

Agnoetae (Hi vn): A-nh-ti

(1) Mt nhnh ca t thuyt Arit trong th k 4 ch trng c Cha Tri v s bt ti ch trong hin ti cn qu kh th Cha nh thi.

(2) Nhm Duy nht tnh thuyt trong th k th 6 chi s v s bt tri ca Gi-xu Christ.

Agnosticism: Bt kh tri lun.

Agnostic: Thuc v thuyt bt kh tri lun.

Agnostos Theos (Hi vn): Cha khng bit

Agnus Dei (La tinh): Chin Con ca c Cha Tri.

Agony: Hp hi (thng kh, au ǧn cc Ƕ*).

Agrapha: Li dy d ca Cha Gi-xu khng chp trong 4 sch Tin lnh.

Agressive (Church): Hi thnh m mang, Hi thnh tin hnh.

Ahalya: A-ha-gia, Ngܩi n b u tin do Brahma dng nn.

Ahi: 1) Rn thn Ahi ca n Ƕ.

2) Thnh x Ca-na-an.

Aid of old Spirit: S tr gip ca Thn linh.

Akkad: X A-ct.

Akkadien: Ngܩi A-ca-in (A-ct).

Albaster: ngc thch, (tiu biu Thin ng).

Alapa: Ci v nh (trn m mt tn hu mi xc tin).

Albigeneses: Nhm An-bi (Ti thnh ph Albi, Php, tin nh nguyn lun).

Albegong: T d, ng ngn.

Alexandrian School: Mn phi A-lt-sn-ri.

Alexandrian Theology: Thn ao ca A-lt-sn-ri.

All: Ton th, tt c.

All-beautiful: Ton m.

All-powerful: Ton nng.

All-sufficient One: ng y mi s

Allah: An-la (Danh xng c Cha Tri ca ngܩi Sy-ri, Ai-cp v Hi gio).

Allegory: Ng , T d.

Alley: ܩng i (gia hai hng gh trong nh th).

Alliance: Lin hip.

Allocution: Bi din vn ngn (ca Gio hong hay Gio phm).

Alleluiah, Halelujah: A-l-lu-gia (Bi ht ngi khen c Cha Tri).

Alluruent Satanic: S quyn r ca Sa-tan.

Almanae:

1) Mt quyn lch ghi cc ngy quan trng.

2) Mt quyn s ghi cc ngy l ca gio hi.

Almighty, The: ng ton nng.

Almond: Cy hnh (Tܮng trng v s an lnh ca c Cha Tri).

Almoner: K b th.

Alms, Almsgiving: Ca b th.

Alogi: T thuyt thuc th k II khng tin s dy d ca Tin lnh Ging rng Gi-xu l Ngi li.

Alpha: Mu t th nht ca Hy-lp ng.

Alpha and Omega: u tin v sau cng.

Alphabet: Mu t.

Altar: Bn th.

Altar of bread: Bn Nj bnh, Bn tic thnh.

Altar of Incense: Bn xng hng.

Alternative: Lun phin, Tun hon.

Alter: Bin hnh, Bin dng.

Alter ego: Ngܩi tri k.

Alteration: S bin dng.

Altruism: V tha ch ngha.

Alumnus, Alumni: Cu sinh vin Thn hc.

Amaze: Kinh ngc.

Amazement: S kinh ngc.

Amalricians: nj ca Amalic, (Mt ngnh ca thuyt phim thn lun).

Ambition: am m, tham vng.

Ambo: K džc sch ca Hi thnh u tin.

Amelioration: S ci tin.

Amen: A-men, (Cu cho ܮc nh vy, Qu tht vy, Chc tht vy).

Americanism: M ha thuyt.

Amiability: Nh , Ho .

Amillenminalism: Thuyt khng tin thin hy nin.

Amish: A-mi-s (Mt nhnh ca Gio phi Mennonite, Jacob Amman lm th lnh).

Amity: Tnh bng hu.

Amor: Thn Amor (ca dn A-m-rt).

Amoral: Phi lun l.

Amos, book of: Sch A-mt.

Amphictionic League: Lin on, lin minh.

Amphictiony: Lin minh hi ngh.

Amplified Bible, The: Thnh Kinh (Bn dch phng khong).

Amulets: Ba.

Amyraldisms: T thuyt ca Moses .

Amygrant: Ch trng s cu ri bi c tin nhng bi n in mi ngܩi NJu ܮc cu.

Amyraldists: Tn hu ca t thuyt Amyraldism.

Anaesthesia: Ma ty, vic s dng thuc m.

Anabaptism: L ti bp-tem.

Anabbaptists: Tn hu chu l ti bp-tem.

Analogous: Ging, Tng t.

Analogy: S tng t, (xem Thomas Aquinas).

Analogy of faith: S tng t ca c tin.

Analogy of Religion, The: S tng t ca o gio (xem J. Butler).

Analogy of Scripture: S tng t ca Thnh Kinh.

Analysis: S phn tch.

Anamnesis: (Hi-vn) K nim.

Anatasis: S phc sanh (ca Cha v c nhn loi).

Anathema, Anathem: Dt php thng cng.

Anathema Maranatha: T liu Aram c ghi chp I C-rinh-t "Nguyn n b ra s, Cha hu ljn"

Ancestor worship: (Cults) Th ly ng b.

Anchor: Neo (tiu-biu hy-vng ca c-c nhn, H-b-r 6:19)

Anchorite: Ym th, bit th.

Anchoret: n s.

Ancient of days, The: ng Thܮng-c.

Angels: Thin-s.

Angel of the Lord: Thin-s ca Cha.

Angel of destruction: Thin s hy dit.

Angel Worship: S th phܮng Thin s.

Angelic: Thuc v Thin s.

Angelic Witness: S lm chng ca Thin s.

Angelolatry: S sng bi hay th ly Thin s.

Angelology: Thin s hc.

Anger of Lord: Cn gin ca c Cha Tri.

Anglican Communion: Anh quc gio hi.

Anglicanism: Anh gio.

Anglo-Catholicism: Cng gio Anh quc.

Anguish (of sinner): S au kh (ca ti nhn).

Animal creation: Cuc sng to th vt.

Animal, Worship of: S th ly Ƕng vt (th vt).

Animalism: Th dc ch ngha, Hc thuyt k ngܩi nh con vt.

Animality: Th tnh.

Animism: Duy linh lun, Vn vt hu linh thuyt.

Anniversary: Ngy k nim.

Announce: Rao, bo.

Announciation, Announcement: Li rao bo.

Announcement, angelic: Li rao bo ca thin s.

Annual feast: L thܩng nin, L chu nin.

Anoint: Xc du.

Anointed One: ng ܮc xc du.

Anointing: S xc du.

Anomaly: D l. D thܩng.

Anormal: Khc thܩng. Bt thܩng.

Answer: S p li. S tr li.

Answer Divine: S tr li ca c Cha Tri.

Ante-diluvian: Tin hng thy.

Ante-Nicene Christology: Gio l C c tin Ni-x. C c hc tin Ni-x.

Anthem: Tn tng ca.

Anthology: Vn tuyn.

Anthropomorphism: Thn nhn ng hnh thuyt.

Anthroposophy: Nhn t hc.

Anthroposociology: Nhn x hc.

Anthropology: Nhn chng hc.

Anti-Biblical: Phn ngha Thnh kinh.

Anti-Christ: Chng li ng Christ.

Anti-Christianism: Thuyt chng C c gio.

Anticipation: D on, Tin liu.

Anti-Clericalism: Thuyt phn i gio hi v gio phm.

Anti-denominal: Chng gio phi.

Anti-Intellectualism: Phn i tr thc thuyt.

Anti-Jewish: Bi xch Do-thi.

Antilegomena: Sch ca Tn Чc cha ܮc kinh din v cn tranh lun.

Antiminsion, Antimension: Bn th lu Ƕng.

Antinomian controversy: Tranh lun v thuyt phn lut php.

Antioch, School of: Mn phi An-ti-t, trung tm An-ti-t.

Antiochian: Nhm thn hc gia An-ti-t.

Antiochene theology: Thn hc ca An-ti-t.

Anti-Papist: K phn Gio hong.

Antipapalism: Thuyt phn i Gio hong.

Antipatriotism: Phn quc.

Anti-psychologism: Phn tm l.

Anti-religion: Chng tn gio.

Anti-social: Chng x hi.

Anti-theism: Phn thn lun.

Anti-thesis: Phn NJ.

Anti-Trinitarianism: Thuyt chng gio-l Ba ngi.

Anti-type: Thc-th, tin thn ca m-hnh.

Anti-voluntarism: Phn -ch lun.

Anxiety: S y-ny, s lo-s.

Apathy (of the Church): S th , lnh m (ca Hi thnh).

Aphorism: Cch ngn, ngn ng.

Aphthartodocetism: Mt ngnh ca t thuyt Duy-nht thn-tnh (th-k VI).

Apparent: Hin hin, Minh bch.

Apparition: S hin ra, S hin hnh.

Appeal to God: Ku cu vi c Cha Tri.

Appearance: S hin ra.

Apple: Qu to (tiu biu s cm d v s sa ng ca loi ngܩi).

Appoint: B nhim.

Apollinarism: Thuyt ca ng Apollinarius (chi nhn tnh ca Cha Gi-xu).

Apologetics: Bin gii, Bin lun.

Apologia: Li bin minh.

Apologist: Thn oan gia.

Apologize: Xin min li, min chp, co li.

Apology (defence of position): Li thn oan, Li bin h.

Apophthegms: Danh ngn cch ngn.

Appellants: Khng t, chng n.

Application (of the Cross): S ng dng ca Thp t gi.

Approach, Doctrinal: S NJ cp v gio-l.

Approach, Spiritual: S NJ cp thuc linh.

Apply: ng dng.

Appoint: B nhim.

Appropriately: Thch hp.

Appropriation: Thch dng.

Approve: Tha nhn, chp thun.

Apocalitic, Apocalypse: Sch Khi th.

Apocalyptic literature: Vn chng khi th.

Apocalypse of Abraham: Sch Khai th ca p-ra-ham (Th kinh).

Apocatastasis: Vn vt phc hi.

Apocrypha: Th kinh.

Apocryphal New Testament: Th kinh Tn Чc.

Apodeictic: Hin nhin, Xc nhn.

Appolos: A-p-l.

Apologue: Bi ng ngn.

Apostasy: Bi o.

Apostate: K bi o.

Apostil: Li ch thch.

Apostle: S .

Apostlehood, Apostleship: Chc v s .

Apostles' creed: Bi tn iu cc s .

Apostle's Doctrine: Gio-l ca cc s .

Apostolate: Vn phng hay chc v cc s .

Apostlic council: Hi ngh cc s (Cng v cc s 15:).

Apostolic age: Thi i cc s .

Apostolic decree: Quyt ngh ca cc s .

Apostolic delegate: i din cc s .

Apostolic fathers: Cc Gio-ph.

Apostolic tradition: Truyn thng ca s , Tp truyn cc s .

Apostolic succession: S lin tip t cc s .

Apostolic witness: S lm chng ca s .

Apostolical: Thuc v cc s .

Apostolium (Symbolum): Tn iu cc s .

Apostropiac: Tr t, k t.

Apothecary: Dܮc s (c).

Apotheosis, Apotheosize: Thn thnh ha.

Aramaic: Ting A-ram.

Arcani Disciplina: K lut A-ca-ni ca th k 4 v 5.

Archaeology: Kho c hc.

Archangel: Thin s trܪng.

Archbishop: Tng Gim mc.

Archdeacon: Tng Chp s.

Archeaus: A-ch-lau (con vua H-rt ln).

Archetype: Nguyn mu (ch v ng Christ).

Archfiend: Th lnh ca ma-qu (Sa-tan, Ma-vng).

Archpriest: Linh mc trܪng, Ph t Gim-mc.

Architect, (First cause): Kin trc s (Nguyn nhn u tin).

Argue: Tranh bin, Tranh bin lun.

Argument: L chng.

Argumentation: S tranh lun, s bin lun.

Arian: Tn hu t thuyt A-ri-t.

Arianism: T thuyt ca A-ri-t.

Aridity (Spiritual): Kh khan (thuc linh).

Ariel: Tn tiu biu ca Gi-ru-sa-lem.

Aristo cratism: Ch ngha giai cp qu-phi.

Aristotle: A-ri-tt (Trit gia Hy-lp).

Aristotelian philosophy: Trit-l ca A-ri-tt.

Aristotelianism: Thuyt ca A-ri-tt.

Ark of Noah: Tu ca N-.

Ark of covenant: Hm giao-ܧc.

Arm of God: Cnh tay ca c Cha Tri.

Armageddon: Trn Ha-ma-gh-n (Khi huyn 16:16).

Arminianism: Thuyt ca c-mi-ni-t.

Arminiaris's Five Points: Nm Gio-l ca thuyt c-mi-ni-t.

Armor, Armour: Kh gip, o gip.

Armor of God: Nhung-trang thuc linh.

Arrest, Arrestation: Bt b.

Arrow: Mi tn, tiu biu kh gii ca s cht.

Artemis: N thn trinh-khit ca Hy-lp.

Artemon: Ngnh t thuyt dܫng t v Sabellius ch trng ng Christ cao trng hn tin tri nhng ch l ngܩi thi (th k III).

Article: iu khon.

Article of Faith: Tn iu.

Articles, Forty two: 42iu khon, 42 tn iu (ca Anh-quc Gio-hi).

Articles, Ten: 10 iu lut ca Anh-quc (thn La-m gio 1539).

Articles, Thirteen: 13 tn iu 1538 ca Anh-quc Gio-hi.

Artificialism: Nhn to thuyt.

Ascension: s thng thin.

Ascension of Christ: S thng thin ca Cha.

Ascend: Ln, thng.

Ascertain: Tin chc.

Ascribe: Qui cho.

Ascetial Theology: Thn hc kh tu.

Asceticism: S kh tu, ch ngha cm dc.

Aseity: T hu tnh.

Ashamed: B h thn.

Ash Wednesday: L tro ngy th t.

Ashes: Tro (trong Cu Чc tiu biu s khc than).

Asherah: A-s-ra (Thn ca dn Ca-na-an).

Ask (God): Cu xin (c Cha Tri).

Asleep: Ng m.

Asleep, Spiritual: Ng m thuc linh, trng thi ng m.

Aspiration: Li cu nguyn ngn.

Assault: Cng kch.

Assault, Satanic: Ma-qu tn cng.

Assembly: Hi chng.

Assemblies: Cc hi chng.

Assemblies of God: Hi chng ca c Cha Tri (tn phi ng tun).

Assigment: Ch nh.

Assimilation: ng ha.

Associate: Lin kt, ph t.

Association in creation: Lin hp trong s sng to.

Association of ideas: Lin hp quan nim, lin hp tܪng.

Assoil: Tha ti.

Assume: m ng.

Assumption: L tu chc.

Assuption of Mary: S thng thin ca b Ma-ri.

Assuage: Thoa du.

Assurance: Xc tin.

Assyria: Nܧc A-si-ri.

Assyria and Babylonia: Nܧc A-si-ri v nܧc Ba-by-ln.

Asterisk: Np da tic thnh ca Gio-hi ng-phng dng.

Astonish: Kinh ngc.

Astonishing: Kinh ngc, ngc nhin.

Astray: Lc li, lc ܩng.

Astrology: Chim tinh thut.

Astronomy: Thin vn hc.

Asunder: Chia r.

Athanasian creed: Bi tn iu Athanasius xc nhn gio l Ba ngi thnh nhc th (Sng th k 6:).

Asthanasian controversy: S tranh chp ca Athanasius.

Atheism: Thuyt v thn.

Atheist: Ngܩi tin theo thuyt v thn.

Athen: Thnh A-thn.

Atmu: Thn Tri t-mu ca ngܩi Ai-cp.

Atom: Nguyn t.

Atomism: Nguyn t thuyt.

Atone: Ha hip.

Atonement: S ging ha gia c Cha Tri v loi ngܩi.

Atonism: o ca A-tn l thn mt tri ca Ai-cp.

Atonement work: Cng cuc cu chuc.

Atonement, Day of: Ngy l cu chuc.

Attack: Tn cng.

Attack diabolic: S tn cng ca Ma-qu.

Attempt: Toan, th.

Attendance: Bui hi hp, Hi chng.

Attest: Chng minh.

Attitude: Thi Ƕ.

Attrack: Hp dn.

Attribute: c tnh.

Attributes, Divine: Cc thuc tnh ca c Cha Tri nh: v s bt nng, v s bt ti, v s bt tri, v thi bin ci v.v...

Attributes (Moral): o c tnh.

Attribution: S cp ban, ch nh.

Attrition: n-nn, sm hi, (v s hnh pht) bun ru khi n-nn.

Atrium:

1)      Sn trܧc nh th xa.

2)      Phng chnh nh ca ngܩi La-m.

Atrocity: Tnh hung bo.

Auburn affirmation: Bn xc tn ca Hi thnh trܪng lo pht hnh nm 1024.

Auburn Declaration: Bn tuyn ngn ca Hi thnh trܪng lo (1837).

Audientes: Ngܩi m o, hc vin Phܧc-m yu-ch.

Auditions: S nghe.

Auditor: Sot s vin ca Hi thnh.

Augeas: -gi-t (con ca Helios, thn mt tri ca ngܩi Hy-lp).

Augsburg, Confession: Bi tn iu O-ghi-b ca cuc ci chnh Lu-the-ri-n.

Augur: Tin on.

Augury: im triu, bc chim thut.

August doctrine: Gio-l trng i, Gio-l uy nghi.

Augustine, Rule of: Lut ca Augustine v cu nguyn, sng ngho kh t thin v.v...

Augustinian (of original): Gio-l ca Augustine v nguyn ti.

Augustinianism: Trit-hc v thn-hc ca Augustine (354-430).

Austerity: S nghim ngh.

Authentic: Chnh xc.

Authentic witness: Chng nhn chnh xc.

Authenticity: Chnh xc, chn xc, xc tht.

Author: Tc gi.

Authorship: Quyn tc gi.

Authority: Uy quyn.

Authorized version: Bn Kinh Thnh chnh thc (King James).

Auto: T, t mnh.

Autobiography: T truyn.

Autography: Th bt, t thut.

Automatic action: Hnh Ƕng t nhim.

Autonomy: T tr.

Autopistos: (Hi-vn) T tn.

Auto-suggestion: T m th.

Auxillary: Ph t.

A.V.: Ch vit tt ca Authorized version.

Avarice: Tham-lam.

Avatar: u thai (T liu n-Ƕ ch v s u thai ca mt v thn).

Ave-Maria: Knh c-m.

Ave-Maria Hail: Li tn sng B Ma-ri cn c theo li cho ca Thin-s Gip-ri-n (Lu-ca 2:18-24).

Avenge: Bo th.

Avenger: ng bo th.

Avenger of blood: ng bo th huyt.

Averroism: Hc thuyt ca Averroes.

Averroists: Cc nj ca Averroes, mt trit gia Ai-cp.

Aversion, Unconditioned: Gm ght v iu kin.

Avid: Khao-kht.

Avow: Nhn nhn.

Avowed method: Phng php ܮc nhn nhn.

Avoid: Trnh, lnh.

Aware: Phng b.

Awakening: Tnh ng, phn hng, tnh thc.

Awe: Mi kinh hi.

Awful agony: Cn hp hi, kinh s.

Ax: Trc.

Axiom: nh l, hin nhin.

Ayin: Mu t th 16 ca Hy-b-lai ng.

Ayin Hara: Con mt Ƕc c (t liu Do-thi).

Axiology: Gi tr hc.

Azazel: A-sa-n (L-vi k 16:10).


 

 

===============================
B

 


B, Beta: Mu t th 2 ca Hi-ng.

Ba: Ting Ai-cp c ngha l linh hn con ngܩi.

Baal: Thn Ba-anh.

Baal-Berith: Thn Ba-anh B-rt.

Babe (baby) in Chirst: Con tr thuc linh, con trong ng Christ.

Babel: Thp Ba-bn.

Bab, The: Danh xng ca Mirza Ali Mohamed Ibn Radhik cng gi l Babeddin c ngha l ca c tin (1844).

Babism: Tn phi Ba-bt ( Ba-t do Bab sng lp).

Babylonia: Nܧc Ba-by-ln.

Babylonia captivity:

1) Thi k lm phu t Ba-by-ln (ca dn Do-thi nm 586 T.C.)

2) Thi k Gio-hong b lu y Avignon (Php 1039-1377).

Babylonia captivity of the Church: Cuc phu t Ba-by-ln ca Hi thnh (Lun n ca Luther cng kch chc v Gio-hong v uy -quyn ca Linh-mc v.v...)

Babylonian Religion: Tn gio Ba-by-ln.

Backslider: Tn-hu sa ng.

Background: Bi cnh.

Bad act: c-c.

Bad-hearted: c tm.

Bad faith: c tin sai-lc.

Bad habit: c-tp.

Bad translation: Bn dch sai.

Badge: Du hiu.

Bad tempered: Nhy gin.

Baianism: Thuyt Bai-t (T thuyt Bai-t chi n in nhng khng ca c Cha Tri).

Bait, Satanic: Mi ca Sa-tan.

Bahaism: o Ba-hai.

Bairam festival: L Bai-ram (Mt trong hai l chnh ca Hi-gio).

Baitulos: Thin ng (ca ngܩi Ph-n-xi).

Baker: Ngܩi lm bnh.

Balance: Cn nhc; thng bng.

Ban: Ti y bit x.

Baptism: L Bp-tm.

Baptism, Believer's: L Bp-tm ca tn hu.

Baptism, Infant: L Bp-tm ca con nt.

Baptism for the death: L Bp-tm cho ngܩi cht.

Baptism, Private: L Bp-tm ring.

Baptismal regeneration: Gio-l dy tn hu ܮc ti sanh khi chu Bp-tm (Ging 3:3, Tt 3:5).

Baptismal Candidate: ng vin chu Bp-tm.

Baptismal confession of faith: Tn iu Bp-tm.

Baptismal garment: Y phc Bp-tm.

Baptismal instruction: Li ch dn v l Bp-tm.

Baptismal name: Tn thnh khi chu Bp-tm.

Baptismal vow: Li th ha ca ng vin chu l Bp-tm.

Baptist, John the: Ging Bp-tt (nh tin khu ca Cha Gi-xu).

Baptistry, Baptistery: Nh, phng lm Bp-tm.

Baptize: Lm Bp-tm.

Baptist Church: Hi thnh Bp-tt.

Baptizer, John the: Ging, tin tri lm Bp-tm.

Barbarian: Dn d man (tc khng phi ngܩi Hy-lp).

Bare prose: on vn xui.

Bar-Kochba: Ba-cc-ba (M-si ca dn Do-thi. Th lnh cch mng 132-5).

Barnabas, Epistle of: Th tn ca Ba-na-ba.

Barren Speculation: S suy lun kh-khan.

Baruch, Book of: Sch ca Ba-rc (Th kinh Cu Чc).

Basal principle: Nguyn-tc cn-bn.

Base: Cn-c.

Basic doctrine: Gio-l cn-bn.

Basilideans: nj ca Basilides (th k th IV Duy-tri-phi).

Beam of the Gospel: Tia sng ca Tin-lnh.

Bearing: Thi Ƕ, phong Ƕ.

Bearing of the Cross, The: Vc (Mang) Thp-t gi.

Beast:

1)      Con th ra t vc su (Khi huyn 11:7).

2)      Con th ra t t l tin tri gi (Khi huyn 13:11).

Beautification: S Hin thnh, S phong thnh.

Beautific vision: D-tܮng hnh-phc.

Beautitude: Phܧc hnh.

Beautiful caution: S thn trng p-.

Beauty: V p, M ho.

Beauty of nature: V p ca ci thin nhin.

Bed-time Bee: Gi ng con ong (Tiu biu s sing nng v c hnh).

Beelzebub: Qu B-n-x-bt.

Beget: Sanh.

Beginning: Ban u, Khi nguyn.

Begotten Son: Con Ƕc sanh.

Behaviour: Phm hnh.

Behaviourism: Tm c thuyt.

Being: Bn th.

Being of God: Bn th ca c Cha Tri.

Being Personal: C nhn bn th.

Bel and the Dragon: Bn v Con Rng (Th kinh Cu Чc).

Belial: B-li-an, thin-s sa ng.

Belief: Tn ngܫng.

Believe: Tin.

Believer: Tn hu.

Bell: Ci chung.

Beloved: Yu du.

Benediction: S chc phܧc, li chc phܧc.

Bestow upon: Ging trn, ban cho.

Betray: Phn bi.

Betrayal: Phn bi.

Betrayer: K phn bi.

Betrothal: Ha hn.

Beware: Cn thn.

Bias: Thnh kin, c khuynh hܧng.

Bible: Kinh Thnh.

Bible Characters: Nhn vt ca Kinh Thnh.

Bible class: Lp Kinh Thnh.

Bible Christians: Mt tn phi do William O'Brian sng lp.

Bible college: Trܩng Kinh Thnh Cao-ǣng.

Bible lands: Cc quc gia ܮc Kinh Thnh NJ cp (nh Ai-cp, Asiri, -rp, Siry v.v...)

Bible school: Trܩng Kinh Thnh.

Bible Society: Thnh Kinh Hi.

Biblia Pauperum: on kinh.

Biblical Archaeology: Thnh kinh kho c.

Biblical Christianity: C-c-gio Thnh-kinh.

Biblical Commission: y ban kho cu Kinh Thnh (ca La-m gio gm ton cc v Hng-y do Leo XIII thit lp).

Biblical Concept: -nim Thnh-kinh.

Biblical criticism: Khoa ph-bnh Thnh-kinh.

Biblical doctrine: Gio-l Thnh-kinh.

Biblical exegesis: Ch gii Thnh-kinh.

Biblical geography: Thnh-kinh a-l.

Biblical introduction: Khoa nghin-cu v ph-bnh lch s v vn chng Thnh-kinh v.v...

Biblical history: Thnh-kinh lch s.

Biblical prooftext: Bn in ca Thnh-kinh.

Biblical Research: Kho-cu Kinh Thnh (Su tm).

Biblical sense: Ngha ca Thnh-kinh.

Biblical Theology: Thnh kinh Thn-hc.

Biblical understanding: Tri-thc Thnh-kinh.

Biblicism: Thnh-kinh thuyt.

Bibliolatry: S th ly Thnh-kinh.

Bibliomania: Ham m džc sch.

Bibliography: Th-tch hc.

Biding and loosing: Buc v m (Ma-thi- 16:19).

Biding Prayer: Bi cu nguyn cho ngܩi sng v k cht (Anh gio).

Bigamy: Song hn.

Bilocation: Song hin. Hin din hai ch trong mt lc.

Binitarianism: Nh ngi thuyt (chi b ngi th ba).

Biography: Tiu-s.

Biologism: Sinh-vt hc.

Biometry: Sinh-trc hc.

Birds of the Bible: Loi chim trong Thnh-kinh.

Birth: S sanh ra.

Birthday: Sinh nht.

Birth of Christ: S ging sanh ca ng Christ.

Birth of Jesus, The: S ging sanh ca Cha Gi-xu.

Birth place of Jesus, The: a im Cha Gi-xu ging sanh.

Birth Right: Quyn trܪng t.

Bishop: Gim-mc.

Bishop Coadjutor: Ph gim-mc.

Bishop, Auxiliary: Gim-mc ph t.

Bishop, Monastic: Gim-mc tu-vin (Tu-vin trܪng).

Bishop in Ordinary: Gim-mc gio-khu.

Bishop suffragan: Ph Gim-mc.

Blameless: Ton bch.

Blaspheme: Lng ngn.

Blasphemy: S lng ngn.

Bleak: Khng ni tr n, trng tri.

Bless: Ngi khen, cm t.

Blessed land: Phܧc a.

Blessed One, The: ng Hnh phܧc.

Blessedness: S y-trn n phܧc.

Blessedness of Christ's Mother: c m y hnh phܧc ca ng Christ.

Blessing: Phܧc hnh, n phܧc.

Blest, Abode of the: Phܧc c, lc tuyn.

Blind faith: c tin m qung.

Blindness: M la.

Blindness, Spiritual: M la thuc linh.

Blood: Ma, huyt.

Blood, The field of: Rung huyt (Akeldama).

Blot out: Xa khi.

Boast, Boasting: Khoe khoang.

Boat: Thuyn, ghe.

Boanerges: B-a-nt (tn Cha Gi-xu ǥt cho hai con trai ng X-b-).

Body: Thn th.

Body function: Tc dng ca thn th.

Body of Christ: Thn th ca ng Christ.

Boldness: S dn d.

Bond: Mi rng buc.

Bondage: Thn phn n l.

Book of Baruch, The: Sch ca Ba-rc (Th-kinh Cu Чc).

Book of Books: Thnh-kinh.

Book of Common Prayer: Kinh cu nguyn (ca Anh gio).

Book of the Dead: Sch k cht.

Book of Enoch: Sch ca -nc (Th kinh Cu Чc).

Book, Heavenly: Sch ca Thing ng (Khi huyn 20:12).

Book of life: Sch s sng.

Book of Mormon: Kinh ca Gio phi M-mn.

Books, Sacred: Sch Thnh.

Booth: Lu.

Booths, Feast of: L lu tm.

Born again: Sanh li.

Borrow: Mܮn.

Bottomless Pit: Vc thm.

Bounteous peace: S bnh an phong ph, S bnh an trn vn.

Rainbow: Mng.

Bowels: Bng.

Brahmanism: B-la-mn gio.

Branch: Cnh, Nhnh.

Branch Hellenistic: Nhnh H-l-nt.

Brazen serpent: Rn ng.

Bread: Bnh.

Bread, Holy: Bnh thnh.

Breaking of bread: B bnh.

Breast: Ngc.

Breastplate: Bng eo ngc.

Breastplate of the High: Bng eo ngc ca thy t-l.

Breath: Hi th.

Breathe: H hp.

Breathe: H hi.

Brethren: Anh em.

Brethren of the Free Spirit: Nhm Anh em Tinh Thn T-do.

Brethren of the Sword: Nhm Anh em ca Cy Gm.

Brethren of Lord: Nhm Anh em Cha.

Breed: Chn nui.

Bride, Bridegroom: Chng r, C du.

Bring fruit: Kt qu.

Brimstone: Dim sinh.

Bronze age: Thi i Hong-ng.

Brother, brethren: Anh em.

Brotherhood: Tnh huynh nj.

Brotherhood movement: Phong tro Huynh nj.

Brotherly love: Tnh thng Huynh nj.

Brook: Sui.

Brutism: Th c thuyt.

Buddha: c Pht.

Buddhism: Pht Gio.

Buddist priest: V S.

Buddist Scripture: Kinh Pht.

Build: Xy dng, Gy dng.

Building: C s.

Building a Church: Xy dng Hi thnh.

Bull-Cult: S th ly con b.

Bull Papal: Sc lut Gio-hong.

Bulk: ng, xp.

Bultmann, Rudolf Kari: Bt-mn (Tn chnh thng Thn o gia).

Burden: Gnh nng.

Burial: L an tng.

Burnt offering: Ca l thiu.

By Himself: T Cha, do Cha.

By himself: T n.

B. V. M. : Ch vit tt "Blessed Virgin Mary" C ngha l ng ngi khen trinh n Ma-ri.

 

=======================================

 


C

 

 


Cabala, Cabbla: Thn b phi (ca ngܩi Do-thi).

Caesar: S-sa (Hong lj La-m).

Cain: Ca-in (k git em l A-bn).

Calamity: Hon nn, tai ng.

Calendar: Lch.

Calf, Golden: B vng (A-rn v Gi-r-b-am to nn).

Calixtins: Nhnh Ca-lt-tin (Morave).

Calvary Gogotha: i s.

Calvin, John: Ging Canh-vinh.

Cavinism: Tn phi Canh-vinh, Canh-vinh ch ngha.

Calvinism's five points: Nm gio l ca Tn phi Canh-vinh.

Calvinists: Tn hu Canh-vinh.

Call, Calling: S ku gi.

Call of God: S ku gi ca c Cha Tri.

Calling, Holy (Divine): S ku gi thnh.

Call to the pentence and prayer: Li mi n nn v cu nguyn.

Camp meeting: Cuc hp tri.

Canaan: X Ca-na-an.

Canaanite period (Bronze age): Thi i Ca-na-an.

Canaanite Religion: Tn gio ca Ca-na-an.

Cancellation of sin: S th tiu ca ti li.

Candidate: ng vin.

Canon: Kinh in, gio lut, Chun Gim mc.

Canon, Jewish: Kinh in ngܩi Do-thi.

Canon law: Kinh in lut php.

Canon of New Testament: Kinh Tn Чc.

Canonical: Hip vi kinh in, S thn thnh ha.

Canonization: S kinh in ha, S thn thnh ha.

Canticle: Bi ca.

Cannibalism: Tc n tht ngܩi.

Canterbury: Cng-t-b-ri (Ta Tng Gim mc Anh gio ǥt thnh ph ny t 597).

Canvass: Tho lun, bn ci.

Caodaism: Cao i gio.

Caodaists: Tn hu Cao i.

Captain of Salvation: Nguyn soi ca s cu ri, Ch huy trܪng ca s cu ri (ch v Gi-xu).

Capitalism: Ch d t bn.

Captivity Epistles: Phu t th tn.

Cappadocian Fathers: Gio ph Cp-ba-c (Basil the great, Gregory of Nissa v Gregory of Nazianzus).

Cardinal: Hng y.

Cardinal: Quan trng, chnh.

Cardinal doctrines: Gio l quan yu.

Cardinal numbers: Bn s.

Cardinal virtues: c hnh ct yu.

Care: Lo lng.

Care anxiety: y ny, lo lng.

Careful: Cn thn, thn trng.

Careless: Bt cn.

Carnal: Xc tht.

Carpenter: Th mc.

Cartesianism: Trit hc Descartes.

Carthaginian Religion: Tn gio dn Cc-ta-g.

Caste: Giai cp.

Caste system: H thng giai cp.

Casuistry: Nan NJ hc.

Casualism: Ngu nhin hc.

Catabaptists: K chng l Bp-tm.

Catacomb: Hm m.

Catechumen: Ngܩi m o.

Category: Hng, loi.

Categorical Imperative: Loi ܮc quyt nh, Mng lnh ti cao.

Catechetical instruction: S dy d gio l i cng.

Catechetical school: Trܩng dy gio l i cng.

Catechism: Sch gio l i cng.

Catechism, Luther's: Sch gio l i cng ca Luther.

Catechist: Gio vin dy gio l i cng.

Catechist school of Alexandria: Trܩng gio l i cng Alexandria.

Cathedral: Thnh ܩng.

Catholic: Ph thng, Thuc La-m gio, Tn hu La-m gio.

Catholicism: La-m gio.

Catholic epistles: Th tn ph thng.

Catholicity: (Hi-vn Kath'holou) Ph thng.

Cause: Nguyn nhn.

Celebrate: C l, hnh l.

Celebrating: Hi chng c l.

Celibacy: Cnh Ƕc thn.

Cenobite: Tu s tp th.

Censer: L hng.

Centrism: Trung dung thuyt, Hܧng tm lun.

Ceremony: L, bui l.

Ceremony law: Quy lut bui l.

Cerinthianism: Thn nhp thuyt.

Cerinthians: Mn nj thuyt thn nhp.

Certain: Xc thc, chc chn.

Certainty: Tnh cch xc thc.

Chairman: Ch tch.

Chalcedon, Council of: Hi ngh Canh-x-n (451) ln n t thuyt Eutyches v Nestorius.

Chalcolithic: Thi i giao tha ca ng kh v tn thch.

Cham: Cham, con N-.

Chance: Dp may (Lu-ca 11:36).

Channel: ܩng giao thng.

Character: Phm cch, c tnh.

Chaos: Tnh trng hn Ƕn.

Chaotic: Hn Ƕn.

Chapel: Nh th (nh).

Characteristic: c bit.

Charisma: n t (Hi vn).

Charity: Lng t thin.

Charm: Quyn r, s m hoc.

Chasm: Vc thm.

Chastise: Trng tr.

Chassidim (Hasidim): Nhm tin knh (Ngܩi Do-thi, th k 18).

Chastity: Trinh khit.

Chasten, Chastise: Trng pht.

Chastisement of God: S trng pht ca c Cha Tri.

Cherub, Cherubin: Thin s.

Child: Con tr, thiu nhi.

Child Evengelism Center: Trung tm truyn o thiu nhi.

Child study: Thiu nhi tm l hc.

Children's day: Ngy ca thiu nhi.

Childhood: Thiu thi, u th.

Chiliasm: Thin hy nin thuyt.

Chinese Religion: Tn gio ca Trung hoa.

Choice: S chn la.

Choir: Ban ht, ca on.

Choose: Tuyn chn.

Chaplain: Tuyn y.

Chorus: ip khc.

Chrisom: Linh du.

Christ: ng Christ, Hi vn: Kristos.

Christdelphian: Tn phi Anh em (Jolan Thomas sng lp vo nm 1848).

Christian: C c nhn.

Christian and Missionary Alliance (C.&M.A.): Hi truyn gio Tin Lnh.

Christian Community: Cng ng c c nhn.

Christian Education: C c gio dc.

Christiandom: C c gio dn.

Christocentric Theology: Thn hc ly ng Christ lm trung tm.

Christian National Church: C c tn hu Quc gia Gio hi.

Christian Ethics: C c o c hc.

Christian Independent Church: C c tn hu c lp Gio hi.

Christian like: Ging nh ng Christ.

Christology: C c lun.

Christian Science: C c khoa hc.

Christian Socialism: C c x hi thuyt.

Christo-centric: Ly ng Christ lm trung tm.

Christian theologian: Nh thn hc C c gio.

Christian Theology: Thn hc C c.

Christianity: C c gio.

Christianized: C c ha.

Christmas: L ging sanh.

Christmas carol: Thnh ca ging sanh.

Christmas day: Ngy Cha ging sanh.

Christmas Eve: m ging sanh.

Christmas present: Qu N-n.

Christmas-tide: Ma ging sanh.

Christmas-tree: Cy N-n.

Christmasy: Quang cnh ging sanh.

Chronical: Nin s.

Chronologist: Nin i hc gia.

Chronology: Nin i hc.

Chronos: (Hi vn) Th gi.

Church: Nh th, hi thnh.

Church book: Sch hi thnh.

Church concept: nim Hi thnh.

Church government: Chnh th Hi thnh.

Church of Christ: Hi thnh ng Christ.

Church Congress: Hi ngh Gio hi.

Church discipline: K lut gio hi.

Church Father: Gio ph.

Church History: Lch s Hi thnh.

Church member: Ban (hi) vin Hi thnh.

Church militant: Hi thnh hng chin u.

Church Missionary Society: Hi truyn gio Anh Quc.

Church of the Brethren, The: Hi thnh Anh em.

Church policy: Chnh sch Gio hi.

Church's Message, The: S ip ca Gio hi.

Church Triumphal: Hi thnh hng ǡc thng.

Circumcise: Ct b.

Circumcission: Php ct b.

Citadel mentality: Thnh ly tinh thn.

Citizenship: Quyn cng dn.

City: th.

Civil laws: Dn lut.

Civilization: Nn vn minh.

Clairvoyance: Thu th.

Class: Giai cp.

Classic: C in.

Classicism: C in ch ngha.

Classify: Phn loi, phn hng.

Clean, unclean: Tinh khit, bt khit.

Clemency: Lng nhn t.

Clementine Literature: Vn chng ca Kl-mng-tin (Hi thnh u tin La-m.

Clear: Minh bch.

Clergy: Gio phm, tu s.

Clericalism: o gio ha thuyt, tm quyn gio phm.

Clergyman, Cleric: Tu s, Mc s, Linh mc.

Clique: ng phi, mn phi.

Cloud: m my, bao ph.

Club: on th.

Codex moral: Lut l lun l.

Codex Sinaiticus (B): Bn c sao Si-nai.

Codex Vaticanus (B): Bn c sao Va-ti-cn.

Codex Bazae: Bn c sao B-gia.

Codex Alexandrinus (A): Bn c sao A-lc-xn-dri.

Coequality: ng ǣng.

Coeternal: ng vnh cu.

Coexistence: ng thc ti.

Coffin Texts, The: Cc bn quan ti (2.160-1.580).

Cognition: S nhn thc.

Coherent: Kt hip.

Collect: Thu thp, su tp.

Collection: S lc quyn.

Collectivism: Tp sn ch ngha.

College: Trܩng cao ǣng.

Colleague: ng cng, ng nghip.

Colloquium: Cuc hi ngh.

Colporteur: Cn b phn pht sch.

Collateral: Song song, ph thuc.

Collapse: Sp ǰ.

Colossians, Epistle: Th tn C-l-se.

Combination: T hp, phi hp.

Comforter: ng yn i.

Command, Commandment: Mnh lnh, iu rn.

Commentary, Biblical: Sch gii ngha Kinh Thnh.

Commercialism: c v li.

Commit: Giao thc, ph thc.

Commitment: S ph thc, s giao thc.

Commission: S mng, y nhim.

Commission, The great: y nhim v i, s mng trng yu.

Common: Ph thng, chung.

Common grace: n in ph thng.

Common inspiration: S h hi ph thng.

Common prayer book: Kinh iu, kinh cu nguyn chung (Anh gio).

Communal song: Bi ca cng ng.

Communion: Thng cng.

Communion, Holy: S thng cng thnh.

Communion of Saints: S thng cng cc Thnh.

Communism: Cng sn thuyt.

Companion: Bn ܩng.

Company: Ton, on, Ƕi.

Comparatism: Tng i thuyt.

Comparative investigation: Tham chiu iu tra.

Comparative religion: Tn gio tham chiu.

Compassion: Lng trc n, s thng xt.

Compassionate: Trc n, thng xt.

Compendium: Tot yu.

Competition: Cuc tranh ua.

Complete revelation: S khi th trng vn.

Completion, The: S hon tt.

Complex: Phin phc.

Comprehension: S nhn thc, s lnh hi.

Compute: nh gi, nh gi.

Computer: ng nh gi.

Concealment of God: S kn nhim ca c Cha Tri.

Conceive: Th thai.

Conceived by the Holy Spirit: ܮc cm thai , dng thai bi c Thnh linh.

Concept: Quan nim, khi nim.

Concept of love: Khi nim ca tnh yu.

Conceptualism: Khi nim lun.

Concision: R rng.

Conclave: Hi ngh Hng y.

Concomitance: Tng ty, ph ty.

Concordance: Ph hp.

Concordance, Biblical: Thnh kinh ph dn.

Concordat: S tha thun.

Concrete: C th.

Concrete reformation: Cuc ci chnh c th.

Concubine: V b.

Concupiscence: Nhc dc, dm dc.

Concur: Ph tr.

Condemn: nh n.

Condemnation: S nh n.

Conditional immortality: Bt t iu kin (Th k th 4, Bc Phi).

Conditional Baptism: L Bp-tm iu kin.

Conditional predestination: TIn nh iu kin.

Conduct: Cch c x.

Conference: Hi ng.

Confess: Xng ra.

Confessor: Linh mc xng ti.

Confession of Christ: S tuyn b ca ng Christ.

Confession of faith: Tn iu.

Confession of sin: S xng ti.

Confession and absolution: Xng v tha ti.

Confirm: Xc nhn.

Confirmation: L xc nhn.

Confidence: Lng tn nhim.

Conflict: Cuc chin.

Conformity: Ph hp.

Confucianism: Khng gio.

Confucius: c Khng Phu t.

Congregation: Hi chng.

Congregational: Hi chng t tr, thuc Hi chng t tr gio hi.

Congregational Church, The: Theo Hi chng t tr Gio hi.

Congress: Hi ngh.

Congruence: S ph hp.

Conjecture: S c on, c thuyt.

Conscience: Lng tm.

Consciousness: S cm bit.

Consecrate, Consecration: Hin dng.

Consensus: S ng .

Consent: ng thun.

Consequence of sin: Hu qu ca ti li.

Conserve: Bo tn.

Conservation, Preservation: S bo tn.

Conservatism: Bo tn ch ngha.

Consistory: Ta n.

Consider: Suy nghim.

Consolation: S yn i.

Constraint: p buc, rng buc.

Constancy: Bt bin, tnh cng ngh.

Constitution: S cu to, th ch.

Contrast: D bit.

Consubstantiation: ng th thuyt.

Consul: Lnh s

Consummation: Kt liu, co chung (s).

Consumption: S tiu th.

Contact: Tip xc.

Contamination, Religious: Lan trn tn gio.

Contemplation: Trm t mc tܪng.

Contentment: S tha mn, s bng lng.

Contigency: S ngu nhin.

Continuity: Lin tc tnh.

Continuation: S lin tc.

Contribution: S ng gp.

Contrite: Hi hn, bun ru.

Contrition: S hi hn.

Control: S kim sot.

Controversy: S tranh lun.

Convention: Hi ng.

Conversation: Hu chuyn, tr chuyn.

Conversion: S tr li (vi Cha).

Convert: Ngܩi tr li (tin Cha).

Convocation: Triu tp.

Convict, Conviction: Tin quyt, s tin quyt.

Coordination: S sp ǥt, s phi tr.

Copt, Coptic: Hi thnh Cp.

Coptic Church, The: Hi thnh Cp (lc u tin).

Copula: iu lin h.

Coran, Koran: Kinh C-rn (Hi gio).

Corban (Hi-b-lai: Qorban): Ca l dng c Cha Tri (lm trn li ha nguyn).

Cornerstone: Vng Gc Nh.

Coronation: Tn vng.

Corporation: Thuc th.

Corporation act: Hnh Ƕng on th.

Corpus Christi (La-tinh): Thn th ng Christ.

Correct: Sa.

Correction: S sa cha.

Correlativism: ng tng quan thuyt, tng quan thuyt.

Corruption: S h hoi.

Corruption, Moral: o c suy i.

Corruption, Physical: S h hoi thuc th.

Cosmic: Thuc v v tr.

Cosmic history: Lch s v tr.

Cosmogony: V tr khai sinh lun.

Cosmology: V tr lun.

Council: Hi ngh.

Council, Christian: Hi ngh C-c gio.

Counsel: Li khuyn dy.

Counselor: C vn.

Countenance: Din mo, dung nhan.

Counter-reformation: Phn Ci chnh.

Courage: S can m.

Covenant: Giao Чc.

Covenant of grace: Giao Чc ca n in.

Covenant of Theology: Giao Чc ca Thn hc.

Covenant of works: Giao Чc ca cng tc.

Covenanter: Giao ܧc tn hu.

Cover: Bao ph, kha lp.

Covet: Ham, tham lam.

Covetousness: S tham lam.

Crazy: Khng, gn.

Create: Sng to.

Creation: Cuc sng to.

Creationism: Thuyt linh hn th to.

Creative Intelligence: ng sng to khn ngoan.

Creative word: Li sng to.

Creator: ng To ha.

Creature: Loi th to.

Credulity: S v tn.

Creed, Creeds: Tn iu.

Cremate, Cremation: Ha tng, s ha thiu.

Crises Theology: Tn chnh thng (Neo Orthodox) (ca Karl Barth).

Criterion, Criteria: Tiu chun.

Critic: Ph bnh gia.

Critical congesture: Ph bnh, phng on.

Criticism: S ph bnh.

Criticism New Testament: Khoa ph bnh Tn Чc.

Criticism Old Testament: Khoa ph bnh Cu Чc.

Criticize: Ph bnh.

Crutial point: im quyt nh.

Crucifix: Thp t gi.

Crucifixion: S ng inh (vo thp t gi).

Crucify: ng inh (vo thp t gi).

Crusade: Thp t qun.

Cross: Thp t gi.

Cross-bearer: ngܩi vt thp t gi.

Cross-communication: Tng giao song chiu.

Crowd: m ng.

Crowns of thorns: Mo gai (Binh s Ƕi cho Gi-xu).

Crux: Yu im.

Culmination: Cc im.

Culprit: B co nhn.

Cult: S th phܮng.

Cultic laws: Lut l th phܮng.

Cultic ritual: Nghi thc t phܮng.

Culture: Vn ha.

Cultural concept: nim vn ha.

Cuneiform: C hnh ci nm.

Cunning: Qu quyt, xo quyt.

Cup: Ly.

Cup and bread: Bnh v chn.

Curate: Linh mc (Mc s Anh gio).

Curriculum: Chng trnh.

Curse: Li nguyn ra.

Cursed: ng ght.

Custodian: Bo qun gia.


 

================================


D

 

 

D:

1) Tiu biu cho ti liu D tc gi sch Phc truyn.

2) Tiu biu ca Codex Bezae.

Da-Bog: a-b (Thn mt tri ca dn Slave).

Dagon: a-gn (Thn ca dn Canaan, Cc quan xt 16:23-30).

Daimon, Daemon: i-mn. Thn h v ca o Hi-lp).

Daleth: a-lt (Mu t th t ca Hi-b-lai ng).

Daltonism: Bnh lon sc, lon sc chng.

Damned: nh n, ln n.

Damnation: S nh ti, ln n.

Dan: an (Con ca Gia-cp).

Daniel, Book of: Sch a-ni-n.

Darkness: S ti tm.

Darwin: t-vn.

Darwinism: Hc thuyt t-vn.

David: a-vt.

Day: Ngy.

Day of Lord: Ngy ca Cha.

Day spring: Tng sng, rng ng.

Day of Atonement: Ngy ca s cu chuc.

Day of Lord, God, Christ: Ngy ca Cha, c Cha Tri, ng Christ.

Day time: Ban ngy.

Dawn: Rng ng.

Deacon: Chp s.

Deaconess: N chp s.

Dead language: T ng.

Dead Sea: Bin Cht.

Dead Sea Scrolls: Cc cun Bin Cht.

Dean: Gim hc, gim th, khoa trܪng.

Dear Dad: Thn sinh mn. Ba mn.

Death: S cht, t thn.

Death of God: S cht ca c Cha Tri (T liu ca cc Thn hc gia Tn phi hin i hay dng).

Death of Christ: S cht ca ng Christ.

Debt: N, n nn, ti khin.

Debtee: Ch n.

Debtor: Ngܩi mc n.

Debate: Tranh lun.

Debauch: Try lc.

Decalogue (Ten Words): Mܩi iu rn (Xut -dp-t k 21:1-17).

Decay: Suy tn, thi nt.

Deceit: Phnh gt, mu gian di.

Decide: Quyt nh.

Decision: S quyt nh.

Decree: Nguyn ch.

Decree of God: Nguyn ch ca c Cha Tri.

Decretals, False: Gio lnh gi mo.

Defilement: Lm d bn, lm u.

Delfication: S phong thn.

Dehistoricize: Gii ta s kin.

Deism: T nhin thn gio (Th k th 17, Anh quc).

Deity: Thn c.

Deliver: Gii cu.

Demiurge: Ha cng.

Demoniac: B qu m.

Demonic: Thuc v qu.

Demonism: Ma gio, ma thuyt.

Demons: Qu, c qu.

Demonology: T linh hc.

Demonstration: Biu din.

Democracy: Dn ch th ch.

Demythologisation: S gii ta huyn thoi.

Denial: T chi.

Denomination: Gio phi.

Deny: Chi, ph nh.

Deposit of faith: Ngun gc ca c tin.

Deontology (Moral obligation): Bn phn lun.

Depravity: S h hoi, suy i thuc linh.

Depravity, Total: S bi hoi ton din.

Depression: Tinh thn chn nn, ut c.

Deride: Nho bng, ch nho.

Descent into Hell (Hades): Xung m ph (Tn iu).

Design: Thit k, (Chng c ca Thnh Thomas chng minh s thc hu ca c Cha Tri).

Descendant: Hu t, dng di.

Desecration: Lm u.

Descent of the Spirit: c Thnh Linh ging trn Cha Gi-xu. c Thnh Linh ging lm trong ngy Ng tun.

Desire: Чc mun.

Despair: Tuyt vng.

Desolation: S tiu iu.

Despotism: p ch ch ngha, ch Ƕ bo cha.

Destiny: S mnh.

Destroyer: ng hy dit.

Destruction: S hy dit.

Determinate: nh.

Determine: Xc nh, quyt nh, nht quyt, nht nh.

Determinism: Thuyt nh mnh.

Deutero: Ngy kinh, th kinh.

Deutero Isaiah: nh -sai.

Deuteronomy, Book of: Phc Truyn lut l k.

Deutero Pauline: Th th Phao-l.

Develop: Pht huy.

Devil (Diabolos): c thn, ma qu.

Devil worshipers: K th ly ma qu.

Devote: Dng, cung hin.

Devotion: Tn tm, tu dܫng o tm (th phܮng, suy gm, dng trn).

Devoted things: Vt bit ring ra thnh (Dn s K 18:14).

Devotions: Cc bui cu nguyn.

Devour: Nut.

Devout: Tin knh, sng o.

Diabolos: Sa-tan, ma qu.

Diabolic: Thut v ma qu.

Diabolism: S th ly ma qu, ma gio.

Diacritical: Phn bit.

Dialectic: Bin chng php.

Dialectical process: Tin trnh bin chng.

Dialectical protestant: Ci chnh bin chng.

Dialectical trial: Th nghim bin chng.

Dialectical Theology: Bin chng thn hc (Karl Barth).

Diallele: ip ng.

Dialogue: Cuc i thoi.

Dialogue Sermon: Bi ging i thoi.

Diaspora: Cuc tn lc (dn Do-thi), tn dn.

Diana: ia-na (N thn mt trng ca La-m).

Diana of Ephesus Diatessaron, The: i-anh (N thn Artemis ca thnh -ph-s).

Dichotomy: Nh thn php, lܫng phn thuyt.

Didache, The: Sch dy d cc s .

Didactic: Thuc v khoa gio hun.

Die: Cht

Different: D bit.

Difference: D tnh.

Diocese: Gio khu (ca Gim mc).

Diophysite: Nh tnh .

Digamy: Ti hn, ti gi.

Dignity: Phm cch.

Dilemma: Cnh kh x, tin thoi lܫng nan.

Dime: 1/10 ng cho nh th.

Dimension: Chiu hܧng.

Dimorphism: Dng th nh hnh.

Dirge: Ca thng, bi ht phng iu.

Discern: Nhn chn, bit chn.

Discernment: Nhn chn.

Disciple: Mn nj, tn hu, tn .

Discipline: K lut.

Discovery: Pht minh.

Discrimination: Bin bit.

Disease: Bnh tt.

Ditheism: Nh thn thuyt.

Dishonour: S nhc, s bng, bt knh.

Distinct: Phn minh.

Disobedience: Khng vng li.

Disparate nature: D bit tnh.

Dispensation: Giai on thn th.

Dispensationalism: Giai on thn th thuyt.

Dispersion: Xem Diaspora.

Dispensation of the fulness: Giai on ca s y trn, thi k ca s y trn.

Distinction: Bit tnh.

Distinctiveness: Lut phn bit.

Distinguish: Bit bin, phn bit.

Distribute: Phn phi.

District Superintendent: Gio ht trܪng.

Divergence: Bt ng.

Divine: Thn, thuc thn linh.

Dives: Tn ph gia Lu-ca 16:19-31.

Divine work: Thn cng, thn tc.

Divination: Bi ton, bi khoa, l s.

Divinity of Christ: Thn tnh ca ng Christ.

Divine revelation: Thin khi.

Divine government: S t tr ca c Cha Tri.

Divine power: Quyn nng ca c Cha Tri.

Divine will: Thn , thnh .

Divine affirmation: Thn quyt.

Divine help: Thn tr.

Divine perfection: S ton vn ca c Cha Tri.

Divine necessity: Thn yu.

Divine providence: Thn hu.

Division: Chia r.

Devinity, Divine nature: Thn tnh.

Divisibility: Kh d phn tch.

Divorce: Ly d.

Docetism: Hin hnh thuyt.

Doctorate: Hc v tn s.

Doctrine: gio l.

Doctrinaire: Thuc v gio l.

Doctrine of man: Gio l v nhn loi.

Dogma: Gio l, tn l.

Dogmatic: Thuc v gio l.

Dogmatic form: Th thc tn l.

Dogmatism: Ch ngha Ƕc on.

Dogmatic formula: Cc cng thc gio iu.

Dogmation: Gio l ch ngha.

Dolorism: Bi kh thuyt.

Dominant: Xut chng, u t.

Dominant concept: nim cao siu.

Dominion: Quyn thng tr.

Donation of Constantine: Vic biu tng ca Cng-tng-tin (Th k th 8 v 9).

Donatism: Gio thuyt ca Donatus (Th k th 4).

Donatist: nj thuyt Donatus.

Door: Ca.

Doubt, Doubts: S nghi ng.

Double predestination: Tin nh song phng.

Doway Bible: Thnh kinh -w (ca La-m gio hi, dch Doway v hon tt Rheims).

Dove: Chim b cu.

Double personality: Nh trng nhn cch.

Doxology: Bi ca ngi khen.

D. Th.: Tn s thn khoa.

Dr. of Ministry: Tn s thnh chc.

Dragon: Con rng, Satan.

Dread: Hi hng, gh s.

Dream: Chim bao.

Drey: Cn.

Drink: Ung.

Drink offering: Rܮu th thn.

Drunkenness: Say sa.

Decline: Suy i.

Dualism: Nh nguyn lun.

Duality: Nh nguyn tnh.

Duration: Thi gian.

Dust: Bi t.

Duty: Bn phn.

Dyad: Nh t.

Dynamics: Sc mnh nng lc, sc mnh.

Dynamic inspiration: S h hi Ƕng lc (sng Ƕng).

Dynamism: Thuyt duy lc.


 

===============================


E

 

 

E: Tiu biu cho ngun ti liu Elohist (Ng kinh).

Ea, Enki: Thn khn ngoan ca Ba-by-ln.

Eagle: Chim ng (tiu biu cho thn Zeus ca o Hi-lp).

Ear: L tai (tiu biu cho s phn phc (Ging 18:10).

Earnest: S st sng.

Easter: L phc sanh.

Eastern Church, The: ng Gio hi.

Eastern Theology: Thn hc ca ng phng.

Eastern Catholic Church: ng Chnh thng gio hi.

Eat: n.

Ebal: Ni -ban.

Ebonites: T thuyt Ebonites.

Eccentricity: Trng thi k d.

Eccllesiasticus, Book of: Sch truyn o ca Sa-l-mn

Ecclesiology: Gio hi hc.

Economism: King t thuyt.

Ecstasy: Trng thi xut th.

Ecstasy of mystic feeling: Cm xc thn b xut th.

Ectoplasm: Ngoi cht.

Ecumenical: Cng ng, ph thng, hip nht.

Ecumenical councils: Hi ngh cng ng.

Ecumenical creeds: Tn iu cng ng.

Ecumenical institute: Trung tm cng ng (do W.W.C. lp).

Ecumenical movement: Phong tro cng ng (th k th 20).

Ecumenical partriarch: Cng ng Gio trܪng (ch Athenagoras m hn Gio hong Paul VI).

Ecumenics: Cng ng hc.

Eden: Vܩn -en.

Edenic revelation: S khi th -en.

Edification: Xy dng (ǩi thuc linh).

Edom: X -m.

Education: Gio dc.

Educationism: Duy gio dc thuyt.

Effect: Hu qu.

Effective: Linh hiu, hiu lc.

Effectual calling: S ku gi hiu nng.

Effeccious grace: n sng hiu nng.

Effort: C gng, cng gng.

Effulgence: S chi li.

Ego: Bn ng.

Ego-altruism: Ng tha lun.

Egocentrism: Duy ng ch ngha.

Egoism: ch k, v k thuyt.

Eidetic: Bn th.

Eight: Tm, (tiu biu cho l Bp-tem, s sanh li v s sng li, ngܩi ta tin ng Christ phc sanh vo ngy th 8).

El, Elohim: n, n-l-him (Danh c Cha Tri).

El, Olam (Eternal God): Danh c Cha Tri, (ng ǩi ǩi).

El, Shaddai: Danh c Cha Tri, (ng quyn nng).

Elder: Ln tui hn.

Eldres: Trܪng lo.

Elect: c c, ܮc chn.

Elective: Mn hc la chn.

Electicism: Chit trung thuyt.

Element: Nguyn t.

Elemental truth: L tht t nguyn.

Elements: 1) Yu t. 2) Bnh v rܮu cho tic thnh.

Element of obstruction: Yu t cn tr.

Elemental: Phch, va.

Elements of the world, The: Nguyn t ca th gian.

Elephantine Papyri: Sch ch A-ram thuc th k V pht gic ܮc Elephantine.

Elevation: Vinh thng.

Eleven, The: Mܩi mt s .

Elijah: -li (V tin tri).

Elisha: -li-s, tin tri.

Elkesaltes: Tn hu theo t thuyt Elkesit.

Elohist, or E: Tc gi thܩng dng danh Elohim thay cho danh Gi-h-va.

Elucidation: S gii minh.

Emanation: S pht xut.

Emanationism: Pht xut thuyt.

Emanatism: Lu xut thuyt.

Embalming: Vic ܧp xc.

Emerge: Biu l, xut hin.

Eminent: Siu qun, xut chng.

Emotion: Cm xc.

Emotionalism: Ch tnh cm thuyt.

Emmanuel: Em-ma-nu-n.

Emperor worship: s th ly hong lj.

Emperical: Duy nghim.

Emperically: Tnh trng duy nghim.

Emperical theology: Kinh nghim thn hc.

Empericism: Duy nghim thuyt.

Empyrean: Min thin thܮng.

Encratites: Duy thy phi.

Encyclical: Thuc v gio lnh.

Ecyclopedists: Son gi sch bch khoa.

Encyclopedia of theology: Thn hc bch khoa.

End: Cng ch, cu cnh.

End, The: Cu cnh, chung tn.

End of days: Cui cng cc ngy.

End, purpose: Ch ch.

Endurance: Chu ǿng.

Enemy: K th nghch.

Energumen: K b qu m.

Energy: Nng lc.

Enlightenment: S chiu sng.

Enlightenor: K chiu sng.

Enlih: Thn ca dn Sumer.

Enigma: iu kh hiu.

Enoch: -nc.

Enoch, Book of: Th kinh -nc.

Enth: Nhit tm.

Entity (being): Thc th.

Entrust: y nhim, giao ph.

Enuma Elish: E-nu-ma E-li-ch (truyn tch sng to ca Ba-by-ln).

Envy: k, ganh t.

Eon, Aeon: Thi i, th i.

Ephesians: Ngܩi -ph-s.

Ephesian, Epistle to: Th tn -ph-s.

Ephesus: Thnh ph -ph-s ( Simyrna ti Th-nh-k).

Ephesus, Council of: Hi ngh thnh -ph-s (431).

Ephesus, (Robber Synod of): Hi ngh k cܧp -ph-s.

Ephod: o -pht.

Epic: Anh hng ca.

Epictetus: Trit gia -pi-tek (Khc k thuyt, 55-135 S. C.).

Epicureanism: Duy khoi thuyt, duy khoi ch ngha.

Epicurus: Trit gia Hi-lp tn Epicurus (341-270).

Epilogue: Hu ngn, phn cui.

Epiphany: S hin hin.

Episcopacy: Th ch Gim mc.

Epistemology: Nhn thc lun.

Epistle: Th tn.

Episyllogism: Tha tin lun.

Equal: Tng ng, bnh Ǥng.

Equity: c cng chnh.

Equivalent: Tng ng.

Erastianism: Ch ngha Eratus (ǥt quc gia cao hn tn gio).

Eros (Hi-vn): Tnh i, tnh yu nhc dc.

Err: Lm ln.

Erracy: Lm lc tnh.

Error: S lm ln, lm lc.

Esau: -sau, con ca Y-sc.

Escape: Trn thot.

Eschatology: Lai th hc.

Esdras: Sch t-drt.

Esoterism: Ch ngha gio l b truyn.

Essential meaning: Yu ngha.

Essence: Th yu.

Essence Divine: Thn th yu.

Essence of religion: Bn cht ca o gio.

Estate: Trng thi.

Esthetism: Thuyt duy m.

Estimate, To: c on, nh gi.

Estatism: Duy chnh ph thuyt.

Eternal: Vnh cu, vnh vin.

Eternal damnation: S sinh pht ǩi ǩi.

Eternal detestations: S chn ght ǩi ǩi.

Eternal generation: Lu xut vnh cu.

Eternalism: Vnh cu thuyt.

Eternal life: S sng vnh cu (ǩi ǩi).

Eternal moral consciousness: thc o c vnh cu.

Eternal punishement: S hnh pht ǩi ǩi.

Eternal sin: Ti phm vnh cu.

Eternity: S vnh cu ǩi ǩi.

Ether: -th, -te (y khoa).

Etheral substance: Bn th bng -te.

Ethical element: Yu t o c.

Ethics: Lun l hc, o c hc.

Ethography: Phong tc hc.

Ethology: Nhn tnh hc.

Ethnological argument: Nhn chng lun.

Ethnology: Dn tc hc.

Etymology: Nguyn ng hc.

Eucharist, The: Thnh th, tic thnh, bnh v rܮu thnh.

Eudemonism: Hnh phc ch ngha.

Eugenism: u sinh thuyt.

Eutychianism: Duy nht tnh thuyt.

Evangelical: Thun ty Tin lnh.

Evangelical expositor: Ngܩi gii ngha Tin lnh.

Evangelism: Vic truyn o.

Evangelist: V truyn o.

Eva: B -va (T mu nhn loi).

Ever: Bao gi.

Everlasting life: Vnh sinh.

Evidence: Hin nhin, chng c.

Evil: Xu xa, v lun l.

Evil one, The: Sa-tan, k c.

Evil, The origine of the: Ngun gc s xu xa.

Evil spirit: Ma qu, c linh.

Evolution: Tin ha.

Evolutionism: Tin ha thuyt.

Evocation: Cu hn.

Exaltation: S tng dng, s nng cao.

Example: Kiu mu.

Excess: Thi qu.

Exclusive: Duy hu.

Exclusivism: c nht thuyt.

Exclusion: S khai tr.

Excommunication: Dt php thng cng.

Exegesis: Ch kinh hc, s ch gii.

Exegetical preaching: Ging theo phng php gii kinh.

Exemplarism: Gng mu thuyt.

Exemplify: Gii thch bng v d.

Expression: S biu l.

Experience: Kinh nghim.

Exercise, to: Vn dng.

Exhortation: Li khuyn ln.

Existence: Hin hu.

Exist: Hin hu, t ti.

Existence of God: S thc hu ca c Cha Tri.

Existential: Thuc v hin sinh.

Existentialism: Hin sinh thuyt.

Existential theology: Hin sinh thn hc.

Existing: Hin hu.

Exorcism: Php ui qu.

Exodus: Xut Ai-cp (-dp-t) k.

Experience: Tng tri, kinh nghim.

Expediency: Tnh trng thch ng.

Experimentalism: Thc nghim thuyt.

Expiation: n ti.

Expiation, Day of: Ngy chuc ti.

Explication: Li ging gii.

Explicit faith: c tin minh bch, hin nhin.

Explosition: Gii ngha (Kinh Thnh).

Expository preaching: Ging theo phng php gii kinh.

Extention: M rng.

External: Ngoi gii.

External evidence: Ngoi chng.

Externalism: Nghi thc thuyt, duy hnh thc thuyt.

External compulsion: S cܫng bch b ngoi.

Extra-biblical (source): Ti liu (ngun gc) ngoi Kinh Thnh.

Extreme: Cc oan.

Extreme unction: L xc du thnh.

Extrinsicism: Duy ngoi thuyt.

Eye: Con mt, (tiu biu cho s ton tri ca c Cha Tri).

Ezekiel, Book of: Sch -x-chi-n.

Ezra: E-x-ra (thy t l v lnh t dn Do-thi).


 

===============================


F

 


Face: Mt.

Facet: Kha cnh.

Factor: Yu t.

Factual: Xc tht.

Faculty: Ban gio s.

Fail: Thiu, tht bi.

Fairy: Tin.

Faith: c tin.

Faithful: Trung tn.

Faithful servant: Trung bc.

Faithful, The: Tn hu trung tn.

Faith healing: Cha lnh bi c tin.

Faithless: Bt trung.

Fall: Ng, t.

Fall, The: S sa ng.

Fall of man: S sa ng ca loi ngܩi (Truyn tch ܮc ghi chp Sng th k 3:).

False: Gi.

False decretals: Tp gio lnh gi.

False Christ: ng christ gi (C c gi).

Fame: Danh ting.

Family: Gia nh.

Family of God: Gia nh ca c Cha Tri.

Fanatic, Fanatical: Cung tn.

Fanaticim: Qu khch ch ngha.

Fanciful speculation: S suy cu bt thܩng.

Fantacy, Fantamatism: o tܪng, o hnh thuyt.

Fascination: S m hoc.

Falsity: Tnh gi di.

Fast: Kin n, nhanh, vng chc.

Fasting: Kin n.

Fasting communion: Kin n Nj thng cng.

Fatalism: nh mnh thuyt.

Fatality: nh mnh.

Fate: S mnh.

Father: Cha Cha, Cha.

Father divine: Cha thing ling, ng linh ph.

Father of the Church: Gio ph ca Hi thnh (nh Clment Ignatius, Polycarp, Iranacus Justin-Martyr, Tertulian, Athanasius, Eusebius, Augustin v. v...)

Fault: Li.

Favour: n hu.

Fear: S hi.

Fear (of the Lord): Kinh s Cha.

Fearful: Khng khip, knh s.

Feast: L (cc).

Feast of trumpet: L nm mi (Do Thi).

Feast of booths: L lu tm.

Feast of the Tabernacles: L lu tm.

Feast of the dedication: L hin dng.

Feasting: L.

Federal theology: Thn o lin minh.

Feed: Nui, trܪng dܫng.

Feet washing: S ra chn.

Felicitate: Khen ngi, chc mng.

Felicity: Hnh phܧc.

Fellow: Bn.

Fellowship: S thng cng.

Fellowship: Tng giao.

Feminism: Ch ngha n quyn.

Festival: Thuc v l, l.

Fetishism: Tn th vt thn.

Fetishism: Bi vt gio.

Fedalism: Ch Ƕ phong kin.

Fiery: Cn nng gin.

Fiction: Gi tܪng.

Fideism: Ch tn thuyt.

Fight: Chin u.

Fig tree: Cy v (hnh bng v nܧc Do Thi).

Filial: Lng hiu tho ca con.

Filioque clause: Mnh NJ Ho t.

Final relelation, The: Khi th cui cng.

Final perserverance: S nhn ni cui cng.

Finilism: Cu cnh tnh, muc ch lut.

Finalism: Hu hng thuyt.

Finite: Hn lܮng.

Firmanent: Bu tri.

Fire: La, thn ha.

Fire cult: S th ly thn ha.

First and Last: u tin v cui cng.

First born: Con u lng.

First day (sabbath) of the week: Ngy Cha nht.

Firsts state: Nguyn v (trܧc khi, cha sa ng).

First cause: Nguyn nhn u tin.

First fruits: Tri u ma.

Fish, Symbol of: Tiu biu ca con c.

Five: Nm thng tch (ca Cha tay, chn v hng).

Five articles of Arminialism: Nm gio l Arminianus (d bit Calvin).

Five points of Calvinism: Nm gio l ca Calvin ( Hi ngh Dort 1610).

Five scrolls: Nm cun: -x-t, Nh-ca, Ru-t, Ca thng v Truyn o.

Fixism: nh chng thuyt.

Flagellants: Tn hu kh hnh (Phong tro vo nm 1259 v 1349).

Flame, Sacred: Ngn la thnh.

Flesh: Xc tht.

Flesh, fleshy: Nhc th.

Flood, The: Hng thy.

Flock: By, Hi chng.

Foe: Th ch.

Following Christ: Bܧc theo ng Christ.

Folly: Tnh trng in di.

Font: Chn ǿng nܧc (lm Bp-tem).

Fool: in di.

Foot: Chn (Tiu biu cho s h mnh).

Footstool: B chn (-sai 66:1).

Foot washing: Ra chn (Ging 13:1-17).

Foreordain: nh trܧc.

Foreordination: S nh trܧc.

Forerunner: Tin khu.

Forgiveness: S tha ti.

Form: M t, hnh th.

Form criticism: Ph bnh hnh thc.

Form likeness: Hnh trng.

Formalism: Hnh thc ch ngha.

Formal: Thuc hnh thc.

Former rain: Trn ma u ma.

Former Prophets: Tin tin tri.

Formgeschichte (c): Ph bnh hnh thc.

Fornication: T dm.

Forum: Ngh trܩng.

Forbearance: Nhn ni.

Forbear: Chu ǿng, nhn ni.

Force: Sc lc, bo lc.

Forget: Qun.

Forgive: Tha th.

Forgiveness: n tha ti.

Foreigner: Khch l.

Foreign mission: Hi Truyn gio Ngoi quc.

Forbearence: Nn chu.

Foreknowledge: S bit trܧc.

Foriorn: Tuyt vng.

Formula, Formulae: Cng thc.

Formulary: Kinh cu nguyn, tn iu.

Fortuna, Fortun: N thn ti v ph nhiu ca dn La-m.

Fortun tellers: Thy bi.

Forty: 40, bn mi (s th thch).

Fortify: Lm vng.

Fortress: n i.

Fortitude: Ngh lc.

Forerunner: V tin khu.

Forunner: Tin khu.

Found, To: t nn tng.

Founder: Nn tng.

Foundation: Nn tng.

Fountain: Sui nܧc, ngun nܧc.

Four: Bn, 4 (s quc t).

Four Gospels: Bn sch Phܧc m.

Fragmentary theory: Thuyt on thin su tp.

Free: T do.

Free Church: Hi thnh T do.

Free Methodist Church: Hi thnh Gim l Ci chnh.

Freedom: S t do.

Free will: ch t do.

Free thinkers: Ngܩi suy t t do.

Friend: Bn hu.

Friends, Society of or Quakers: Hi Bn hu cng gi l Hi Quakers.

Fruit: Hoa qu, hu qu, kt qu.

Funeral ceremonies: L nghi an tng.

Full: y.

Fulfill: ng nghim.

Fulfillment: S ng nghim.

Fullness: S y dy, s y trn.

Fullness of time: S y trn ca thi k.

Function: Chc phn, c nng.

Fundamental: Cn bn.

Fundamentalism: Cn bn thuyt, pht c yu.

Future life: Lai th.

Futurism: Tng lai thuyt.


 

================================


G

 


G. A.: Ch tt hai ch General Assembly

Gabriel: Thin s Gp-ri-n.

Gad: Chi phi Gt.

Gaius: Tn mt C-c-nhn trong Tn Чc.

Galatians, Epistle of: Th tn Ga-la-ti.

Gallican confession: Hin chng ca John Calvin (1550).

Gallicanism: Php gio, ch trng hn quyn Gio Hong.

Gate: Cng, ca (tiu biu bܧc vo ci bt dit).

Gate of Hell: Ca a ngc (Ma-thi- 16:18).

Gathered Church: Hi thnh a phng.

Gate of Eden: Vܩn -en.

Garment: Y phc.

Gehenna: Trng Hin-nm, a ngc.

Genealogy: Gia ph.

General: Ph thng.

Generality: Khi lun, i lܮc.

General confession: Hin chng ph thng.

General Convention: Hi ng Tng lin (ca Hi trܪng lo).

General council: Hi ngh ti cao.

General judgment: Cn phn xt chung.

General Synod: Hi ngh cao cp (ca Hi thnh Lutheran).

Generalization: Tng qut ha.

Generatianism: Di hn thuyt.

Generation, Spontaneous: T pht sanh.

Genesis: Sch Sng th k.

Genetic: Di truyn hc.

Geneva Bible: Thnh Kinh G-neo (Pht hnh G-neo).

Geneva Cathechism: Phܧc m yu ch G-neo.

Gentile: Ngoi bang.

Gentile Christianity: C c gio ngoi bang(ch ngoi Palestine).

Gentle: Cao nh, phong nh.

Gentleness: S du dng.

Genus: Chng loi, ging.

Ghost: Ma.

Ghost, The Holy: c Thnh Linh.

Gift: Thin t, ti nng, n t.

Gifts: Tng vt.

Gilgamesh: V anh hng ca Mesopotumi (truyn thn thoi).

Girdle: Dy nt.

Gladness: S hoan h.

Glass: Gng, knh (tiu biu cho s trong sch).

Glory: S vinh hin.

Glory,The glory of God: S quang vinh ca c Cha Tri.

Glory, honor: Vinh hin.

Glorious mysteries: S mu nhim vinh hin.

Glorify: Tn vinh.

Gnosticism, Gnostics: Duy tri phi,Duy tri ch ngha, Tri hu gio.

Gnosis, knowledge: S hiu bit, tri thc.

Goat: D (tiu biu cho k h mt).

God: c Cha Tri, thn.

God, the son: Thnh t, thn t, Cha con.

Godman: Thn nhn.

God child: Con ǫ u.

Godliness: Tin knh.

Godliness: S cng ngha (Bn tnh ging c Cha Tri).

God's absolute holiness: S thnh khit tuyt i ca c Cha Tri.

Godhead: Bn tnh, bn ng ca c Cha Tri.

God mother: M ǫ u.

God parents: Cha m ǫ u.

Godspeed: Chc bnh an v thnh cng (i ܩng).

Goel: Ngܩi b con c quyn chuc sn nghip (Ru-t 4:1-12).

Gog: Dn Gt.

Golden rule: Lut, (Li) vng ngc (Ma-thi- 7:12 v Lu-ca 6:31).

Golden age: Thi i hon kim.

Good: Tt.

Good, the good, goodness: Thin ch, S tt lnh, S nhn lnh.

Good Shepherd, The: ng Chn gi tt lnh.

Goodworks: Cng c, cng vic lnh.

Good book: Thnh Kinh.

Gospel: Tin lnh, phܧc m.

Gospel hymns: Thnh ca Tin lnh.

Gospel of John: Sch Tin lnh Ging.

Gospel of Mark: Sch Tin lnh Mc.

Gospel of Luke: Sch Tin lnh Lu-ca.

Gospel of Mathew: Sch Tin lnh Ma-thi-.

Gospel, Apocrypha: Th kinh Tin lnh, ngy kinh Tin lnh.

Gospel, Good News: Tin lnh, tin tc tt lnh

Gospeler: Ngܩi džc sch Tin lnh.

Gothic architecture: Kiu kin trc G-tch

Gothic version: Bn dch Kinh Thnh ting G-tch (th k IV).

Government: Ni cc chnh ph.

Governor: Thng c, k thng tr.

Grace: n in, n sng.

Gracious: Khoan dung.

Grave, The: Huyt m, m m.

Gradual: Tun t.

Graduate: Tt nghip.

Graduation: Tim tin.

Graphics: Biu .

Grateful: Bit n.

Gratis: Nhng khng.

Greatness: S cao i.

Grecians, Greek: Ngܩi Hi-lp.

Greek: Hi-lp.

Greek father: Gio ph ca ng gio hi nh Chrysostom Athanasius, Basil.

Greek religion: Tn gio Hi-lp.

Greek Orthodox: Hi thnh chnh thng Hi-lp.

Green: Xanh (tiu bi cho s sng, tng trܪng).

Great being: ng v i.

Great Bible: Thnh Kinh v i (do Miles Coverdale pht hnh 1539).

Grow: Tng tin, ln ln.

Grow, Growth: Tng trܪng, s tng trܪng.

Growing: S tng trܪng.

Guardian angel: Thin s h v.

Guidance, Divine: S dn dt ca Cha.

Guile: Mu k.

Guilt: Ti c, Li lm.

Guilt offering: Ca l chuc s li lm (L-vi k 5:7-10).

Gynecocentrism: N hܧng tm thuyt.


 

===============================


H

 


H: Du hiu lut ca s thnh khit.

Habakkuk: Tin tri Ha-ba-cc.

Habakkuk, Book of: Sch Ha-ba-cc.

Habiru: Ngܩi H-b-r xa.

Habit: Thi quen.

Habitual grace: n t (lm lnh).

Hacoldama: Rung huyt.

Hachiman: Thn chin tranh (Nht bn).

Hades (Hi vn): m ph.

Hagar: A-ga.

Haggadah (H-b-r): Truyn tch.

Haggai, Book of: Sch A-gh.

Hagiographa: Thnh vn.

Hagiolatry: Th ly cc thnh.

Hail Mary: Li cho c Ma-ri.

Halieutics: Thuc v phng php cu c.

Hallel praise: Bi ca ngi khen Cha.(Thi Thin 113-118).

Halo: Ho quang, s vinh quang.

Hand: Tay.

Hardening: Lm cng.

Harlot: Ngܩi im .

Harmony: S ha hp.

Harvest: Ma mng.

Harvester: Ngܩi gt.

Hasidaeans: Tn hu Ha-si-in.

Hasmonaeans: Triu i Ht-m-nin.

Hate, Hatred: Ght, ghen ght.

He: Mu t th nm ca Hi-b-lai ng.

Head: u, nguyn th.

Heal: Cha lnh, cha bnh.

Healing, Divine: S cha bnh ca Cha.

Hearing: Nghe.

Heart: Tm lng.

Heathen: Ngoi bang.

Heathen, The fate of: S phn dn ngoi bang.

Heave offering: L a qua, li trܧc mt Cha.

Hebrews, Epistle to: Th tn H-b-r.

Hedonism: Ch ngha khoi lc.

Hegel, G. W. F. (1770-1831): Trit gia c tn Hegel.

Hegelianism: Trit thuyt ca Hegel.

Height: Chiu cao.

Heilsgeschichte: Lch s Cu chuc.

Heir: Tha t.

Helmet: Mo tr (tiu biu s cu ri, -sai 59:17; -ph-s 6:17).

Helps: S ph tr, s gip ǫ.

Helveltic confessions, First: Hin chng ca Gio hi Ci chnh Thy S, 1536.

Helveltic confessions, Second: Hin chng ca Gio hi Ci chnh Thy s, 1566.

Heiliolatry: S th ly mt tri.

Heliopolis: Thnh ph Heliopolis (Trung tm th ly thn Ra v Re).

Hell: a ngc

Hellenism: Vn ha v o gio Hi-lp.

Hellenist: Ngܩi Do-thi ni ting Hi-lp.

Hellenistic Christian: C c gio do cc lnh o v ban vin ngܩi Hi-lp v La-m.

Hllenistic Judaism: Do-thi gio b nh hܪng Hi-lp (Bn LXX l cng trnh ca phong tro ny. Philo l trit gia ca phong tro ny).

Hellenistic Roman period: Vn ha v o gio Hi-lp thi La-m.

Hereafter: Lai th.

Heredity: S di truyn.

Heresy: T thuyt.

Hermeneutics: Thich kinh hc.

Hermotism: Huyn b hc.

Herodian Dynasty: Triu i H-rt.

Hepatonopy: Khoa bi v ni tin tri ca Ba-by-ln.

Heterodoxy: nim bi o.

Heteromorphism: Trng thi nhiu hnh dng.

Hexapia: Bn Kinh Thnh Cu Чc 6 th ting ca Origen.

Hexateuch: Lc kinh (k c Gi-su).

Hide: Du.

Hierarch sacred leader: Gio phm.

Hierarchy: Phm trt.

Hieratic: ܮc tn phong.

Hierology: Tri thc v vn ha thnh.

Hieroglyphics: Ai hnh t.

High altar: Bn th chnh trong Nh th.

High church: Thn La-m Gio hi (Anh quc Gio hi th k 17).

Highest: Tuyt nh.

Higher Criticism: Thܮng tng ph bnh.

High places: a im cao, ch cao.

High Priest: Thy t l Thܮng phm.

Hillel (70 T. C.-10 S. C.): Hc gi Do-thi tn Hillel.

Hillel foundation: Trung tm hun luyn thanh nin ca ngܩi Do-thi.

Himself: Chnh Cha.

Hinduism: n Ƕ gio.

His second coming: S ti lm ca Cha.

Historian: S gia.

Historical argument, The: Lch s lun.

Historical Biblical Trinity: Thnh Kinh lch s Ba ngi.

Historical circumstance: Hon cnh lch s.

Historical view: Phng din lch s.

Historical reliability: S chnh xc ca lch s.

Historicity: S tnh.

History: S hc.

History critical movement: Phong tro ph bnh lch s.

History of religion: Lch s ca tn gio.

Hittile Religion: Tn gio dn Hi-tt.

Holiness: c thnh khit.

Holy: Thnh kit.

Holy communion: Thng cng thnh.

Holy fire: Ha thnh.

Holy league: Thnh on.

Holy office: Thnh chc.

Holy of Holies: Ni ch thnh.

Holy land: Thnh a.

Holy place: Ni thnh.

Holy Spirit: c Thnh Linh.

Holy war: Thnh chin.

Holy writ: Thnh Kinh.

Holy year: Thnh nin.

Homologoumena: Sch ph thng ܮc Kinh in.

Homiletic: Truyn o php.

Homotheism: Nht thn lun.

Honest: Trung thnh, thnh tht.

Honor: Danh d.

Hope: S hi vng, mi k vng.

Horn: Ci, sng.

Horn of altar: Sng bn th.

Hosanna: Li tung h (Mc 11:9).

Hosea, Book of: Sch -s.

Hospitality: S tip i, s tip khch.

Hosts: Cc quyn lc thin thܮng.

Hour: Gi, th gi.

Hour, Last: Gi cui cng.

House: Nh.

Household: Gia tc, gia nh.

Household of God: Gia tc ca c Cha Tri.

House of God: Nh ca c Cha Tri.

Human sacrifice: T l bng sinh mng.

Human soul: Linh hn ca con ngܩi.

Humanitarianism: Nhn o ch ngha.

Humaness: Nhn tnh.

Humanity: Nhn loi, nhn tnh.

Humble: Nhu m.

Humility: S nhu m.

Humiliati: Mt dng ܮc lp vo th k th 12.

Humiliation of Christ: S h mnh ca ng Christ.

Huaband: Ngܩi chng.

Hymn: Bi ca ngi khen.

Hymnody: Nhc thut.

Hymnology: Nhc hc.

Hyperorganism: Ngoi th.

Hyperbolical: Khoa trng php.

Hypnotism: Thi min thut.

Hypocrisy: S gi hnh.

Hypology: Thi min hc.

Hypostasis: Th yu.

Hypostatic union: S lin hip hai tnh.

Hypothesis: Gi thuyt.

Hyssop: C kinh gii, loi bc h.

Hyper evangelistic: Phi Tin lnh cc oan.


 

==============================


I

 


I am: Ta l: Tn gio ca M quc do ng b Guy Ballard sng lp nm 1930 Chicago.

Iahweh: Gi-h-va (danh c Cha Tri).

Iconoclasm: Ngu tܮng ph hoi thuyt.

Iconostasis: Mn che NJn thnh.

Idea: nim, tܪng.

Idealize: L tܪng ha.

Idealism: Duy tm thuyt, l tܪng thuyt.

Idealistic communism: Cng sn l thܪng thuyt.

Ideality: L tܪng tnh.

Identiacal: ng cht.

Identification: ng ha.

Identification with Christ: ng ha vi ng Christ, ging vi ng Christ.

Identify: Lm ging nhau, tnh ng nht,ng nht tnh.

Ideology: Quan nim hc, tܪng hc.

Idiocy: Tnh ngu dt (si).

Idosefnerasy: Tnh t.

Idol: Ngu tܮng.

Idolatry: S th ly hnh tܮng.

Idolothytes: n ca cng t.

Idumea, Idume: X -m.

Ignorant: K ngu xun.

Illegal: Vi php, bt hp php.

Illogical: Phi lun l, v l.

Illuminate: Soi sng.

Illumination: S soi sng.

Illumination spiritual: S soi sng thuc linh.

Illuminism: Thin phi thuyt.

Illusion: o nh.

Illusionism: o tܮng lun.

Image: nh tܮng, hnh nh.

Image of God: nh tܮng, hnh nh ca c Cha Tri.

Imagination: Tܪng tܮng, tr tܪng tܮng.

Image Dei, Image of God: Hnh nh ca c Cha Tri (Sng th k 1:26, 27; C-l-se 3:10).

Imitation: S bt chܧc.

Imitation of Christ: Hc theo ng Christ (Sch ca Thomas a Kempis).

Immaculate conception: S th thai khng nhim ti.

Immanence: Ni ti.

Immanentism: Ni ti thuyt.

Immanuel: I-ma-nu-n.

Immaterialism: Phi vt cht lun.

Immensity: Bao la, rng ln.

Immersion: Bp-tm dm mnh.

Immolation: Ca l.

Immoral: V lun.

Immoralism: V lun thuyt.

Immortal: Bt t.

Immortality: Bt dit.

Immortality conditional: Bt dit c iu kin.

Immutable: Min dch.

Immuable: Bt dch, bt bin.

Impanation: Thnh th thc ti.

Impart: Chuyn ǥt.

Impassible: V cm.

Impeccability: Gii thot khi phm ti.

Impending: Treo.

Imperative: Mnh lnh.

Imperfect: Bt ton.

Impersonal: V ng.

Implicit faith: c tin hon ton.

Implicit truth: L tht trn vn.

Implication: S rc ri.

Important decision: Quyt nh trng i.

Important sense (meaning): Yu ngha.

Imposition of hand: L ǥt tay.

Impossible: Bt kh.

Impractical: Khng thc t.

Impracation: ra s.

Impressed moving: Cm Ƕng.

Impression: n tܮng.

Impressionism: n tܮng ch ngha.

Impulse of the Holy Spirit: S thc y ca Thnh Linh.

Impulsion: S thc dc.

Imputation: S qui k.

Inability: S bt lc.

Inanition: S suy nhܮc.

Inbred sin: Nguyn ti.

Incarnate: u thai.

Incense: Hng liu.

Incertia: Hoa tinh.

Inclination: Qu ly (hng gio phm).

Inclusion: Bao hm.

Inclusive: Bao hm.

Incognito: Gi kn.

Incommunicable: Bt kh truyn thng.

Incompetent: V nng lc, bt nng.

Incomprehensive: Bt kh t.

Incomprehensive: Kh hiu.

Inconscious: V thc.

Incongruous: Khng thch nghi.

Incorporeal: Thuc linh (khng c thn th).

Incubation: Thi k tim thc.

Incubus: Gnh nng.

Incurs: Gnh chu.

Ineffabilis deus: Sc lnh Gio hong nm 1854 v s Th thai V nhim ti.

Ineffable: Khng th t ܮc, khng t xit.

Inefficace: V hiu.

Inequality: S chnh lch.

Inerrant: Khng sai lc.

Independence of God: Tnh Ƕc lp ca c Cha Tri, s t hu ca c Cha Tri.

Indeterminism: V nh thuyt.

Indetermine: Bt nh.

Indefectibility: Bt dit tnh.

Independency: Tnh trng Ƕc lp.

Indefinite, Indignation: V nh.

Induction grid: Bn h thng qui np.

Infallibility: V ng.

Infallible: V ng.

Infamy: nhc.

Infant baptism: L bp-tm thiu nhi.

Infant salvation: S cu ri thiu nhi.

Influence: nh hܪng.

Inform: Bo tin.

Infedelity: Bt trung.

Infinite: V cng, v hn.

Infinitum: V bin (La tinh).

Infinity: V bin tnh.

Infini: V cng tn.

Infinity of God: Thuc tnh v hng lܮng ca c Cha Tri.

Infralapsarianism: Mt phe phi ca Calvin ch trng s sa ng ca loi ngܩi i trܧc nguyn ch la chn.

In hoc signo vinces (by this sign you shall conquer): Bi du ny ngi chin thng (Constantine).

Inherit: Tha k.

Inheritance: C nghip.

Inhibition: S huyn chc.

Inimical: Nghch, th.

Inintelligible: Bt kh tri, khng th hiu.

Initiative: Khi thy, pht Ƕng.

Iniquity: Ti c.

Innana: Mu thn (ca dn Ba-by-ln).

Innate knowledge: Nguyn tri.

Innate: Nguyn tri, bm sinh, thin ph.

Innate ideas: Bn hu, quan nim, tin thin.

Innatism: Duy bm thuyt.

Inner: Ni tm, pha trong quan nim.

Inner life: Sinh hot ni tm.

Inner man: Ngܩi ngܩi trong (tc tm hn v tm linh).

Inner light: S sng ni tm.

Inner word: Li ni tm.

Innocence: S v ti.

Innocent: V ti, tht th, cht phc, mv mc.

Innocuous: V ti, v hi.

Innocent nature: Bn tnh v ti.

Index: Mc lc.

Indignation: S phn n.

Indifference: Tnh khng quan tm.

Indifferentism: Trung lp ch ngha.

Individual: C nhn.

Individualism: Ch ngha c nhn.

Indivisible: Bt kh phn.

Individuality: C nhn tnh.

Individualize: C nhn ha.

Indirect communication: Gin tip tng giao.

Induction: S qui np.

Induction: B chc thnh.

Indulgence: Lng khn ngoan.

Indult: c n ca Gio hong ban.

Inerrancy: Khng lm lc.

Infanticide: Ti git thiu nhi.

Infralapsarianism: Mt nhm ca gio phi Calvin (ch trng s sa ng trܧc nguyn ch sa ng v on pht).

Infallibilist: Ngܩi tin Gio hong v ti.

Infidel: Ngܩi khng tin Cha.

Infidelity: Bt trung.

Infusion: Bp-tm bng cch ǰ nܧc.

Influence: nh hܪng.

Inquisition: Tn gio php nh.

Instrument: Cng c.

Inseparable: Bt kh phn.

Insistence: S ni n.

Inspire: H hi.

Inspiration: S h hi.

Installation: S xp ǥt (vo chc v).

Instinct: Bn nng.

Institution words: Li ca l tic thnh (Ma-thi- 26:28, Mc 14:22-24, Lu-ca 22:19-20, I C-rinh-t 11:23-25).

Instinct: Thin tnh.

Instruction: S ch dy.

Intellectual: Tri thc.

Intellectualism: Duy tri thc thuyt.

Intellect: Tri nng.

Intelligence: Tr tu.

Intention: Ch , nh.

Intensive knowledge: Thng hiu cܩng lit.

Intimacy: Thn thit.

Intercession: Cu thay.

Intercommunion: Lin tng giao.

Interconfessionalism: Lin hin chng ch ngha.

Interdict: Ngn cm.

Interim: Quyn.

Intermediate: a v trung gian.

Interminable argument: Li trnh lun v chung.

Internal: Ni b,ni ti, ch quan.

Interpretation (biblical): Gii kinh.

Interpsychology: Lin tm l.

Interventionism: Ch ngha can thip.

Interest: C ch li.

Intolerance: S c chp.

Intrumentalism: Mi gii thuyt.

Instruction: Gio hun.

Intrical: Ln xn.

Intrinsic: Ni ti.

Introitus: Bi ca tng (trܧc gi th phܮng).

Introduction: Li gii thiu, dn lun.

Intuition: Trc quan, trc gic.

Intuitionalism: Trc gic ch ngha.

Intuitionist: nj trc gic ch ngha.

Invent: Sng tc.

Invention: Pht minh.

Investigation: D xt, xem xt.

Invocation: Khn cu.

Iron age, Israelite period: Sc kh thi i.

Irony: Chm bin.

Irra: Qu ca dn Ba-by-ln.

Irradiation: Pht quang.

Irrational: Phi l.

Irrationalism: Phi l ch thuyt.

Irreconcillable: Khng Ƕi tri chung.

Irregularity: Ti c bt thܩng.

Irrelevant: Khng l thuc.

Irreligious: V tn gio.

Irresistible grace: n in bt kh chng tr.

Irreverent: Bt knh.

Irruption: t nhp.

Isaac: I-sc.

Isagogics: o lun hc.

Isaiah: Cha l s cu ri (Tin tri -sai).

Isaiah, Ascension of: S thng thin ca -sai (Sch Khi th ca C c nhn Do Thi).

Isaiah, Book of: Sch -sai.

Isis: Mu thn ca Ai-cp.

Islam: Hi gio.

Ism: Hc thuyt.

Isomorphism: Tnh ng hnh.

Israel: Nܧc Do Thi.

Issue: Kt qu, chung cuc.

Itemize: Ghi tng khon mt.

Itinerancy: L trnh.

Itinerant preacher: Truyn o lu hnh.

I-thou relationship: S tng giao gia ti v anh (t liu ca Martin Brucer).

Ivory: Ng (tiu biu s trn vn ca m thut tn gio).

Ius naturale natural right: Phn ca Thn phm trong v tr loi ngܩi nh l tr m bit ܮc.

Ius divinum positivium: Phn ca Thn phm siu nhin mc khi cho loi ngܩi.

Iustitia naturalis, natural righteousness: Nguyn trng loi ngܩi trܧc khi A-am sa ng.

Inward: Ni ti.

Iyar: Thng tm ca nin lch Do Thi.


 

===============================


J

 


Jacob: ng Gia-cp.

Jacobites: ng James II.

Jahweh: c Gi-h-va.

Jahvism: Sng bi c Gi-h-va.

Jansenism: Phong tro ca Jansen.

Jealous: Ghen ght.

Jehovah: c Gi-h-va.

Jehovah Jireh, The Lord Sees: c Gi-h-va Di-r, Cha Hng oi xem.

Jehovah Nissi, The Lord is my banner: c Gi-h-va Ni-si, Cha l c x.

Jehovah Sholom, The Lord is Peace: c Gi-h-va Sholom, Cha l s bnh an.

Jahovah Tsidkenu, The Lord is our Righteousness: c Gi-h-va Si-ke-nu, Cha l s Cng bnh ca chng ta.

Jeopardize: Liu mng.

Jeremiah: Ngܩi hay than van.

Jeremiah: ng Gi-r-mi (tin tri).

Jericho: Gi-ri-c (thnh ph).

Jerusalem: Gi-ru-sa-lem (kinh nܧc Do Thi).

Jesuits: Tu s dng Jesus.

Jesus: Gi-xu.

Jesus Christ: Gi-xu Christ.

Jews: Ngܩi Do Thi.

Jewry: Thuc v ngܩi Do Thi.

Jewish: Thuc v ngܩi Do Thi.

Jewish Hellenism: Vn ha c Hi-lp ca ngܩi Do Thi.

JHVH, JHWH: c Gi-h-va.

Job: ng Gip.

Jonah: ng Jonah.

John: ng Ging.

John Baptist: ng Ging Bp-tt.

John Mark: ng Ging Mc.

John, The apocalypse of: Khi th ca ng Ging.

John, The Epistle of: Th tn ca Ging.

John, The Gospel of: Tin Lnh ca Ging.

Joseph: ng Gi-sp.

Jot: Mu t th 9 ca Hi-b-lai.

Joy: S vui mng.

Jubilee: L k nim Ng thp chu nin.

Judaism: Do Thi gio.

Judaist: Ngܩi theo Do Thi gio.

Judaize: Do Thi ha.

Judas Ichariot: Giu-a ch-ca-ri-t.

Jude: Th tn Giu-e.

Judge: Quan ta.

Judge: Phn xt.

Judgement: S xt on.

Judicial: Thuc v t php.

Judith: Sch Giu-e.

Just, The: ng cng ngha.

Justice: L cng bnh, cng l.

Justification: S cng ngha.

Justifier: ng xng cng ngha.

Justify: Xng ngha.


 

==================================


K

 


Kahai, Qahal: Hi chng (EKKLESIA).

Kailasa: Thin ng (ca tn hu o Siva).

Kalpa: Kip.

Kma: Dc.

Kantianism: Trit hc Kant.

Karaites: Tn phi Do Thi (th k 8 Ba T).

Karl Barth: Kal-Bt.

Karma: Nhn qu.

Kathenothism: Giao th Thn gio.

Keep: Tun th, vng li.

Kenosis: Thuyt dc ǰ.

Kerygma preaching: Ni dung ca s cao rao Tin Lnh.

Keswick conference: Hi ng bi linh (Anh quc).

Ketuvim hoc Kethubim: Phn th ba ca thnh vn Do Thi (t Thi Thin ljn S k).

Keys: Cha kha (biu hiu s vo nܧc c Cha Tri, Ma-thi- 16:19).

Keys Crossed: Tiu biu v gio phm ca Phi-e-r.

Kin: B con thn thuc.

Kind: Nh nhn.

Kingdom: Vng quc.

Kingdom come: Th gii bn kia.

Kingdom of God: Thn quc, Vng quc c Cha Tri.

Kingdom (Heavenly): Thin quc.

Kingdom of heaven: Nܧc tri.

King: Vua.

King's confession: Bn tuyn ngn ca vua James (nm 1581).

Kingship: Vng v.

Kinsman: Ngܩi b con.

Knowledge: S hiu bit, tri thc.

Knowledge of God: S hiu bit ca c Cha Tri.

Kohyleth preacher: Din gi.

Koine common: Hi vn ph thng.

Kolh: Mu t th 19 ca Hi-b-lai.

Kouaw: Ng.

Koran: Kinh C-rng.

Kotow: Ci ly.

Kyrio Eleison (Lord, have mercy upon us): Cha i! xin thng xt ti, chng ti.

Kyrios Lord: Cha.

Kyrios title: Danh hiu ca Cha.

Kyrios name: Danh ca Cha.


 

===============================


L

 


Laban: ng La-ban.

Labor: Lao Ƕng.

Labor Party: Lao Ƕng ng.

Labyrinth: Phc tp.

Laity, Lay: Tn hu.

Lama: Lama.

Lamaism: Lama gio.

Lamb: Chin con, cu con.

Lamb of God: Chin con ca c Cha Tri.

Language: Ting, ngn ng.

Language of Semitic family: Ting thuc h Sem.

Lasciviousness: Dm lon.

Last: Cui cng.

Last Adam: A-am sau cng (l ng Christ).

Last days: Ngy sau cht.

Last Gospel: Khc Tin Lnh cht (c trong l Mi-sa tc Ging 1:1-14).

Last judgement: S phn xt cui cng.

Last supper: Tic cui cng (ca Cha).

Last things: S vt cui cng.

Lateran: La-t-ran.

Lateran Council: Hi ngh La-t-ran.

Latimer: ng La-ti-m.

Latin: La tinh.

Latitudinarians:Tn hu Phng Nhim Ch Ngha.

Latitudinarianism: Phng nhim ch ngha.

Latter Day Saints: Gio phi Mt Mn.

Law: Lut php.

Law of causation: Lut nhn qu.

Law codes: Php qui.

Lawlessness: V lut l.

Laxity (moral): Bing nhc.

Lay, layman: Tn hu.

Lay, Baptism: Php Bp-tm (do tn lm).

Laying in of hand: L ǥt tay.

Laymen's organisation: Tn hu hi.

Lay workers (of the Church): Cn b (ca Hi thnh).

Lazarist: Hi sai phi.

Leader: Lnh o.

Leadership: Quyn lnh o.

Leaders' meeting: Bui hp cc lnh o.

Learn: Hc hi.

Leaven: Men.

Lector leader: Ngܩi džc Kinh Thnh (trong gi th phܮng).

Lecture: Ging th.

Lecture sermon: Bi ging th.

Legalistic: Hp php.

Legality: Hp php tnh.

Legalism: Hp php thuyt.

Legate (of Pope): i din (ca Gio hong).

Legend: Truyn thuyt.

Legion: Mt on qun La-m (c 6.000).

Legitimate: Hp thc.

Lemma: B NJ.

Leninism: L-ninh ch ngha.

Leontopolis: L-ng-t-p-lt (thnh ph Bc phi).

Leper: Ngܩi phung.

Lesson, Scripture: Kinh hun.

Letter: Th, tn th.

Levellers: Bnh ǣng Linh T phi ( Anh vo th k th 17).

Levite: Ngܩi L-vi.

Levirate marriage: Lut l tc huyn theo lut php Mi-se (Phc Truyn lut l k 25:5-10).

Liberal: T do.

Liberal Arminianism: Phi t do ca c-mi-ni-nt.

Liberal Prostestantism: Ci chnh t do.

Liberal religion: Tn gio t do.

Liberalism: Ch ngha t do.

Libertini, Synagogue of: Nh hi t do.

Liberty of conscience: T do lng tm.

Liberty of cult: T do t t.

Liberty of religion: S t do ca tn gio.

Library: Th vin.

Life: S sng, ǩi sng.

Life changer: ng bin ǰi ǩi sng.

Life of Christ: i sng ca ng Christ.

Light: S sng.

Lign: ܩng tuyn.

Like: Thch, ging.

Like minded: ng t tܪng, ng tm tnh.

Likeness: Hnh, ging.

Line of despair: ܩng nt ca s tht vng.

Limited atonement: S ha hip gii hn.

Limitation: S hn ch.

Limitation of humanity: S hn ch ca nhn tnh.

Litany: Bi cu nguyn au thng (Ai ca).

Literalism: Trc gii ch ngha.

Literal sense: ngha theo vn t.

Liturgy: Gio nghi.

Live: Sng.

Living: Hng sng.

Living creature: Vt sng.

Local church: Hi thnh a phng.

Local God: Thn a phng.

Local patriotism: Lng i quc.

Local preacher: Truyn o khu vc.

Logia: Li, bi ging.

Logos: o.

Logos, The doctrine: Gio l ngi li.

Logos spermatikos: o nguyn chng.

Logic: Lun l hc.

Logicism: Duy lun thuyt.

Logical: Hp l.

Logical positivism: Duy thc nghim hp l.

Logism: Duy lun thuyt.

Longaninity: Lng bao dung.

Longsuffering: S nhn ni.

Look: Nhn.

Loose: Tho lng.

Lord: Cha.

Lord's day: Ngy ca Cha.

Lord's prayer: Bi cu nguyn ca Cha.

Lordship: Quyn ca Cha.

Lord's supper: Tic thnh.

Lost: H mt.

Lots, Throwing: Bt thm.

Love: Thng yu.

Love feast: Tic thng yu.

Lover (H-b-r: Chesed): ng Thng yu.

Loving kindness: Lng tt mn yu.

Lower storey: H tng.

Lowly: Thp, nhn nhܩng, h mnh.

Loyal: Trung thnh, trung ngha.

Loyalism: Lng trung thnh.

Loyalist: Ngܩi trung thnh.

Lucifer: Lu-si-phe.

Lust: S ham mun.

Luther, Martin: ng Lu-te.

Lutheran: Gio phi Tn ngha.

Lutheran Church: Hi thnh Tn ngha.

Lutheran Theological seminary: i chng vin Thn hc Tn ngha.

Lutheranism: Tn ngha thuyt.

Luther league: on Thanh nin Hi thnh Tn ngha.

LXX: Tiu biu Bn By mi.

Lyon, First council of: Hi ngh cng ng th 13 hp Li-ng nm 1245.


 

======================================


M

 


Ma: N thn (ca th dn Tiu T ).

Maat: N thn ca s cng ngha v khn ngoan (ca Ai-cp).

Maccabees: Mc-ca-b (gia nh ca thy t l Matththias lp nn triu Htmnin).

Macedonianism: T thuyt Macedonia (Tin c Thnh Linh l th to dܧi quyn Cha v Con).

Machinalism: C kh thuyt.

Macrocosm: i v tr.

Magi, wise men, magicians: Cc nh Bc hc, thut gia.

Magic: Ma thut, qu thut.

Magisterium: Uy quyn hoc chc v dy d ca hi thnh.

Magnificat: Bi ca ca Ma-ri (Lu-ca 1:46-55).

Magnifi: Ngi khen, ca tng.

Magog: 1) Ma-gt, con ca Gia-pht (Sng th k 10:2).

2)Th nghch Nܧc ca c Cha Tri.

Magus: Ma-gt (Si-mn).

Mahomet: Ma-h-mt (Gio ch Hi gio).

Mahometism: Hi gio.

Maimonides (1135-1204): Moses ben Maimon, trit gia Do Thi.

Maimonidean: nj ca Maimon.

Majesty: S Uy nghim.

Majesty of God: S Uy nghim ca c Cha Tri.

Majoristic controversy: T thuyt cng c ca G. Major.

Maker, The: ng To dng.

Malachi, My Messenger: Malachi (S gi ca Ta).

Malediction: S ra s.

Malefactor: c nhn.

Malice: Tnh him Ƕc.

Malign: c hi.

Malthusianism: Nhn khu hn ch ch ngha (do Malthus NJ xܧng).

Mammon: Thn ti.

Man: Ngܩi.

Man of sin: Ngܩi ti c.

Manifest: Pht l.

Manifestation: S pht l.

Manna: Ht Ma-na.

Manichaeism: Thin c nhi nguyn phi.

Manipulation: S iu khin.

Maranatha: Nguyn xin Cha ljn (ting Aram).

Marcionites: Nj ca Marcion (Kh Tn Чc v nh nguyn lun).

Marginal: Bn l.

Mariolatry: Th Ma-ri.

Mark: 1) Du.

2) Thnh Mc.

Maronites: C c nhn theo nhm Maro.

Marriage: Hn nhn.

Martyr: Ngܩi tun o.

Martyr Church, The: Hi thnh (Gio hi) tun o.

Marvel: S l.

Marvellous: Thn k, k diu.

Marxism: Ch ngha Mc-xt.

Mary: Ma-ri.

Mass: Qun chng.

Material: Vt cht.

Materialization: Th cht ha.

Materialism: Duy vt ch ngha.

Materialism (Dialectic): Duy vt bin chng.

Materialism (Historical): Duy vt s quan.

Materialism (Spontaneous): Duy vt bt nhin.

Materiality: Vt cht tnh.

Matriarcae: Mu quyn ch Ƕ.

Matrix: T cung.

Matter: Vt cht.

Machonical inspiration: Khu th h hi.

Mechanism: Thuyt v tr c kh.

Medicine: Y hc.

Mediation: S trung gian.

Mediator: ng Trung bo, ngܩi trung gian.

Meditate: Suy gm.

Meditation: Mc tܪng, s suy gm.

Medium: Trung gian, mi gii.

Meek: S khim nhܩng.

Melchizedek: Menchisc (tn mt v Thy t l).

Meliorism: Ci thin thuyt.

Member: Phn t, hi vin.

Memorial: tܪng nh.

Memory: K c.

Mental reservation: S hn ch ca tm tr.

Mentalism: Tm tr thuyt.

Mentality: Tm tnh.

Mercy: c nhn i.

Mercy seat: Ngi thng xt.

Merit: Cng c.

Message: S ip, in tn.

Messiah: ng M-si.

Messianism: Thuyt v ng M-si, s trng ch M-si.

Messianic: Thuc v M-si.

Metabolism: S bin ha ca c th.

Metaphor: m .

Metaphysics: Siu hnh hc, s tru tܮng.

Metampsychosis: Thuyt lun hi.

Metempirical: Siu nghim.

Methodism: Phng php thuyt.

Methodist Church: Hi Thnh Gim L.

Methodology: Phng php lun.

Methodology of antithesis: Phng php phn NJ lun.

Metropolitan: Thuc v th ph.

Microcosm: Tiu v tr.

Micah (Who is like the Lord?): Mi-ch (Ai ging nh Cha?).

Middle: gia.

Might: Sc mnh.

Mild: Du dng.

Millenarianism: Thin hi nin thuyt (Khi huyn 20:5).

Millennialism, Post: Hu Thin hi nin thuyt.

Millennialism, Pre: Tin Thin hi nin thuyt.

Millennial Church: Gio phi Thin hi nin (ca nhm Shakers).

Millennium: Thin hi nin.

Milk and Honey: ܮm sa v mt (tiu biu s thnh vܮng).

Mind: Tm tr.

Minimum: Ti thiu.

Minister, Pastor: Mc s.

Ministry, Holy: Thnh chc.

Minor: Nh.

Minor prophets: Tiu tin tri.

Miracle: Thn tch, php l, k tch.

Miriam: Mi-ri-am (Ch ca Mi-se).

Misanthropy: Tnh chn ǩi.

Misapprehension: S ng nhn.

Misbehaviour: Phm hnh xu.

Misbelief: Tin sai lm.

Mischief: Li lm, iu I C-rinh-t.

Miscall: Gi lm.

Misconception: S ng nhn.

Misery: S khn n.

Mishnah: Kinh Mishnah.

Missions: Cc Hi truyn gio.

Missionary: Gio s, nh truyn gio.

Missionary Theology: Thn hc Truyn gio.

Mission of Christ: S mng ca ng Christ.

Mitigate: Lm du.

Mithraism: o Mi-th-ra ca Ba T.

Mobile: Lu Ƕng.

Mockery: S nho bng.

Modalism: Hnh thc thuyt.

Moderation: S tit Ƕ.

Moderatism: Tit Ƕ thuyt.

Moderator: Ch ta.

Modern: Tn thi.

Modernism: Tn phi, Duy Tn thuyt.

Moloch: M-lc, t thn.

Molinism: H thng gio l ca Molia (1535-1600).

Moment: Chc lt.

Monachism: Ch ngha Tu hnh.

Monadism: n nguyn thuyt.

Monarchianism: Duy nht thn thuyt.

Monarchism: Chnh th qun ch.

Monastery: Tu vin.

Monasticism, Monachism: Ch Ƕ Tn Чc vin.

Monergism: Duy thn ti sanh thuyt.

Money: Bc (tiu biu s phn phc Cha).

Monism: Nht ngyn thuyt, Nht nguyn lun.

Monition: Hun t.

Monogamy: Nht phu, nht ph ch Ƕ.

Monogenism: ng nguyn thuyt.

Monogram: c t.

Monoideaism: Trng thi Ƕc .

Monolatry: c tn thn.

Monolinear temptation: S cm d Ƕc o.

Monophysism: Duy nht tnh thuyt.

Monotheism: Duy nht thn thuyt.

Monothelitism: Duy nht thuyt.

Monopoly: c quyn.

Monopsychism: c hn thuyt.

Montanism: Thuyt Montanus.

Montanus: Montanus, v tin tri gi (156-172 S. C.).

Month: Thng.

Moon: Trng.

Moral: o c, lun l.

Moral arguments: Lun l lun.

Moral conduct: Hnh vi o c.

Moralism: o c thuyt.

Morality: o c tnh.

Moral law: o c lut.

Moral intention: hܧng o c.

Moral obligation: Bn phn o c, phn s i vi c Cha Tri.

Moral optimism: Lc quan lun l thuyt.

Moral philosophy: Trit hc o c.

Moral rule: Lut o c.

Moral rearmament: Tuyt i o c nhm (ca Frank Buchman).

Morals: Nguyn tc o c.

Moral theology: o c thn hc.

Morphology: Hnh th hc.

Mortal: Phi cht.

Mortality: T tnh.

Mortal mind: T tr (ca M. B. Eddy).

Mortal body: Nhc th.

Mortification: iu s nhc.

Mortify: Lm nhc.

Mortuary: Nh xc.

Mosaic law: Lut php ca Mi-se.

Moses: Mi-se.

Most High: ng cao c.

Mother: M, thn mu.

Mother of God: M Cha (t liu ca La-m gio).

Motive: ng c.

Movement: Phong tro.

Maxim: Cch ngn.

Murder: St nhn.

Music: m nhc.

Mutual: H tng.

Mysticism: Thn b thuyt.

Muratorian conon: Bn kinh Muratori.

Mustard: Ht ci (tiu biu v c tin).

Mutilation: Ct, xn.

Mystagogue: Nh gii s huyn b.

Mystagogy: S truyn th php quyn b.

Mysteries: S huyn b.

Mystery religions: Huyn b gio.

Mystic: Thn b gia.

Mystical body: Hi thnh ca Cha, thn th ng Christ.

Myth: Thn thoi, huyn thuyt.

Mythology: Thn thoi hc.


 

=================================


N

 


Naasenes: Na-a-si-ni (nhm tr hu th rn).

Nabi (Hi-b-lai): Tin tri.

Name: Tn, danh.

Name of God: Danh xng ca c Cha Tri.

Nationalism: Quc gia ch ngha.

Nativism: Thin ph lun.

Nativity: S tch Cha ging sanh.

Naturalism: Ch ngha t nhin.

Nature: Thin nhin, bn tnh.

Natural: T nhin.

Natural law: Lut l thin nhin.

Natural religion: Tn gio thin nhin.

Natural revelation: Khi th thin nhin.

Natural theology: Thn hc thin nhin.

Natural ethics: o c thin nhin.

Nature (divine): Thn tnh.

Nature (human): Nhn tnh.

Nature of sin: Ti tnh.

Nature worship: Th phܮng ci thin nhin.

Naturalism: Ch ngha thin nhin, sng bi ci thin nhin.

Nave: Phn chnh ca NJn th.

Nazarene: T liu ch v ng Christ.

Nazarenes: T liu ch v C c nhn.

Nazarene Church: Hi thnh Na-gia-ri-n.

Nazarites: Ngܩi Na-xi-r.

Nebiim prophets: Cc sch tin tri (Hi-b-lai).

Necessitarianism: nh mng thuyt.

Necromancy: Cu c.

Negation: Tiu cc.

Negativism: Tiu cc thuyt.

Nehushtan brazen: Rn ng N-ht-tn (Dn s K 21:8, 9; II Cc Vua 18: 4).

Neighbor: Lng ging, ln cn.

Nemesis: Nem-st, N thn Hi-lp.

Neo-adoptianism: Tn Dܫng T thuyt.

Neo-Biblical movement: Phong tro Tn thnh kinh (ca Stewart v Cullman).

Neo-Calvinism: Tn Canh Vinh.

Neo-Catholic: Tn La-m gio.

Neo-Christianity: Tn C c gio.

Neo-Christian: Tn C c nhn.

Neo-Classicism: Tn c in ch ngha.

Neo-criticism: Tn ph bnh thuyt.

Neo-Darwism: Tn t vn thuyt.

Neo-Malthusianism: Thuyt tit ch sanh dc.

Neo-Manicheism: Tn Ma-ni-ch thuyt.

Neo-Orthodox (Traditional Liberalism): Tn Chnh thng.

Neo-phytr: Tn tu s.

Neo-Platonism: Tn Pla-ton thuyt.

Neoscholasticism: Tn trit hc duy knh vin thuyt.

Neovitalism: Tn duy sinh thuyt.

Neo-Thomism: Tn thn trit thuyt ca Thomas.

Nephesh soul: Linh hn, hi th (Hi-b-lai).

Nephilim: Dng di ngܩi khng l (Sng th k 6:4).

Nestorian Church: Hi thnh Cnh gio.

Nestorianism: Cnh gio phi.

Nestorius: Nt-t-ri-t, Gio trܪng Si-ri.

New Birth: Tn sinh, s sanh li nn mi.

New Church: Hi thnh mi (t liu ca E. Swedenborg).

New commandment: Lut l mi.

New confession: Tn tn iu.

New covenant: Tn ܧc, giao ܧc mi.

New creation: Cuc tn to.

New England theology: Thnh hc ca tn Anh Ct Li.

New English Bible: Bn Kinh Thnh mi (bng Anh ng).

New Jerusalem: Tn Gi-ru-sa-lem.

New learning: Gio l ci chnh (th k th 16).

New ocean: Tn dng.

New school: Tn trܩng.

New Testament: Tn Чc.

New thought: Tn , phong tro tn gio ca Phineas P. Quimby.

Nicene Creed: Tn iu Ni-x.

Nihilianism: H v ch ngha (ch trng nhn tnh Jsus l o tܪng, h v.

Nihilism: H v thuyt.

Nine: S chn (tiu biu Thin s, s ton vn ca tn gio Bahai).

Nirvana: Nit bn.

Nimbus: Ho quang.

Nisan, Abib: Thng ging (Do Thi).

Nocturn: Bui cu nguyn ban m.

Nominalism: Duy danh thuyt, v thc thuyt.

Nominator: Ngܩi tin c.

Nomism: Thuyt cn c hnh vi trn lut o c.

Non Apostolic tradition: Truyn thng khng phi ca S .

Non Christian: Ngܩi cha tin Cha, ngܩi ngoi o.

Non determinate: Bt nh.

Nonsense: V ngha.

Non violence: Bt bo Ƕng.

Non resistance: n ha thuyt.

Non logical: Bt hp l.

Non rational: Khngt hp l.

Non repentant: Ngܩi khng n nn.

Noology: Tinh thn lun.

Norm: Qui tc.

Normal: Bnh thܩng.

Nomative: Thuc v qui tc, qui phm.

Nu: Mu t th 13 ca Hi-b-lai ng.

Nous: Tinh thn, tm tr (Hi vn).

Novatian: No-va-tin, Linh mc chng gio hong (th k III).

Novice: Tn ban vin.

Nudism: La th thuyt.

Numbers: Dn s k (Ng Kinh).

Numerical symbolism: Tiu biu cc s.

Numinous: T liu siu hnh ha.

Nun: N tu s.

Nunc Dimittis: By gi xin Cha (Lu-ca 2:29-32).

Nurture: S trܪng dܪng.


 

===================================


O

 


Oak: Cy gi, cy si (Sng th k 13:18) (tiu biu cho sc mnh, s chu ǿng).

Oath: Th ܧc, th nguyn.

Obadiah, Abdias: p-ia, v tin tri.

Obey, Obedience: Vng li, s vng li.

Obelisk: C NJn ca ngܩi Ai-cp.

Oblique, Obligation: Bt buc, s rn buc.

Oberlin theology: Thn hc ca Finney.

Object: i tܮng, bi bc.

Objectify: Khch quan ha.

Objective: Mc tiu, khch quan.

Objectivism: Ch ngha khch quan.

Obscurantism: Ch ngha ngu dn.

Observation: S quan st.

Obsession: m nh.

Occamism: Thuyt ca Occam.

Occationalism: Ngu nhin lun.

Occult: Huyn b.

Occultism: Huyn b hc.

Ode: Bi thi (Hi-lp).

Ode of Solomon: Sch gm c 42 Thi Thin (Th k I, II S. C.).

Oddly: K d.

Offer: Hin dng.

Offering, Oblation: Ca l.

Offertory: Thnh ca (ht khi dng tin).

Offices (Ecclesiastical): Chc v (Gio phm).

Offices of Christ: Chc v ca ng Christ.

Oil: Du.

Old Adam: A-am c.

Old covenant: Чc c.

Old man: Ngܩi c.

Old nick: Sa-tan.

Old Testament: Kinh Cu Чc.

Olive: -li-ve (tiu biu s ha bnh v lm ha).