Young Adult Conference Proposal

 

Ban Chấp Hành Liên Hữu Báp-tít Hoa Kỳ 2014

BAN CHẤP HÀNH
Thư Gửi Các Hội Thánh
 • Chủ Tịch: MS. Phan Phước Lành
 • Phó: MS. Đào Văn Chinh
 • Thư Ký: MS. Ức Hiến Thắng
 • Thủ Quỹ: MS. Võ Đình Chương
NAM GIỚI

Sưu Tầm Ban Nam Giới

THANH NIÊN

 • Trưởng: MS. Lê Tùng (Andy)
 • Phó: Trần Vũ
 • Thư Ký: Nguyễn Quỳnh Anh
 • Thủ Quỷ: Lê Sáng

PHỤ NỮ

 • Trưởng: Bà Đoàn Hưng Linh
 • Phó: Cô Võ thị Hoa
 • Thủ Quỹ: Bà Trần Lưu Chuyên
 • Thư Ký: Cô Huỳnh Kim Tranh

Dâng Hiến / Offering

Check Payable to : VNBF
Address
Rev. Chuong Vo
209 Cole Rd.,
Greenville, SC 29611
919-876-5250

 

Tin Tức Đại Hội

Login Form

Free business joomla templates