Ðấng Christ
Tuần Lễ Thương Khó

(Click vào từng hình để xem sự kiện trong ngày)

Melting.gif (240 bytes)

Thứ Bảy

Bethani.gif (11205 bytes)

 Vaothanh.gif (11598 bytes)

Chúa Nhật

Thứ Hai

Dep den tho.gif (16542 bytes)

Quyenphepgi.gif (8081 bytes)

Thứ Ba

Thứ Tư

Bethani.gif (11205 bytes)

Tiecthanh.gif (12044 bytes)

Thứ Năm

Thứ Sáu

Dong dinh.gif (15106 bytes)

Chon.gif (15854 bytes)

Thứ Bảy

Chúa Nhật

Phucsinh.gif (11470 bytes)