Ban Chấp Hành Liên Hữu Báp-tít Hoa Kỳ 2014

BAN CHẤP HÀNH
 • Chủ Tịch: MS. Phan Phước Lành
 • Phó: MS. Đào Văn Chinh
 • Thư Ký: MS. Ức Hiến Thắng
 • Thủ Quỹ: MS. Võ Đình Chương
NAM GIỚI
 • Trưởng: MS. Đặng Quy Thế
 • Phó: MS. Lê Thy Lam
 • Thư Ký: MS. Nguyễn Văn Bé
 • Thủ Quỹ: MS. Nguyễn Chí Thiện

THANH NIÊN

 • Trưởng: MS. Lê Tùng (Andy)
 • Phó: Trần Vũ
 • Thư Ký: Nguyễn Quỳnh Anh
 • Thủ Quỷ: Sang

PHỤ NỮ

 • Trưởng: Bà Đoàn Hưng Linh
 • Phó: Cô Võ thị Hoa
 • Thủ Quỹ: Bà Trần Lưu Chuyên
 • Thư Ký: Cô Huỳnh Kim Tranh

Tin Tức Đại Hội

Free business joomla templates