• Announcement - Single Fellowship
  Chúng tôi tạo nên website này để liên kết các anh chị em trong Liên Hữu Baptist Bắc Mỹ.
  The purpose of this website is to provide a healthy and godly connection for singles members in local churches belong to Vietnamese Baptist Fellowship.

  • Xin các mục sư liên lạc với mục sư Lê thành Toàn mstoan@gmail.com để đăng nhập tài khoản cho hội thánh.
   Pastor of local church must register for church admin acct with msToan

  • Các anh chị em độc thân có thể ghi danh lấy tài khoản nhưng phải được mục sư của hội thánh mình mở khóa thì tài khoản mới đăng nhập được.
   Church members can register, but pastor must activate account for use.


Ban Chấp Hành Liên Hữu Báp-tít Hoa Kỳ 201

BAN CHẤP HÀNH
Thư Gửi Các Hội Thánh
NAM GIỚI

Sưu Tầm Ban Nam Giới

THANH NIÊN

PHỤ NỮ

 • Trưởng: Bà Đoàn Hưng Linh
 • Phó: Cô Võ thị Hoa
 • Thủ Quỹ: Bà Trần Lưu Chuyên
 • Thư Ký: Cô Huỳnh Kim Tranh

Dâng Hiến / Offering

Check Payable to : VNBF
Address
Rev. Chuong Vo
209 Cole Rd.,
Greenville, SC 29611
919-876-5250

 

Tin Tức Đại Hội

Free business joomla templates