Lời chào mừng của Mục sư Chủ Tịch,

Liên Hữu Tin Lành Baptist Việt Nam tại Hoa Kỳ và Ca-na-đa hiện hữu là để hợp tác cùng các Hội Thánh Địa Phương và các Cơ Quan trực thuộc Giáo Hội Baptist thực hiện hiệu quả nhất Đại Điều Răn (Mác 12:30-31) và Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28:19-20) của Chúa Giê-su Christ.  Với trên 160 Hội Thánh Baptist Việt Nam tại Hoa Kỳ và Ca-na-đa, Đức Chúa Trời đang ban cho Liên Hữu một tiềm năng thật lớn để mở mang Nước Trời trên đất.  Nhìn vào tương lai, cậy ơn Chúa ban, chúng ta cùng nhau:

  • Phát triển mạnh mẽ từng Hội Thánh địa phương trong Liên Hữu qua việc thực hiện cách có kết quả Đại Điều Răn và Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Giê-su Christ
  • Xây dựng những thế hệ mới với lòng kính sợ Thiên Chúa và trao phó vai trò lãnh đạo cho họ để họ phát triển Hội Thánh cách hiệu quả và vững bền ở Hải Ngoại
  • Mở mang Hội Thánh mới và nâng tỉ lệ phần trăm Người Việt tin Chúa tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam lên hai con số
  • Thực hiện khải tượng 2020 để mỗi phường, xã tại Việt Nam đều có một Hội Thánh

Mục sư tiến sĩ Phan Phước Lành

 

Greetings from our President,

The Vietnamese Baptist Fellowship of North America exists to cooperate with the Vietnamese Local Churches and Southern Baptist Entities executing effectively the Great Commandment (Mark 12: 30-31) and the Great Commission (Matt 28: 19-20) of our Lord Jesus Christ. With over 160 Vietnamese Baptist churches in the United States and Canada, God is giving us a huge potential to spread the Kingdom of God on earth.  Looking into the future and trusting the Lord's graces, we are going to:

  • Developstronger local churches in our Fellowship to effectively execute the Great Commandment and the Great Commission of our Savior Jesus Christ;
  • Buildnew generations with the fear of God and entrust the leadership role for them to developing effective and healthy Churches in the U.S and Canada;
  • Plantmorenew churches and raise the percentage of the Vietnamese Believer Population in the United States as well as in Vietnam to double-digit;
  • Implementthe vision 2020 for each ward and commune in Vietnam to have one church.

Together we can serve God more effectively, efficiently and successfully!

God bless you richly,

Dr. Christian Phan Phước-Lành

Khải Tượng
Council-Ban Chấp Hành

Thư Chủ Tịch 9/2014

Thư Chủ Tịch 11/2014

- MISSION KOREA

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com